دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در استان ایلام و در رشته گروه ریاضی و فنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
10093 روزانه دانشگاه ایلام ایلام علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 20
10094 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی برق با آزمون زن و مرد 30
10095 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 30
10096 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 30
10097 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 30
10098 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 30
10099 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 30
10100 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) با آزمون زن و مرد 20
16057 روزانه دانشگاه ایلام ایلام علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 3
16058 روزانه دانشگاه ایلام ایلام حسابداری با آزمون زن و مرد 3
16059 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 3
15007 روزانه دانشگاه ایلام ایلام ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 27
15008 روزانه دانشگاه ایلام ایلام فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 27
15398 روزانه دانشگاه ایلام ایلام علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15399 روزانه دانشگاه ایلام ایلام علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15400 روزانه دانشگاه ایلام ایلام علوم و مهندسی جنگل صرفا سوابق زن و مرد 2
15401 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15402 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 2
16063 روزانه دانشگاه ایلام ایلام شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 6
15012 روزانه دانشگاه ایلام محل تحصیل آموزشکده کشاورزی دهلران ایلام مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 18
15013 روزانه دانشگاه ایلام محل تحصیل آموزشکده کشاورزی دهلران ایلام کاردانی تکنولوژی ماشین های کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 36
16626 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 5
10101 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 10
10102 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی برق با آزمون زن و مرد 10
10103 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 10
10104 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 10
10105 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 10
10106 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 10
10107 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 10
16060 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 1
16061 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام حسابداری با آزمون زن و مرد 1
16062 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 1
15009 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 9
15010 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 9
15011 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 14
15403 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15404 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15405 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام علوم و مهندسی جنگل صرفا سوابق زن و مرد 2
15406 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 1
15407 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 1
15408 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 2
15906 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام زبان و ادبیات عربی صرفا سوابق زن و مرد 1
15907 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 1
16064 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 3
16065 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 2 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
15014 نوبت دوم دانشگاه ایلام محل تحصیل آموزشکده کشاورزی دهلران ایلام مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 9
15015 نوبت دوم دانشگاه ایلام محل تحصیل آموزشکده کشاورزی دهلران ایلام کاردانی تکنولوژی ماشین های کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 9
16627 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 1
30819 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
30820 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
30821 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا سوابق زن و مرد 90
30822 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
31940 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
32398 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 6
32399 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 6
32400 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 6
32401 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 6
32402 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام کاردانی امور مالی و مالیاتی صرفا سوابق زن و مرد 10
32403 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام کاردانی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 10
32404 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام کاردانی خدمات مسافرتی و جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 10
32405 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 10
30823 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سفیر دانش - ایلام ایلام مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
30824 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سفیر دانش - ایلام ایلام مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 54
30825 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سفیر دانش - ایلام ایلام مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
30826 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سفیر دانش - ایلام ایلام کاردان فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 90
41206 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41207 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41208 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 72
41209 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 36
41210 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 36
41211 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
41212 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41213 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 45
41214 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 36
42315 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 4
42316 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 2
42317 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
43246 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام تاریخ صرفا سوابق زن و مرد 3
43247 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
43248 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 4
43249 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
43250 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام زبان و ادبیات عربی صرفا سوابق زن و مرد 3
43251 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
43252 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
43253 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 3
43254 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
43255 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
43256 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام فلسفه و کلام اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
43257 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
46120 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 5
46121 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 3
46122 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
46123 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 8
46124 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 8
46125 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
46126 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 8
46127 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 5
46128 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
46129 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
46130 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 5
41215 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز دهلران ایلام علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
43258 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز دهلران ایلام برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
43259 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز دهلران ایلام جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
43260 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز دهلران ایلام علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
43261 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز دهلران ایلام علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 3
46131 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز دهلران ایلام علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 5
46132 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز دهلران ایلام حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
46133 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز دهلران ایلام علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 5
46134 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز دهلران ایلام مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
43262 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز دهلران (محل تحصیل زرینآباد) ایلام حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
46135 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز دهلران (محل تحصیل زرینآباد) ایلام مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
43269 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد ارکواز ایلام حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
43270 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد ارکواز ایلام زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
43271 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد ارکواز ایلام علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
46141 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد ارکواز ایلام حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
46142 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد ارکواز ایلام علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 5
46143 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد ارکواز ایلام مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
43272 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد ایوان ایلام جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
43273 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد ایوان ایلام جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 3
43274 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد ایوان ایلام حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
43275 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد ایوان ایلام علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
43276 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد ایوان ایلام فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
46144 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد ایوان ایلام حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
46145 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد ایوان ایلام مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
46146 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد ایوان ایلام مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
46147 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد ایوان ایلام مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 5
43263 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد آبدانان ایلام برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
43264 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد آبدانان ایلام جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
43265 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد آبدانان ایلام جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 3
43266 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد آبدانان ایلام حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
43267 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد آبدانان ایلام علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
43268 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد آبدانان ایلام مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
46136 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد آبدانان ایلام علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 5
46137 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد آبدانان ایلام حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
46138 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد آبدانان ایلام روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 10
46139 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد آبدانان ایلام مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
46140 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد آبدانان ایلام مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 5
43277 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد بدره ایلام برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
46148 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد بدره ایلام حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
46149 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد بدره ایلام مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 5
43278 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد دره شهر ایلام برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
43279 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد دره شهر ایلام جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
43280 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد دره شهر ایلام جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 4
43281 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد دره شهر ایلام حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
43282 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد دره شهر ایلام علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
43283 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد دره شهر ایلام فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
46150 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد دره شهر ایلام علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 5
46151 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد دره شهر ایلام اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 3
46152 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد دره شهر ایلام حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
46153 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد دره شهر ایلام شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 8
46154 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد دره شهر ایلام گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 5
46155 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد دره شهر ایلام مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
46156 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد دره شهر ایلام مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
46157 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد دره شهر ایلام مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 5
43284 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد سرابله ایلام تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
43285 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد سرابله ایلام جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
43286 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد سرابله ایلام جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 3
43287 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد سرابله ایلام حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
43288 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد سرابله ایلام زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
43289 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد سرابله ایلام علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
43290 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد سرابله ایلام علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
43291 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد سرابله ایلام فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
46158 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد سرابله ایلام علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 5
46159 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد سرابله ایلام حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
46160 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد سرابله ایلام روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
46161 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد سرابله ایلام علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 5
46162 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد سرابله ایلام مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
46163 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد سرابله ایلام مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
43292 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد سرابله (محل تحصیل هلیلان) ایلام حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
46164 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد سرابله (محل تحصیل هلیلان) ایلام حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
43293 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد مهران ایلام جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
43294 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد مهران ایلام زبان و ادبیات عربی صرفا سوابق زن و مرد 3
43295 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد مهران ایلام علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
43296 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد مهران ایلام علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 3
46165 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد مهران ایلام حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
46166 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد مهران ایلام علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 5
46167 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد مهران ایلام مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5

مناطق محروم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18001 روزانه دانشگاه ایلام ایلام علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه ایلامدانشگاه ایلام مخصوص داوطلبان بومی استان ایلام
18005 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی شیمی با آزمون زن 4 دانشگاه ایلامدانشگاه ایلام مخصوص داوطلبان بومی استان ایلام
18008 روزانه دانشگاه ایلام محل تحصیل آموزشکده کشاورزی دهلران ایلام مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی با آزمون زن و مرد 3 دانشگاه ایلام (محل تحصیل آموزشکده کشاورزی و فنی مهندسی دهلران)دانشگاه ایلام (محل تحصیل آموزشکده کشاورزی و فنی مهندسی دهلران) مخصوص داوطلبان بومی استان ایلام
18116 روزانه دانشگاه ایلام محل تحصیل آموزشکده کشاورزی دهلران ایلام مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی با آزمون زن و مرد 4 دانشگاه ایلام (محل تحصیل آموزشکده کشاورزی و فنی مهندسی دهلران)دانشگاه ایلام (محل تحصیل آموزشکده کشاورزی و فنی مهندسی دهلران) مخصوص داوطلبان بومی استان لرستان

تربیت معلم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
27159 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان ایلام محل خدمت ایلام
27167 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان آبدانان محل خدمت آبدانان
27169 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان چرداول محل خدمت چرداول
27170 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان ایوان محل خدمت ایوان
27173 روزانه پردیس شهید مدرس ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان آبدانان محل خدمت آبدانان
27175 روزانه پردیس شهید مدرس ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان چرداول محل خدمت هلیلان
27179 روزانه پردیس شهید مدرس ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان ایوان محل خدمت ایوان
27181 روزانه پردیس شهید مدرس ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون مرد 5 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان ایلام محل خدمت ایلام
27185 روزانه پردیس شهید مدرس ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان چرداول محل خدمت چرداول

نیمه متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18625 روزانه دانشگاه ایلام ایلام علوم ورزشی با آزمون زن و مرد 4 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی

نظر خود را بنویسید