دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی دزفول و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
12170 روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان پزشکی با آزمون زن و مرد 30
12171 روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 16
12172 روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان پرستاری با آزمون زن و مرد 24
12173 روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان پرستاری با آزمون زن و مرد 22 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12174 روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 20
12175 روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان هوشبری با آزمون زن و مرد 16
12176 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان پزشکی با آزمون زن و مرد 12
12177 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 2
12178 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان پرستاری با آزمون زن و مرد 5
12179 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 5
12180 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان هوشبری با آزمون زن و مرد 3

تعهد خدمت

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
17221 روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان پزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی دزفول - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول تحصیل - محل تعهد: شهرستان دزفول (سردشت)دانشگاه علوم پزشکی دزفول - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول تحصیل - محل تعهد: شهرستان دزفول (سردشت) مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت ر
17222 روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان پزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی دزفول - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول تحصیل - محل تعهد: شهرستان شهرستان شوش (آهودشت)دانشگاه علوم پزشکی دزفول - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول تحصیل - محل تعهد: شهرستان شهرستان شوش (آهودشت) مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان (شرایط و ضوابط ابت
17223 روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان پزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی دزفول - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول تحصیل - محل تعهد: شهرستان گتوند (صالح شهر)دانشگاه علوم پزشکی دزفول - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول تحصیل - محل تعهد: شهرستان گتوند (صالح شهر) مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان (شرایط و ضوابط ابتدای این
17224 روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان پزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی دزفول - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول تحصیل - محل تعهد: شهرستان دزفول (شهرستان باغچه بان)دانشگاه علوم پزشکی دزفول - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول تحصیل - محل تعهد: شهرستان دزفول (شهرستان باغچه بان) مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان (شرایط و
49025 روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان پزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی دزفول - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول تحصیل - محل تعهد: شهرستان شوش (فتحالمبین)دانشگاه علوم پزشکی دزفول - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول تحصیل - محل تعهد: شهرستان شوش (فتحالمبین) مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان (شرایط و ضوابط ابتدای این قس

نیمه متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18564 روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی

نظر خود را بنویسید