دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد پاوه و در رشته گروه علوم انسانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

دانشگاه پیام نور واحد پاوه

  اين واحد در سال ١٣٧٨ به عنوان اولين موسسه‏ ی آموزش عالي در شهرستان شروع به فعاليت نمود و  اكنون با تعداد ٧٥٧ نفر دانشجو در رشته هاي تحصيلي رياضي كاربردي، حسابداري، مديريت بازرگاني، جغرافيا با دو گرايش روستايي و شهري، علوم تربيتي با گرايش مديريت برنامه‏ ريزي آموزشي در حال فعاليت مي‏باشد و در جهت توسعه‏ ی كمي و كيفي اقدامات مؤثري انجام گرفته و برنامه‏ ريزي توسعه‏ ی آن نيز تنظيم گرديده است.

* آمار دانشجویان شاغل به تحصیل رسمی به تفکیک رشته‏ های تحصیلی

ردیفگروه تحصیلیرشته تحصیلیگرایش تحصیلیمقطع تحصیلیسال تحصیلی

85-8484-8383- 8282- 81

زنمردزنمردزنمردزنمرد

1علوم انسانیعلوم تربیتیمدیریت و برنامه‏ ریزیکارشناسی18511115793138909794

2علوم انسانیجغرافیاانسانیکارشناسی1661011257484506333

3علوم انسانیمدیریتبازرگانیکارشناسی66101477534491326

4علوم انسانیحسابداری-کارشناسی5710933741934--

5علوم انسانیعلوم اقتصادینظریکارشناسی1111------

6علوم پایهریاضیکاربردیکارشناسی434----- 

* آمار دانشجویان فراگیر به تفکیک رشته‏ های تحصیلی

ردیفگروه تحصیلیرشته تحصیلیگرایش تحصیلیمقطع تحصیلیسال تحصیلی

85-8484-83

زنمردزنمرد

1علوم انسانیعاوم تربیتیمدیریت و برنامه ‏ریزیکارشناسی----

2علوم انسانیجغرافیاروستاییکارشناسی----

3علوم انسانیحسابداری-کارشناسی---2 

 

 

 
واحد آموزش : 1055-0834612

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
44665 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد پاوه کرمانشاه تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
44666 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد پاوه کرمانشاه تاریخ صرفا سوابق زن و مرد 45
44667 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد پاوه کرمانشاه جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 45
44668 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد پاوه کرمانشاه جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
44669 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد پاوه کرمانشاه حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44670 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد پاوه کرمانشاه زبان و ادبیات عربی صرفا سوابق زن و مرد 45
44671 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد پاوه کرمانشاه زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 45
44672 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد پاوه کرمانشاه علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 72
44673 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد پاوه کرمانشاه علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
44674 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد پاوه کرمانشاه علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 45
47445 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد پاوه کرمانشاه علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 30
47447 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد پاوه کرمانشاه حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 30
47448 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد پاوه کرمانشاه روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 30
47449 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد پاوه کرمانشاه مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 30
47450 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد پاوه کرمانشاه مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 30
47451 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد پاوه کرمانشاه مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 30

نظر خود را بنویسید