دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه اطلاعات امنیت ملی و در رشته گروه علوم انسانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

دانشجويان دانشكده اطلاعات پس از اتمام تحصيل و در صـورت احـراز صـلاحيتهـاي علمـي و گزينشـي، بـه اسـتخدام وزارت اطلاعات در خواهند آمد.  -فارغالتحصيلان دانشكده اطلاعات، پس از اتمام تعهد خدمتي، كارت معافيت از خدمت سربازي دريافت خواهند نمود -دانشجويان در طول دوره تحصيل، از كمك هزينه تحصيلي و ساير امتيازات برخوردار خواهند بود. -به دانشجويان مجرد واجد شرايط، خوابگاه دانشجويي تعلق خواهد گرفت. -تحصيل در دانشكده اطلاعات بصورت تمام وقت و با بهرهگيري از امكانات آموزشي و كمك آموزشي پيشرفته و مناسب ميباشد. vaja.ir

نیمه متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18611 روزانه دانشگاه اطلاعات امنیت ملی تهران امنیت اطلاعات با آزمون مرد 30 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18612 روزانه دانشگاه اطلاعات امنیت ملی تهران امنیت اقتصادی با آزمون مرد 30 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18613 روزانه دانشگاه اطلاعات امنیت ملی تهران امنیت بین الملل با آزمون مرد 30 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18614 روزانه دانشگاه اطلاعات امنیت ملی تهران امنیت نرم با آزمون مرد 30 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18615 روزانه دانشگاه اطلاعات امنیت ملی تهران پژوهشگری امنیت با آزمون مرد 30 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18617 روزانه دانشگاه اطلاعات امنیت ملی تهران حفاظت اطلاعات با آزمون مرد 90 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18618 روزانه دانشگاه اطلاعات امنیت ملی تهران ضد تروریسم با آزمون مرد 30 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18619 روزانه دانشگاه اطلاعات امنیت ملی تهران علوم فنی امنیت با آزمون مرد 30 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18663 روزانه دانشگاه اطلاعات امنیت ملی تهران فناوری اطلاعات و ارتباطات با آزمون مرد 30 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی

نظر خود را بنویسید