دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در استان فارس و در رشته گروه ریاضی و فنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
16674 روزانه دانشکده علوم پزشکی لارستان فارس مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 4 محل تحصیل دانشکده بهداشت شهرستان اوز
10277 روزانه دانشگاه جهرم فارس علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 20
10278 روزانه دانشگاه جهرم فارس مهندسی برق با آزمون زن و مرد 45
10279 روزانه دانشگاه جهرم فارس مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 45
10280 روزانه دانشگاه جهرم فارس مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 40
10281 روزانه دانشگاه جهرم فارس مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) با آزمون زن و مرد 20
15055 روزانه دانشگاه جهرم فارس آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 32
15056 روزانه دانشگاه جهرم فارس ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 32
15057 روزانه دانشگاه جهرم فارس فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 32
15462 روزانه دانشگاه جهرم فارس علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15463 روزانه دانشگاه جهرم فارس مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
10383 روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 30
10384 روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس مهندسی برق با آزمون زن و مرد 50
10385 روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس مهندسی شهرسازی با آزمون زن و مرد 30 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
10386 روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 30
16201 روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس روانشناسی با آزمون زن و مرد 3
15121 روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 27
15122 روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس علوم مهندسی صرفا سوابق زن و مرد 45
15123 روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 27
15124 روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس فیزیک مهندسی صرفا سوابق زن و مرد 27
10523 روزانه دانشگاه شیراز فارس آمار و کاربردها با آزمون زن و مرد 40
10524 روزانه دانشگاه شیراز فارس ریاضیات و کاربردها با آزمون زن و مرد 70
10525 روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 20
10526 روزانه دانشگاه شیراز فارس فیزیک با آزمون زن و مرد 55
10527 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی برق با آزمون زن و مرد 90
10528 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی شهرسازی با آزمون زن و مرد 25
10529 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 30
10530 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 20
10531 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 50
10532 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 20
10533 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 60
10534 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) با آزمون زن 20
10535 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 45
10536 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی نفت با آزمون زن و مرد 25
16296 روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 3
16297 روزانه دانشگاه شیراز فارس اقتصاد کشاورزی با آزمون زن و مرد 4
16298 روزانه دانشگاه شیراز فارس حسابداری با آزمون زن و مرد 6
16299 روزانه دانشگاه شیراز فارس روانشناسی با آزمون زن 3
16300 روزانه دانشگاه شیراز فارس شیمی محض با آزمون زن و مرد 8
16301 روزانه دانشگاه شیراز فارس علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن و مرد 4
16302 روزانه دانشگاه شیراز فارس گردشگری با آزمون زن و مرد 3
16303 روزانه دانشگاه شیراز فارس مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 2
16304 روزانه دانشگاه شیراز فارس مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 2
16305 روزانه دانشگاه شیراز فارس مدیریت هتلداری با آزمون زن و مرد 2
15618 روزانه دانشگاه شیراز فارس ترویج و آموزش کشاورزی پایدار صرفا سوابق زن و مرد 2
15619 روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15620 روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15621 روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 2
15622 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15623 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 2
15624 روزانه دانشگاه شیراز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب) فارس علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15625 روزانه دانشگاه شیراز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب) فارس علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 2
15626 روزانه دانشگاه شیراز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب) فارس مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15627 روزانه دانشگاه شیراز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب) فارس مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 2
10718 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس مهندسی برق با آزمون زن و مرد 42
10719 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 25
16650 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 4
16363 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل شیراز) فارس علوم قرآن و حدیث با آزمون زن و مرد 6
16364 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل شیراز) فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی با آزمون زن و مرد 6
10864 روزانه دانشگاه فسا فارس علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 40
10865 روزانه دانشگاه فسا فارس علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 20
10866 روزانه دانشگاه فسا فارس مهندسی برق با آزمون زن و مرد 30
10867 روزانه دانشگاه فسا فارس مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 30
10868 روزانه دانشگاه فسا فارس مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 30
10869 روزانه دانشگاه فسا فارس مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 30
15201 روزانه دانشگاه فسا فارس آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 45
15202 روزانه دانشگاه فسا فارس ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 45
15203 روزانه دانشگاه فسا فارس فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 45
15710 روزانه دانشگاه فسا فارس مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 2
11108 روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس معماری داخلی با آزمون زن و مرد 25
11178 روزانه مرکز آموزش عالی استهبان فارس مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 44
15362 روزانه مرکز آموزش عالی استهبان فارس فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 36
16607 روزانه مرکز آموزش عالی استهبان فارس شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
11179 روزانه مرکز آموزش عالی اقلید فارس مهندسی برق با آزمون زن و مرد 60
16608 روزانه مرکز آموزش عالی اقلید فارس روانشناسی با آزمون زن و مرد 4
15363 روزانه مرکز آموزش عالی اقلید فارس آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
15364 روزانه مرکز آموزش عالی اقلید فارس ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
15365 روزانه مرکز آموزش عالی اقلید فارس فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 36
15905 روزانه مرکز آموزش عالی اقلید فارس علوم و مهندسی جنگل صرفا سوابق زن و مرد 2
11199 روزانه مرکز آموزش عالی فیروز آباد فارس مهندسی برق با آزمون زن و مرد 40
11200 روزانه مرکز آموزش عالی فیروز آباد فارس مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 30
11201 روزانه مرکز آموزش عالی فیروز آباد فارس مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 30
15930 روزانه مرکز آموزش عالی فیروز آباد فارس جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 2
11205 روزانه مرکز آموزش عالی لار فارس مهندسی برق با آزمون زن و مرد 30
11206 روزانه مرکز آموزش عالی لار فارس مهندسی شهرسازی با آزمون زن و مرد 25
11207 روزانه مرکز آموزش عالی لار فارس مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 30
11208 روزانه مرکز آموزش عالی لار فارس مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 30
11209 روزانه مرکز آموزش عالی لار فارس مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 35
11210 روزانه مرکز آموزش عالی لار فارس مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 35
11211 روزانه مرکز آموزش عالی لامرد فارس مهندسی انرژی با آزمون زن و مرد 25
11212 روزانه مرکز آموزش عالی لامرد فارس مهندسی ایمنی با آزمون زن و مرد 25
11213 روزانه مرکز آموزش عالی لامرد فارس مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 25
11214 روزانه مرکز آموزش عالی لامرد فارس مهندسی نفت با آزمون مرد 20
16609 روزانه مرکز آموزش عالی لامرد فارس مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 3
15373 روزانه مرکز آموزش عالی ممسنی فارس کاردان فنی عمران-نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 41
10387 نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 5
10388 نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس مهندسی برق با آزمون زن و مرد 10
10389 نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس مهندسی شهرسازی با آزمون زن و مرد 5 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
10390 نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 5
16202 نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس روانشناسی با آزمون زن و مرد 1
15125 نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
15126 نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس علوم مهندسی صرفا سوابق زن و مرد 9
15127 نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
15128 نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس فیزیک مهندسی صرفا سوابق زن و مرد 4
16365 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل شیراز) فارس علوم قرآن و حدیث با آزمون زن و مرد 6
16366 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل شیراز) فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی با آزمون زن و مرد 6
10870 نوبت دوم دانشگاه فسا فارس علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 10
10871 نوبت دوم دانشگاه فسا فارس علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 10
10872 نوبت دوم دانشگاه فسا فارس مهندسی برق با آزمون زن و مرد 5
10873 نوبت دوم دانشگاه فسا فارس مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 5
10874 نوبت دوم دانشگاه فسا فارس مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 5
10875 نوبت دوم دانشگاه فسا فارس مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 5
15204 نوبت دوم دانشگاه فسا فارس آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 18
15205 نوبت دوم دانشگاه فسا فارس ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 14
15206 نوبت دوم دانشگاه فسا فارس فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 18
15711 نوبت دوم دانشگاه فسا فارس مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 2
11202 نوبت دوم مرکز آموزش عالی فیروز آباد فارس مهندسی برق با آزمون زن و مرد 15
11203 نوبت دوم مرکز آموزش عالی فیروز آباد فارس مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 10
11204 نوبت دوم مرکز آموزش عالی فیروز آباد فارس مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 10
15931 نوبت دوم مرکز آموزش عالی فیروز آباد فارس جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 1
15374 نوبت دوم مرکز آموزش عالی ممسنی فارس کاردان فنی عمران-نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 14
16675 ظرفیت مازاد دانشکده علوم پزشکی لارستان فارس مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 1 محل تحصیل دانشکده بهداشت شهرستان اوز
15151 مجازی دانشگاه شیراز فارس مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 180 محل تحصیل دانشکده آموزشهای الکترونیکی
15152 مجازی دانشگاه شیراز فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 180 محل تحصیل دانشکده آموزشهای الکترونیکی
15917 مجازی دانشگاه شیراز فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 10 محل تحصیل دانشکده آموزشهای الکترونیکی
16306 مجازی دانشگاه شیراز فارس گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 20 محل تحصیل دانشکده آموزشهای الکترونیکی
31101 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس معماری داخلی صرفا سوابق زن و مرد 54
31102 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31103 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس کاردانی معماری صرفا سوابق زن و مرد 90
31104 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 54
31105 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس کاردان فنی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 90
31106 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس کاردانی معماری صرفا سوابق زن و مرد 90
31998 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس زبان و ادبیات عربی صرفا سوابق زن و مرد 3
32701 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 6
32702 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 6
32703 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس کاردانی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 10
32704 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 10
32705 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس کاردانی مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 10
32696 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس حسابداری با آزمون زن و مرد 6
31093 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31094 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 54
31095 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 54
31096 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 54
31097 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31098 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31099 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31100 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس کاردانی معماری صرفا سوابق زن و مرد 90
31997 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
32697 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 6
32698 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 6
32699 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 6
32700 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس مدیریت مالی صرفا سوابق زن و مرد 6
31107 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس فارس مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 54
31108 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس فارس مهندسی نفت صرفا سوابق زن و مرد 54
31109 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس فارس کاردان فنی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 90
31110 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس فارس کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
31849 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس فارس کاردانی شیمی آزمایشگاهی صرفا سوابق زن و مرد 10
32706 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس فارس شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 12
32707 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس فارس شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 12
32708 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس فارس مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 8
32709 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس فارس کاردانی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 10
32710 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس فارس کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 10
31111 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس مهندسی انرژی صرفا سوابق زن و مرد 54
31112 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31113 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 54
31114 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31115 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31116 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31117 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
31118 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس مهندسی نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 54
31119 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس کاردان فنی مکانیک-جوشکاری صرفا سوابق زن و مرد 90
31120 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیشتازان - شیراز فارس مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 54
31121 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیشتازان - شیراز فارس مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31122 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیشتازان - شیراز فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31123 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیشتازان - شیراز فارس کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
32711 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیشتازان - شیراز فارس روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 6
49012 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیشتازان - شیراز فارس کاردانی معماری صرفا سوابق زن و مرد 90
31124 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 54
31125 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31126 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31127 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
31128 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس کاردان فنی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 90
31129 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
31999 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
32712 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 6
32713 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 6
32714 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حافظ - شیراز فارس حسابداری با آزمون زن و مرد 6
18689 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حافظ - شیراز فارس علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 6
31130 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حافظ - شیراز فارس معماری داخلی صرفا سوابق زن و مرد 54
31131 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حافظ - شیراز فارس مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31132 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حافظ - شیراز فارس کاردانی معماری صرفا سوابق زن و مرد 90
32000 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حافظ - شیراز فارس زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
32715 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حافظ - شیراز فارس مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 6
32716 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حافظ - شیراز فارس کاردانی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 10
32717 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس حسابداری با آزمون زن و مرد 6
32718 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس روانشناسی با آزمون زن و مرد 6
32719 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 6
31133 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31134 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 54
31135 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 54
31136 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31137 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31138 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس مهندسی ماشین های ریلی صرفا سوابق زن و مرد 54
31139 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس مهندسی مواد و متالورژی صرفا سوابق زن و مرد 54
31850 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس زیست فناوری صرفا سوابق زن و مرد 6
32001 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
32002 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
32003 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
32004 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
32720 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 6
32721 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس مدیریت امور بانکی صرفا سوابق زن و مرد 6
32722 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس مدیریت امور گمرکی صرفا سوابق زن و مرد 6
32723 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس مدیریت کسب و کارهای کوچک صرفا سوابق زن و مرد 6
32724 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس کاردانی مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 10
32725 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فاطمیه - شیراز (ویژه خواهران) فارس روانشناسی با آزمون زن 6
31140 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فاطمیه - شیراز (ویژه خواهران) فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن 54
32005 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فاطمیه - شیراز (ویژه خواهران) فارس حقوق صرفا سوابق زن 3
32726 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فاطمیه - شیراز (ویژه خواهران) فارس حسابداری صرفا سوابق زن 6
32727 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فاطمیه - شیراز (ویژه خواهران) فارس مدیریت امور بانکی صرفا سوابق زن 6
32728 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فاطمیه - شیراز (ویژه خواهران) فارس مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن 6
32729 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فاطمیه - شیراز (ویژه خواهران) فارس مدیریت مالی صرفا سوابق زن 6
32730 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فاطمیه - شیراز (ویژه خواهران) فارس کاردانی امور بانکی صرفا سوابق زن 10
32731 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فاطمیه - شیراز (ویژه خواهران) فارس کاردانی امور بیمه صرفا سوابق زن 10
32732 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فاطمیه - شیراز (ویژه خواهران) فارس کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن 10
31141 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
41650 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 36
41651 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
42468 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 4
42469 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 2
42470 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
44174 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44175 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44176 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44177 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس روابط عمومی صرفا سوابق زن و مرد 3
44178 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44179 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
44180 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44181 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
46986 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
46987 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
46988 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 8
46989 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
46990 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
46991 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 5
41652 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 36
41653 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 36
41654 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 36
41655 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 36
41656 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41657 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 45
42471 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 4
42472 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 4
42473 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
44182 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44183 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس تاریخ صرفا سوابق زن و مرد 3
44184 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44185 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44186 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 4
44187 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44188 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44189 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
46992 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 5
46993 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
46994 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
46995 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
46996 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 5
46997 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 5
46998 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
46999 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
47000 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 5
41647 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41648 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 36
41649 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 36
44164 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44165 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44166 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 3
44167 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44168 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس زبان و ادبیات عربی صرفا سوابق زن و مرد 3
44169 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44170 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
44171 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44172 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
46976 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 5
46977 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 3
46978 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
46979 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 8
46980 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 8
46981 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
46982 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 5
46983 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
44173 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده (محل تحصیل ایزدخواست) فارس جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 3
46984 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده (محل تحصیل ایزدخواست) فارس علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 5
46985 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده (محل تحصیل ایزدخواست) فارس حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
41659 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 72
41660 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 36
41661 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 36
41662 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41663 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 45
41664 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 36
42476 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس ترویج و آموزش کشاورزی پایدار صرفا سوابق زن و مرد 2
42477 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
44199 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44200 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 4
44201 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44202 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس زبان و ادبیات عربی صرفا سوابق زن و مرد 3
44203 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44204 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
44205 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44206 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس فلسفه و کلام اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44207 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
47006 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 5
47007 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47008 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 8
47009 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 8
47010 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
47011 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
47012 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 5
47013 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 5
47014 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
47015 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
47016 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 5
44208 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم (محل تحصیل سیمکان) فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44209 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم (محل تحصیل سیمکان) فارس زبان و ادبیات عربی صرفا سوابق زن و مرد 3
47017 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم (محل تحصیل سیمکان) فارس حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
44210 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم (محل تحصیل قطبآباد) فارس جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 3
47018 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم (محل تحصیل قطبآباد) فارس علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 5
47019 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم (محل تحصیل قطبآباد) فارس حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
41665 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41666 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 36
41667 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
42478 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس ترویج و آموزش کشاورزی پایدار صرفا سوابق زن و مرد 2
42479 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 2
42480 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
44211 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس تاریخ صرفا سوابق زن و مرد 3
44212 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44213 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس روابط عمومی صرفا سوابق زن و مرد 3
44214 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس روزنامه نگاری صرفا سوابق زن و مرد 3
44215 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
44216 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44217 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
47020 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47021 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 8
47022 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 8
47023 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
47024 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 5
41668 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 45
41669 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
41670 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
42481 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 4
44218 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44219 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44220 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
44221 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44222 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس فلسفه و کلام اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44223 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
47025 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 4
47026 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 3
47027 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47028 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 8
47029 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
47030 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 5
47031 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس حسابداری با آزمون زن و مرد 8
47032 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس روانشناسی با آزمون زن و مرد 5
47033 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 8
47034 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس گردشگری با آزمون زن و مرد 5
47035 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 5
47036 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مدیریت دولتی با آزمون زن و مرد 5
47037 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 5
41671 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41672 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41673 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41674 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 72
41675 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 72
41676 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 72
41677 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 36
41678 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 36
41679 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 36
41680 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
41681 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41682 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 45
41683 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 36
41684 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مهندسی مواد و متالورژی صرفا سوابق زن و مرد 36
41685 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مهندسی نفت صرفا سوابق زن و مرد 54
41686 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مهندسی هوافضا صرفا سوابق زن و مرد 36
42482 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس ترویج و آموزش کشاورزی پایدار صرفا سوابق زن و مرد 2
42483 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 4
44224 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس ادیان و عرفان صرفا سوابق زن و مرد 3
44225 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44226 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس روابط عمومی صرفا سوابق زن و مرد 3
44227 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس زبان و ادبیات عربی صرفا سوابق زن و مرد 3
44228 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44229 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
44230 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44231 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس فلسفه و کلام اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47038 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 5
47039 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 3
47040 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
47041 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 8
41687 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر فارس علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
41688 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
42484 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر فارس علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
44232 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر فارس برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44233 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر فارس تاریخ صرفا سوابق زن و مرد 3
44234 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر فارس جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44235 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر فارس جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 3
44236 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44237 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر فارس زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44238 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر فارس علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
44239 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47042 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر فارس حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47043 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر فارس روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
47044 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر فارس مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
47045 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر فارس مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
47046 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر (محل تحصیلقادرآباد) فارس علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 5
47047 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر (محل تحصیلقادرآباد) فارس حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
41689 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41690 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 36
41691 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
42485 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 4
42486 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
44240 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 4
44241 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44242 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
44243 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
44244 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44245 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
47048 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 5
47049 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 3
47050 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47051 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
47052 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 5
47053 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 5
47054 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
41692 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41693 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
41694 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
42487 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس ترویج و آموزش کشاورزی پایدار صرفا سوابق زن و مرد 2
44246 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44247 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44248 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 4
44249 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44250 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
44251 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
44252 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47055 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47056 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
47057 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
47058 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 5
47059 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
47060 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
47061 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 5
41695 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41696 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41697 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
44253 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44254 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44255 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44256 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44257 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
44258 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
44259 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44260 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
47062 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 5
47063 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47064 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 8
47065 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 8
47066 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
47067 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 5
47068 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
47069 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
47070 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 5
41698 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون (محل تحصیل خشت) فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
44261 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون (محل تحصیل خشت) فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
47071 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون (محل تحصیل خشت) فارس حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
41699 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 36
41700 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
44262 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44263 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس تاریخ صرفا سوابق زن و مرد 3
44264 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44265 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 4
44266 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44267 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44268 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
44269 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44270 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس فلسفه و کلام اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47072 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 5
47073 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47074 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
47075 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 8
47076 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 5
47077 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 5
47078 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
47079 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
47080 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 5
41701 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نور آباد ممسنی فارس علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
41702 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نور آباد ممسنی فارس مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 36
41703 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نور آباد ممسنی فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
42488 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نور آباد ممسنی فارس علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
44271 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نور آباد ممسنی فارس جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44272 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نور آباد ممسنی فارس جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 4
44273 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نور آباد ممسنی فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44274 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نور آباد ممسنی فارس زبان و ادبیات عربی صرفا سوابق زن و مرد 3
44275 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نور آباد ممسنی فارس زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44276 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نور آباد ممسنی فارس علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
44277 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نور آباد ممسنی فارس علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
44278 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نور آباد ممسنی فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47081 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نور آباد ممسنی فارس علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 5
47082 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نور آباد ممسنی فارس حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47083 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نور آباد ممسنی فارس علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 5
47084 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نور آباد ممسنی فارس مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
47085 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نور آباد ممسنی فارس مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
47086 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نور آباد ممسنی فارس مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 5
44281 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد ارسنجان فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44282 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد ارسنجان فارس علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
44283 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد ارسنجان فارس فلسفه و کلام اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47091 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد ارسنجان فارس حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47092 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد ارسنجان فارس روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
47093 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد ارسنجان فارس مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
47094 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد ارسنجان فارس مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
41704 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اشکنان فارس آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41705 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اشکنان فارس مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 36
44284 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اشکنان فارس جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 3
44285 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اشکنان فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44286 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اشکنان فارس علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
47095 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اشکنان فارس حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47096 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اشکنان فارس گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 5
41706 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اقلید فارس علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
41707 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اقلید فارس مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 36
41708 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اقلید فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41709 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اقلید فارس مهندسی مواد و متالورژی صرفا سوابق زن و مرد 36
44287 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اقلید فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44288 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اقلید فارس علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
44289 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اقلید فارس مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
47097 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اقلید فارس حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47098 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اقلید فارس روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 8
47099 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اقلید فارس علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 5
47100 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اقلید فارس مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
47101 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اقلید فارس مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 5
44279 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد آباده طشک فارس جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 3
44280 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد آباده طشک فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47087 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد آباده طشک فارس علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 5
47088 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد آباده طشک فارس حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47089 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد آباده طشک فارس علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 5
47090 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد آباده طشک فارس مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 5
41658 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
42474 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 4
42475 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
44190 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 5
44191 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44192 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44193 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
44194 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44195 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
44196 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44197 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس فلسفه و کلام اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44198 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
47001 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 4
47002 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 3
47003 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 8
47004 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
47005 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
41710 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیرم فارس علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
44290 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیرم فارس جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44291 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیرم فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44292 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیرم فارس مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
47102 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیرم فارس حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47103 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیرم فارس روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
47104 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیرم فارس مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
47105 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیرم فارس مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
41711 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیضا فارس فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 36
44293 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیضا فارس تاریخ صرفا سوابق زن و مرد 3
44294 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیضا فارس جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44295 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیضا فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44296 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیضا فارس علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44297 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیضا فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44298 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد پاسارگاد فارس برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44299 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد پاسارگاد فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
47106 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد پاسارگاد فارس علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 4
47107 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد پاسارگاد فارس گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 5
47108 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد پاسارگاد فارس مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 5
41712 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
41713 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
44300 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44301 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44302 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44303 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47109 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 5
47110 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47111 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
47112 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 5
47113 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
47114 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
47115 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 5
44304 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خنج فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44305 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خنج فارس علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
44306 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خنج فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47116 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خنج فارس گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 5
47117 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خنج فارس مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
47118 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خنج فارس مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
44307 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد رستم فارس جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 4
44308 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد رستم فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
47119 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد رستم فارس حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47120 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد رستم فارس مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
41714 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد زاهد شهر فارس مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
44309 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد زاهد شهر فارس جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
47121 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد زاهد شهر فارس مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 5
41715 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد زرقان فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
44310 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد زرقان فارس جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 3
44311 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد زرقان فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44312 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد زرقان فارس علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
47122 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد زرقان فارس علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 5
47123 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد زرقان فارس حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47124 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد زرقان فارس مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 5
44313 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد زرین دشت فارس علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 3
47125 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد زرین دشت فارس علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 5
47126 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد زرین دشت فارس روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
47127 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد زرین دشت فارس مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 5
47128 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سپیدان فارس روانشناسی با آزمون زن و مرد 5
41716 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سپیدان فارس آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41717 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سپیدان فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
44314 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سپیدان فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44315 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سپیدان فارس علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
44316 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سپیدان فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47129 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سپیدان فارس علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 5
47130 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سپیدان فارس حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47131 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سپیدان فارس علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 5
47132 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سپیدان فارس گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 5
47133 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سپیدان فارس مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
47134 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سپیدان فارس مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
47135 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سپیدان فارس مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 5
44317 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سرچهان کرهای فارس فقه و حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3 چنانچه تعداد دانشجویان ثبت نام شده در واحد سرچهان به حد نصاب نرسد، دانشجویان به واحد یا مراکز مجاوری معرفی می شوند
47136 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سرچهان کرهای فارس علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 5 چنانچه تعداد دانشجویان ثبت نام شده در واحد سرچهان به حد نصاب نرسد، دانشجویان به واحد یا مراکز مجاوری معرفی می شوند
47137 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سرچهان کرهای فارس حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5 چنانچه تعداد دانشجویان ثبت نام شده در واحد سرچهان به حد نصاب نرسد، دانشجویان به واحد یا مراکز مجاوری معرفی می شوند
47138 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سرچهان کرهای فارس مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 5 چنانچه تعداد دانشجویان ثبت نام شده در واحد سرچهان به حد نصاب نرسد، دانشجویان به واحد یا مراکز مجاوری معرفی می شوند
41718 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سروستان فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
44318 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سروستان فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44319 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سروستان فارس علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
47139 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سروستان فارس علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 5
47140 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سروستان فارس حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47141 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سروستان فارس مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 5
41719 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد ششده و قره بلاغ فارس آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41720 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد ششده و قره بلاغ فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
42489 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد ششده و قره بلاغ فارس ترویج و آموزش کشاورزی پایدار صرفا سوابق زن و مرد 2
44320 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد ششده و قره بلاغ فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
47142 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد ششده و قره بلاغ فارس علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 5
47143 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد ششده و قره بلاغ فارس حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47144 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد ششده و قره بلاغ فارس مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
47145 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد ششده و قره بلاغ فارس مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
47146 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد ششده و قره بلاغ فارس مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 5
44321 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد فراشبند فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44322 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد فراشبند فارس علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
44323 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد فراشبند فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44324 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد فراشبند فارس مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
47147 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد فراشبند فارس علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 5
47148 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد فراشبند فارس روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
47149 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد فراشبند فارس گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 5
41721 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد قیر و کارزین فارس ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
44325 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد قیر و کارزین فارس جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44326 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد قیر و کارزین فارس جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 3
47150 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد قیر و کارزین فارس علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 5
47151 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد قیر و کارزین فارس حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47152 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد قیر و کارزین فارس علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 5
41722 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد کوار فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
44327 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد کوار فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44328 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد کوار فارس علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
44329 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد کوار فارس علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44330 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد کوار فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47153 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد کوار فارس حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47154 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد کوار فارس گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 5
47155 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد کوار فارس مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
44331 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد گله دار فارس جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 4
44332 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد گله دار فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44333 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد گله دار فارس زبان و ادبیات عربی صرفا سوابق زن و مرد 3
47156 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد گله دار فارس حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
41723 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار فارس مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 36
41724 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
44334 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار فارس جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44335 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار فارس جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 3
44336 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44337 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار فارس علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44338 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار فارس علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
47157 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار فارس علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 5
47158 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار فارس حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47159 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار فارس مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
47160 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار (محل تحصیل جویم) فارس علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 5
47161 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار (محل تحصیل جویم) فارس حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
41725 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41726 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
42490 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس ترویج و آموزش کشاورزی پایدار صرفا سوابق زن و مرد 2
42491 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
42492 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
44339 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس ادیان و عرفان صرفا سوابق زن و مرد 3
44340 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44341 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44342 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44343 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
44344 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44345 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47162 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 5
47163 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47164 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 8
47165 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 5
47166 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 5
47167 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
47168 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 5
41727 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت (محلتحصیلکامفیروز) فارس ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
44346 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت (محلتحصیلکامفیروز) فارس علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
47169 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت (محلتحصیلکامفیروز) فارس علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 5
47170 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت (محلتحصیلکامفیروز) فارس حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
44347 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مهر فارس جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44348 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مهر فارس جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 3
44349 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مهر فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44350 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مهر فارس علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
47171 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مهر فارس علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 5
47172 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مهر فارس حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47173 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مهر فارس مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 5
44351 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نودان فارس جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44352 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نودان فارس جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 3
44353 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نودان فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
47174 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نودان فارس روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
47175 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نودان فارس مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
41728 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41729 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز فارس مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 45
44354 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز فارس جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44355 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44356 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز فارس علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
44357 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز فارس علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
44358 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44359 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز فارس مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
47176 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز فارس حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47177 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز فارس روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
47178 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز فارس مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
47179 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز فارس مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 5

مناطق محروم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18018 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی مواد و متالورژی با آزمون مرد 1 دانشگاه شیرازدانشگاه شیراز مخصوص داوطلبان بومی استان بوشهر
18093 روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه شیرازدانشگاه شیراز مخصوص داوطلبان بومی استان کهکیلویه و بویراحمد
18098 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی شهرسازی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه شیرازدانشگاه شیراز مخصوص داوطلبان بومی استان کهکیلویه و بویراحمد
18102 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 4 دانشگاه شیرازدانشگاه شیراز مخصوص داوطلبان بومی استان کهکیلویه و بویراحمد
18103 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه شیرازدانشگاه شیراز مخصوص داوطلبان بومی استان کهکیلویه و بویراحمد
18105 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) با آزمون مرد 1 دانشگاه شیرازدانشگاه شیراز مخصوص داوطلبان بومی استان کهکیلویه و بویراحمد
18107 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی نفت با آزمون مرد 2 دانشگاه شیرازدانشگاه شیراز مخصوص داوطلبان بومی استان کهکیلویه و بویراحمد
18125 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی شهرسازی با آزمون زن و مرد 4 دانشگاه شیرازدانشگاه شیراز مخصوص داوطلبان بومی استان هرمزگان
18126 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه شیرازدانشگاه شیراز مخصوص داوطلبان بومی استان هرمزگان
18128 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 4 دانشگاه شیرازدانشگاه شیراز مخصوص داوطلبان بومی استان هرمزگان
18011 روزانه مرکز آموزش عالی لامرد فارس مهندسی ایمنی با آزمون مرد 2 مرکز آموزش عالی لامردمرکز آموزش عالی لامرد مخصوص داوطلبان بومی استان بوشهر
18094 روزانه مرکز آموزش عالی لامرد فارس مهندسی انرژی با آزمون مرد 1 مرکز آموزش عالی لامردمرکز آموزش عالی لامرد مخصوص داوطلبان بومی استان کهکیلویه و بویراحمد
18095 روزانه مرکز آموزش عالی لامرد فارس مهندسی ایمنی با آزمون مرد 1 مرکز آموزش عالی لامردمرکز آموزش عالی لامرد مخصوص داوطلبان بومی استان کهکیلویه و بویراحمد
18121 روزانه مرکز آموزش عالی لامرد فارس مهندسی ایمنی با آزمون زن و مرد 4 مرکز آموزش عالی لامردمرکز آموزش عالی لامرد مخصوص داوطلبان بومی استان هرمزگان

تربیت معلم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
20180 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تیران و کرون، نجف آباد محل خدمت نجف آباد
20267 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای عسلویه، دشتی، کنگان، جم، دیر محل خدمت کنگان
20268 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای عسلویه، دشتی، کنگان، جم، دیر محل خدمت دشتی
20269 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای عسلویه، دشتی، کنگان، جم، دیر محل خدمت عسلویه
20270 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بوشهر، تنگستان محل خدمت تنگستان
20271 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان دشتستان محل خدمت شبانکاره
20272 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بوشهر، تنگستان محل خدمت دلوار
20273 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای گناوه، دیلم محل خدمت گناوه
20274 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان دشتستان محل خدمت آبپخش
20275 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای عسلویه، دشتی، کنگان، جم، دیر محل خدمت بردخون
20289 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بوشهر، تنگستان محل خدمت دلوار
20290 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بوشهر، تنگستان محل خدمت تنگستان
20291 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای عسلویه، دشتی، کنگان، جم، دیر محل خدمت دشتی
20292 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان دشتستان محل خدمت شبانکاره
20293 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان دشتستان محل خدمت سعدآباد
20294 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای عسلویه، دشتی، کنگان، جم، دیر محل خدمت کنگان
20471 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کوهرنگ، فارسان محل خدمت فلارد
20472 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کوهرنگ، فارسان محل خدمت لردگان
20473 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کیار، اردل محل خدمت اردل
20474 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان بروجن محل خدمت گندمان
20685 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آبادان، دشت آزادگان، هویزه، خرمشهر، شادگان محل خدمت آبادان
20686 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آبادان، دشت آزادگان، هویزه، خرمشهر، شادگان محل خدمت خرمشهر
20687 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آبادان، دشت آزادگان، هویزه، خرمشهر، شادگان محل خدمت شادگان
20688 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای دزفول، شوش، اندیمشک، شوشتر، گتوند محل خدمت دزفول
20689 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ایذه، باغملک، هفتگل، اندیکا، لالی، مسجدسلیمان محل خدمت مسجدسلیمان
20690 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ایذه، باغملک، هفتگل، اندیکا، لالی، مسجدسلیمان محل خدمت دهدز
20691 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ایذه، باغملک، هفتگل، اندیکا، لالی، مسجدسلیمان محل خدمت ایذه
20692 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ایذه، باغملک، هفتگل، اندیکا، لالی، مسجدسلیمان محل خدمت باغملک جانکی
20884 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سپیدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شیراز، کوار، مرودشـت محـل خـدمت شیراز. ناحیه 4
20885 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رستم، کازرون، ممسنی محل خدمت کازرون
20886 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای جهرم، داراب، زرین دشت، فراشبند، فیروزآباد، قیر و کارزین محل خدمت داراب
20887 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرسـتانهای جهـرم، داراب، زرین دشـت، فراشـبند، فیروزآبـاد، قیر و کارزین محـل خـدمت فیروزآباد
20888 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سپیدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شیراز، کوار، مرودشت محل خدمت زرقان
20889 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سپیدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شیراز، کوار، مرودشـت محـل خـدمت شیراز. ناحیه 3
20890 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای داراب، استهبان، فسا، نی ریز محل خدمت نی ریز
20891 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای داراب، استهبان، فسا، نی ریز محل خدمت ششده وقره بلاغ
20892 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سپیدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شیراز، کوار، مرودشت محل خدمت مرودشت
20893 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اقلید، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بید محل خدمت اقلید
20894 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رستم، کازرون، ممسنی محل خدمت ممسنی
20933 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اقلید، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بید محل خدمت اقلید
20934 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سپیدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شیراز، کوار، مرودشت محل خدمت کوار
21158 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کهگیلویه، لنده، چرام محل خدمت چاروسا
21159 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کهگیلویه، لنده، چرام محل خدمت دیشموک
21160 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای گچساران، باشت محل خدمت باشت
21165 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کهگیلویه، لنده، چرام محل خدمت دهدشت (کهکیلویه)
21166 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بویراحمد، دنا محل خدمت یاسوج
21167 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای گچساران، باشت محل خدمت گچساران
21411 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای میناب، بشاگرد محل خدمت میناب
21412 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان قشم محل خدمت شهاب
21413 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بشاگرد، جاسک، سیریک، رودان، میناب محل خدمت بشاگرد
21414 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان قشم محل خدمت قشم
21415 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بشاگرد، جاسک، سیریک، رودان، میناب محل خدمت سندرک
21416 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان بندرلنگه محل خدمت بندرلنگه
21417 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای جاسک، سیریک محل خدمت سیریک
21418 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بشاگرد، جاسک، سیریک، رودان، میناب محل خدمت جاسک
21419 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بندرعباس، ابوموسی، خمیر محل خدمت فین
21477 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون زن 2 مخصوص داوطلبان بومی استان یزد محل خدمت اردکان
21478 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون زن 3 مخصوص داوطلبان بومی استان یزد محل خدمت بافق
21479 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون زن 3 مخصوص داوطلبان بومی استان یزد محل خدمت ناحیه یک
21480 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون زن 5 مخصوص داوطلبان بومی استان یزد محل خدمت ناحیه دو
21490 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان یزد محل خدمت اردکان
21491 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان یزد محل خدمت میبد
28055 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سپیدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شیراز، کوار، مرودشت محل خدمت ارسنجان
28056 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای جهرم، داراب، زرین دشت، فراشبند، فیروزآباد، قیر و کارزین محل خدمت داراب
28057 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رستم، کازرون، ممسنی محل خدمت کازرون
28058 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سپیدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شیراز، کوار، مرودشـت محـل خـدمت شیراز. ناحیه 3
28059 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای جهرم، داراب، زرین دشت، فراشبند، فیروزآباد، قیر و کارزین محل خدمت جهرم
28061 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اقلید، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بید محل خدمت اقلید
28062 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اقلید، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بید محل خدمت بوانات
28063 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رستم، کازرون، ممسنی محل خدمت ممسنی
28064 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اقلید، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بید محل خدمت خرم بید
28065 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اقلید، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بید محل خدمت آباده
28066 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای جهرم، داراب، زرین دشت، فراشبند، فیروزآباد، قیر و کارزین محـل خـدمت زرین دشتاولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای جهرم، داراب، زرین دشت، فراشبند، فیروزآباد، قیر و کارزین محـل خـدمت زرین دشت مخصوص داوطلبان بومی اس
28067 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سپیدان، ارسنجان، خرامه، سروسـتان، شیراز، کوار، مرودشـت محـل خـدمت ارژن (کوهمره سرخی)
28068 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای داراب، استهبان، فسا، نی ریز محل خدمت آباده طشک
28069 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سپیدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شیراز، کوار، مرودشت محل خدمت سروستان
28070 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سپیدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شیراز، کوار، مرودشت محل خدمت زرقان
28071 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سپیدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شیراز، کوار، مرودشت محل خدمت خرامه
28072 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای داراب، استهبان، فسا، نی ریز محل خدمت نی ریز
28073 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای جهرم، داراب، زرین دشت، فراشبند، فیروزآباد، قیر و کارزین محل خدمت خفر
28075 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون زن 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سپیدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شیراز، کوار، مرودشـت محـل خـدمت شیراز. ناحیه 2
28080 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رستم، کازرون، ممسنی محل خدمت رستم
28081 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرسـتانهای جهـرم، داراب، زرین دشـت، فراشـبند، فیروزآبـاد، قیر و کارزین محـل خـدمت فیروزآباد
28082 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای خنج، گراش، لارستان، لامرد، مهر محل خدمت لارستان
28083 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سپیدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شیراز، کوار، مرودشـت محـل خـدمت شیراز. ناحیه 4
28084 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای خنج، گراش، لارستان، لامرد، مهر محل خدمت جویم
28086 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رستم، کازرون، ممسنی محل خدمت خشت وکمارج
28087 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون زن 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سپیدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شیراز، کوار، مرودشـت محـل خـدمت شیراز. ناحیه 1
28088 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای داراب، استهبان، فسا، نی ریز محل خدمت استهبان
28092 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای خنج، گراش، لارستان، لامرد، مهر محل خدمت اوز
28093 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اقلید، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بید محل خدمت پاسارگاد
28094 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای داراب، استهبان، فسا، نی ریز محل خدمت ششده وقره بلاغ
28096 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای داراب، استهبان، فسا، نی ریز محل خدمت فسا
28097 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سپیدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شیراز، کوار، مرودشت محل خدمت بیضا
28098 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سپیدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شیراز، کوار، مرودشت محل خدمت مرودشت
20276 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای عسلویه، دشتی، کنگان، جم، دیر محل خدمت بردخون
20277 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای گناوه، دیلم محل خدمت دیلم
20278 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای عسلویه، دشتی، کنگان، جم، دیر محل خدمت کنگان
20279 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای عسلویه، دشتی، کنگان، جم، دیر محل خدمت عسلویه
20280 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای عسلویه، دشتی، کنگان، جم، دیر محل خدمت کاکی
20281 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بوشهر، تنگستان محل خدمت بوشهر
20282 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بوشهر، تنگستان محل خدمت تنگستان
20283 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای عسلویه، دشتی، کنگان، جم، دیر محل خدمت دشتی
20284 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بوشهر، تنگستان محل خدمت دلوار
20285 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان دشتستان محل خدمت شبانکاره
20286 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان دشتستان محل خدمت آبپخش
20287 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای گناوه، دیلم محل خدمت گناوه
20288 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای عسلویه، دشتی، کنگان، جم، دیر محل خدمت جم
20295 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بوشهر، تنگستان محل خدمت دلوار
20296 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان دشتستان محل خدمت آبپخش
20297 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای عسلویه، دشتی، کنگان، جم، دیر محل خدمت بردخون
20298 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای عسلویه، دشتی، کنگان، جم، دیر محل خدمت کنگان
20299 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بوشهر، تنگستان محل خدمت تنگستان
20475 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کوهرنگ، فارسان محل خدمت فارسان
20476 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کوهرنگ، فارسان محل خدمت لردگان
20477 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کیار، اردل محل خدمت اردل
20693 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کارون، اهواز، باوی، حمیدیه محل خدمت اهواز. ناحیه 1
20694 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای دزفول، شوش، اندیمشک، شوشتر، گتوند محل خدمت شوشتر
20695 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ایذه، باغملک، هفتگل، اندیکا، لالی، مسجدسلیمان محل خدمت مسجدسلیمان
20696 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آبادان، دشت آزادگان، هویزه، خرمشهر، شادگان محل خدمت شادگان
20697 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کارون، اهواز، باوی، حمیدیه محل خدمت کارون
20698 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آبادان، دشت آزادگان، هویزه، خرمشهر، شادگان محل خدمت دشت آزادگان
20699 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کارون، اهواز، باوی، حمیدیه محل خدمت اهواز. ناحیه 2
20700 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کارون، اهواز، باوی، حمیدیه محل خدمت اهواز. ناحیه 3
20701 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آبادان، دشت آزادگان، هویزه، خرمشهر، شادگان محل خدمت آبادان
20702 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آبادان، دشت آزادگان، هویزه، خرمشهر، شادگان محل خدمت خرمشهر
20703 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آغاجاری، رامهرمز، رامشیر، بهبهان، امیدیه، هنـدیجان، بندرماهشـهر محـل خـدمت امیدیه
20704 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آغاجاری، رامهرمز، رامشیر، بهبهان، امیدیه، هنـدیجان، بندرماهشـهر محـل خـدمت رامشیر
20895 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای جهرم، داراب، زرین دشت، فراشبند، فیروزآباد، قیر و کارزین محل خدمت خفر
20896 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سپیدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شیراز، کوار، مرودشت محل خدمت ارسنجان
20897 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای داراب، استهبان، فسا، نی ریز محل خدمت نی ریز
20898 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رستم، کازرون، ممسنی محل خدمت رستم
20899 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اقلید، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بید محل خدمت خرم بید
20900 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرسـتانهای سـپیدان، ارسـنجان، خرامـه، سروسـتان، شیراز، کوار، مرودشـت محـل خـدمت سروستان
20901 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رستم، کازرون، ممسنی محل خدمت ممسنی
20902 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای خنج، گراش، لارستان، لامرد، مهر محل خدمت اشکنان
20903 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سپیدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شیراز، کوار، مرودشت محـل خـدمت شیراز. ناحیه 1
20904 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای داراب، استهبان، فسا، نی ریز محل خدمت فسا
20905 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سپیدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شیراز، کوار، مرودشت محل خدمت کوار
20906 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اقلید، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بید محل خدمت آباده
20907 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای جهرم، داراب، زرین دشت، فراشبند، فیروزآباد، قیر و کارزین محل خدمت جهرم
20908 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سپیدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شیراز، کوار، مرودشت محـل خـدمت شیراز. ناحیه 3
20909 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سپیدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شیراز، کوار، مرودشـت محـل خـدمت ارژن (کوهمره سرخی)
20910 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای جهرم، داراب، زرین دشت، فراشبند، فیروزآباد، قیر و کارزین محـل خـدمت زرین دشت
20911 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سپیدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شیراز، کوار، مرودشت محل خدمت خرامه
20912 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سپیدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شیراز، کوار، مرودشت محـل خـدمت شیراز. ناحیه 4
20913 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اقلید، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بید محل خدمت اقلید
20914 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اقلید، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بید محل خدمت مشهدمرغاب (قادرآباد)
20915 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای داراب، استهبان، فسا، نی ریز محل خدمت آباده طشک
20916 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای داراب، استهبان، فسا، نی ریز محل خدمت فرگ
20917 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای داراب، استهبان، فسا، نی ریز محل خدمت سرچهان
20918 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای داراب، استهبان، فسا، نی ریز محل خدمت استهبان
20919 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای جهرم، داراب، زرین دشـت، فراشـبند، فیروزآبـاد، قیر و کارزین محـل خـدمت فیروزآباد
20920 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای خنج، گراش، لارستان، لامرد، مهر محل خدمت لامرد
20921 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای داراب، استهبان، فسا، نی ریز محل خدمت ششده وقره بلاغ
20922 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سپیدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شیراز، کوار، مرودشت محل خدمت درودزن
20923 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رستم، کازرون، ممسنی محل خدمت بالاده
20924 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رستم، کازرون، ممسنی محل خدمت خشت وکمارج
20925 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرسـتانهای سـپیدان، ارسـنجان، خرامـه، سروسـتان، شیراز، کوار، مرودشـت محـل خـدمت مرودشت
20926 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رستم، کازرون، ممسنی محل خدمت قایمیه
20927 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای جهرم، داراب، زرین دشـت، فراشـبند، فیروزآبـاد، قیر و کارزین محـل خـدمت فراشبند
20928 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای جهرم، داراب، زرین دشـت، فراشـبند، فیروزآبـاد، قیر و کارزین محـل خـدمت قیروکارزین
20929 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رستم، کازرون، ممسنی محل خدمت کازرون
20930 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رستم، کازرون، ممسنی محل خدمت کهمره
20931 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای خنج، گراش، لارستان، لامرد، مهر محل خدمت لارستان
20932 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای خنج، گراش، لارستان، لامرد، مهر محل خدمت جویم
20935 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اقلید، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بید محل خدمت سده
20936 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای خنج، گراش، لارستان، لامرد، مهر محل خدمت لارستان
20937 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرسـتانهای سـپیدان، ارسـنجان، خرامـه، سروسـتان، شیراز، کوار، مرودشـت محـل خـدمت سروستان
20938 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای جهرم، داراب، زرین دشت، فراشبند، فیروزآباد، قیر و کارزین محل خدمت خفر
20939 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای داراب، استهبان، فسا، نی ریز محل خدمت استهبان
20940 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای جهرم، داراب، زرین دشت، فراشبند، فیروزآباد، قیر و کارزین محل خدمت داراب
20941 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای داراب، استهبان، فسا، نی ریز محل خدمت شیب کوهاولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای داراب، استهبان، فسا، نی ریز محل خدمت شیب کوه مخصوص داوطلبان بومی استان فارس
20942 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اقلید، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بید محل خدمت خرم بید
20943 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رستم، کازرون، ممسنی محل خدمت دشمن زیاری
20944 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سپیدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شیراز، کوار، مرودشت محل خدمت خرامه
21161 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بویراحمد، دنا محل خدمت عشایری کهکیلویه وبویراحمد
21162 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای گچساران، باشت محل خدمت گچساران
21163 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بویراحمد، دنا محل خدمت مارگون
21164 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بویراحمد، دنا محل خدمت لوداب
21168 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بویراحمد، دنا محل خدمت یاسوج
28102 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اقلید، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بید محل خدمت مشهدمرغاب (قادرآباد)
28103 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رستم، کازرون، ممسنی محل خدمت بابامنیرماهورمیلاتی
28104 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای خنج، گراش، لارستان، لامرد، مهر محل خدمت علامرودشت
28105 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای داراب، استهبان، فسا، نی ریز محل خدمت آباده طشک
28106 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای داراب، استهبان، فسا، نی ریز محل خدمت نی ریز
28107 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای خنج، گراش، لارستان، لامرد، مهر محل خدمت اوز
28108 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رستم، کازرون، ممسنی محل خدمت خشت وکمارج
28109 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رستم، کازرون، ممسنی محل خدمت کهمره
28110 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 مخصوص داوطلبان بومی استان فارس محل خدمت عشایری فارس
28111 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای خنج، گراش، لارستان، لامرد، مهر محل خدمت گله دار
28112 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رستم، کازرون، ممسنی محل خدمت قایمیه
28113 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای داراب، استهبان، فسا، نی ریز محل خدمت فرگ
28114 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رستم، کازرون، ممسنی محل خدمت بالاده
28115 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سپیدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شیراز، کوار، مرودشت محل خدمت درودزن
28116 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رستم، کازرون، ممسنی محل خدمت رستم
28117 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رستم، کازرون، ممسنی محل خدمت کازرون
28118 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سپیدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شیراز، کوار، مرودشت محل خدمت ارسنجان
28119 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سپیدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شیراز، کوار، مرودشت محل خدمت کامفیروز
28120 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرسـتانهای سـپیدان، ارسـنجان، خرامـه، سروسـتان، شیراز، کوار، مرودشـت محـل خـدمت مرودشت
28121 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای خنج، گراش، لارستان، لامرد، مهر محل خدمت مهر
28122 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای خنج، گراش، لارستان، لامرد، مهر محل خدمت لامرد
28123 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای خنج، گراش، لارستان، لامرد، مهر محل خدمت خنج
28124 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای خنج، گراش، لارستان، لامرد، مهر محل خدمت گراش
28125 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رستم، کازرون، ممسنی محل خدمت ممسنی
28126 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای جهرم، داراب، زرین دشت، فراشبند، فیروزآباد، قیر و کارزین محل خدمت میمند
28127 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای داراب، استهبان، فسا، نی ریز محل خدمت ششده وقره بلاغ
28128 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای داراب، استهبان، فسا، نی ریز محل خدمت فسا
28129 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای داراب، استهبان، فسا، نی ریز محل خدمت شیب کوه
28130 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سپیدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شیراز، کوار، مرودشت محل خدمت بیضا
28131 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای داراب، استهبان، فسا، نی ریز محل خدمت سرچهان
28132 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای جهرم، داراب، زرین دشـت، فراشـبند، فیروزآبـاد، قیر و کارزین محـل خـدمت فیروزآباد
28133 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای جهرم، داراب، زرین دشـت، فراشـبند، فیروزآبـاد، قیر و کارزین محـل خـدمت فراشبند
28134 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اقلید، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بید محل خدمت اقلید
28135 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سپیدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شیراز، کوار، مرودشت محل خدمت سپیدان
28136 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اقلید، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بید محل خدمت سده
28137 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای جهرم، داراب، زرین دشت، فراشبند، فیروزآباد، قیر و کارزین محـل خـدمت زرین دشت
28138 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای جهرم، داراب، زرین دشت، فراشبند، فیروزآباد، قیر و کارزین محل خدمت داراب
28139 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سپیدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شیراز، کوار، مرودشت محـل خـدمت شیراز. ناحیه 4
28140 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رستم، کازرون، ممسنی محل خدمت دشمن زیاری
28141 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اقلید، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بید محل خدمت آباده
28142 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سپیدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شیراز، کوار، مرودشـت محـل خـدمت ارژن (کوهمره سرخی)
28143 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سپیدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شیراز، کوار، مرودشت محل خدمت کوار
28144 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرسـتانهای سـپیدان، ارسـنجان، خرامـه، سروسـتان، شیراز، کوار، مرودشـت محـل خـدمت سروستان
28145 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سپیدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شیراز، کوار، مرودشت محل خدمت زرقان
28146 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای جهرم، داراب، زرین دشت، فراشبند، فیروزآباد، قیر و کارزین محل خدمت خفر
28147 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سپیدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شیراز، کوار، مرودشت محل خدمت خرامه
28148 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای جهرم، داراب، زرین دشت، فراشبند، فیروزآباد، قیر و کارزین محل خدمت جهرم
28149 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای داراب، استهبان، فسا، نی ریز محل خدمت استهبان
28150 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اقلید، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بید محل خدمت خرم بید
28151 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سپیدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شیراز، کوار، مرودشت محـل خـدمت شیراز. ناحیه 3
28152 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اقلید، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بید محل خدمت بوانات
28153 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سپیدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شیراز، کوار، مرودشت محـل خـدمت شیراز. ناحیه 2
28154 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای جهرم، داراب، زرین دشـت، فراشـبند، فیروزآبـاد، قیر و کارزین محـل خـدمت قیروکارزین
28155 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سپیدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شیراز، کوار، مرودشت محـل خـدمت شیراز. ناحیه 1
28156 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای خنج، گراش، لارستان، لامرد، مهر محل خدمت جویم
28157 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای خنج، گراش، لارستان، لامرد، مهر محل خدمت بیرم
28158 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای خنج، گراش، لارستان، لامرد، مهر محل خدمت اشکنان
28159 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اقلید، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بید محل خدمت پاسارگاد
28160 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای خنج، گراش، لارستان، لامرد، مهر محل خدمت لارستان
29059 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش و پرورش کودکان استثنایی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان یزد محل خدمت میبد
29061 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش و پرورش کودکان استثنایی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان یزد محل خدمت اردکان
29064 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش و پرورش کودکان استثنایی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان یزد محل خدمت ناحیه دو

نیمه متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18632 روزانه دانشگاه جهرم فارس علوم ورزشی با آزمون زن و مرد 4 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18647 روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم ورزشی با آزمون زن و مرد 4 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی

نظر خود را بنویسید