دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان و در رشته گروه علوم انسانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
44984 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
44985 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 45
44986 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
44987 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44988 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 45
44989 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 45
44990 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
44991 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 45
44992 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 45
47707 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 30
47708 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 30
47709 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 30
47711 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 30
47712 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
47713 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 30

نظر خود را بنویسید