دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در استان کردستان و در رشته گروه ریاضی و فنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
16655 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 5
10913 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 20
10914 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 80
10915 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی شهرسازی با آزمون زن و مرد 35
10916 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 45
10917 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 60
10918 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 40
10919 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 60
10920 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی ماشینهای صنایع غذایی با آزمون زن و مرد 20
10921 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی معدن با آزمون زن و مرد 60
10922 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 35
10923 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 60
10924 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) با آزمون زن و مرد 20
16411 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 4
16412 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حسابداری با آزمون زن و مرد 4
16413 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان روانشناسی با آزمون زن و مرد 4
16414 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 9 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16415 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان فقه و حقوق شافعی با آزمون زن و مرد 4 ویژه اهل سنت
16416 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان گردشگری با آزمون زن و مرد 4
16417 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 4
15209 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 41
15210 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 41
15211 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
15212 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 41
15713 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
15714 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15715 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15716 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی جنگل صرفا سوابق زن و مرد 2
15717 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 2
15718 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی شیلات صرفا سوابق زن و مرد 2
15719 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
15720 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15721 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 2
15722 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی فضای سبز صرفا سوابق زن و مرد 2
16421 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 4
16422 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 9
10926 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج (محل تحصیل دانشکده علوم پایه فنی و مهندسی بیجار) کردستان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 30
15215 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج (محل تحصیل دانشکده علوم پایه فنی و مهندسی بیجار) کردستان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 41
15216 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج (محل تحصیل دانشکده علوم پایه فنی و مهندسی بیجار) کردستان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 41
10925 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 15
16418 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 4 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16419 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حسابداری با آزمون زن و مرد 4 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16420 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان روانشناسی با آزمون زن و مرد 4 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
15213 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی ماشینهای صنایع غذایی صرفا سوابق زن و مرد 18
15214 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 18
15723 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15724 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15725 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی جنگل صرفا سوابق زن و مرد 2
15726 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 2
15727 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی شیلات صرفا سوابق زن و مرد 2
15728 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 2
15729 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
15730 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15731 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 2
15732 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی فضای سبز صرفا سوابق زن و مرد 2
15920 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان زبان و ادبیات عربی صرفا سوابق زن و مرد 2 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16423 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 2
32863 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل واحد سنندج) کردستان علوم قرآن و حدیث با آزمون مرد 3 تحصیل رایگان
32864 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل واحد سنندج) کردستان فقه و حقوق امامی با آزمون مرد 3 تحصیل رایگان
32865 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل واحد سنندج) کردستان فقه و حقوق شافعی با آزمون زن 3 تحصیل رایگان
31259 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر - قروه کردستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31260 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر - قروه کردستان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31261 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر - قروه کردستان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
31262 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر - قروه کردستان کاردان فنی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 90
31263 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر - قروه کردستان کاردانی معماری صرفا سوابق زن و مرد 90
32866 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر - قروه کردستان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 6
32867 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر - قروه کردستان کاردانی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 10
31264 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توسعه دانش - سنندج کردستان مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 54
31265 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توسعه دانش - سنندج کردستان مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 54
31266 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توسعه دانش - سنندج کردستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31267 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توسعه دانش - سنندج کردستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31268 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توسعه دانش - سنندج کردستان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31269 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توسعه دانش - سنندج کردستان کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا سوابق زن و مرد 45
31270 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توسعه دانش - سنندج کردستان کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 45
31271 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توسعه دانش - سنندج کردستان کاردان فنی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 45
31272 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فنّاوری آبیدر - بانه کردستان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 54
31273 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فنّاوری آبیدر - بانه کردستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31274 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فنّاوری آبیدر - بانه کردستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31275 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فنّاوری آبیدر - بانه کردستان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
41778 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41779 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41780 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41781 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
42507 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان ترویج و آموزش کشاورزی پایدار صرفا سوابق زن و مرد 2
42508 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 4
42509 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 4
44432 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44433 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44434 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 4
44435 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44436 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44437 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
44438 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
44439 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44440 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان فلسفه و کلام اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44441 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
47257 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 5
47258 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 3
47259 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47260 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 8
47261 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
47262 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
47263 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان روانشناسی با آزمون زن و مرد 5
41782 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41783 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41784 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41785 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 36
41786 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 36
41787 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 36
41788 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 36
41789 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
41790 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41791 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 45
41792 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
42510 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان ترویج و آموزش کشاورزی پایدار صرفا سوابق زن و مرد 2
42511 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 4
42512 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 4
42513 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
42514 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 2
42515 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
44442 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان ادیان و عرفان صرفا سوابق زن و مرد 3
44443 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44444 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان تاریخ صرفا سوابق زن و مرد 3
44445 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44446 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44447 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 4
44448 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44449 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان روزنامه نگاری صرفا سوابق زن و مرد 3
44450 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان زبان و ادبیات عربی صرفا سوابق زن و مرد 3
44451 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44452 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
44453 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44454 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
44455 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44456 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان فلسفه و کلام اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47264 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 5
47265 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 3
47266 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47267 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 8
47268 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 5
47269 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
47270 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
47271 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 5
41793 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41794 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
42516 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان ترویج و آموزش کشاورزی پایدار صرفا سوابق زن و مرد 2
44457 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44458 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44459 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 4
44460 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44461 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44462 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
44463 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44464 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان فلسفه و کلام اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47272 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 4
47273 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 3
47274 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47275 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
47276 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
47277 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
41795 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه کردستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41796 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه کردستان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41797 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه کردستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
42517 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه کردستان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 4
44465 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه کردستان تاریخ صرفا سوابق زن و مرد 3
44466 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه کردستان جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44467 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه کردستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44468 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه کردستان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
47278 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه کردستان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 5
47279 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه کردستان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47280 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه کردستان گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 5
47281 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه کردستان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
47282 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه کردستان مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
41798 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد دیواندره کردستان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41799 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد دیواندره کردستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
44469 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد دیواندره کردستان تاریخ صرفا سوابق زن و مرد 3
44470 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد دیواندره کردستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44471 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد دیواندره کردستان زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44472 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد دیواندره کردستان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
44473 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد دیواندره کردستان علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
47283 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد دیواندره کردستان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 5
47284 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد دیواندره کردستان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47285 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد دیواندره کردستان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 8
47286 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد دیواندره کردستان گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 5
47287 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد دیواندره کردستان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
47288 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد دیواندره کردستان مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
47289 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد دیواندره کردستان مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 5
44474 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سرو آباد کردستان جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44475 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سرو آباد کردستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44476 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سرو آباد کردستان زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44477 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سرو آباد کردستان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
47290 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سرو آباد کردستان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
41800 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41801 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
42518 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان ترویج و آموزش کشاورزی پایدار صرفا سوابق زن و مرد 2
44478 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44479 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان تاریخ صرفا سوابق زن و مرد 3
44480 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44481 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 4
44482 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44483 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان زبان و ادبیات عربی صرفا سوابق زن و مرد 3
44484 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44485 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
44486 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
44487 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44488 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان فلسفه و کلام اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47291 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47292 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
47293 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 8
47294 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 5
47295 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
47296 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
41802 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41803 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41804 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
44489 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44490 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44491 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 3
44492 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44493 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
44494 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
44495 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47297 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47298 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
47299 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
47300 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
44496 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد کامیاران کردستان جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44497 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد کامیاران کردستان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 4
44498 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد کامیاران کردستان زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44499 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد کامیاران کردستان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3

مناطق محروم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18034 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 3 دانشگاه کردستان - سنندجدانشگاه کردستان - سنندج مخصوص داوطلبان بومی استان کردستان
18035 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 4 دانشگاه کردستان - سنندجدانشگاه کردستان - سنندج مخصوص داوطلبان بومی استان کردستان
18036 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی شهرسازی با آزمون زن و مرد 3 دانشگاه کردستان - سنندجدانشگاه کردستان - سنندج مخصوص داوطلبان بومی استان کردستان
18037 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه کردستان - سنندجدانشگاه کردستان - سنندج مخصوص داوطلبان بومی استان کردستان
18038 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 4 دانشگاه کردستان - سنندجدانشگاه کردستان - سنندج مخصوص داوطلبان بومی استان کردستان
18039 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه کردستان - سنندجدانشگاه کردستان - سنندج مخصوص داوطلبان بومی استان کردستان
18040 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه کردستان - سنندجدانشگاه کردستان - سنندج مخصوص داوطلبان بومی استان کردستان
18041 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی ماشینهای صنایع غذایی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه کردستان - سنندجدانشگاه کردستان - سنندج مخصوص داوطلبان بومی استان کردستان
18042 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه کردستان - سنندجدانشگاه کردستان - سنندج مخصوص داوطلبان بومی استان کردستان
18043 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 4 دانشگاه کردستان - سنندجدانشگاه کردستان - سنندج مخصوص داوطلبان بومی استان کردستان
18044 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه کردستان - سنندجدانشگاه کردستان - سنندج مخصوص داوطلبان بومی استان کردستان

تربیت معلم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
27199 روزانه پردیس بنت الهدی صدر سنندج کردستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای عسلویه، دشتی، کنگان، جم، دیر محل خدمت بردخون
27200 روزانه پردیس بنت الهدی صدر سنندج کردستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای عسلویه، دشتی، کنگان، جم، دیر محل خدمت کاکی
27201 روزانه پردیس بنت الهدی صدر سنندج کردستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای عسلویه، دشتی، کنگان، جم، دیر محل خدمت جم
27202 روزانه پردیس بنت الهدی صدر سنندج کردستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای گناوه، دیلم محل خدمت بندرریگ
27203 روزانه پردیس بنت الهدی صدر سنندج کردستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بوشهر، تنگستان محل خدمت بوشهر
27204 روزانه پردیس بنت الهدی صدر سنندج کردستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای عسلویه، دشتی، کنگان، جم، دیر محل خدمت کنگان
27205 روزانه پردیس بنت الهدی صدر سنندج کردستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای عسلویه، دشتی، کنگان، جم، دیر محل خدمت عسلویه
27206 روزانه پردیس بنت الهدی صدر سنندج کردستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان دشتستان محل خدمت آبپخش
27207 روزانه پردیس بنت الهدی صدر سنندج کردستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای عسلویه، دشتی، کنگان، جم، دیر محل خدمت دشتی
27208 روزانه پردیس بنت الهدی صدر سنندج کردستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای عسلویه، دشتی، کنگان، جم، دیر محل خدمت دیر
27209 روزانه پردیس بنت الهدی صدر سنندج کردستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بوشهر، تنگستان محل خدمت تنگستاناولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بوشهر، تنگستان محل خدمت تنگستان مخصوص داوطلبان بومی استان بوشهر
27210 روزانه پردیس بنت الهدی صدر سنندج کردستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بوشهر، تنگستان محل خدمت دلوار
27211 روزانه پردیس بنت الهدی صدر سنندج کردستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بوشهر، تنگستان محل خدمت خارک
27212 روزانه پردیس بنت الهدی صدر سنندج کردستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان دشتستان محل خدمت دشتستان
27213 روزانه پردیس بنت الهدی صدر سنندج کردستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان دشتستان محل خدمت سعدآباد
27214 روزانه پردیس بنت الهدی صدر سنندج کردستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای گناوه، دیلم محل خدمت گناوه
27215 روزانه پردیس بنت الهدی صدر سنندج کردستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای گناوه، دیلم محل خدمت دیلم
27216 روزانه پردیس بنت الهدی صدر سنندج کردستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان دشتستان محل خدمت شبانکاره
28317 روزانه پردیس بنت الهدی صدر سنندج کردستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بیجار، دیواندره محل خدمت بیجار
28318 روزانه پردیس بنت الهدی صدر سنندج کردستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سنندج، کامیاران محل خدمت کامیاران
28319 روزانه پردیس بنت الهدی صدر سنندج کردستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بانه، سقز محل خدمت سقز
28320 روزانه پردیس بنت الهدی صدر سنندج کردستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای مریوان، سروآباد محل خدمت مریوان
28321 روزانه پردیس بنت الهدی صدر سنندج کردستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سنندج، کامیاران محل خدمت کلاترزان
28324 روزانه پردیس بنت الهدی صدر سنندج کردستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بیجار، دیواندره محل خدمت دیواندره
28325 روزانه پردیس بنت الهدی صدر سنندج کردستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بانه، سقز محل خدمت زیویه
28326 روزانه پردیس بنت الهدی صدر سنندج کردستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای مریوان، سروآباد محل خدمت سروآباد
28328 روزانه پردیس بنت الهدی صدر سنندج کردستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای قروه، دهگلان محل خدمت قروه
28329 روزانه پردیس بنت الهدی صدر سنندج کردستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سنندج، کامیاران محل خدمت ناحیة 2
28331 روزانه پردیس بنت الهدی صدر سنندج کردستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بانه، سقز محل خدمت بانه
28333 روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای قروه، دهگلان محل خدمت دهگلان
28334 روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بانه، سقز محل خدمت سقز
28336 روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بیجار، دیواندره محل خدمت بیجار
28337 روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سنندج، کامیاران محل خدمت ناحیة 2
28339 روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سنندج، کامیاران محل خدمت ناحیة 1
28341 روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای مریوان، سروآباد محل خدمت مریوان
28342 روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بیجار، دیواندره محل خدمت دیواندره
28344 روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای قروه، دهگلان محل خدمت قروه
28346 روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بانه، سقز محل خدمت بانه

نیمه متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
27193 روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش تربیت بدنی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان ایلام - محل خدمت ایلاماولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان ایلام - محل خدمت ایلام مخصوص داوطلبان بومی استان ایلام
18653 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم ورزشی با آزمون زن و مرد 4 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی

نظر خود را بنویسید