دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

قوچان ابتدای جاده قوچان مشهد - شماره تماس 05812343116 فاکس:05812343116

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
41401 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
41402 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41403 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41404 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 8
41405 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41406 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41424 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی مهندسی پلیمر صرفا سوابق زن و مرد 4
41425 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی مهندسی راه آهن صرفا سوابق زن و مرد 4
41426 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 4
41427 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41428 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
41429 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41430 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 5
41431 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 2
41432 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 4
41433 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی مهندسی هوافضا صرفا سوابق زن و مرد 4
42384 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42385 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
42386 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 14
42388 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
42389 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42390 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
43632 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی ادیان و عرفان صرفا سوابق زن و مرد 3
43633 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
43634 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 4
43635 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
43636 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی زبان و ادبیات عربی صرفا سوابق زن و مرد 3
43637 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
43638 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 3
43639 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
43640 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
43641 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی فلسفه و کلام اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
43642 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
43662 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
43663 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی تاریخ صرفا سوابق زن و مرد 3
43664 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
43665 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 4
43666 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی روابط عمومی صرفا سوابق زن و مرد 3
43667 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی روزنامه نگاری صرفا سوابق زن و مرد 3
43668 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی زبان و ادبیات عربی صرفا سوابق زن و مرد 3
43669 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
43670 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 3
43671 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
43672 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
43673 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی فلسفه و کلام اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
46505 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 15
46506 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15
46507 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 24
46508 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 15
46509 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 15
46532 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
46533 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
46534 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 24
46535 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 15

نظر خود را بنویسید