دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

بلوار آیت الله خاتمی ،دانشگاه پیام نور مرکز اردکان شماره تلفن:14-03532220011 شماره فاکس:03532228110 شماره کدپستی :8951893343 شماره صندوق پستی:195 نشانی الکترونیکی: http://ardakan.yazd.pnu.ac.ir

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
42183 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
42184 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
42185 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
42186 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
42187 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
42663 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
42664 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 14
42665 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 14
45334 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
45335 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
45336 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 3
45337 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
45338 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
45339 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 3
45340 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد فلسفه و کلام اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
45341 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد مددکاری اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 3
48069 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 12
48070 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
48071 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15
48072 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 15
48073 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
48074 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 24
48075 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 15
48076 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 15
48077 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 15
48078 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 15

نظر خود را بنویسید