دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس و در رشته گروه علوم انسانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

دانشگاه هرمزگان

این دانشگاه فعالیت آموزشی خود را با پذیرش دانشجو در 6 رشته کارشناسی و دبیری مشتمل بر مهندسی عمران، مکانیک، صنایع، دبیری ریاضی و دبیری فیزیک، دبیری ادبیات فارسی از مهر سال 1371 آغاز نموده است. در این خصوص تعداد دانشجویان دانشگاه در سال تحصیلی 80- 79 بالغ بر 300 نفر خواهد شد که در رشته‌های فوق و همچنین فیزیک کاربردی- ریاضی محض- زیان و ادبیات مشغول به تحصیل خواهند شد.

 

تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل روزانه

ردیفگروه تحصیلیرشته تحصیلیمقطع تحصیلیسال تحصیلی

84- 8383- 8282- 81

زنمردزنمردزنمرد

1علوم انسانیادبیات فارسیکارشناسی642275249429

2علوم انسانیمشاورهکارشناسی302354401810

3علوم انسانیمدیریت بازرگانیکارشناسی626875645552

4علوم انسانیمدیریت گمرککارشناسی113418272566

5علوم پایهریاضیکارشناسی214175437647

6علوم پایهفیزیککارشناسی413857555551

7علوم پایهزمین‌شناسیکارشناسی45311096031

8فنی و مهندسیبرقکارشناسی183-46279

9فنی و مهندسیصنایعکارشناسی275542864092

10فنی و مهندسیعمرانکارشناسی426737873398

11فنی و مهندسیکشاورزیکارشناسی932266309627

12فنی و مهندسیمکانیککارشناسی3212111025100 

 

تعداد دانشجویان شبانه به تفکیک رشته تحصیلی

ردیفگروه تحصیلیرشته تحصیلیسال تحصیلی

84- 8383- 82

زنمردزنمرد

1فنی و مهندسیمکانیک1338719

2فنی و مهندسیکشاورزی2710183

3فنی و مهندسیصنایع18291014

4فنی و مهندسیعمران2028101

5علوم پایهریاضی385188

6علوم پایهفیزیک24151411

7علوم پایهزمین‌شناسی22201112

8علوم انسانیمدیریت صنعتی22201010

9علوم انسانیمدیریت بازرگانی2518131

10علوم انسانیادبیات2311164

11علوم انسانیمشاوره211415-

12علوم پایهزیست1010--

13فنی و مهندسیساختمان1816- 

 

 
ایران، بندرعباس، کیلومتر 9 جاده میناب، دانشگاه هرمزگان تلفن:07633711000-11 صندوق پستی: 3995 پست الکترونیک: hormozgan@hormozgan.ac.ir

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
13608 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان جامعه شناسی با آزمون زن و مرد 30
13609 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان جغرافیا با آزمون زن و مرد 25
13610 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 35
13611 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان راهنمایی و مشاوره با آزمون زن و مرد 30
16534 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان حسابداری با آزمون زن و مرد 15
16535 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان روانشناسی با آزمون زن و مرد 18
16537 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت امور گمرکی با آزمون زن و مرد 15
16538 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 15
16539 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت دولتی با آزمون زن و مرد 15
16540 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 15
13612 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان جامعه شناسی با آزمون زن و مرد 5
13613 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان جغرافیا با آزمون زن و مرد 5
13614 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 5
13615 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان راهنمایی و مشاوره با آزمون زن و مرد 10
16541 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان حسابداری با آزمون زن و مرد 6
16542 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان روانشناسی با آزمون زن و مرد 6
16544 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت امور گمرکی با آزمون زن و مرد 6
16545 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 6
16546 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت دولتی با آزمون زن و مرد 6
16547 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 6
16548 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 4 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی

مناطق محروم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18183 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان راهنمایی و مشاوره با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه هرمزگان - بندر عباسدانشگاه هرمزگان - بندر عباس مخصوص داوطلبان بومی استان بوشهر
18240 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت امور گمرکی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه هرمزگان - بندر عباسدانشگاه هرمزگان - بندر عباس مخصوص داوطلبان بومی استان بوشهر
18284 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان علوم ورزشی با آزمون زن و مرد 2 نیمه متمرکز - دانشگاه هرمزگان - بندرعباس پذیرش در نیمسال دوم تحصیلینیمه متمرکز - دانشگاه هرمزگان - بندرعباس مخصوص داوطلبان بومی استان هرمزگان
18286 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان حسابداری با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه هرمزگان - بندرعباسدانشگاه هرمزگان - بندرعباس مخصوص داوطلبان بومی شهرستان بشاگرد
18287 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان روانشناسی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه هرمزگان - بندرعباسدانشگاه هرمزگان - بندرعباس مخصوص داوطلبان بومی شهرستان بشاگرد

نیمه متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18660 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان علوم ورزشی با آزمون زن و مرد 18 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی

نظر خود را بنویسید