دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه پردیس فاطمه الزهرا (س) - زنجان و در رشته گروه علوم انسانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

تربیت معلم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
27832 روزانه پردیس فاطمه الزهرا (س) - زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون زن 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان خدابنده محل خدمت بزینه رود
27833 روزانه پردیس فاطمه الزهرا (س) - زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون زن 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان خدابنده محل خدمت خدابنده
27834 روزانه پردیس فاطمه الزهرا (س) - زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون زن 4 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای خدابنده، سلطانیه، ابهر، خرمدره محل خدمت خرمدره
27835 روزانه پردیس فاطمه الزهرا (س) - زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان خدابنده محل خدمت افشار
27836 روزانه پردیس فاطمه الزهرا (س) - زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان خدابنده محل خدمت سجاسرود
27837 روزانه پردیس فاطمه الزهرا (س) - زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون زن 12 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای زنجان، ایجرود، ماهنشان محل خدمت ماهنشان
27838 روزانه پردیس فاطمه الزهرا (س) - زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون زن 11 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای زنجان، ایجرود، ماهنشان محل خدمت ایجرود
27839 روزانه پردیس فاطمه الزهرا (س) - زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون زن 11 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای زنجان، ایجرود، ماهنشان محل خدمت انگوران
27840 روزانه پردیس فاطمه الزهرا (س) - زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون زن 7 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای زنجان، ایجرود، ماهنشان محل خدمت زنجانرود
27841 روزانه پردیس فاطمه الزهرا (س) - زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان طارم محل خدمت طارم
27842 روزانه پردیس فاطمه الزهرا (س) - زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای خدابنده، سلطانیه، ابهر، خرمدره محل خدمت سلطانیه
27843 روزانه پردیس فاطمه الزهرا (س) - زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون زن 4 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای خدابنده، سلطانیه، ابهر، خرمدره محل خدمت ابهر

نظر خود را بنویسید