دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

نشانی : مازندران-آمل-بلوار طالب آملی-خیابان فیاض بخش تلفن : ۴۴۲۵۸۶۸۶-۰۱۱ ۴-۴۴۱۵۲۶۹۱-۰۱۱ دورنگار : ۴۴۲۲۹۷۶۴-۰۱۱ صندوق پستی : ۷۷۶-۴۶۱۳۵ آدرس الکترونیکی : info@amol.ac.ir

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
33047 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران حسابداری با آزمون زن و مرد 30
33048 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران روانشناسی با آزمون زن و مرد 18
31519 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران معماری داخلی صرفا سوابق زن و مرد 6
31520 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 10
31521 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 6
31522 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 6
31523 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 6
31524 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
31525 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31526 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 10
31527 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31528 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 6
31529 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 6
31873 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 27
33049 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 18
33050 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 18
33051 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مدیریت امور بانکی صرفا سوابق زن و مرد 18
33052 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 18
33053 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 18
33054 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 18
33055 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مدیریت مالی صرفا سوابق زن و مرد 18
33056 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران کاردانی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 30
33057 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران کاردانی علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 30

نظر خود را بنویسید