دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

آدرس دانشگاه:مازندران-ساری-کیلومتر 7 جاده خزرآباد-دانشگاه پیام نور استان مازندران تلفن:01133033261 کد پستی 18794-48161

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
47759 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران حسابداری با آزمون زن و مرد 15
40238 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
42032 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
42033 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
42034 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
42035 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 2
42036 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 8
42037 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 4
42038 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 4
42039 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 4
42040 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
42041 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 4
42042 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
42043 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 5
42044 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 2
42045 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 4
42046 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مهندسی نفت صرفا سوابق زن و مرد 4
42595 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
42596 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42597 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42598 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
42599 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مهندسی شیلات صرفا سوابق زن و مرد 14
42600 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 14
42601 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 14
45037 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران ادیان و عرفان صرفا سوابق زن و مرد 3
45038 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
45039 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران تاریخ صرفا سوابق زن و مرد 3
45040 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
45041 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
45042 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 4
45043 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران روزنامه نگاری صرفا سوابق زن و مرد 3
45044 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران زبان و ادبیات عربی صرفا سوابق زن و مرد 3
45045 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
45046 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
45047 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 3
45048 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
45049 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
45050 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
47760 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 15
47761 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
47762 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 24
47763 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 32
47764 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
47765 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا سوابق زن و مرد 15
47766 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 24
47767 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 15
47768 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 15
47769 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 15
47770 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 15

نظر خود را بنویسید