دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

بلوار امام خمینی - خیابان ورجین1 پلاک 14 - دانشگاه پیام نور مرکز لواسانات کد پستی دانشگاه:3341616641  تلفن های ارتباط با دانشگاه:26551699-  26551684-26551693-26551723-26564575

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
46329 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران حسابداری با آزمون زن و مرد 15
46330 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران روانشناسی با آزمون زن و مرد 24
46331 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 15
46332 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران مدیریت دولتی با آزمون زن و مرد 15
40151 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
41318 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41319 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41320 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 2
41321 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
41322 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41323 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
42349 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42350 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42351 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 14
43466 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران تاریخ صرفا سوابق زن و مرد 3
43467 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
43468 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
43469 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
43470 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 3
43471 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
43472 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
43473 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
46333 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 12
46334 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا سوابق زن و مرد 15
46335 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 24
46358 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 15
46359 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 15
46360 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 15

نظر خود را بنویسید