دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی گناباد و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
12557 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی پزشکی با آزمون زن و مرد 34
12558 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی اتاق عمل با آزمون زن و مرد 20
12559 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 25
12560 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی پرستاری با آزمون زن و مرد 24
12561 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی پرستاری با آزمون زن و مرد 22 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12562 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 22
12563 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 22
12564 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی مامایی با آزمون زن 20
12565 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 25
12566 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی هوشبری با آزمون زن و مرد 20
16658 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 20
12567 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی پزشکی با آزمون زن و مرد 11

تعهد خدمت

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
17170 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی پزشکی با آزمون زن و مرد 4 دانشگاه علوم پزشکی گناباد - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان گناباددانشگاه علوم پزشکی گناباد - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان گناباد مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فر
17171 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی پزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی گناباد - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان بجستاندانشگاه علوم پزشکی گناباد - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان بجستان مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فر

نیمه متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18584 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی

نظر خود را بنویسید