دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تکاب و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
45776 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تکاب آذربایجان غربی مدیریت دولتی با آزمون زن و مرد 15
40120 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تکاب آذربایجان غربی زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
41031 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تکاب آذربایجان غربی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41032 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تکاب آذربایجان غربی علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 2
41040 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تکاب آذربایجان غربی آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
41041 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تکاب آذربایجان غربی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41042 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تکاب آذربایجان غربی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41043 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تکاب آذربایجان غربی فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 8
41044 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تکاب آذربایجان غربی مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 4
41045 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تکاب آذربایجان غربی مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 4
41046 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تکاب آذربایجان غربی مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 4
41047 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تکاب آذربایجان غربی مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41048 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تکاب آذربایجان غربی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
41049 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تکاب آذربایجان غربی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41050 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تکاب آذربایجان غربی مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 4
41051 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تکاب آذربایجان غربی مهندسی مواد و متالورژی صرفا سوابق زن و مرد 4
42277 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تکاب آذربایجان غربی زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42278 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تکاب آذربایجان غربی ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
42279 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تکاب آذربایجان غربی زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42280 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تکاب آذربایجان غربی زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42281 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تکاب آذربایجان غربی مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
42282 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تکاب آذربایجان غربی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 14
42904 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تکاب آذربایجان غربی جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
42905 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تکاب آذربایجان غربی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
42906 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تکاب آذربایجان غربی علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
42907 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تکاب آذربایجان غربی فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
42908 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تکاب آذربایجان غربی مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
42939 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تکاب آذربایجان غربی ادیان و عرفان صرفا سوابق زن و مرد 3
42940 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تکاب آذربایجان غربی تاریخ صرفا سوابق زن و مرد 3
42941 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تکاب آذربایجان غربی جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
42942 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تکاب آذربایجان غربی جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 4
42943 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تکاب آذربایجان غربی زبان و ادبیات عربی صرفا سوابق زن و مرد 3
42944 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تکاب آذربایجان غربی زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
42945 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تکاب آذربایجان غربی علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
42946 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تکاب آذربایجان غربی علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 3
42947 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تکاب آذربایجان غربی علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
42948 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تکاب آذربایجان غربی فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
42949 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تکاب آذربایجان غربی فلسفه و کلام اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
45746 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تکاب آذربایجان غربی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15
45747 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تکاب آذربایجان غربی روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 24
45748 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تکاب آذربایجان غربی شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 32
45749 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تکاب آذربایجان غربی شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
45750 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تکاب آذربایجان غربی مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 15
45777 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تکاب آذربایجان غربی علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 15
45778 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تکاب آذربایجان غربی اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
45779 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تکاب آذربایجان غربی شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
45780 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تکاب آذربایجان غربی علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا سوابق زن و مرد 15
45781 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تکاب آذربایجان غربی علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 24
45782 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تکاب آذربایجان غربی مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 15
45783 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تکاب آذربایجان غربی مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 15

نظر خود را بنویسید