دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
12259 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی پزشکی با آزمون زن و مرد 20 ممنوعیت نقل و انتقال
12260 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی پزشکی با آزمون زن و مرد 26 ممنوعیت نقل و انتقال پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12261 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی اتاق عمل با آزمون زن و مرد 25
12262 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 25 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12263 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی پرستاری با آزمون زن و مرد 28
12264 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی پرستاری با آزمون زن و مرد 24 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12265 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 20
12266 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 25
12267 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی مامایی با آزمون زن 18
12268 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 25
12269 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی هوشبری با آزمون زن و مرد 25 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16641 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12270 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی پزشکی با آزمون زن و مرد 15 ممنوعیت نقل و انتقال پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12271 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی پرستاری با آزمون زن و مرد 4 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12272 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 2

تعهد خدمت

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
17166 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی پزشکی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در منطقه جویندانشگاه علوم پزشکی سبزوار - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در منطقه جوین مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)
17167 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی پزشکی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در منطقه جغتایدانشگاه علوم پزشکی سبزوار - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در منطقه جغتای مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)
17168 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی پزشکی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در منطقه خوشابدانشگاه علوم پزشکی سبزوار - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در منطقه خوشاب مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)
17169 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی پزشکی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در منطقه داورزندانشگاه علوم پزشکی سبزوار - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در منطقه داورزن مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرماین

نیمه متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18570 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی

نظر خود را بنویسید