دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه زابل و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) به كليه متقاضيان دوره روزانه در حد امكانات دانشگاه، خوابگاه تعلق خواهد گرفت. 2) دانشگاه زابل هيچگونه تعهدي در قبال تأمين خوابگاه دانشجو يي براي دانشجويان دوره نوبت دوم (شبانه) ندارد. 3) به كليه متقاضيان دوره پرديس خودگردان خوابگاه استيجاري داده مي شود.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
11612 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان دامپزشکی با آزمون زن و مرد 20
16180 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن و مرد 12
11614 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
11615 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی گیاه پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 20
15099 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
15100 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 3
15101 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
15102 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان کاردانی فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 3
15517 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 18
15518 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان زیست شناسی جانوری صرفا سوابق زن و مرد 36
15519 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
15520 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 18
15521 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15522 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 18
15523 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی شیلات صرفا سوابق زن و مرد 18
15524 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 18
15525 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 18
15526 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 18
15527 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی صنایع چوب و فراورده های سلولزی صرفا سوابق زن و مرد 18
15528 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 18
15529 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی فضای سبز صرفا سوابق زن و مرد 18
16182 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 16
16183 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 32
16184 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
11613 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان دامپزشکی با آزمون زن و مرد 15
16181 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن و مرد 6
11616 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 20
11617 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی گیاه پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 20
15103 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان آمار صرفا سوابق زن و مرد 2
15104 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 3
15105 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 2
15106 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 2
15107 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 3
15108 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 2
15109 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 5
15110 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 2
15111 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 2
15112 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان کاردانی فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 3
15530 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 18
15531 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان زیست شناسی جانوری صرفا سوابق زن و مرد 18
15532 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 18
15533 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 18
15534 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15535 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 14
15536 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی شیلات صرفا سوابق زن 18
15537 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 18
15538 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 18
15539 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 18
15540 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی صنایع چوب و فراورده های سلولزی صرفا سوابق مرد 18
15541 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 14
15542 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی فضای سبز صرفا سوابق زن و مرد 18
16185 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 16
16186 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 16
16187 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 16 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16188 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 6 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
15113 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان آمار صرفا سوابق زن و مرد 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15114 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15115 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15116 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15117 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15543 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 18 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15544 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی فضای سبز صرفا سوابق زن و مرد 18 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15911 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 2 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15912 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 2 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه

مناطق محروم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18139 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان دامپزشکی با آزمون زن و مرد 5 دانشگاه زابلدانشگاه زابل مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان

نیمه متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18638 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم ورزشی با آزمون مرد 12 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی

نظر خود را بنویسید