دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در استان زنجان و در رشته گروه ریاضی و فنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
10362 روزانه دانشگاه زنجان زنجان آمار و کاربردها با آزمون زن و مرد 40
10363 روزانه دانشگاه زنجان زنجان ریاضیات و کاربردها با آزمون زن و مرد 55
10364 روزانه دانشگاه زنجان زنجان علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 35
10365 روزانه دانشگاه زنجان زنجان علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 20
10366 روزانه دانشگاه زنجان زنجان فیزیک با آزمون زن و مرد 50
10367 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 110
10368 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 40
10369 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 35
10370 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 35
10371 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 60
10372 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی معدن با آزمون زن و مرد 70
10373 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 40
10374 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 85
10375 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 45
10376 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی نقشه برداری با آزمون زن و مرد 35
16189 روزانه دانشگاه زنجان زنجان روانشناسی با آزمون زن و مرد 4
16190 روزانه دانشگاه زنجان زنجان شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 9 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16191 روزانه دانشگاه زنجان زنجان شیمی محض با آزمون زن و مرد 9
16192 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 4
16193 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 4 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16194 روزانه دانشگاه زنجان زنجان کاردانی حسابداری با آزمون زن و مرد 3
15545 روزانه دانشگاه زنجان زنجان ترویج و آموزش کشاورزی پایدار صرفا سوابق زن و مرد 2
15546 روزانه دانشگاه زنجان زنجان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 4
15547 روزانه دانشگاه زنجان زنجان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 4
15548 روزانه دانشگاه زنجان زنجان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15549 روزانه دانشگاه زنجان زنجان علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15550 روزانه دانشگاه زنجان زنجان علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 2
15551 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
16640 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 6
10214 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان دکترای پیوسته فیزیک با آزمون زن و مرد 20
10215 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 25
10377 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 5
10378 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 10
10379 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 40 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
10380 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 40 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
10381 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 35 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
10382 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مهندسی نقشه برداری با آزمون زن و مرد 35 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16195 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان روانشناسی با آزمون زن و مرد 4 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16196 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 2 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16197 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان شیمی محض با آزمون زن و مرد 2
16198 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 1
16199 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 1 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16200 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان کاردانی حسابداری با آزمون زن و مرد 1
15118 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 5
15119 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
15120 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 9
15552 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان ترویج و آموزش کشاورزی پایدار صرفا سوابق زن و مرد 1
15553 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 1
15554 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 1
15555 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 1
15556 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 1
15557 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 1
15558 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 1
15913 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 1
31012 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31013 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31014 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31015 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31016 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
31017 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا سوابق زن و مرد 90
31018 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان کاردان فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 90
31019 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
31020 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان کاردانی معماری صرفا سوابق زن و مرد 90
32609 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 6
32610 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 6
32611 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 6
32612 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 6
31021 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31022 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 54
31023 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 54
31024 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31025 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31026 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31027 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
31028 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
31847 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان کاردانی تکنولوژی صنایع غذایی صرفا سوابق زن و مرد 10
31983 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان فقه و حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
32613 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 6
32614 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 6
32615 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان کاردانی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 10
32616 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان کاردانی مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 10
31029 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی - زنجان زنجان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 54
31030 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی - زنجان زنجان مهندسی اپتیک و لیزر صرفا سوابق زن و مرد 54
31031 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی - زنجان زنجان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31032 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی - زنجان زنجان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31848 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی - زنجان زنجان کاردانی تکنولوژی صنایع غذایی صرفا سوابق زن و مرد 10
31984 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی - زنجان زنجان جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
32617 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی - زنجان زنجان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 6
32618 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی - زنجان زنجان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 6
32619 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی - زنجان زنجان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 6
32620 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی - زنجان زنجان مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 6
32621 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی - زنجان زنجان مدیریت کسب و کارهای کوچک صرفا سوابق زن و مرد 6
32622 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی - زنجان زنجان مدیریت مالی صرفا سوابق زن و مرد 6
31033 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) زنجان ایمنی صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 54
31034 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) زنجان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 54
31035 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) زنجان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31036 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) زنجان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
31037 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) زنجان کاردان فنی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 90
32623 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) زنجان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 6
32624 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) زنجان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 6
32625 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) زنجان مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 6
32626 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) زنجان مدیریت مالی صرفا سوابق زن و مرد 6
32627 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) زنجان کاردانی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 10
32628 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) زنجان کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 10
32629 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) زنجان کاردانی مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 10
41576 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41577 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
42438 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 4
42439 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 4
42440 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
43992 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
43993 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان تاریخ صرفا سوابق زن و مرد 3
43994 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
43995 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 3
43996 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
43997 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
43998 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
43999 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 3
46823 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 4
46824 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
46825 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 8
46826 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
46827 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 5
46828 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 5
46829 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
46830 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
46831 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان روانشناسی با آزمون زن و مرد 5
41578 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41579 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41580 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41581 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 72
41582 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 36
41583 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 36
41584 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 36
41585 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 36
41586 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 45
41587 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41588 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 45
42441 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 4
42442 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 4
42443 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
44000 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان ادیان و عرفان صرفا سوابق زن و مرد 3
44001 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44002 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان تاریخ صرفا سوابق زن و مرد 3
44003 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44004 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44005 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 4
44006 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44007 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان زبان و ادبیات عربی صرفا سوابق زن و مرد 3
44008 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44009 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
44010 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44011 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
44012 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 4
44013 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان فلسفه و کلام اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44014 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
46832 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 5
46833 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 3
46834 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
46835 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 8
46836 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
46837 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 8
46838 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 5
46839 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
46840 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
46841 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 5
41589 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار زنجان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
42444 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار زنجان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
44015 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار زنجان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44016 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار زنجان جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44017 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار زنجان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44018 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار زنجان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
44019 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار زنجان علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44020 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار زنجان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44021 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار زنجان فلسفه و کلام اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
46842 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار زنجان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 5
46843 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار زنجان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
46844 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار زنجان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
46845 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار زنجان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 5
46846 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار زنجان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
46847 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار زنجان مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
41590 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار (محل تحصیل سجاس رود) زنجان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
46848 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار (محل تحصیل سجاس رود) زنجان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
41591 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد ایجرود زنجان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 36
44022 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد ایجرود زنجان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
46849 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد ایجرود زنجان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
46850 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد ایجرود زنجان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
46851 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد ایجرود زنجان مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
46852 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد ایجرود زنجان مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 5
44023 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد خرمدره زنجان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
46853 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد خرمدره زنجان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
46854 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد خرمدره زنجان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
46855 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد خرمدره زنجان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
46856 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد خرمدره زنجان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 5
46857 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد خرمدره زنجان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
41592 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد سلطانیه زنجان علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
41593 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد سلطانیه زنجان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 45
42445 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد سلطانیه زنجان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
44024 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد سلطانیه زنجان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44025 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد سلطانیه زنجان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44026 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد سلطانیه زنجان مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
46858 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد سلطانیه زنجان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 4
46859 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد سلطانیه زنجان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 3
46860 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد سلطانیه زنجان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
46861 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد سلطانیه زنجان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
46862 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد سلطانیه زنجان گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 5
46863 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد سلطانیه زنجان مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 5
41594 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد صائین قلعه زنجان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
44027 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد صائین قلعه زنجان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
46864 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد صائین قلعه زنجان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 5
46865 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد صائین قلعه زنجان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
46866 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد صائین قلعه زنجان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
46867 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد صائین قلعه زنجان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
41595 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد طارم (آب بر) زنجان علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
41596 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد طارم (آب بر) زنجان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41597 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد طارم (آب بر) زنجان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
42446 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد طارم (آب بر) زنجان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
42447 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد طارم (آب بر) زنجان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
44028 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد طارم (آب بر) زنجان ادیان و عرفان صرفا سوابق زن و مرد 3
44029 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد طارم (آب بر) زنجان تاریخ صرفا سوابق زن و مرد 3
44030 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد طارم (آب بر) زنجان تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44031 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد طارم (آب بر) زنجان جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44032 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد طارم (آب بر) زنجان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44033 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد طارم (آب بر) زنجان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
46868 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد طارم (آب بر) زنجان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 4
46869 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد طارم (آب بر) زنجان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
42448 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد ماه نشان زنجان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
44034 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد ماه نشان زنجان ادیان و عرفان صرفا سوابق زن و مرد 3
44035 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد ماه نشان زنجان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44036 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد ماه نشان زنجان تاریخ صرفا سوابق زن و مرد 3
44037 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد ماه نشان زنجان جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44038 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد ماه نشان زنجان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44039 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد ماه نشان زنجان زبان و ادبیات عربی صرفا سوابق زن و مرد 3
44040 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد ماه نشان زنجان زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44041 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد ماه نشان زنجان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
46870 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد ماه نشان زنجان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
46871 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد ماه نشان زنجان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
46872 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد ماه نشان زنجان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
46873 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد ماه نشان زنجان مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5

تربیت معلم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
27818 روزانه پردیس شهید بهشتی زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای خدابنده، سلطانیه، ابهر، خرمدره محل خدمت ابهر
27819 روزانه پردیس شهید بهشتی زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای زنجان، ایجرود، ماهنشان محل خدمت انگوران
27820 روزانه پردیس شهید بهشتی زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان خدابنده محل خدمت بزینه رود
27821 روزانه پردیس شهید بهشتی زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان خدابنده محل خدمت افشار
27822 روزانه پردیس شهید بهشتی زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای زنجان، ایجرود، ماهنشان محل خدمت ماهنشان
27823 روزانه پردیس شهید بهشتی زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان خدابنده محل خدمت سجاسرود
27824 روزانه پردیس شهید بهشتی زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان خدابنده محل خدمت خدابنده
27825 روزانه پردیس شهید بهشتی زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای خدابنده، سلطانیه، ابهر، خرمدره محل خدمت سلطانیه
27826 روزانه پردیس شهید بهشتی زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای خدابنده، سلطانیه، ابهر، خرمدره محل خدمت خرمدره
27827 روزانه پردیس شهید بهشتی زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای زنجان، ایجرود، ماهنشان محل خدمت ایجرود
27828 روزانه پردیس شهید بهشتی زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای زنجان، ایجرود، ماهنشان محل خدمت ناحیه دو
27830 روزانه پردیس شهید بهشتی زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای زنجان، ایجرود، ماهنشان محل خدمت ناحیه یک
27831 روزانه پردیس شهید بهشتی زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای زنجان، ایجرود، ماهنشان محل خدمت زنجانرود
27832 روزانه پردیس فاطمه الزهرا (س) - زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان خدابنده محل خدمت بزینه رود
27833 روزانه پردیس فاطمه الزهرا (س) - زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان خدابنده محل خدمت خدابنده
27834 روزانه پردیس فاطمه الزهرا (س) - زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای خدابنده، سلطانیه، ابهر، خرمدره محل خدمت خرمدره
27835 روزانه پردیس فاطمه الزهرا (س) - زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان خدابنده محل خدمت افشار
27836 روزانه پردیس فاطمه الزهرا (س) - زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان خدابنده محل خدمت سجاسرود
27837 روزانه پردیس فاطمه الزهرا (س) - زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای زنجان، ایجرود، ماهنشان محل خدمت ماهنشان
27838 روزانه پردیس فاطمه الزهرا (س) - زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای زنجان، ایجرود، ماهنشان محل خدمت ایجرود
27839 روزانه پردیس فاطمه الزهرا (س) - زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای زنجان، ایجرود، ماهنشان محل خدمت انگوران
27840 روزانه پردیس فاطمه الزهرا (س) - زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای زنجان، ایجرود، ماهنشان محل خدمت زنجانرود
27843 روزانه پردیس فاطمه الزهرا (س) - زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای خدابنده، سلطانیه، ابهر، خرمدره محل خدمت ابهر

نیمه متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18639 روزانه دانشگاه زنجان زنجان علوم ورزشی با آزمون زن و مرد 6 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18670 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان علوم ورزشی با آزمون زن و مرد 2 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی

نظر خود را بنویسید