دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
12181 روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان پزشکی با آزمون زن و مرد 69
12182 روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 24
12183 روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 22
12184 روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 25
12185 روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان پرستاری با آزمون زن و مرد 44
12186 روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 26
12187 روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 26
12188 روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان مامایی با آزمون زن 20
12189 روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 25
12190 روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان هوشبری با آزمون زن و مرد 26
12191 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان پزشکی با آزمون زن و مرد 16 بدون خوابگاه
12192 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 4 بدون خوابگاه
12193 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان پرستاری با آزمون زن و مرد 4 بدون خوابگاه
12194 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان مامایی با آزمون زن 4 بدون خوابگاه

تعهد خدمت

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
17424 روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول تحصیل - محل تعهد: شهرستان فاریابدانشگاه علوم پزشکی رفسنجان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول تحصیل - محل تعهد: شهرستان فاریاب مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطا
17425 روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول تحصیل - محل تعهد: شهرستان قلعه گنجدانشگاه علوم پزشکی رفسنجان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول تحصیل - محل تعهد: شهرستان قلعه گنج مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت
17426 روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول تحصیل - محل تعهد: شهرستان منوجاندانشگاه علوم پزشکی رفسنجان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول تحصیل - محل تعهد: شهرستان منوجان مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطا
17427 روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول تحصیل - محل تعهد: شهرستان کهنوجدانشگاه علوم پزشکی رفسنجان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول تحصیل - محل تعهد: شهرستان کهنوج مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالع

نیمه متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18565 روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 25 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی

نظر خود را بنویسید