دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در استان اردبیل و در رشته گروه ریاضی و فنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
16619 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 5 بدون خوابگاه
11018 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل آمار و کاربردها با آزمون زن و مرد 45
11019 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 45
11020 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 20
11021 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی برق با آزمون زن و مرد 65
11022 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 55
11023 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 60
11024 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 40
11025 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 50
11026 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی با آزمون زن و مرد 20
11027 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 55
11028 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) با آزمون زن و مرد 20
16496 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 4
16497 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل روانشناسی با آزمون زن و مرد 4
16498 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 10
16499 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل گردشگری با آزمون زن و مرد 5
16500 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 5
15251 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 72
15252 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 72
15789 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
15790 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 8
15791 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15792 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15793 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم و مهندسی جنگل صرفا سوابق زن و مرد 2
15794 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 2
15795 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15796 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی صنایع چوب و فرآوردههای سلولزی صرفا سوابق زن و مرد 2
15797 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 2
15798 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی فضای سبز صرفا سوابق زن و مرد 2
11029 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل (محل تحصیل دانشکده فناوریهای نوین در شهرستان نمین) اردبیل مهندسی اپتیک و لیزر با آزمون زن و مرد 60
15799 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان مغان) اردبیل علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15800 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان مغان) اردبیل مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15801 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل (محل تحصیل دانشکده کشاورزی شهرستان مشگین شهر) اردبیل کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15802 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل (محل تحصیل دانشکده کشاورزی شهرستان مشگین شهر) اردبیل کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیزداری صرفا سوابق زن و مرد 2
30674 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبلان - اردبیل اردبیل مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 54
30675 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبلان - اردبیل اردبیل مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
30676 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبلان - اردبیل اردبیل مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
30677 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبلان - اردبیل اردبیل کاردانی معماری صرفا سوابق زن و مرد 90
31829 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبلان - اردبیل اردبیل علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 4
30678 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مغان - پارس آباد اردبیل مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
30679 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مغان - پارس آباد اردبیل مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
30680 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مغان - پارس آباد اردبیل کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
30681 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مغان - پارس آباد اردبیل کاردانی معماری صرفا سوابق زن و مرد 90
32283 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مغان - پارس آباد اردبیل حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 6
30682 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 54
30683 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31920 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی - اردبیل اردبیل حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
32284 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی - اردبیل اردبیل حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 6
32285 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت امور بانکی صرفا سوابق زن و مرد 6
32286 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 6
32287 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی - اردبیل اردبیل کاردانی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 10
30684 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نوین - اردبیل اردبیل مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
32288 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نوین - اردبیل اردبیل حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 6
32289 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نوین - اردبیل اردبیل مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 6
32290 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نوین - اردبیل اردبیل کاردانی امور مالی و مالیاتی صرفا سوابق زن و مرد 10
32291 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نوین - اردبیل اردبیل کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 10
45773 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل حسابداری با آزمون زن و مرد 5
45774 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل روانشناسی با آزمون زن و مرد 5
45775 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 5
45776 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل مدیریت دولتی با آزمون زن و مرد 5
41040 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41041 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41042 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41043 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 72
41044 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 36
41045 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 36
41046 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 36
41047 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 36
41048 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
41049 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41050 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 36
41051 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل مهندسی مواد و متالورژی صرفا سوابق زن و مرد 36
42278 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل ترویج و آموزش کشاورزی پایدار صرفا سوابق زن و مرد 2
42279 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 4
42280 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 4
42281 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
42282 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42939 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل ادیان و عرفان صرفا سوابق زن و مرد 3
42940 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل تاریخ صرفا سوابق زن و مرد 3
42941 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
42942 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 4
42943 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل زبان و ادبیات عربی صرفا سوابق زن و مرد 3
42944 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
42945 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
42946 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 3
42947 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
42948 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
42949 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل فلسفه و کلام اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
45777 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 5
45778 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 3
45779 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
45780 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
45781 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 8
45782 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 5
45783 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 5
41052 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال اردبیل ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41053 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال اردبیل علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41054 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال اردبیل مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 36
41055 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال اردبیل مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
42950 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال اردبیل تاریخ صرفا سوابق زن و مرد 3
42951 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال اردبیل جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 3
42952 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال اردبیل حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
42953 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال اردبیل زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
42954 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال اردبیل علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
42955 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال اردبیل علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
42956 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال اردبیل فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
42957 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال اردبیل مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
45784 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال اردبیل علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 5
45785 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال اردبیل حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
45786 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال اردبیل روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 8
45787 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال اردبیل علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 5
45788 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال اردبیل گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 5
45789 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال اردبیل مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
45790 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال اردبیل مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
41056 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41057 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41058 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
42283 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل ترویج و آموزش کشاورزی پایدار صرفا سوابق زن و مرد 2
42284 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42958 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
42959 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
42960 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 3
42961 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
42962 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
42963 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
42964 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
42965 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل فلسفه و کلام اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
42966 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
45791 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 5
45792 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
45793 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 8
45794 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 5
45795 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
45796 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
45797 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 5
41059 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز مشکین شهر اردبیل ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41060 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز مشکین شهر اردبیل علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
42285 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز مشکین شهر اردبیل ترویج و آموزش کشاورزی پایدار صرفا سوابق زن و مرد 2
42967 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز مشکین شهر اردبیل جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 4
42968 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز مشکین شهر اردبیل حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
42969 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز مشکین شهر اردبیل زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
42970 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز مشکین شهر اردبیل علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
42971 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز مشکین شهر اردبیل مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
45798 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز مشکین شهر اردبیل علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 5
45799 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز مشکین شهر اردبیل حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
45800 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز مشکین شهر اردبیل روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 8
45801 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز مشکین شهر اردبیل علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 5
45802 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز مشکین شهر اردبیل گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 5
45803 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز مشکین شهر اردبیل مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
45804 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز مشکین شهر اردبیل مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
42972 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد ارشق (رضی) اردبیل حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
45805 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد ارشق (رضی) اردبیل حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
45806 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد ارشق (رضی) اردبیل روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
45807 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد ارشق (رضی) اردبیل مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
45808 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد ارشق (رضی) اردبیل مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
42973 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد بیله سوار اردبیل برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
42974 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد بیله سوار اردبیل تاریخ صرفا سوابق زن و مرد 3
42975 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد بیله سوار اردبیل جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 4
42976 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد بیله سوار اردبیل حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
42977 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد بیله سوار اردبیل علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 3
45809 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد بیله سوار اردبیل علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 4
45810 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد بیله سوار اردبیل حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
45811 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد بیله سوار اردبیل مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
41061 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد پارس اباد اردبیل ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41062 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد پارس اباد اردبیل مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
42286 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد پارس اباد اردبیل ترویج و آموزش کشاورزی پایدار صرفا سوابق زن و مرد 2
42287 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد پارس اباد اردبیل علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 2
42978 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد پارس اباد اردبیل تاریخ صرفا سوابق زن و مرد 3
42979 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد پارس اباد اردبیل حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
42980 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد پارس اباد اردبیل علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
42981 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد پارس اباد اردبیل علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 3
42982 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد پارس اباد اردبیل فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
42983 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد پارس اباد اردبیل فلسفه و کلام اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
45812 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد پارس اباد اردبیل علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 5
45813 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد پارس اباد اردبیل حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
45814 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد پارس اباد اردبیل روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
45815 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد پارس اباد اردبیل مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
42984 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد تازه کندانگوت اردبیل جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
42985 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد تازه کندانگوت اردبیل حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
42986 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد تازه کندانگوت اردبیل علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
42987 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد تازه کندانگوت اردبیل علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 3
45816 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد تازه کندانگوت اردبیل حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
45817 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد تازه کندانگوت اردبیل مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
45818 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد تازه کندانگوت اردبیل مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 5
42988 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد سرعین اردبیل جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 3
42989 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد سرعین اردبیل حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
42990 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد سرعین اردبیل فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
42991 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد سرعین اردبیل فلسفه و کلام اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
45819 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد سرعین اردبیل علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 5
45820 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد سرعین اردبیل حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
45821 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد سرعین اردبیل گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 5
41063 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد گیوی اردبیل ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
42992 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد گیوی اردبیل جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
42993 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد گیوی اردبیل حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
42994 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد گیوی اردبیل علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
42995 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد گیوی اردبیل علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 3
45822 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد گیوی اردبیل علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 5
45823 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد گیوی اردبیل روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
45824 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد گیوی اردبیل مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
45825 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد گیوی اردبیل مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
42996 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نمین اردبیل جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 4
42997 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نمین اردبیل حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
42998 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نمین اردبیل زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
42999 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نمین اردبیل علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
43000 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نمین اردبیل فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
43001 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نمین اردبیل فلسفه و کلام اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
45826 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نمین اردبیل حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
45827 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نمین اردبیل روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
45828 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نمین اردبیل مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
45829 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نمین اردبیل مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
43002 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نیر اردبیل جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
43003 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نیر اردبیل جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 4
43004 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نیر اردبیل حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
43005 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نیر اردبیل فلسفه و کلام اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
45830 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نیر اردبیل علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 5
45831 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نیر اردبیل اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 3
45832 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نیر اردبیل حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
45833 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نیر اردبیل روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
45834 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نیر اردبیل مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
45835 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نیر اردبیل مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
43006 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد هیر اردبیل جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 3
43007 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد هیر اردبیل حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
45836 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد هیر اردبیل حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
45837 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد هیر اردبیل روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
45838 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد هیر اردبیل مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
45839 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد هیر اردبیل مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5

تربیت معلم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
26942 روزانه پردیس بنت الهدی صدر اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان گرمی محل خدمت انگوت
26944 روزانه پردیس بنت الهدی صدر اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان گرمی محل خدمت گرمی
26948 روزانه پردیس بنت الهدی صدر اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اردبیل، نمین، نیر، سرعین محل خدمت اردبیل ناحیه یک
26949 روزانه پردیس بنت الهدی صدر اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بیله سوار، پارس آباد محل خدمت بیله سوار
26950 روزانه پردیس بنت الهدی صدر اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بیله سوار، پارس آباد محل خدمت پارس آباد
26951 روزانه پردیس بنت الهدی صدر اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای خلخال، کوثر محل خدمت خلخال
26954 روزانه پردیس بنت الهدی صدر اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اردبیل، نمین، نیر، سرعین محل خدمت نمین
26957 روزانه پردیس بنت الهدی صدر اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان مشگین شهر محل خدمت مشکین
26958 روزانه پردیس بنت الهدی صدر اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اردبیل، نمین، نیر، سرعین محل خدمت اردبیل ناحیه دو
26960 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بیله سوار، پارس آباد محل خدمت بیله سوار
26963 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اردبیل، نمین، نیر، سرعین محل خدمت نمین
26965 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای خلخال، کوثر محل خدمت کوثر
26966 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای خلخال، کوثر محل خدمت خورش رستم
26967 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اردبیل، نمین، نیر، سرعین محل خدمت اردبیل ناحیه دو
26968 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بیله سوار، پارس آباد محل خدمت پارس آباد
26969 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بیله سوار، پارس آباد محل خدمت اصلاندوز
26970 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بیله سوار، پارس آباد محل خدمت قشلاقدشت
26971 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اردبیل، نمین، نیر، سرعین محل خدمت اردبیل ناحیه یک
26972 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان مشگین شهر محل خدمت ارشق
26973 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای خلخال، کوثر محل خدمت خلخال
26974 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان گرمی محل خدمت گرمی
26975 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای خلخال، کوثر محل خدمت شاهرود
26976 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان مشگین شهر محل خدمت لاهرود
26977 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان مشگین شهر محل خدمت مشکین
26978 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان گرمی محل خدمت انگوت

نیمه متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18657 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم ورزشی با آزمون زن و مرد 8 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی

نظر خود را بنویسید