دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در استان سمنان و در رشته گروه ریاضی و فنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
11140 روزانه دانشکده فنی و مهندسی گرمسار سمنان مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 60
11141 روزانه دانشکده فنی و مهندسی گرمسار سمنان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 60
11142 روزانه دانشکده فنی و مهندسی گرمسار سمنان مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 100
11143 روزانه دانشکده فنی و مهندسی گرمسار سمنان مهندسی نفت با آزمون زن و مرد 140
10325 روزانه دانشگاه دامغان سمنان علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 60
10326 روزانه دانشگاه دامغان سمنان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 50
10327 روزانه دانشگاه دامغان سمنان مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 45
10328 روزانه دانشگاه دامغان سمنان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 50
10329 روزانه دانشگاه دامغان سمنان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 50
10330 روزانه دانشگاه دامغان سمنان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 50
16154 روزانه دانشگاه دامغان سمنان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 4
16155 روزانه دانشگاه دامغان سمنان شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 16 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
15072 روزانه دانشگاه دامغان سمنان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 54
15073 روزانه دانشگاه دامغان سمنان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 54
15074 روزانه دانشگاه دامغان سمنان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 54
15075 روزانه دانشگاه دامغان سمنان فیزیک مهندسی صرفا سوابق زن و مرد 54
15492 روزانه دانشگاه دامغان سمنان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 7
15493 روزانه دانشگاه دامغان سمنان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 4
16158 روزانه دانشگاه دامغان سمنان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 16
10391 روزانه دانشگاه سمنان سمنان علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 60
10392 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 160
10393 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی ساخت و تولید با آزمون زن و مرد 35
10394 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی شهرسازی با آزمون زن و مرد 30
10395 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 60
10396 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 45
10397 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 60
10398 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 120
10399 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 25
10400 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 60
10401 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 100
16203 روزانه دانشگاه سمنان سمنان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 4
16204 روزانه دانشگاه سمنان سمنان حسابداری با آزمون زن و مرد 5
16205 روزانه دانشگاه سمنان سمنان شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 10
16206 روزانه دانشگاه سمنان سمنان گردشگری با آزمون زن و مرد 5
16207 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 4
16208 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت دولتی با آزمون زن و مرد 4
16209 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 4
16210 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت کسب و کارهای کوچک با آزمون زن و مرد 5
15129 روزانه دانشگاه سمنان سمنان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 54
15130 روزانه دانشگاه سمنان سمنان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 54
15131 روزانه دانشگاه سمنان سمنان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 54
15132 روزانه دانشگاه سمنان سمنان فیزیک مهندسی صرفا سوابق زن و مرد 54
15559 روزانه دانشگاه سمنان سمنان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15560 روزانه دانشگاه سمنان سمنان علوم و مهندسی جنگل صرفا سوابق زن و مرد 2
15561 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 2
16219 روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) سمنان روانشناسی با آزمون زن و مرد 3
16220 روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) سمنان علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن و مرد 5
15565 روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی مهدی شهر) سمنان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
15566 روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی مهدی شهر) سمنان مهندسی صنایع چوب و فرآوردههای سلولزی صرفا سوابق زن و مرد 2
15567 روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی مهدی شهر) سمنان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 2
10681 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 20
10682 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 110
10683 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی پزشکی با آزمون زن و مرد 35
10684 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 45
10685 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 25
10686 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 60
10687 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 70
10688 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی معدن با آزمون زن و مرد 60
10689 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 20
10690 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 60
10691 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) با آزمون زن و مرد 20
10692 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 45
16314 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 5
16315 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان حسابداری با آزمون زن و مرد 4
16316 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 4
15174 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 27
15175 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 27
15176 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 36
15177 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فیزیک مهندسی صرفا سوابق زن و مرد 36
15640 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
15641 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15642 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
16320 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 12
16642 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 5 محل تحصیل دانشکده بهداشت دامغان
16643 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 5
10863 روزانه دانشگاه فرزانگان (ویژه خواهران) - سمنان سمنان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن 80
11144 نوبت دوم دانشکده فنی و مهندسی گرمسار سمنان مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 60
11145 نوبت دوم دانشکده فنی و مهندسی گرمسار سمنان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 60
11146 نوبت دوم دانشکده فنی و مهندسی گرمسار سمنان مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 100
11147 نوبت دوم دانشکده فنی و مهندسی گرمسار سمنان مهندسی نفت با آزمون زن و مرد 140
10331 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 10
10332 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 10
10333 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 10
10334 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 10
16156 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 1
16157 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 2 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
15076 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 18
15077 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 18
15078 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 18
15079 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 11
15080 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان فیزیک مهندسی صرفا سوابق زن و مرد 11
15081 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 9
15494 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 1
15495 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 1
16159 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 2
10402 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 60
10403 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 90
10404 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی ساخت و تولید با آزمون زن و مرد 20
10405 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی شهرسازی با آزمون زن و مرد 15
10406 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 50 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
10407 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 25
10408 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 60 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
10409 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 65
10410 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 15
10411 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 60
10412 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 100 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16211 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 3
16212 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان حسابداری با آزمون زن و مرد 4 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16213 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 10 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16214 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان گردشگری با آزمون زن و مرد 5
16215 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 2
16216 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت دولتی با آزمون زن و مرد 4 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16217 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 4 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16218 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت کسب و کارهای کوچک با آزمون زن و مرد 3
15133 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 45
15134 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 41
15135 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 54 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
15136 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان فیزیک مهندسی صرفا سوابق زن و مرد 54 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
15562 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15563 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان علوم و مهندسی جنگل صرفا سوابق زن و مرد 2
15564 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 2
15914 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ادیان و عرفان صرفا سوابق زن و مرد 2
16221 نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) سمنان روانشناسی با آزمون زن و مرد 2
16222 نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) سمنان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
15568 نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی مهدی شهر) سمنان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
15569 نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی مهدی شهر) سمنان مهندسی صنایع چوب و فرآوردههای سلولزی صرفا سوابق زن و مرد 2
15570 نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی مهدی شهر) سمنان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 2
10693 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 35
10694 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی پزشکی با آزمون زن و مرد 15
10695 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 20
10696 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 25
10697 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 30
10698 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 30
10699 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی معدن با آزمون زن و مرد 20
10700 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 10
10701 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 30
10702 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 20
16317 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 2
16318 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان حسابداری با آزمون زن و مرد 4
16319 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 4
15178 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
15179 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 9
15180 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فیزیک مهندسی صرفا سوابق زن و مرد 9
15181 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 14
15643 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 2
15644 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 1
15645 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 1
16321 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 4
15200 نوبت دوم دانشگاه فرزانگان (ویژه خواهران) - سمنان سمنان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن 72 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
31048 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 90
31049 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 54
31050 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31051 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31052 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31053 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
31054 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان کاردان فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 90
31055 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان کاردانی علمی - کاربردی مخابرات-ارتباط دادهها صرفا سوابق زن و مرد 90
31987 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
32641 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 6
32642 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 6
32643 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 6
32644 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان مدیریت مالی صرفا سوابق زن و مرد 6
30054 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مهندسی پزشکی با آزمون زن و مرد 60
30055 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 60
30056 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 60
30057 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 100
30058 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 60
32630 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان حسابداری با آزمون زن و مرد 6
32631 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان روانشناسی با آزمون زن و مرد 6
32632 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 6
32633 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت دولتی با آزمون زن و مرد 6
32634 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 6
32635 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت مالی با آزمون زن و مرد 6
31038 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان علوم مهندسی صرفا سوابق زن و مرد 54
31039 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان معماری داخلی صرفا سوابق زن و مرد 54
31040 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان ایمنی صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 54
31041 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31042 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
31043 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان کاردانی علمی - کاربردی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 90
31044 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان کاردان فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 90
31045 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان کاردان فنی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 90
31046 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
31047 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان کاردانی معماری صرفا سوابق زن و مرد 90
31985 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
31986 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
32636 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 6
32637 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت امور بانکی صرفا سوابق زن و مرد 6
32638 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت بیمه صرفا سوابق زن و مرد 6
32639 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت کسب و کارهای کوچک صرفا سوابق زن و مرد 6
32640 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان کاردانی علوم  ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 10
32645 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی برایند - شاهرود سمنان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 6
32646 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی برایند - شاهرود سمنان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 6
32647 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی برایند - شاهرود سمنان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 6
32648 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی برایند - شاهرود سمنان مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 6
31056 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توران - دامغان سمنان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31057 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توران - دامغان سمنان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
31058 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشد دانش - سمنان سمنان مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 54
31059 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشد دانش - سمنان سمنان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31060 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشد دانش - سمنان سمنان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 90
31061 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشد دانش - سمنان سمنان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31062 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشد دانش - سمنان سمنان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
31063 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشد دانش - سمنان سمنان کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
31064 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشد دانش - سمنان سمنان کاردانی معماری صرفا سوابق زن و مرد 90
31065 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاهرود سمنان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31066 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاهرود سمنان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31067 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاهرود سمنان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
31068 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاهرود سمنان کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا سوابق زن و مرد 90
31069 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاهرود سمنان کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
31988 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاهرود سمنان مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
32649 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاهرود سمنان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 6
32650 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاهرود سمنان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 6
31070 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان معماری داخلی صرفا سوابق زن و مرد 54
31071 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 54
31072 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 54
31073 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31074 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31075 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مهندسی نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 54
32651 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 6
31076 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار اریا ایوانکی سمنان معماری داخلی صرفا سوابق زن و مرد 54
31077 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار اریا ایوانکی سمنان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31078 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار اریا ایوانکی سمنان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31079 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار اریا ایوانکی سمنان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31080 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار اریا ایوانکی سمنان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31081 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار اریا ایوانکی سمنان مهندسی نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 54
32652 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار اریا ایوانکی سمنان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 6
32653 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار اریا ایوانکی سمنان مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 6
32654 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان سمنان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 6
32655 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان سمنان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 6
32656 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان سمنان مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 6
32657 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان سمنان مدیریت مالی صرفا سوابق زن و مرد 6
32658 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان سمنان کاردانی امور بیمه صرفا سوابق زن و مرد 10
32659 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان سمنان کاردانی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 10
32660 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان سمنان کاردانی مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 10
31082 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان سمنان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
32661 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان سمنان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 6
32662 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان سمنان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 6
32663 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان سمنان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 6
32664 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان سمنان کاردانی امور بانکی صرفا سوابق زن و مرد 10
32665 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان سمنان کاردانی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 10
32666 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی سمنان حسابداری با آزمون زن و مرد 6
31989 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی سمنان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
31990 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی سمنان علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 3
31991 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی سمنان مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
31992 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی سمنان کاردانی حقوق قضایی صرفا سوابق زن و مرد 5
32667 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی سمنان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 6
32668 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی سمنان مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 6
32669 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی سمنان کاردانی امور مالی و مالیاتی صرفا سوابق زن و مرد 10
32670 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی سمنان کاردانی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 10
32671 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی سمنان کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 10
32672 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی سمنان کاردانی مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 10
41598 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41599 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 36
41600 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41601 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 45
41602 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
42449 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
42450 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
44042 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان ادیان و عرفان صرفا سوابق زن و مرد 3
44043 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44044 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 3
44045 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44046 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44047 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 5
44048 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان فقه و حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44049 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان فلسفه و کلام اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44050 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
46874 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 5
46875 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
46876 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 8
46877 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
46878 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 8
46879 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 5
46880 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
46881 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
46882 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 5
41603 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41604 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 36
41605 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 72
41606 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 36
41607 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 36
41608 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 36
41609 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 36
41610 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 36
41611 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41612 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 45
41613 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
41614 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 36
41615 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مهندسی مواد و متالورژی صرفا سوابق زن و مرد 36
42451 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 4
42452 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 2
42453 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
44051 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان ادیان و عرفان صرفا سوابق زن و مرد 3
44052 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان تاریخ صرفا سوابق زن و مرد 3
44053 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44054 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44055 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 4
44056 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44057 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان روزنامه نگاری صرفا سوابق زن و مرد 3
44058 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان زبان و ادبیات عربی صرفا سوابق زن و مرد 3
44059 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44060 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
44061 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44062 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
44063 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44064 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان فلسفه و کلام اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44065 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مددکاری اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 3
44066 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
46883 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 5
46884 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
46885 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
46886 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 5
46887 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 5
46888 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
46889 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
46890 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 5
41616 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان (محل تحصیل سرخه) سمنان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 36
41617 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان (محل تحصیل سرخه) سمنان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
44067 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان (محل تحصیل سرخه) سمنان روابط عمومی صرفا سوابق زن و مرد 3
44068 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان (محل تحصیل سرخه) سمنان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
46891 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان (محل تحصیل سرخه) سمنان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
46892 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان (محل تحصیل سرخه) سمنان گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 5
46893 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان (محل تحصیل سرخه) سمنان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
46894 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان (محل تحصیل سرخه) سمنان مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
41618 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 36
41619 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 36
41620 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 45
41621 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
42454 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 4
42455 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
44069 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان تاریخ صرفا سوابق زن و مرد 3
44070 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44071 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44072 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 3
44073 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44074 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان روابط عمومی صرفا سوابق زن و مرد 3
44075 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44076 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
44077 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44078 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
44079 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
46895 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 5
46896 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
46897 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
46898 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 8
46899 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 5
46900 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
46901 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
46902 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 5
41622 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41623 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41624 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 36
41625 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41626 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 36
42456 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
44080 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44081 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان تاریخ صرفا سوابق زن و مرد 3
44082 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44083 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 3
44084 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44085 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان روابط عمومی صرفا سوابق زن و مرد 3
44086 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان روزنامه نگاری صرفا سوابق زن و مرد 3
44087 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44088 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
44089 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44090 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
46903 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 5
46904 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 3
46905 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
46906 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
46907 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 8
46908 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 5
46909 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
46910 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
46911 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 5
44093 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد ایوانکی سمنان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44094 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد ایوانکی سمنان علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 3
46913 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد ایوانکی سمنان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
46914 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد ایوانکی سمنان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
46915 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد ایوانکی سمنان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
46916 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد ایوانکی سمنان مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
46917 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد ایوانکی سمنان مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 5
44091 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد آرادان سمنان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44092 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد آرادان سمنان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
46912 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد آرادان سمنان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
44095 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد مهدی شهر سمنان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
46918 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد مهدی شهر سمنان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
46919 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد مهدی شهر سمنان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
46920 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد مهدی شهر سمنان گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 5
46921 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد مهدی شهر سمنان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
46922 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد مهدی شهر سمنان مدیریت بیمه صرفا سوابق زن و مرد 5
46923 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد مهدی شهر سمنان مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
46924 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد مهدی شهر سمنان مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 5
44096 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد میامی سمنان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
46925 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد میامی سمنان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 4
46926 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد میامی سمنان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 3
46927 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد میامی سمنان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 5

تربیت معلم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
27868 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای گرمسار، آرادان محل خدمت گرمسار
27869 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شاهرود، میامی محل خدمت بیارجمند
27870 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان دامغان محل خدمت دامغان
27871 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سمنان، سرخه، مهدی شهر محل خدمت سرخه
27872 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سمنان، سرخه، مهدی شهر محل خدمت مهدی شهر
27873 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای گرمسار، آرادان محل خدمت آرادان
27874 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان دامغان محل خدمت امیرآباد
27875 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شاهرود، میامی محل خدمت میامی
27876 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 5 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سمنان، سرخه، مهدی شهر محل خدمت سمنان
27877 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 6 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شاهرود، میامی محل خدمت شاهرود
27878 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شاهرود، میامی محل خدمت بسطام
27879 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای گرمسار، آرادان محل خدمت آرادان
27880 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان دامغان محل خدمت امیرآباد
27881 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سمنان، سرخه، مهدی شهر محل خدمت مهدی شهر
27882 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شاهرود، میامی محل خدمت میامی
27883 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان دامغان محل خدمت دامغان
27885 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شاهرود، میامی محل خدمت بسطام
27886 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای گرمسار، آرادان محل خدمت گرمسار
27887 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون زن 4 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شاهرود، میامی محل خدمت شاهرود
27888 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سمنان، سرخه، مهدی شهر محل خدمت سرخه
27889 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون زن 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سمنان، سرخه، مهدی شهر محل خدمت سمنان

نیمه متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18636 روزانه دانشگاه دامغان سمنان علوم ورزشی با آزمون مرد 4 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18640 روزانه دانشگاه سمنان سمنان علوم ورزشی با آزمون زن 8 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18648 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان علوم ورزشی با آزمون زن و مرد 2 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18669 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان علوم ورزشی با آزمون مرد 1 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18673 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان علوم ورزشی با آزمون زن و مرد 2 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی

نظر خود را بنویسید