دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

تاکستان- انتهای بلوار امام خمینی (ره)-روبروی میدان شهید لشگری  تلفن:98-35230096-028 نمابر :35236614-028

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
41736 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان قزوین آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
41737 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان قزوین ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41738 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان قزوین علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41739 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان قزوین علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 2
41740 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان قزوین مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41741 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان قزوین مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
42494 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان قزوین ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
44368 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان قزوین برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44369 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان قزوین جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 3
44370 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان قزوین زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44371 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان قزوین علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
44372 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان قزوین علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44373 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان قزوین علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
44374 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان قزوین فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44375 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان قزوین مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
47190 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان قزوین علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 12
47191 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان قزوین حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15
47192 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان قزوین روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 24
47193 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان قزوین علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا سوابق زن و مرد 15
47194 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان قزوین مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 15
47195 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان قزوین مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 15

نظر خود را بنویسید