دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در استان کرمان و در رشته گروه ریاضی و فنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
10282 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 20
10283 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 30
10284 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 30
10285 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 30
16125 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 6
15058 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
15059 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 18
15464 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان ترویج و آموزش کشاورزی پایدار صرفا سوابق زن و مرد 2
15465 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 4
15466 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15467 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15468 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 2
15469 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان علوم و مهندسی شیلات صرفا سوابق زن و مرد 2
15470 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 2
15471 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
15472 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15473 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 2
16126 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 4
16127 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 6
10458 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آمار و کاربردها با آزمون زن و مرد 60
10459 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 60
10460 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 20
10461 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فیزیک با آزمون زن و مرد 35
10462 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فیزیک مهندسی با آزمون زن و مرد 25
10463 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی اپتیک و لیزر با آزمون زن و مرد 25
10464 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 80
10465 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 40
10466 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 30
10467 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 30
10468 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 100
10469 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی معدن با آزمون زن و مرد 50
10470 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 24
10471 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 35
10472 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) با آزمون زن و مرد 20
10473 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 40
16248 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 4
16249 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اقتصاد کشاورزی با آزمون زن و مرد 4
16250 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان حسابداری با آزمون زن و مرد 4
16251 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان روانشناسی با آزمون زن و مرد 3
16252 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 6
16253 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شیمی محض با آزمون زن و مرد 6
16254 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن و مرد 3
16255 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 4
15148 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 54
15597 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
15598 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 3
15599 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15600 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15601 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 2
15602 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
16264 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی بافت) کرمان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 3
16265 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی بافت) کرمان حسابداری با آزمون زن و مرد 3
16266 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی بافت) کرمان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 3
10669 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 70
10670 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 45
10671 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 55
10672 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 45
10673 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 95
10674 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی نقشه برداری با آزمون زن و مرد 40
15168 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 54
15169 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
15170 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 54
16631 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 2 ممنوعیت نقل و انتقال
16656 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 6
11067 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 45
11068 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 20
11069 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 60
11070 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 45
11071 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 45
11072 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 100
11073 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی معدن با آزمون زن و مرد 60
11074 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 45
16523 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 4
16524 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان حسابداری با آزمون زن و مرد 4
16525 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 8
16526 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 4
16527 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 4
15279 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 45
15280 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 54
15281 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 45
15282 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان فیزیک مهندسی صرفا سوابق زن و مرد 45
15832 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15833 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 2
15834 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
16532 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان علوم ورزشی صرفا سوابق مرد 4 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
11155 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 40
11156 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 40
11157 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 40
11158 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 40
16587 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان گردشگری با آزمون زن و مرد 6
16588 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان کاردانی خدمات مسافرتی و جهانگردی با آزمون زن و مرد 4
15327 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
15328 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
15329 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان علوم مهندسی صرفا سوابق زن و مرد 36
15330 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان کاردان فنی مکانیک-جوشکاری صرفا سوابق زن و مرد 36
16590 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان مدیریت هتلداری صرفا سوابق زن و مرد 6
16591 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی-مدیریت هتلداری صرفا سوابق زن و مرد 4
11154 روزانه مجتمع آموزش عالی زرند کرمان مهندسی معدن با آزمون زن و مرد 50
15320 روزانه مجتمع آموزش عالی زرند کرمان کاردانی معماری صرفا سوابق زن و مرد 45
10286 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 30
10287 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 30
10288 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 30
15060 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
15061 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
15062 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 14
15474 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان ترویج و آموزش کشاورزی پایدار صرفا سوابق زن و مرد 2
15475 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 4
15476 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15477 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15478 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 2
15479 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان علوم و مهندسی شیلات صرفا سوابق زن و مرد 2
15480 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 2
15481 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
15482 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15483 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 2
16128 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 3
16129 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 6
16130 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 6
10474 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 30
10475 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 15
10476 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فیزیک با آزمون زن و مرد 15
10477 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فیزیک مهندسی با آزمون زن و مرد 10
10478 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی اپتیک و لیزر با آزمون زن و مرد 10
10479 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 20
10480 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 40
10481 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 30
10482 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 30
10483 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 25
10484 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 24 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
10485 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 35
10486 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) با آزمون زن و مرد 15
10487 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 40
16256 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 2
16257 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان حسابداری با آزمون زن و مرد 1
16258 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان روانشناسی با آزمون زن و مرد 2
16259 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن و مرد 2
16260 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 2
15149 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 27
15150 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 27
15603 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 2
15604 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زیست شناسی جانوری صرفا سوابق زن و مرد 1
15605 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 1
15606 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15607 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15608 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 2
15609 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15916 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فقه و حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 1
16261 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 3
16262 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 6
16263 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 6
16267 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی بافت) کرمان حسابداری با آزمون زن 4
16268 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی بافت) کرمان مدیریت بازرگانی با آزمون زن 3
16269 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی بافت) کرمان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 4
10675 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 35
10676 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 20
10677 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 25
10678 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 25
10679 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 55
10680 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی نقشه برداری با آزمون زن و مرد 20
15171 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 18
15172 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 18
15173 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 18
16528 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 2
16529 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان حسابداری با آزمون زن و مرد 2
16530 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 2
16531 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 2
15283 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 18
15284 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 18
15285 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 18
15286 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 27
15287 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان فیزیک مهندسی صرفا سوابق زن و مرد 27
15835 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15836 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 2
15837 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15927 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان فلسفه و کلام اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 2
16533 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 4
11159 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 20
11160 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 20
16589 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان گردشگری با آزمون زن و مرد 2
15331 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 18
15332 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 18
15333 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان علوم مهندسی صرفا سوابق زن و مرد 18
15334 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 18
15335 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 18
15336 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان کاردان فنی مکانیک-جوشکاری صرفا سوابق زن و مرد 18
16592 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان مدیریت هتلداری صرفا سوابق زن و مرد 2
16593 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان کاردانی خدمات مسافرتی و جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 2
16594 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی-مدیریت هتلداری صرفا سوابق زن و مرد 2
15321 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی زرند کرمان مهندسی معدن صرفا سوابق زن و مرد 45 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
15322 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی زرند کرمان کاردانی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31276 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی افضل کرمانی - کرمان کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 90
31277 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی افضل کرمانی - کرمان کرمان کاردان فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 90
31278 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی افضل کرمانی - کرمان کرمان کاردانی معماری صرفا سوابق زن و مرد 90
18688 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 6
31279 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31280 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 54
31281 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31282 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31283 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31284 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان کاردان فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 90
31285 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
31286 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهمنیار - کرمان کرمان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31287 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهمنیار - کرمان کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31288 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهمنیار - کرمان کرمان کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا سوابق زن و مرد 90
31289 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31290 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31291 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31292 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
32038 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسالت - کرمان (ویژه خواهران) کرمان علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
32868 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسالت - کرمان (ویژه خواهران) کرمان حسابداری صرفا سوابق زن 6
32869 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسالت - کرمان (ویژه خواهران) کرمان روانشناسی صرفا سوابق زن 6
32870 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسالت - کرمان (ویژه خواهران) کرمان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن 6
32871 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسالت - کرمان (ویژه خواهران) کرمان مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن 6
32872 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسالت - کرمان (ویژه خواهران) کرمان کاردانی حسابداری صرفا سوابق زن 6
49007 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسالت - کرمان (ویژه خواهران) کرمان کاردانی امور بانکی صرفا سوابق زن و مرد 6
31293 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عرفان - کرمان کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 54
31294 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عرفان - کرمان کرمان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31295 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عرفان - کرمان کرمان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31296 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عرفان - کرمان کرمان مهندسی نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 54
31297 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عرفان - کرمان کرمان کاردانی علمی - کاربردی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 90
31298 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عرفان - کرمان کرمان کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
31299 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31300 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 54
31301 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 54
31302 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31303 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31304 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان مهندسی معدن صرفا سوابق زن و مرد 54
31305 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
32039 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
32873 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 6
32874 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 6
32875 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان کاردانی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 10
31306 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فرهیختگان - کرمان کرمان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 53
31307 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فرهیختگان - کرمان کرمان کاردانی معماری صرفا سوابق زن و مرد 89
32876 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فرهیختگان - کرمان کرمان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 6
32877 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فرهیختگان - کرمان کرمان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 6
32878 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فرهیختگان - کرمان کرمان مدیریت امور بانکی صرفا سوابق زن و مرد 6
32879 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فرهیختگان - کرمان کرمان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 6
32880 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فرهیختگان - کرمان کرمان مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 6
32881 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فرهیختگان - کرمان کرمان کاردانی امور بانکی صرفا سوابق زن و مرد 10
32882 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فرهیختگان - کرمان کرمان کاردانی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 10
32883 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فرهیختگان - کرمان کرمان کاردانی مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 10
31308 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد رفسنجان) کرمان مهندسی ساخت و تولید صرفا سوابق زن و مرد 54
31309 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد رفسنجان) کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31310 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد رفسنجان) کرمان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
31311 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد رفسنجان) کرمان مهندسی مواد و متالورژی صرفا سوابق زن و مرد 54
31312 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد رفسنجان) کرمان کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
31313 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد رفسنجان) کرمان کاردان فنی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 90
31853 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد رفسنجان) کرمان کاردانی تکنولوژی مواد غذایی صرفا سوابق زن و مرد 10
32884 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد رفسنجان) کرمان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 6
32885 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد رفسنجان) کرمان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 6
32886 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد رفسنجان) کرمان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 6
32887 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد رفسنجان) کرمان مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 6
49009 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد رفسنجان) کرمان کاردانی امور مالی و مالیاتی صرفا سوابق زن و مرد 10
31314 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31315 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31316 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 90
31317 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان مهندسی معدن صرفا سوابق زن و مرد 54
31318 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31319 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
31854 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 6
31855 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 4
32040 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان روزنامه نگاری صرفا سوابق زن و مرد 3
32888 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 7
32889 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 6
32890 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 6
32891 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 6
32892 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان کاردانی امور بانکی صرفا سوابق زن و مرد 10
32893 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مفاخر - رفسنجان کرمان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 6
32894 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مفاخر - رفسنجان کرمان کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 10
31320 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر - کرمان کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
32041 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر - کرمان کرمان فقه و حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
32895 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر - کرمان کرمان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 6
32896 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر - کرمان کرمان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 6
32897 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر - کرمان کرمان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 6
32898 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر - کرمان کرمان مدیریت امور بانکی صرفا سوابق زن و مرد 6
32899 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر - کرمان کرمان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 6
32900 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر - کرمان کرمان کاردانی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 10
32901 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر - کرمان کرمان کاردانی مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 10
31321 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آوران - کرمان کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31322 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آوران - کرمان کرمان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31323 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آوران - کرمان کرمان مهندسی نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 54
31324 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آوران - کرمان کرمان کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31325 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میثاق - رفسنجان کرمان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31326 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میثاق - رفسنجان کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31327 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میثاق - رفسنجان کرمان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
31328 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میثاق - رفسنجان کرمان کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
31856 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نگین - جیرفت کرمان کاردانی شیمی آزمایشگاهی صرفا سوابق زن و مرد 10
32902 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نگین - جیرفت کرمان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 6
32903 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نگین - جیرفت کرمان شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 12
32904 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نگین - جیرفت کرمان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 6
41805 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بافت کرمان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41806 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بافت کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
44500 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بافت کرمان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44501 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بافت کرمان جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44502 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بافت کرمان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44503 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بافت کرمان زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44504 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بافت کرمان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
47301 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بافت کرمان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47302 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بافت کرمان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
47303 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بافت کرمان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
47304 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بافت کرمان مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
41807 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41808 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41809 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
44505 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44506 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان تاریخ صرفا سوابق زن و مرد 3
44507 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44508 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44509 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44510 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
44511 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44512 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان فلسفه و کلام اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47305 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 5
47306 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47307 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
47308 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 8
47309 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 5
47310 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 5
47311 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
47312 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
41810 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز جیرفت کرمان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 36
41811 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز جیرفت کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
42519 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز جیرفت کرمان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 4
44513 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز جیرفت کرمان تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44514 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز جیرفت کرمان جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44515 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز جیرفت کرمان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44516 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز جیرفت کرمان زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44517 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز جیرفت کرمان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
44518 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز جیرفت کرمان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47313 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز جیرفت کرمان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 5
47314 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز جیرفت کرمان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 3
47315 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز جیرفت کرمان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47316 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز جیرفت کرمان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
47317 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز جیرفت کرمان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 5
47318 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز جیرفت کرمان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
47319 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز جیرفت کرمان مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
41812 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41813 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 36
41814 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41815 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 45
42520 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 4
42521 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 4
44519 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44520 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44521 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44522 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان زبان و ادبیات عربی صرفا سوابق زن و مرد 3
44523 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44524 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
44525 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44526 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
47320 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 4
47321 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 3
47322 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47323 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 8
47324 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 8
47325 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
47326 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
47327 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 5
47328 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان روانشناسی با آزمون زن و مرد 5
41816 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41817 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41818 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
41819 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 36
41820 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 36
41821 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 36
41822 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41823 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 45
42522 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
44527 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان ادیان و عرفان صرفا سوابق زن و مرد 3
44528 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 4
44529 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44530 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان روزنامه نگاری صرفا سوابق زن و مرد 3
44531 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44532 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
44533 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44534 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
44535 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47329 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 5
47330 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47331 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
47332 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 8
47333 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
47334 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
47335 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 5
47336 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان حسابداری با آزمون زن و مرد 5
47337 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان روانشناسی با آزمون زن و مرد 5
47338 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 5
47339 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مدیریت دولتی با آزمون زن و مرد 5
41824 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41825 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41826 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41827 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
41828 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 72
41829 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 36
41830 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مهندسی پلیمر صرفا سوابق زن و مرد 36
41831 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 45
41832 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 36
41833 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 36
41834 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
41835 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41836 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 45
41837 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
41838 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 36
41839 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مهندسی مواد و متالورژی صرفا سوابق زن و مرد 36
42523 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان ترویج و آموزش کشاورزی پایدار صرفا سوابق زن و مرد 2
42524 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 4
42525 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 4
42526 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
42527 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
44536 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان ادیان و عرفان صرفا سوابق زن و مرد 3
44537 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44538 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان تاریخ صرفا سوابق زن و مرد 3
44539 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44540 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44541 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 4
44542 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان زبان و ادبیات عربی صرفا سوابق زن و مرد 3
44543 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44544 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
44545 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44546 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
44547 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 4
44548 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان فلسفه و کلام اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47340 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 5
47341 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 8
47342 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
47343 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
47344 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 8
47345 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 5
47346 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 5
44549 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد ارزوئیه کرمان تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44550 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد ارزوئیه کرمان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
44551 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد ارزوئیه کرمان علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
44552 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد ارزوئیه کرمان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44553 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد ارزوئیه کرمان فلسفه و کلام اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47347 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد ارزوئیه کرمان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
41840 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد انار کرمان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41841 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد انار کرمان علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
41842 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد انار کرمان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 36
41843 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد انار کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
44554 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد انار کرمان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44555 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد انار کرمان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47348 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد انار کرمان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 5
47349 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد انار کرمان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47350 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد انار کرمان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
47351 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد انار کرمان مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
41844 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد باغین کرمان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41845 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد باغین کرمان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 36
41846 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد باغین کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
42528 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد باغین کرمان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 4
44556 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد باغین کرمان جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44557 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد باغین کرمان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44558 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد باغین کرمان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
44559 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد باغین کرمان علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
47352 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد باغین کرمان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47353 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد باغین کرمان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 5
47354 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد باغین کرمان گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 5
47355 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد باغین کرمان مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
47356 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد باغین کرمان مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 5
41847 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد بردسیر کرمان علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
41848 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد بردسیر کرمان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 36
41849 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد بردسیر کرمان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 36
41850 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد بردسیر کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
42529 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد بردسیر کرمان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 4
44560 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد بردسیر کرمان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44561 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد بردسیر کرمان زبان و ادبیات عربی صرفا سوابق زن و مرد 3
44562 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد بردسیر کرمان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
44563 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد بردسیر کرمان علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
44564 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد بردسیر کرمان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47357 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد بردسیر کرمان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 4
47358 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد بردسیر کرمان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 3
47359 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد بردسیر کرمان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47360 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد بردسیر کرمان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
47361 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد بردسیر کرمان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
47362 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد بردسیر کرمان مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
47363 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد بردسیر کرمان مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 5
41851 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد رابر کرمان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
44565 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد رابر کرمان زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44566 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد رابر کرمان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
44567 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد رابر کرمان علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
44568 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد رابر کرمان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47364 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد رابر کرمان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47365 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد رابر کرمان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
41852 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد راور کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41853 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد راور کرمان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
44569 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد راور کرمان زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44570 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد راور کرمان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47366 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد راور کرمان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 5
47367 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد راور کرمان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47368 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد راور کرمان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
47369 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد راور کرمان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
47370 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد راور کرمان مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
44571 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد راین کرمان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44572 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد راین کرمان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
44573 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد راین کرمان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47371 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد راین کرمان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47372 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد راین کرمان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
47373 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد راین کرمان مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
44574 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد رودبار کرمان جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44575 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد رودبار کرمان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 3
44576 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد رودبار کرمان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47374 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد رودبار کرمان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47375 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد رودبار کرمان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
41854 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد ریگان کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
44577 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد ریگان کرمان جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44578 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد ریگان کرمان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44579 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد ریگان کرمان علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
44580 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد ریگان کرمان مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
47376 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد ریگان کرمان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 4
47377 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد ریگان کرمان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 3
47378 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد ریگان کرمان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47379 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد ریگان کرمان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 8
47380 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد ریگان کرمان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
41855 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زرند کرمان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 36
41856 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زرند کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
44581 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زرند کرمان ادیان و عرفان صرفا سوابق زن و مرد 3
44582 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زرند کرمان تاریخ صرفا سوابق زن و مرد 3
44583 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زرند کرمان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44584 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زرند کرمان زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44585 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زرند کرمان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
44586 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زرند کرمان علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
44587 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زرند کرمان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47381 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زرند کرمان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 4
47382 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زرند کرمان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47383 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زرند کرمان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
47384 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زرند کرمان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
47385 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زرند کرمان مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
47386 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زرند کرمان مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 5
41857 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زنگی آباد کرمان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 36
41858 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زنگی آباد کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
42530 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زنگی آباد کرمان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
44588 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زنگی آباد کرمان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 3
47387 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زنگی آباد کرمان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47388 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زنگی آباد کرمان شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 8
47389 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زنگی آباد کرمان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
41859 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد شهداد کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
44589 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد شهداد کرمان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
44590 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد شهداد کرمان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47390 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد شهداد کرمان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47391 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد شهداد کرمان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
47392 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد شهداد کرمان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
41860 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد شهر بابک کرمان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 36
41861 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد شهر بابک کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
42531 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد شهر بابک کرمان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 4
42532 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد شهر بابک کرمان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
44591 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد شهر بابک کرمان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44592 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد شهر بابک کرمان جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44593 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد شهر بابک کرمان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
44594 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد شهر بابک کرمان علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
47393 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد شهر بابک کرمان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47394 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد شهر بابک کرمان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
47395 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد شهر بابک کرمان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
47396 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد شهر بابک کرمان مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
41862 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد عنبرآباد کرمان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 36
41863 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد عنبرآباد کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41864 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد عنبرآباد کرمان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
44595 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد عنبرآباد کرمان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44596 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد عنبرآباد کرمان زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
47397 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد عنبرآباد کرمان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47398 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد عنبرآباد کرمان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
44597 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد فهرج کرمان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
44598 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد فهرج کرمان علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
44599 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد فهرج کرمان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44600 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد قلعه گنج کرمان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47399 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد قلعه گنج کرمان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47400 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد قلعه گنج کرمان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
47401 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد قلعه گنج کرمان مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
41865 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کشکوییه کرمان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41866 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کشکوییه کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
42533 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کشکوییه کرمان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
44601 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کشکوییه کرمان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44602 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کشکوییه کرمان زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44603 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کشکوییه کرمان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
44604 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کشکوییه کرمان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44605 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کشکوییه کرمان مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
47402 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کشکوییه کرمان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47403 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کشکوییه کرمان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
47404 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کشکوییه کرمان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 5
47405 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کشکوییه کرمان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
42535 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کهنوج کرمان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 4
42536 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کهنوج کرمان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
44607 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کهنوج کرمان جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44608 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کهنوج کرمان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 3
44609 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کهنوج کرمان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44610 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کهنوج کرمان زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44611 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کهنوج کرمان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
44612 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کهنوج کرمان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44613 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کهنوج کرمان مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
47410 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کهنوج کرمان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 8
47411 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کهنوج کرمان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
42534 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کوهبنان کرمان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 4
44606 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کوهبنان کرمان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47406 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کوهبنان کرمان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47407 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کوهبنان کرمان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
47408 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کوهبنان کرمان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
47409 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کوهبنان کرمان مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
44614 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد گلباف کرمان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44615 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد گلباف کرمان زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44616 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد گلباف کرمان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
44617 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد گلباف کرمان مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
47412 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد گلباف کرمان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47413 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد گلباف کرمان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
47414 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد گلباف کرمان مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
44618 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد منوجان کرمان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44619 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد منوجان کرمان زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44620 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد منوجان کرمان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
47415 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد منوجان کرمان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47416 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد منوجان کرمان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
47417 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد منوجان کرمان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
41867 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد نرماشیر کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
44621 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد نرماشیر کرمان تاریخ صرفا سوابق زن و مرد 3
44622 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد نرماشیر کرمان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 3
44623 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد نرماشیر کرمان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47418 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد نرماشیر کرمان گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 5

مناطق محروم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18046 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه جیرفتدانشگاه جیرفت مخصوص داوطلبان بومی جنوب استان کرمان (شهرستانهای جیرفت، رودبار جنوب، عنبرآباد، قلعه گنچ، کهنوج و منوجان)
18049 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه جیرفتدانشگاه جیرفت مخصوص داوطلبان بومی جنوب استان کرمان (شهرستانهای جیرفت، رودبار جنوب، عنبرآباد، قلعه گنچ، کهنوج و منوجان)
18055 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه جیرفتدانشگاه جیرفت مخصوص داوطلبان بومی جنوب استان کرمان (شهرستانهای جیرفت، رودبار جنوب، عنبرآباد، قلعه گنچ، کهنوج و منوجان)
18031 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 3 دانشگاه جیرفتدانشگاه جیرفت مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان
18056 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 1 دانشگاه جیرفتدانشگاه جیرفت مخصوص داوطلبان بومی جنوب استان کرمان (شهرستانهای جیرفت، رودبار جنوب، عنبرآباد، قلعه گنچ، کهنوج و منوجان)
18026 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی اپتیک و لیزر با آزمون مرد 5 دانشگاه شهید باهنر - کرماندانشگاه شهید باهنر - کرمان مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان
18045 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه شهید باهنر - کرماندانشگاه شهید باهنر - کرمان مخصوص داوطلبان بومی جنوب استان کرمان (شهرستانهای جیرفت، رودبار جنوب، عنبرآباد، قلعه گنچ، کهنوج و منوجان)
18048 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه شهید باهنر - کرماندانشگاه شهید باهنر - کرمان مخصوص داوطلبان بومی جنوب استان کرمان (شهرستانهای جیرفت، رودبار جنوب، عنبرآباد، قلعه گنچ، کهنوج و منوجان)
18051 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه شهید باهنر - کرماندانشگاه شهید باهنر - کرمان مخصوص داوطلبان بومی جنوب استان کرمان (شهرستانهای جیرفت، رودبار جنوب، عنبرآباد، قلعه گنچ، کهنوج و منوجان)
18053 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی معدن با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه شهید باهنر - کرماندانشگاه شهید باهنر - کرمان مخصوص داوطلبان بومی جنوب استان کرمان (شهرستانهای جیرفت، رودبار جنوب، عنبرآباد، قلعه گنچ، کهنوج و منوجان)
18057 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه شهید باهنر - کرماندانشگاه شهید باهنر - کرمان مخصوص داوطلبان بومی جنوب استان کرمان (شهرستانهای جیرفت، رودبار جنوب، عنبرآباد، قلعه گنچ، کهنوج و منوجان)
18032 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی نقشه برداری با آزمون زن و مرد 3 دانشگاه صنعتی سیرجاندانشگاه صنعتی سیرجان مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان
18047 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجاندانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان مخصوص داوطلبان بومی جنوب استان کرمان (شهرستانهای جیرفت، رودبار جنوب، عنبرآباد، قلعه گنچ، کهنوج و منوجان)
18050 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجاندانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان مخصوص داوطلبان بومی جنوب استان کرمان (شهرستانهای جیرفت، رودبار جنوب، عنبرآباد، قلعه گنچ، کهنوج و منوجان)
18052 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجاندانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان مخصوص داوطلبان بومی جنوب استان کرمان (شهرستانهای جیرفت، رودبار جنوب، عنبرآباد، قلعه گنچ، کهنوج و منوجان)
18054 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی معدن با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجاندانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان مخصوص داوطلبان بومی جنوب استان کرمان (شهرستانهای جیرفت، رودبار جنوب، عنبرآباد، قلعه گنچ، کهنوج و منوجان)
18247 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان گردشگری با آزمون زن و مرد 1 مجتمع آموزش عالی بممجتمع آموزش عالی بم مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان
18248 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان مدیریت هتلداری صرفا سوابق زن و مرد 1 مجتمع آموزش عالی بممجتمع آموزش عالی بم مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان

تربیت معلم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
21073 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رفسنجان، انار محل خدمت رفسنجان
21074 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رودبارجنوب، فاریاب، قلعه گنج، کهنوج، منوجان محـل خـدمت قلعـه گنج
21075 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سیرجان، بردسیر محل خدمت سیرجان
21076 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رفسنجان، انار محل خدمت عنبرآباد
21077 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کرمان، راور محل خدمت راین
21078 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سیرجان، بردسیر محل خدمت بردسیر
21079 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رودبـارجنوب، فاریاب، قلعـه گـنج، کهنـوج، منوجـان محـل خـدمت رودبارجنوب
21080 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رفسنجان، انار محل خدمت نوق
21081 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بم، نرماشیر، فهرج، ریگان محل خدمت ریگان
21082 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ارزوییه، بافت، بردسیر، رابر، سیرجان، جیرفت، رودبارجنوب، عنبرآبـاد، فاریاب، قلعه گنج، منوجان، کهنوج، بم، ریگان، فهرج، نرماشیر محل خدمت عشایری کرمان
21390 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای میناب، بشاگرد محل خدمت میناب
21391 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بندرعباس، ابوموسی، خمیر محل خدمت ناحیه یک
21392 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بندرعباس، ابوموسی، خمیر محل خدمت ناحیه دو
21393 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان بندرلنگه محل خدمت شیب کوه
21394 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بشاگرد، جاسک، سیریک، رودان، میناب محل خدمت بشاگرد
21395 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بشاگرد، جاسک، سیریک، رودان، میناب محل خدمت جاسک
21396 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان بندرلنگه محل خدمت بندرلنگه
21397 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان پارسیان محل خدمت پارسیان
21398 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان قشم محل خدمت قشم
28367 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای جیرفت، عنبرآباد محل خدمت عنبرآباد
28368 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کرمان، راور محل خدمت چترود
28369 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای زرند، کوهبنان محل خدمت زرند
28370 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رودبـارجنوب، فاریاب، قلعـه گـنج، کهنـوج، منوجـان محـل خـدمت فاریاب
28371 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رودبارجنوب، فاریاب، قلعه گنج، کهنوج، منوجان محل خدمت کهنوج
28372 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بم، نرماشیر، فهرج، ریگان محل خدمت ریگان
28373 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رفسنجان، انار محل خدمت انار
28374 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رودبارجنوب، فاریاب، قلعه گنج، کهنوج، منوجان محـل خـدمت قلعـه گنج
28375 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رودبـارجنوب، فاریاب، قلعـه گـنج، کهنـوج، منوجـان محـل خـدمت منوجان
28376 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رفسنجان، انار محل خدمت نوق
28377 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ارزوییه، بافت، بردسیر، رابر، سیرجان، جیرفت، رودبارجنوب، عنبرآبـاد، فاریاب، قلعه گنج، منوجان، کهنوج، بم، ریگان، فهرج، نرماشیر محل خدمت عشایری کرمان
28379 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای زرند، کوهبنان محل خدمت کوهبنان
28380 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کرمان، راور محل خدمت شهداد
28381 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سیرجان، بردسیر محل خدمت بردسیر
28382 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رفسنجان، انار محل خدمت رفسنجان
28383 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کرمان، راور محل خدمت راین
28384 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کرمان، راور محل خدمت راور
28385 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رودبـارجنوب، فاریاب، قلعـه گـنج، کهنـوج، منوجـان محـل خـدمت رودبارجنوب
28386 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بم، نرماشیر، فهرج، ریگان محل خدمت فهرج
28387 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بم، نرماشیر، فهرج، ریگان محل خدمت نرماشیر
28388 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ارزوییه، بافت، رابر محل خدمت ارزوئیه
28389 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سیرجان، بردسیر محل خدمت سیرجان
28390 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رفسنجان، انار محل خدمت کشکوئیه
28391 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ارزوییه، بافت، رابر محل خدمت رابر
28392 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کرمان، راور محل خدمت گلباف
28393 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای جیرفت، عنبرآباد محل خدمت جیرفت
28394 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بم، نرماشیر، فهرج، ریگان محل خدمت بم
20800 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت لاشار
20801 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت هامون
20802 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت بنجار
20803 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت سراوان
20804 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت سرباز
20805 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت عشایری - سیستان و بلوچستان
20806 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت قصرقند
20807 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت نوک آباد
20808 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت مهرستان
20809 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت دشتیاری
20810 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت جالق
20811 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت راسک
20812 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت خاش
20813 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت دلگان
20814 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت چابهار
20815 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت نیکشهر
21083 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کرمان، راور محل خدمت گلباف
21084 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رفسنجان، انار محل خدمت رفسنجان
21085 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رودبارجنوب، فاریاب، قلعه گنج، کهنوج، منوجان محل خدمت رودبارجنوب
21086 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بم، نرماشیر، فهرج، ریگان محل خدمت ریگان
21087 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان شهربابک محل خدمت شهربابک
21088 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سیرجان، بردسیر محل خدمت سیرجان
21089 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رفسنجان، انار محل خدمت نوق
21090 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رودبارجنوب، فاریاب، قلعه گنج، کهنوج، منوجان محل خدمت کهنوج
21091 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رودبارجنوب، فاریاب، قلعه گنج، کهنوج، منوجان محل خدمت فاریاب
21092 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ارزوییه، بافت، بردسیر، رابر، سیرجان، جیرفت، رودبارجنوب، عنبرآباد، فاریاب، قلعـه گنج، منوجان، کهنوج، بم، ریگان، فهرج، نرماشیر محل خدمت عشایری کرمان
21093 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رودبارجنوب، فاریاب، قلعه گنج، کهنوج، منوجان محل خدمت قلعه گنج
21399 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بشاگرد، جاسک، سیریک، رودان، میناب محل خدمت بشاگرد
21400 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بشاگرد، جاسک، سیریک، رودان، میناب محل خدمت رودخانه
21401 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان بندرلنگه محل خدمت بندرلنگه
21402 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بشاگرد، جاسک، سیریک، رودان، میناب محل خدمت سندرک
21403 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای میناب، بشاگرد محل خدمت میناب
21404 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان قشم محل خدمت قشم
21405 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان حاجی آباد محل خدمت حاجی آباد
21406 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بندرعباس، ابوموسی، خمیر محل خدمت فین
21407 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بندرعباس، ابوموسی، خمیر محل خدمت خمیر
21408 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بندرعباس، ابوموسی، خمیر محل خدمت ناحیه یک
21409 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بشاگرد، جاسک، سیریک، رودان، میناب محل خدمت جاسک
21410 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای جاسک، سیریک محل خدمت سیریک
28395 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کرمان، راور محل خدمت گلباف
28396 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رفسنجان، انار محل خدمت رفسنجان
28397 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سیرجان، بردسیر محل خدمت سیرجان
28398 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بم، نرماشیر، فهرج، ریگان محل خدمت بم
28399 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رودبارجنوب، فاریاب، قلعه گنج، کهنوج، منوجان محل خدمت فاریاب
28400 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سیرجان، بردسیر محل خدمت بردسیر
28401 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ارزوییه، بافت، رابر محل خدمت ارزوئیه
28402 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ارزوییه، بافت، رابر محل خدمت رابراولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ارزوییه، بافت، رابر محل خدمت رابر مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان
28403 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رفسنجان، انار محل خدمت کشکوئیه
28405 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رفسنجان، انار محل خدمت نوق
28406 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کرمان، راور محل خدمت چترود
28407 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای زرند، کوهبنان محل خدمت کوهبنان
28408 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کرمان، راور محل خدمت شهداد
28409 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ارزوییه، بافت، بردسیر، رابر، سیرجان، جیرفت، رودبارجنوب، عنبرآباد، فاریاب، قلعـه گنج، منوجان، کهنوج، بم، ریگان، فهرج، نرماشیر محل خدمت عشایری کرمان
28410 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رودبارجنوب، فاریاب، قلعه گنج، کهنوج، منوجان محل خدمت قلعه گنج
28411 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رودبارجنوب، فاریاب، قلعه گنج، کهنوج، منوجان محل خدمت کهنوج
28412 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای جیرفت، عنبرآباد محل خدمت عنبرآباد
28413 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بم، نرماشیر، فهرج، ریگان محل خدمت نرماشیر
28414 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رفسنجان، انار محل خدمت انار
28415 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کرمان، راور محل خدمت راین
28416 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رودبارجنوب، فاریاب، قلعه گنج، کهنوج، منوجان محل خدمت رودبارجنوب
28418 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای زرند، کوهبنان محل خدمت زرند
28419 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بم، نرماشیر، فهرج، ریگان محل خدمت فهرج
28420 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بم، نرماشیر، فهرج، ریگان محل خدمت ریگان
28421 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کرمان، راور محل خدمت راور
28422 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رودبارجنوب، فاریاب، قلعه گنج، کهنوج، منوجان محل خدمت منوجان

نیمه متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
28431 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش تربیت بدنی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بم، نرماشیر، فهرج، ریگان - محل خدمت بماولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بم، نرماشیر، فهرج، ریگان - محل خدمت بم مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان
28438 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش تربیت بدنی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بم، نرماشیر، فهرج، ریگان - محل خدمت بم
18643 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم ورزشی با آزمون زن و مرد 8 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18659 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان علوم ورزشی با آزمون زن 4 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18672 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم ورزشی با آزمون زن و مرد 2 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی

نظر خود را بنویسید