دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی قم و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
12430 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم پزشکی با آزمون زن و مرد 50
12431 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 20
12432 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم اتاق عمل با آزمون زن و مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12433 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 25
12434 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم پرستاری با آزمون زن و مرد 50
12435 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 20
12436 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم مامایی با آزمون زن 18
12437 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 30
12438 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم هوشبری با آزمون زن و مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16652 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 20
12439 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی قم قم پزشکی با آزمون زن و مرد 10
12440 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی قم قم اتاق عمل با آزمون زن و مرد 3 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12441 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی قم قم پرستاری با آزمون زن و مرد 10
12442 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی قم قم علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 3 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12443 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی قم قم هوشبری با آزمون زن و مرد 3 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی

تعهد خدمت

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
17378 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی قم - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در مرکز سلامت شهرستان قمدانشگاه علوم پزشکی قم - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در مرکز سلامت شهرستان قم مخصوص داوطلبان بومی استان قم (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمای

نیمه متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18580 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18695 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی قم قم کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 3 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی

نظر خود را بنویسید