دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
11899 روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز پزشکی با آزمون زن و مرد 42
11900 روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز پزشکی با آزمون زن و مرد 40 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
11901 روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز داروسازی با آزمون زن و مرد 19
11902 روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 20
11903 روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز اتاق عمل با آزمون زن و مرد 20
11904 روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 25
11905 روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز پرستاری با آزمون زن و مرد 28
11906 روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز پرستاری با آزمون زن و مرد 28 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
11907 روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 23
11908 روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 25
11909 روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز هوشبری با آزمون زن و مرد 25
16623 روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 20
11910 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز پزشکی با آزمون زن و مرد 15
11911 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز پزشکی با آزمون زن و مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
11912 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز داروسازی با آزمون زن و مرد 10 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
11913 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز اتاق عمل با آزمون زن و مرد 5
11914 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 6
11915 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 5
11916 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 6
11917 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز هوشبری با آزمون زن و مرد 5
16624 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 6

تعهد خدمت

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
17377 روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز داروسازی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان قمدانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان قم مخصوص داوطلبان بومی استان قم (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند

نیمه متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18544 روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 13 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18545 روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 13 مخصوص داوطلبان بومی استان تهران پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18694 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 5 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی

نظر خود را بنویسید