دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
12293 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پزشکی با آزمون زن و مرد 34 شیوه نوین آموزش پزشکی- ممنوعیت هرگونه جابجایی و انتقال
12294 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پزشکی با آزمون زن و مرد 34 شیوه نوین آموزش پزشکی- ممنوعیت هرگونه جابجایی و انتقال پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12295 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 14 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12296 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 25
12297 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پرستاری با آزمون زن و مرد 30
12298 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پرستاری با آزمون زن و مرد 22 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12299 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 15
12300 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 25
12301 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان مامایی با آزمون زن 11
12302 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان مامایی با آزمون زن 15 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12303 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 25
12304 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان هوشبری با آزمون زن و مرد 15
16643 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 20
17130 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 6 مخصوص داوطلبان بومی استان تهران ـ ممنوعیت انتقال به تهران پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
17132 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پرستاری با آزمون زن و مرد 8 مخصوص داوطلبان بومی استان تهران ـ ممنوعیت انتقال به تهران پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
17133 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان مامایی با آزمون زن 4 مخصوص داوطلبان بومی استان تهران ـ ممنوعیت انتقال به تهران
17134 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان هوشبری با آزمون زن و مرد 7 مخصوص داوطلبان بومی استان تهران ـ ممنوعیت انتقال به تهران
12305 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پزشکی با آزمون زن و مرد 8 شیوه نوین آموزش پزشکی- ممنوعیت هرگونه جابجایی و انتقال
12306 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پزشکی با آزمون زن و مرد 7 شیوه نوین آموزش پزشکی- ممنوعیت هرگونه جابجایی و انتقال پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی

نیمه متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18574 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 11 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18575 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 7 مخصوص داوطلبان بومی استان تهران پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی

نظر خود را بنویسید