دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد و در رشته گروه علوم انسانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

لامرد- بلوار شهید مطهری- خیابان دانش- دانشگاه پیام نور مرکز لامرد- کدپستی 7434175587 تلفن 5230516-19 دورنگار 5230520

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
44262 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
44263 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس تاریخ صرفا سوابق زن و مرد 45
44264 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 45
44265 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
44266 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44267 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 45
44268 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 72
44269 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 45
44270 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس فلسفه و کلام اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 45
47072 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 30
47073 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 30
47074 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 30
47076 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 30
47077 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
47078 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 30
47079 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 30
47080 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 30
47109 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 30
47110 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 30
47111 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 30
47112 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
47113 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 30
47114 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 30
47115 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 30

نظر خود را بنویسید