دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
12154 روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی پزشکی با آزمون زن و مرد 24 عدم تعهد در ارائه خوابگاه
12155 روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی پزشکی با آزمون زن و مرد 24 عدم تعهد در ارائه خوابگاه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12156 روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 14 عدم تعهد در ارائه خوابگاه
12157 روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی اتاق عمل با آزمون زن و مرد 15 عدم تعهد در ارائه خوابگاه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12158 روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 30 عدم تعهد در ارائه خوابگاه
12159 روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 20
12160 روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 25 عدم تعهد در ارائه خوابگاه
12161 روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی علوم تغذیه با آزمون زن و مرد 20
12162 روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی مامایی با آزمون زن 23 عدم تعهد در ارائه خوابگاه
12163 روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 20 عدم تعهد در ارائه خوابگاه
12164 روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 20 عدم تعهد در ارائه خوابگاه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12165 روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی هوشبری با آزمون زن و مرد 22 عدم تعهد در ارائه خوابگاه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12169 روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی پرستاری با آزمون زن و مرد 30 محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی بجنورد عدم تعهد در ارائه خوابگاه
16636 روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 24 عدم تعهد در ارائه خوابگاه
12166 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی پزشکی با آزمون زن و مرد 8 عدم تعهد در ارائه خوابگاه
12167 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی پزشکی با آزمون زن و مرد 8 عدم تعهد در ارائه خوابگاه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی

تعهد خدمت

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
17198 روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی پزشکی با آزمون زن و مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان شمالی (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)
17199 روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی پزشکی با آزمون زن و مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان شمالی (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)
17200 روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی پزشکی با آزمون زن و مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان شمالی (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)
17201 روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی پزشکی با آزمون زن و مرد 3 پزشکی اسفراین در شهرستان اسفراین. عدم تعهد در ارائه خوابگاه.ممنوعیت انتخاب برای شاغلین سازمانهای دولتی و غیردولتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد - تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل برای خدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشکده علـوم پذیرش در نیمسال دوم 
17203 روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 3 پزشکی اسفراین در شهرستان اسفراین. عدم تعهد در ارائه خوابگاه.ممنوعیت انتخاب برای شاغلین سازمانهای دولتی و غیردولتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد - تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل برای خدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشکده علـومپزشکی اسفراین در شهرس
17204 روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان شمالی (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)
17205 روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان شمالی (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)
17206 روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان شمالی (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)

نظر خود را بنویسید