دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

پردیس شماره 1 دانشگاه آدرس: کرمان بلوار امام خمینی (ره)، میدان پژوهش، دانشگاه پیام نور مرکز کرمان پردیس شماره 2 دانشگاه آدرس :کرمان، بلوار یادگار امام (انتهای بلوار جهاد )، جنب شهرک افضلی پور- دانشگاه پیام نور مرکز کرمان

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
40207 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون زن و مرد 15
47336 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان حسابداری با آزمون زن و مرد 15
47337 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان روانشناسی با آزمون زن و مرد 15
47338 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 15
47339 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مدیریت دولتی با آزمون زن و مرد 15
40208 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
41824 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
41825 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41826 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41827 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 2
41828 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 8
41829 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 4
41830 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مهندسی پلیمر صرفا سوابق زن و مرد 4
41831 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 5
41832 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 4
41833 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41834 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
41835 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41836 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 5
41837 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 2
41838 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 4
41839 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مهندسی مواد و متالورژی صرفا سوابق زن و مرد 4
42523 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
42524 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42525 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42526 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
42527 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 14
44536 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان ادیان و عرفان صرفا سوابق زن و مرد 3
44537 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44538 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان تاریخ صرفا سوابق زن و مرد 3
44539 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44540 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44541 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 4
44542 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان زبان و ادبیات عربی صرفا سوابق زن و مرد 3
44543 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44544 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
44545 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44546 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
44547 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 4
44548 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان فلسفه و کلام اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47340 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 15
47341 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 32
47342 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
47343 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا سوابق زن و مرد 15
47344 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 24
47345 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 15
47346 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 15

نظر خود را بنویسید