دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) اين دانشگاه با توجه به كمبود امكانات رفاهي و خوابگاهي تعهدي در اين خصوص به عهده نخواهد داشت. 2) نشاني: ساري، كيلومتر 9 جاده دريا. صندوق پستي: 578 تلفن: 6-3822574 نمابر: 3822577-0151

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
11689 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون زن و مرد 20
11690 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی گیاه پزشکی با آزمون زن و مرد 20
16347 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران اقتصاد کشاورزی با آزمون زن و مرد 16
15653 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 18
15654 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 18
15655 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15656 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی جنگلداری صرفا سوابق زن و مرد 18
15657 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 18
15658 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی شیلات صرفا سوابق زن و مرد 18
15659 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 18
15660 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی صنایع چوب و فراورده های سلولزی صرفا سوابق زن و مرد 18
15661 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی صنایع مبلمان صرفا سوابق زن و مرد 27
15662 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 18
11691 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون زن و مرد 10
11692 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی گیاه پزشکی با آزمون زن و مرد 10
16348 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران اقتصاد کشاورزی با آزمون زن و مرد 8
15663 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 9
15664 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 9
15665 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 9
15666 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی جنگلداری صرفا سوابق زن و مرد 9
15667 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 9
15668 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی شیلات صرفا سوابق زن و مرد 9
15669 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 9
15670 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی صنایع چوب و فراورده های سلولزی صرفا سوابق زن و مرد 9
15671 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی صنایع مبلمان صرفا سوابق زن و مرد 9
15672 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 9

نظر خود را بنویسید