دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

آدرس: یزد- بلوار دانشجو- دانشگاه پیام نور استان یزد- کدپستی 8913984334 تلفن تماس:3-8250721-0353 جهت مشاهده داخلی های ستاد استان کلیک نمایید. دورنگار: 8253221-0353 آدرس پست الکترونیکی: pnu_yazd@pnu.ac.ir

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
48125 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد روانشناسی با آزمون زن و مرد 15
40257 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
42211 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
42212 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
42213 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
42214 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 8
42215 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
42216 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 4
42217 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 4
42218 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
42219 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
42220 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
42221 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 5
42222 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 4
42675 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42676 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
42677 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 14
42678 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 14
45375 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
45376 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد تاریخ صرفا سوابق زن و مرد 3
45377 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
45378 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 4
45379 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
45380 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
45381 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
45382 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 3
45383 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
45384 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
48126 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 15
48127 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15
48128 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 32
48129 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
48130 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 24
48131 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 15
48132 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 15
48133 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 15
48134 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 15
48135 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 12
48136 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
48137 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15
48138 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 15
48139 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 15
48140 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 15
48141 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 15
48142 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 15

نظر خود را بنویسید