دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

قم بلوار غدیر، روبروی بوستان غدیر دانشگاه پیام نور مرکز قم، صندوق پستی: 1515-37195 دورنگار: 32142110

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
40200 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 40
40201 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون زن و مرد 15
47233 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم حسابداری با آزمون زن و مرد 15
47234 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم روانشناسی با آزمون زن و مرد 24
47235 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 32
47236 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم شیمی محض با آزمون زن و مرد 32
47237 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 15
47238 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مدیریت دولتی با آزمون زن و مرد 15
47239 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 15
41759 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
41760 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41761 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41762 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 2
41763 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 8
41764 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 8
41765 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 4
41766 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41767 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
41768 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41769 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 5
42501 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42502 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42503 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
42504 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 14
44409 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم ادیان و عرفان صرفا سوابق زن و مرد 3
44410 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم تاریخ صرفا سوابق زن و مرد 3
44411 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44412 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44413 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم زبان و ادبیات عربی صرفا سوابق زن و مرد 3
44414 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44415 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
44416 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44417 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
44418 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 4
44419 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم فلسفه و کلام اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44420 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
47240 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 15
47241 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
47242 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا سوابق زن و مرد 15
47243 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 24
47244 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 15

نظر خود را بنویسید