دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی مشهد و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اولین پیشنهاد برای راه‌اندازی دانشگاه در مشهد در سال 1313 ارائه شده است. ابتدا آموزشگاه عالی بهداری در مشهد افتتاح گردید و سپس در سال 1328 دانشکده پزشکی دانشگاه فردوسی مشهد تأسیس شد. اساسنامه اولیه این دانشگاه مشتمل بر دانشکده‌های پزشکی، ادبیات و علوم معقول و منقول تصویب گردیده است. در سال 1340 دانشکده کشاورزی، در سال 1344 دانشکده دندان‌پزشکی و بالاخره در سال 1350 دانشکده علوم دریایی و تغذیه افتتاح شد. در سال 1365 که دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور از وزارت علوم و آموزش عالی جدا و با وزارت بهداری تواماً تحت عنوان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به کار خود ادامه دادند، دانشگاه فردوسی مشهد و علوم پزشکی مشهد از یکدیگر جدا و هر کدام به طور مستقل با مدیریت جداگانه به کار خود ادامه داده‌اند.

 

رشته- مقطع‌های ارائه شده

مقطعرشتهدانشکده متولیاولین سال پذیرشتوضیحات

فلوشیپچشم‌پزشکی سگمان قدامیپزشکی--

فوق تخصصجراحی قلب و عروقپزشکی1367-

فوق تخصصجراحی ترمیمی و پلاستیکپزشکی1370عدم پذیرش

فوق تخصصروماتولوژیپزشکی1367-

فوق تخصصریهپزشکی1367-

فوق تخصصکلیه بالغینپزشکی--

فوق تخصصغدد داخلی درون‌ریز و متابولیسمپزشکی--

فوق تخصصایمونولوژی و آلرژیپزشکی1368-

فوق تخصصنوزادانپزشکی1367-

دکتری تخصصیپرتوشناسی تشخیصیپزشکی1348-

دکتری تخصصیجراحی عمومیپزشکی1347-

دکتری تخصصیکودکانپزشکی1348-

دکتری تخصصیداخلیپزشکی1346-

دکتری تخصصیچشم‌پزشکیپزشکی1349-

دکتری تخصصیگوش و حلق و بینیپزشکی1348-

دکتری تخصصیبیهوشیپزشکی1347-

دکتری تخصصیقلب و عروقپزشکی1349-

دکتری تخصصیپوستپزشکی1351-

دکتری تخصصیعفونیپزشکی1347-

دکتری تخصصیداخلی اعصابپزشکی1347-

دکتری تخصصیجراحی استخوان و مفاصلپزشکی1350-

دکتری تخصصیزنان و زایمانپزشکی1347-

دکتری تخصصیجراحی مغز و اعصابپزشکی1361-

دکتری تخصصیجراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلیپزشکی1364-

دکتری تخصصیروان‌پزشکیپزشکی1349-

دکتری تخصصیپرتودرمانیپزشکی1369-

دکتری تخصصیآسیب‌شناسی تشریحی و بالینیپزشکی1351عدم پذیرش

دکتری تخصصیآسیب‌شناسی دهان و فکدندان‌پزشکی--

دکتری تخصصیدندان‌پزشکی کودکاندندان‌پزشکی--

دکتری تخصصیپروتزهای دهانیدندان‌پزشکی--

دکتری تخصصیپریودنتیکسدندان‌پزشکی--

دکتری تخصصیارتودنتیکسدندان‌پزشکی--

دکتری تخصصیاندودنتیکسدندان‌پزشکی--

دکتری تخصصیبیماری‌های دهان و تشخیصدندان‌پزشکی--

دکتری تخصصیدندان‌پزشکی ترمیمیدندان‌پزشکی--

دکتری تخصصیجراحی دهان، فک و صورتدندان‌پزشکی1373-

دکتری تخصصیرادیولوژی دندان، فک و صورتدندان‌پزشکی--

دکتری تخصصیمیکروب‌شناسیدندان‌پزشکی--

ph.d.انگل‌شناسیپزشکی1377-

ph.d.ایمونولوژیپزشکی1377-

ph.d.علوم تشریحیپزشکی1374-

ph.d.فیزیک پزشکیپزشکی1374-

ph.d.فارماسیوتیکسپزشکی1376-

ph.d.بیوتکنولوژیداروسازی1374-

ph.d.پزشکیداروسازی1381-

دکتری حرفه‌ایدندان‌پزشکیپزشکی1328-

دکتری حرفه‌ایداروسازیدندان‌پزشکی1344-

دکتری ناپیوستهدندان‌پزشکیداروسازی1350-

کارشناسی ارشدمیکروب‌شناسیدندان‌پزشکی1372-

کارشناسی ارشدانگل‌شناسیپزشکی1375-

کارشناسی ارشدفیزیک پزشکیپزشکی1376-

کارشناسی ارشدفیزیولوژیپزشکی1370-

کارشناسی ارشدایمنی‌شناسیپزشکی1376-

کارشناسی ارشدپرستاریپزشکی1369-

کارشناسی ارشدماماییپرستاری و مامایی1369-

کارشناسیپرستاریپرستاری و مامایی1370-

کارشناسیماماییپرستاری و مامایی1337-

کارشناسیبینایی‌سنجیپرستاری و مامایی1356-

کارشناسیرادیولوژیپیراپزشکی1353-

کارشناسیبهداشت محیطپیراپزشکی1367-

کارشناسیپرستاریپیراپزشکی1381-

کارشناسیپرستاریپرستاری و مامایی تربت بجنورد1370-

کارشناسیپرستاریپرستاری و مامایی تربت حیدریه1372-

کارشناسی ناپیوستهماماییپرستاری و مامایی تربت نیشابور1372-

کارشناسی ناپیوستهعلوم آزمایشگاهیپیراپزشکی1366-

کارشناسی ناپیوستهبهداشت عمومیپیراپزشکی1366-

کارشناسی ناپیوستهپرستاریپرستاری و مامایی1367-

کاردانیهوشبریپرستاری و مامایی1367-

کاردانیاتاق عملپرستاری و مامایی1364-

کاردانیبهداشت خانوادهپیراپزشکی1363-

کاردانیبهداشت مبارزه با بیماری‌هاپیراپزشکی1363-

کاردانیرادیولوژیپیراپزشکی1344-

کاردانیبهداشت محیطپیراپزشکی1372-

کاردانیمدارک پزشکیپیراپزشکی1375-

کاردانیعلوم آزمایشگاهیپیراپزشکی1349-

کاردانیماماییپرستاری و مامایی تربت بجنورد1370-

کاردانیماماییپرستاری و مامایی تربت حیدریه1372- 

بیمارستان‌های آموزشی تحت پوشش دانشگاه

ردیفبیمارستان/ مرکزسال تأسیستخت فعالرشته‌های آموزشی

1امام رضا 71313876خون، روماتولوژی، ریه، غدد، قلب، کلیه، گوارش، جراحی، کودکان، زنان و زایمان، چشم‌پزشکی، گوش و حلق و بینی، جراحی استخوان و مفاصل، جراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلی، پوست، عفونی، سوختگی، رادیولوژی، رادیوتراپی، پزشکی هسته‌ای، جراحی قلب و مسمومین

2قائم(عج)1350828داخلی، داخلی اعصاب، جراحی، جراحی توراکس، کودکان، زنان و زایمان، چشم‌پزشکی، گوش و حلق و بینی، جراحی استخوان و مفاصل، جراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلی، پوست، رادیولوژی بیهوشی و نوزادان

3امید1353120انکولوژی، جراحی و چشم‌پزشکی

4دکتر شیخ1375114کودکان و رشته‌های فوق تخصص کودکان

5ابن سینا1367950روانپزشکی

6امدادی (شهید کامیاب)1348285ج

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
12651 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پزشکی با آزمون زن و مرد 60
12652 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پزشکی با آزمون زن و مرد 63 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12653 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی داروسازی با آزمون زن و مرد 33
12654 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 32
12655 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی اتاق عمل با آزمون زن و مرد 15 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12656 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی بینایی سنجی با آزمون زن و مرد 18
12657 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پرستاری با آزمون زن و مرد 76
12658 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 26
12659 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 30
12660 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی فناوری اطلاعات سلامت با آزمون زن و مرد 18
12661 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی فیزیوتراپی با آزمون زن و مرد 17
12662 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی گفتار درمانی با آزمون زن و مرد 15
12663 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی مامایی با آزمون زن 25
12664 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 20
16664 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 16
12670 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پزشکی با آزمون زن و مرد 22 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12671 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پزشکی با آزمون زن و مرد 23 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12672 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی داروسازی با آزمون زن و مرد 25 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12673 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 24 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12665 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 5
12666 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی فناوری اطلاعات سلامت با آزمون زن و مرد 4
12667 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی گفتار درمانی با آزمون زن و مرد 1
12668 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی مامایی با آزمون زن 5
12674 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی بینایی سنجی با آزمون زن و مرد 3 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12675 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پرستاری با آزمون زن و مرد 14 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12676 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی فیزیوتراپی با آزمون زن و مرد 3 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه

تعهد خدمت

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
17172 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پزشکی با آزمون زن و مرد 3 دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان باخزر پذیرش در نیمسال دوم تحصیلیدانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان باخزر مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی (شرایط و ضوابط ابتدای این قسم
17173 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پزشکی با آزمون زن و مرد 3 دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان بردسکن پذیرش در نیمسال دوم تحصیلیدانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان بردسکن مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی (شرایط و ضوابط ابتدای این ق
17174 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پزشکی با آزمون زن و مرد 3 دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان درگز پذیرش در نیمسال دوم تحصیلیدانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان درگز مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت
17175 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پزشکی با آزمون زن و مرد 3 دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان رشتخوار پذیرش در نیمسال دوم تحصیلیدانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان رشتخوار مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی (شرایط و ضوابط ابتدای این
17176 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پزشکی با آزمون زن و مرد 3 دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان سرخس پذیرش در نیمسال دوم تحصیلیدانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان سرخس مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت
17177 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پزشکی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان کلاتدانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان کلات مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)
17178 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پزشکی با آزمون زن و مرد 5 دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان خوافدانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان خواف مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)
17179 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پزشکی با آزمون زن و مرد 4 دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان کاشمردانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان کاشمر مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)
17180 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پزشکی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان خلیلآباددانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان خلیلآباد مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فر
17181 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پزشکی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان تایباددانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان تایباد مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرماین
17182 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پزشکی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان نیشابوردانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان نیشابور مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرما
17183 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی داروسازی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان نیشابوردانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان نیشابور مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرما
17184 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان بردسکندانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان بردسکن مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرماین
17185 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان کلاتدانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان کلات مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)
17186 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان خوافدانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان خواف مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)
17187 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان کاشمردانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان کاشمر مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)
17188 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان خلیلآباددانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان خلیلآباد مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فر
17189 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان رشتخواردانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان رشتخوار مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرما
17190 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان نیشابوردانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان نیشابور مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرما
17191 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان گناباددانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان گناباد مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرماین
17192 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان سبزواردانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان سبزوار مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرماین
17193 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان جغتای سبزواردانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان جغتای سبزوار مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت م
17194 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان جوین سبزواردانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان جوین سبزوار مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطا
17195 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان خوشاب سبزواردانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان خوشاب سبزوار مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت م
17196 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل- محل تعهد: بجستان گناباددانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل- محل تعهد: بجستان گناباد مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با د
17202 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی داروسازی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان اسفرایندانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان اسفراین مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان شمالی (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرم

نظر خود را بنویسید