دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در استان خراسان شمالی و در رشته گروه ریاضی و فنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
16671 روزانه دانشکده علوم پزشکی اسفراین خراسان شمالی مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 3 عدم تعهد در ارایه خوابگاه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
15867 روزانه دانشکده کشاورزی شیروان خراسان شمالی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15868 روزانه دانشکده کشاورزی شیروان خراسان شمالی کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 4
15869 روزانه دانشکده کشاورزی شیروان خراسان شمالی کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیزداری صرفا سوابق زن و مرد 4
15870 روزانه دانشکده کشاورزی شیروان خراسان شمالی کاردانی تولید و بهرهبرداری ازگیاهان دارویی و معطر صرفا سوابق زن و مرد 5
10108 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی برق با آزمون زن و مرد 60
10109 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی شهرسازی با آزمون زن و مرد 50
10110 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 60
10111 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 45
10112 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 45
10113 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 60
10114 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 50
10115 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 60
10116 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی نقشه برداری با آزمون زن و مرد 45
16066 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 10
16067 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی حسابداری با آزمون زن و مرد 6
16068 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی روانشناسی با آزمون زن و مرد 5
16069 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 5
15016 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 45
15017 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 45
15018 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 45
15019 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 45
16636 روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 6 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
16424 روزانه دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی حسابداری با آزمون زن 6
15217 روزانه دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی آمار و کاربردها صرفا سوابق زن 45
15218 روزانه دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن 45
15219 روزانه دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن 45
15220 روزانه دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی علوم مهندسی صرفا سوابق زن 45
15221 روزانه دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی مهندسی اپتیک و لیزر صرفا سوابق زن 45
15222 روزانه دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی مهندسی صنایع صرفا سوابق زن 72
15223 روزانه دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن 72
15921 روزانه دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی زبان و ادبیات عربی صرفا سوابق زن 3
15922 روزانه دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن 3
16425 روزانه دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی شیمی کاربردی صرفا سوابق زن 16
11161 روزانه مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی برق با آزمون زن و مرد 60
11162 روزانه مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 60
11163 روزانه مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 60
11164 روزانه مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 60
11165 روزانه مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 60
11166 روزانه مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی ایمنی صرفا سوابق زن و مرد 60
15343 روزانه مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی علوم مهندسی صرفا سوابق زن و مرد 45
15344 روزانه مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 54
15345 روزانه مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی مواد و متالورژی صرفا سوابق زن و مرد 54
15346 روزانه مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی کاردان فنی مکانیک صرفا سوابق مرد 45
11167 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی ایمنی صرفا سوابق زن و مرد 30
15347 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 27
15348 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 27
15349 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 27
15350 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 27
15351 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 27
15352 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 27
15353 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی مواد و متالورژی صرفا سوابق زن و مرد 27
30976 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
30977 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 54
30978 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 54
30979 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
30980 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
30981 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
30982 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
30983 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی مهندسی هوافضا صرفا سوابق زن و مرد 54
30984 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
30985 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی کاردانی معماری صرفا سوابق زن و مرد 90
31978 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
32583 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 6
32584 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 6
32585 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 6
32586 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 6
32587 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 6
30986 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
30987 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
31979 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی فقه و حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
32588 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 6
32589 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 6
32590 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی مدیریت امور بانکی صرفا سوابق زن و مرد 6
32591 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 6
32592 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 6
32593 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی مدیریت مالی صرفا سوابق زن و مرد 6
32594 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی کاردانی امور بانکی صرفا سوابق زن و مرد 10
32595 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی کاردانی امور بیمه صرفا سوابق زن و مرد 10
32596 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی کاردانی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 10
32597 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 10
41458 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41459 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41460 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41461 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
41462 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 72
41463 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 36
41464 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی مهندسی پلیمر صرفا سوابق زن و مرد 36
41465 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 36
41466 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 36
41467 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 36
41468 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
41469 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41470 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 45
41471 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
41472 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 36
42403 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی ترویج و آموزش کشاورزی پایدار صرفا سوابق زن و مرد 2
42404 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 4
42405 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 4
42406 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
42407 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 2
42408 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
43753 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی ادیان و عرفان صرفا سوابق زن و مرد 3
43754 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
43755 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی تاریخ صرفا سوابق زن و مرد 3
43756 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
43757 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
43758 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 4
43759 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
43760 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی روابط عمومی صرفا سوابق زن و مرد 3
43761 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی زبان و ادبیات عربی صرفا سوابق زن و مرد 3
43762 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
43763 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
43764 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 3
43765 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
43766 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
43767 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی فلسفه و کلام اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
43768 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی مددکاری اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 3
43769 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
46611 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 5
46612 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 3
46613 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
46614 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
46615 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 8
46616 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
46617 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 8
46618 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 5
46619 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
46620 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
46621 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 5
41474 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین خراسان شمالی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41475 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین خراسان شمالی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
42409 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین خراسان شمالی زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 4
43770 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین خراسان شمالی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
43771 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین خراسان شمالی جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
43772 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین خراسان شمالی جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 4
43773 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین خراسان شمالی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
43774 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین خراسان شمالی زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
43775 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین خراسان شمالی علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
43776 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین خراسان شمالی علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 3
43777 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین خراسان شمالی علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
43778 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین خراسان شمالی مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
46623 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین خراسان شمالی علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 5
46624 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین خراسان شمالی اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 3
46625 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین خراسان شمالی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
46626 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین خراسان شمالی روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 8
46627 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین خراسان شمالی علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 5
46628 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین خراسان شمالی گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 5
46629 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین خراسان شمالی مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
46630 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین خراسان شمالی مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
46631 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین خراسان شمالی مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 5
41476 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اشخانه خراسان شمالی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41477 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اشخانه خراسان شمالی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
43779 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اشخانه خراسان شمالی تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
43780 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اشخانه خراسان شمالی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
43781 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اشخانه خراسان شمالی زبان و ادبیات عربی صرفا سوابق زن و مرد 3
43782 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اشخانه خراسان شمالی علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
43783 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اشخانه خراسان شمالی علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 3
43784 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اشخانه خراسان شمالی علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
43785 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اشخانه خراسان شمالی فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
43786 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اشخانه خراسان شمالی مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
46632 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اشخانه خراسان شمالی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
46633 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اشخانه خراسان شمالی روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 8
46634 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اشخانه خراسان شمالی مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
46635 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اشخانه خراسان شمالی مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
41478 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد جاجرم خراسان شمالی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
43787 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد جاجرم خراسان شمالی فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
46636 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد جاجرم خراسان شمالی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
46637 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد جاجرم خراسان شمالی روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
46638 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد جاجرم خراسان شمالی مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
46639 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد جاجرم خراسان شمالی مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 5
41479 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد راز خراسان شمالی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
43788 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد راز خراسان شمالی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
43789 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد راز خراسان شمالی علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 3
43790 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد راز خراسان شمالی فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
46640 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد راز خراسان شمالی علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 4
46641 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد راز خراسان شمالی اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 3
46642 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد راز خراسان شمالی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
46643 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد راز خراسان شمالی علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 5
41480 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد شیروان خراسان شمالی آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41481 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد شیروان خراسان شمالی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41482 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد شیروان خراسان شمالی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41483 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد شیروان خراسان شمالی مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 36
41484 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد شیروان خراسان شمالی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
43791 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد شیروان خراسان شمالی تاریخ صرفا سوابق زن و مرد 3
43792 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد شیروان خراسان شمالی تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
43793 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد شیروان خراسان شمالی جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
43794 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد شیروان خراسان شمالی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
43795 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد شیروان خراسان شمالی علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
43796 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد شیروان خراسان شمالی فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
46644 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد شیروان خراسان شمالی علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 5
46645 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد شیروان خراسان شمالی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
46646 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد شیروان خراسان شمالی علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 5
46647 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد شیروان خراسان شمالی مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
46648 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد شیروان خراسان شمالی مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
46649 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد شیروان خراسان شمالی مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 5
41485 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد فاروج خراسان شمالی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41486 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد فاروج خراسان شمالی مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 45
41487 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد فاروج خراسان شمالی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
43797 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد فاروج خراسان شمالی جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
43798 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد فاروج خراسان شمالی جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 3
46650 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد فاروج خراسان شمالی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
46651 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد فاروج خراسان شمالی گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 5
43799 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد گرمه خراسان شمالی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
43800 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد گرمه خراسان شمالی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
43801 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد گرمه خراسان شمالی علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
43802 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد گرمه خراسان شمالی فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
43803 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد گرمه خراسان شمالی مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
46652 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد گرمه خراسان شمالی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
46653 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد گرمه خراسان شمالی روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
46654 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد گرمه خراسان شمالی مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
46655 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد گرمه خراسان شمالی مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
41473 پیام نور دانشگاه پیام نوراستان خراسان شمالی - مرکزبجنورد(محل تحصیل غلامان) خراسان شمالی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
46622 پیام نور دانشگاه پیام نوراستان خراسان شمالی - مرکزبجنورد(محل تحصیل غلامان) خراسان شمالی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5

مناطق محروم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18028 روزانه مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی ایمنی صرفا سوابق زن و مرد 3 مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراینمجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان

تربیت معلم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
27647 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای جاجرم، گرمه محل خدمت گرمه
27648 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش ابتدایی با آزمون زن 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شیروان، فاروج محل خدمت شیروان
27649 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان اسفراین محل خدمت بام و صفی آباد
27650 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان اسفراین محل خدمت اسفراین
27651 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش ابتدایی با آزمون زن 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگلان محل خدمت مانه وسملقان
27652 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگلان محل خدمت رازو جرگلان
27653 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش ابتدایی با آزمون زن 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگلان محل خدمت بجنورد
27654 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای جاجرم، گرمه محل خدمت جاجرم
27655 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شیروان، فاروج محل خدمت فاروج
27656 روزانه پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان اسفراین محل خدمت اسفراین
27657 روزانه پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش ابتدایی با آزمون مرد 4 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگلان محل خدمت بجنورد
27658 روزانه پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای جاجرم، گرمه محل خدمت جاجرم
27659 روزانه پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای جاجرم، گرمه محل خدمت گرمه
27660 روزانه پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شیروان، فاروج محل خدمت فاروج
27661 روزانه پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش ابتدایی با آزمون مرد 4 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شیروان، فاروج محل خدمت شیروان
27662 روزانه پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش ابتدایی با آزمون مرد 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگلان محل خدمت رازو جرگلان
27663 روزانه پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش ابتدایی با آزمون مرد 4 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگلان محل خدمت مانه وسملقان
27664 روزانه پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان اسفراین محل خدمت بام و صفی آباد

نیمه متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18626 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی علوم ورزشی با آزمون مرد 10 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی

نظر خود را بنویسید