دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه مجتمع آموزش عالی گناباد و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
16601 روزانه مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی با آزمون زن 18
16602 روزانه مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مدیریت صنعتی با آزمون زن 18
15354 روزانه مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی آمار صرفا سوابق زن و مرد 2
15355 روزانه مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 2
15356 روزانه مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی معدن صرفا سوابق زن و مرد 6
15357 روزانه مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی مواد و متالورژی صرفا سوابق زن و مرد 6
15899 روزانه مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 54
15900 روزانه مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15901 روزانه مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 18
15928 روزانه مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی باستان شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
16605 روزانه مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 48
16603 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی با آزمون مرد 9
16604 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مدیریت صنعتی با آزمون زن 9
15358 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 3
15359 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 3
15360 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی معدن صرفا سوابق زن و مرد 3
15361 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی مواد و متالورژی صرفا سوابق زن و مرد 3
15902 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 27
15903 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15904 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 18
15929 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی باستان شناسی صرفا سوابق زن و مرد 2
16606 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 24

نظر خود را بنویسید