دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
41967 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
41968 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
42573 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
44899 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان تاریخ صرفا سوابق زن و مرد 3
44900 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44901 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 3
44902 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44903 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44904 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44905 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44906 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
47641 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 15
47642 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
47643 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15
47644 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 24
47645 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 15
47646 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 15
47647 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 15
47670 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 15

نظر خود را بنویسید