دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در استان گلستان و در رشته گروه ریاضی و فنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
10822 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 20
10823 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی ماشینهای صنایع غذایی با آزمون زن و مرد 20
10824 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) با آزمون زن و مرد 20
15673 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان ترویج و آموزش کشاورزی پایدار صرفا سوابق زن و مرد 2
15674 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15675 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15676 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم و مهندسی جنگل صرفا سوابق زن و مرد 2
15677 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 2
15678 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم و مهندسی شیلات صرفا سوابق زن و مرد 2
15679 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
15680 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15681 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی صنایع چوب و فرآوردههای سلولزی صرفا سوابق زن و مرد 2
15682 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی صنایع مبلمان صرفا سوابق زن و مرد 2
15683 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 2
15684 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی فضای سبز صرفا سوابق زن و مرد 2
16349 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 4
10927 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 35
10928 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 25
10929 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی پلیمر با آزمون زن و مرد 25
10930 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 25
10931 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 25
10932 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 25
10933 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 20
10934 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 25
16426 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 3
16427 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 7
16428 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 4
15224 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 32
15225 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 32
15226 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 32
15733 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 4
15734 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 4
16432 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 4
10943 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصیل دانشکده فنی ومهندسی علیآباد کتول) گلستان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 25
10944 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصیل دانشکده فنی ومهندسی علیآباد کتول) گلستان مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 25
10945 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصیل دانشکده فنی ومهندسی علیآباد کتول) گلستان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 20
10948 روزانه دانشگاه گنبد گلستان علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 20
10949 روزانه دانشگاه گنبد گلستان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 30
16434 روزانه دانشگاه گنبد گلستان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 4
16435 روزانه دانشگاه گنبد گلستان حسابداری با آزمون زن و مرد 3
16436 روزانه دانشگاه گنبد گلستان روانشناسی با آزمون زن و مرد 3
16437 روزانه دانشگاه گنبد گلستان کاردانی حسابداری با آزمون زن و مرد 3
15231 روزانه دانشگاه گنبد گلستان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 27
15232 روزانه دانشگاه گنبد گلستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
15233 روزانه دانشگاه گنبد گلستان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 27
15737 روزانه دانشگاه گنبد گلستان زیست شناسی جانوری صرفا سوابق زن و مرد 3
15738 روزانه دانشگاه گنبد گلستان زیست شناسی دریا صرفا سوابق زن و مرد 3
15739 روزانه دانشگاه گنبد گلستان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 3
15740 روزانه دانشگاه گنبد گلستان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15741 روزانه دانشگاه گنبد گلستان علوم و مهندسی شیلات صرفا سوابق زن و مرد 2
15742 روزانه دانشگاه گنبد گلستان مهندسی صنایع چوب و فرآوردههای سلولزی صرفا سوابق زن و مرد 2
15743 روزانه دانشگاه گنبد گلستان کاردانی شیمی آزمایشگاهی صرفا سوابق زن و مرد 3
16438 روزانه دانشگاه گنبد گلستان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 4
16439 روزانه دانشگاه گنبد (محل تحصیل دانشکده علوم انسانی آزادشهر) گلستان مدیریت بازرگانی با آزمون زن 3
16440 روزانه دانشگاه گنبد (محل تحصیل دانشکده علوم انسانی آزادشهر) گلستان مدیریت بیمه با آزمون زن 3
16441 روزانه دانشگاه گنبد (محل تحصیل دانشکده علوم انسانی آزادشهر) گلستان مدیریت صنعتی با آزمون زن 3
10950 روزانه دانشگاه گنبد (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی مینودشت) گلستان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 40
15234 روزانه دانشگاه گنبد (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی مینودشت) گلستان کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 36
15197 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 18
15198 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی ماشینهای صنایع غذایی صرفا سوابق زن و مرد 18
15199 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 18
15685 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان ترویج و آموزش کشاورزی پایدار صرفا سوابق زن و مرد 2
15686 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15687 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15688 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم و مهندسی جنگل صرفا سوابق زن و مرد 1
15689 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 2
15690 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم و مهندسی شیلات صرفا سوابق زن و مرد 1
15691 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 2
15692 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 1
15693 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15694 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی صنایع چوب و فرآوردههای سلولزی صرفا سوابق زن و مرد 1
15695 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی صنایع مبلمان صرفا سوابق زن و مرد 1
15696 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 1
15697 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی فضای سبز صرفا سوابق زن و مرد 2
16350 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 4
10935 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 10
10936 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 10
10937 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی پلیمر با آزمون زن و مرد 10
10938 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 10
10939 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 10
10940 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 10
10941 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 10
10942 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 10
16429 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 2
16430 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 2
16431 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 1
15227 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 9
15228 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 9
15229 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 9
15735 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 1
15736 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 1
16433 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 1
10946 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصیل دانشکده فنی ومهندسی علیآباد کتول) گلستان مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 15
10947 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصیل دانشکده فنی ومهندسی علیآباد کتول) گلستان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 10
15230 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصیل دانشکده فنی ومهندسی علیآباد کتول) گلستان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 9
15744 نوبت دوم دانشگاه گنبد گلستان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
31859 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 4
31860 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 4
31861 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 3
31862 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 4
31863 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان کاردانی امور زراعی وباغی صرفا سوابق زن و مرد 10
31864 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان کاردانی تکنولوژی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 10
31865 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان کاردانی تکنولوژی مواد غذایی صرفا سوابق زن و مرد 10
31866 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان کاردانی تولید و بهرهبرداری ازگیاهان دارویی و معطر صرفا سوابق زن و مرد 10
32924 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 6
31357 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31358 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
32047 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
32925 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 6
32926 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 6
32927 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 6
32928 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان مدیریت امور بانکی صرفا سوابق زن و مرد 6
32929 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 6
32930 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 6
32931 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان کاردانی امور بانکی صرفا سوابق زن و مرد 10
32932 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان کاردانی امور مالی و مالیاتی صرفا سوابق زن و مرد 10
32933 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان کاردانی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 10
32934 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان کاردانی خدمات مسافرتی و جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 10
32935 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان کاردانی مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 10
31867 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ساعی ـ گرگان گلستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 3
31868 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ساعی ـ گرگان گلستان مهندسی صنایع مبلمان صرفا سوابق زن و مرد 3
32936 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ساعی ـ گرگان گلستان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 6
32937 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ساعی ـ گرگان گلستان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 6
31359 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31360 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 90
31361 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان کاردان فنی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 90
32048 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
32049 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
32050 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان فقه و حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
32938 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 6
32939 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 6
32940 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان مدیریت امور بانکی صرفا سوابق زن و مرد 6
32941 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 6
32942 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان مدیریت بیمه صرفا سوابق زن و مرد 6
32943 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 6
32944 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان مدیریت کسب و کارهای کوچک صرفا سوابق زن و مرد 6
32945 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان کاردانی امور بانکی صرفا سوابق زن و مرد 10
32946 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان کاردانی امور مالی و مالیاتی صرفا سوابق زن و مرد 10
32947 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان کاردانی امور بیمه صرفا سوابق زن و مرد 10
32948 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان کاردانی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 10
32949 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 10
31362 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 90
31363 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 54
31364 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31365 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31366 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31367 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
31368 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
31369 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان کاردانی علمی - کاربردی مخابرات-ارتباط دادهها صرفا سوابق زن و مرد 90
32051 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
32950 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 6
32951 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 6
32952 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 6
32953 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان مدیریت امور بانکی صرفا سوابق زن و مرد 6
32954 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 6
31370 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فخرالدین اسعد گرگانی - گرگان گلستان مهندسی انرژی صرفا سوابق زن و مرد 54
31371 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فخرالدین اسعد گرگانی - گرگان گلستان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 90
31372 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فخرالدین اسعد گرگانی - گرگان گلستان مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 54
31373 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فخرالدین اسعد گرگانی - گرگان گلستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31374 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فخرالدین اسعد گرگانی - گرگان گلستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 90
31375 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فخرالدین اسعد گرگانی - گرگان گلستان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
31376 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فخرالدین اسعد گرگانی - گرگان گلستان کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا سوابق زن و مرد 90
31377 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فخرالدین اسعد گرگانی - گرگان گلستان کاردان فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 90
31378 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمیل - کردکوی گلستان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31379 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمیل - کردکوی گلستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31380 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمیل - کردکوی گلستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31869 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمیل - کردکوی گلستان کاردانی تکنولوژی صنایع غذایی صرفا سوابق زن و مرد 10
32955 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمیل - کردکوی گلستان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 6
31381 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
32052 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان باستان شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
32053 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
32956 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 6
32957 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان مدیریت امور بانکی صرفا سوابق زن و مرد 6
32958 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 6
32959 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 6
32960 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان کاردانی امور بانکی صرفا سوابق زن و مرد 10
32961 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان کاردانی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 10
31382 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی - گرگان گلستان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31383 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی - گرگان گلستان مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 54
31384 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی - گرگان گلستان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 54
31385 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی - گرگان گلستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31386 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی - گرگان گلستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31387 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی - گرگان گلستان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31388 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی - گرگان گلستان مهندسی نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 54
31389 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی - گرگان گلستان کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
31390 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی - گرگان گلستان کاردان فنی عمران-نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 90
32054 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی - گرگان گلستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
32056 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی - گرگان گلستان مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
32962 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی - گرگان گلستان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 6
32963 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی - گرگان گلستان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 6
32964 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی - گرگان گلستان مدیریت امور بانکی صرفا سوابق زن و مرد 6
32965 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی - گرگان گلستان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 6
31391 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم - آق قلا گلستان گلستان علوم مهندسی صرفا سوابق زن و مرد 54
31392 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم - آق قلا گلستان گلستان علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 32
31393 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم - آق قلا گلستان گلستان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31394 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم - آق قلا گلستان گلستان مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 54
31395 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم - آق قلا گلستان گلستان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 54
31396 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم - آق قلا گلستان گلستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31397 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم - آق قلا گلستان گلستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31398 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم - آق قلا گلستان گلستان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31399 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم - آق قلا گلستان گلستان کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
32966 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم - آق قلا گلستان گلستان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 6
31400 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31401 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 54
31402 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31403 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31404 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31405 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
32967 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 6
32968 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 6
31406 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میلاد گلستان - مینودشت گلستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31407 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میلاد گلستان - مینودشت گلستان کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
31408 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میلاد گلستان - مینودشت گلستان کاردانی معماری صرفا سوابق زن و مرد 90
32057 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میلاد گلستان - مینودشت گلستان فقه و حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
32058 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میلاد گلستان - مینودشت گلستان کاردانی حقوق قضایی صرفا سوابق زن و مرد 5
32969 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میلاد گلستان - مینودشت گلستان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 6
32970 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میلاد گلستان - مینودشت گلستان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 6
32971 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میلاد گلستان - مینودشت گلستان مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 6
32972 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میلاد گلستان - مینودشت گلستان کاردانی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 10
31409 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هیرکانیا - بندرگز گلستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31410 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هیرکانیا - بندرگز گلستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
32059 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هیرکانیا - بندرگز گلستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
32973 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هیرکانیا - بندرگز گلستان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 6
32974 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هیرکانیا - بندرگز گلستان کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 10
49018 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هیرکانیا - بندرگز گلستان کاردانی امور بانکی صرفا سوابق زن و مرد 10
41910 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز بندر ترکمن گلستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41911 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز بندر ترکمن گلستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
42557 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز بندر ترکمن گلستان علوم و مهندسی شیلات صرفا سوابق زن و مرد 2
44779 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز بندر ترکمن گلستان تاریخ صرفا سوابق زن و مرد 3
44780 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز بندر ترکمن گلستان تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44781 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز بندر ترکمن گلستان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 4
44782 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز بندر ترکمن گلستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44783 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز بندر ترکمن گلستان زبان و ادبیات عربی صرفا سوابق زن و مرد 3
44784 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز بندر ترکمن گلستان زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44785 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز بندر ترکمن گلستان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
44786 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز بندر ترکمن گلستان علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44787 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز بندر ترکمن گلستان علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
44788 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز بندر ترکمن گلستان مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
47525 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز بندر ترکمن گلستان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47526 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز بندر ترکمن گلستان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
47527 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز بندر ترکمن گلستان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
47528 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز بندر ترکمن گلستان گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 5
47529 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز بندر ترکمن گلستان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
47530 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز بندر ترکمن گلستان مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
47531 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز بندر ترکمن گلستان مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 5
47532 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان روانشناسی با آزمون زن و مرد 5
41912 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41913 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41914 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
41915 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 72
41916 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 36
41917 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان مهندسی پلیمر صرفا سوابق زن و مرد 36
41918 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 36
41919 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 36
41920 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 36
41921 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 36
41922 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41923 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 45
41924 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
41925 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 36
42558 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 4
42559 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان علوم و مهندسی شیلات صرفا سوابق زن و مرد 2
42560 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 2
42561 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
44789 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44790 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان تاریخ صرفا سوابق زن و مرد 3
44791 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44792 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 4
44793 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44794 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان روابط عمومی صرفا سوابق زن و مرد 3
44795 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44796 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
44797 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 3
47533 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 5
47534 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47535 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 8
47536 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
47537 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
47538 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 5
47539 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
47540 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
47541 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 5
41926 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گنبد کاووس گلستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41927 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گنبد کاووس گلستان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 45
42562 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گنبد کاووس گلستان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 4
44798 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گنبد کاووس گلستان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44799 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گنبد کاووس گلستان تاریخ صرفا سوابق زن و مرد 3
44800 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گنبد کاووس گلستان جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44801 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گنبد کاووس گلستان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 4
44802 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گنبد کاووس گلستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44803 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گنبد کاووس گلستان زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44804 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گنبد کاووس گلستان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
44805 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گنبد کاووس گلستان علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
44806 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گنبد کاووس گلستان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47542 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گنبد کاووس گلستان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 5
47543 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گنبد کاووس گلستان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47544 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گنبد کاووس گلستان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
47545 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گنبد کاووس گلستان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 8
47546 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گنبد کاووس گلستان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
47547 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گنبد کاووس گلستان مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
47548 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گنبد کاووس گلستان مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 5
41928 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد آزاد شهر گلستان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
44807 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد آزاد شهر گلستان تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47549 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد آزاد شهر گلستان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 4
47550 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد آزاد شهر گلستان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 3
47551 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد آزاد شهر گلستان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47552 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد آزاد شهر گلستان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 5
47553 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد آزاد شهر گلستان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
42563 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد آق قلا گلستان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
44808 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد آق قلا گلستان زبان و ادبیات عربی صرفا سوابق زن و مرد 3
44809 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد آق قلا گلستان فلسفه و کلام اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47554 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد آق قلا گلستان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 5
47555 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد آق قلا گلستان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47556 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد آق قلا گلستان گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 5
47557 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد آق قلا گلستان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
47558 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد آق قلا گلستان مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
47559 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد آق قلا گلستان مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 5
44810 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد بندر گز گلستان جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44811 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد بندر گز گلستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44812 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد بندر گز گلستان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47560 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد بندر گز گلستان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47561 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد بندر گز گلستان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
47562 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد بندر گز گلستان مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
41929 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد رامیان گلستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
44813 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد رامیان گلستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44814 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد رامیان گلستان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
44815 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد رامیان گلستان علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
44816 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد رامیان گلستان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47563 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد رامیان گلستان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47564 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد رامیان گلستان گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 5
47565 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد رامیان گلستان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
41930 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد علی آباد کتول گلستان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 36
41931 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد علی آباد کتول گلستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
44817 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد علی آباد کتول گلستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
47566 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد علی آباد کتول گلستان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 5
47567 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد علی آباد کتول گلستان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47568 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد علی آباد کتول گلستان شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 8
47569 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد علی آباد کتول گلستان گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 5
47570 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد علی آباد کتول گلستان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
47571 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد علی آباد کتول گلستان مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
47572 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد علی آباد کتول گلستان مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 5
41932 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کردکوی گلستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41933 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کردکوی گلستان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41934 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کردکوی گلستان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 36
41935 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کردکوی گلستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
44818 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کردکوی گلستان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44819 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کردکوی گلستان تاریخ صرفا سوابق زن و مرد 3
44820 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کردکوی گلستان جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44821 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کردکوی گلستان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 4
44822 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کردکوی گلستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44823 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کردکوی گلستان زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44824 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کردکوی گلستان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47573 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کردکوی گلستان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47574 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کردکوی گلستان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
47575 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کردکوی گلستان گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 5
47576 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کردکوی گلستان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
44825 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کلاله گلستان تاریخ صرفا سوابق زن و مرد 3
44826 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کلاله گلستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44827 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کلاله گلستان زبان و ادبیات عربی صرفا سوابق زن و مرد 3
44828 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کلاله گلستان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
47577 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کلاله گلستان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 5
47578 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کلاله گلستان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 3
47579 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کلاله گلستان مدیریت امور بانکی صرفا سوابق زن و مرد 5
41936 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد گالیکش گلستان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
42564 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد گالیکش گلستان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
44829 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد گالیکش گلستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44830 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد گالیکش گلستان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
44831 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد گالیکش گلستان علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44832 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد گالیکش گلستان علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
44833 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد گالیکش گلستان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47580 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد گالیکش گلستان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47581 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد گالیکش گلستان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
47582 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد گالیکش گلستان گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 5
47583 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد گالیکش گلستان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
44834 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد مراوه تپه گلستان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
47584 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد مراوه تپه گلستان مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5

تربیت معلم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
28557 روزانه پردیس امام خمینی(ره) گرگان گلستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آق قلا، گرگان، ترکمن، کردکوی، بندر گز، گمیشان محل خدمت آق قلا
28558 روزانه پردیس امام خمینی(ره) گرگان گلستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آزادشهر، رامیان، علی آباد، مینودشت محل خدمت آزادشهر
28559 روزانه پردیس امام خمینی(ره) گرگان گلستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آق قلا، گرگان، ترکمن، کردکوی، بندر گز، گمیشان محل خدمت بندرگز
28560 روزانه پردیس امام خمینی(ره) گرگان گلستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای گنبد کاووس، گالیکش، کلاله، مراوه تپه محل خدمت مراوه تپه
28561 روزانه پردیس امام خمینی(ره) گرگان گلستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آق قلا، گرگان، ترکمن، کردکوی، بندر گز، گمیشان محل خدمت گرگان
28562 روزانه پردیس امام خمینی(ره) گرگان گلستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آزادشهر، رامیان، علی آباد، مینودشت محل خدمت مینودشت
28563 روزانه پردیس امام خمینی(ره) گرگان گلستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای گنبد کاووس، گالیکش، کلاله، مراوه تپه محل خدمت کلاله
28564 روزانه پردیس امام خمینی(ره) گرگان گلستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آزادشهر، رامیان، علی آباد، مینودشت محل خدمت علی آباد
28565 روزانه پردیس امام خمینی(ره) گرگان گلستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آزادشهر، رامیان، علی آباد، مینودشت محل خدمت رامیان
28566 روزانه پردیس امام خمینی(ره) گرگان گلستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای گنبد کاووس، گالیکش، کلاله، مراوه تپه محل خدمت گالیکش
28567 روزانه پردیس امام خمینی(ره) گرگان گلستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آق قلا، گرگان، ترکمن، کردکوی، بندر گز، گمیشان محل خدمت بندرترکمن
28568 روزانه پردیس امام خمینی(ره) گرگان گلستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آق قلا، گرگان، ترکمن، کردکوی، بندر گز، گمیشان محل خدمت کردکوی
28569 روزانه پردیس امام خمینی(ره) گرگان گلستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آق قلا، گرگان، ترکمن، کردکوی، بندر گز، گمیشان محل خدمت گمیشان
28570 روزانه پردیس امام خمینی(ره) گرگان گلستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای گنبد کاووس، گالیکش، کلاله، مراوه تپه محل خدمت گنبدکاووس
20760 روزانه پردیس آیت اله خامنهای گرگان گلستان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شاهرود، میامی محل خدمت بسطام
20761 روزانه پردیس آیت اله خامنهای گرگان گلستان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شاهرود، میامی محل خدمت میامی
20762 روزانه پردیس آیت اله خامنهای گرگان گلستان آموزش ریاضی با آزمون مرد 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سمنان، سرخه، مهدی شهر محل خدمت سمنان
20763 روزانه پردیس آیت اله خامنهای گرگان گلستان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان دامغان محل خدمت دامغان
20764 روزانه پردیس آیت اله خامنهای گرگان گلستان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شاهرود، میامی محل خدمت بیارجمند
20765 روزانه پردیس آیت اله خامنهای گرگان گلستان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سمنان، سرخه، مهدی شهر محل خدمت سرخه
20766 روزانه پردیس آیت اله خامنهای گرگان گلستان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای گرمسار، آرادان محل خدمت گرمسار
20767 روزانه پردیس آیت اله خامنهای گرگان گلستان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای گرمسار، آرادان محل خدمت آرادان
20768 روزانه پردیس آیت اله خامنهای گرگان گلستان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سمنان، سرخه، مهدی شهر محل خدمت مهدی شهر
20769 روزانه پردیس آیت اله خامنهای گرگان گلستان آموزش ریاضی با آزمون مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شاهرود، میامی محل خدمت شاهرود
20770 روزانه پردیس آیت اله خامنهای گرگان گلستان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان دامغان محل خدمت امیرآباد
21180 روزانه پردیس آیت اله خامنهای گرگان گلستان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبـان بـومی شهرسـتانهای آق قـلا، گرگـان، تـرکمن، کردکوی، بنـدر گـز، گمیشـان محـل خـدمت بندرترکمن
21181 روزانه پردیس آیت اله خامنهای گرگان گلستان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آزادشهر، رامیان، علی آباد، مینودشت محل خدمت آزادشهر
21182 روزانه پردیس آیت اله خامنهای گرگان گلستان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای گنبد کاووس، گالیکش، کلاله، مراوه تپه محل خدمت مراوه تپه
21183 روزانه پردیس آیت اله خامنهای گرگان گلستان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آق قلا، گرگان، ترکمن، کردکوی، بندر گز، گمیشان محل خدمت بندرگز
21184 روزانه پردیس آیت اله خامنهای گرگان گلستان آموزش ریاضی با آزمون مرد 8 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آق قلا، گرگان، ترکمن، کردکوی، بندر گز، گمیشان محل خدمت گرگان
21185 روزانه پردیس آیت اله خامنهای گرگان گلستان آموزش ریاضی با آزمون مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آزادشهر، رامیان، علی آباد، مینودشت محل خدمت علی آباد
21186 روزانه پردیس آیت اله خامنهای گرگان گلستان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آزادشهر، رامیان، علی آباد، مینودشت محل خدمت مینودشت
21187 روزانه پردیس آیت اله خامنهای گرگان گلستان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آزادشهر، رامیان، علی آباد، مینودشت محل خدمت رامیان
21188 روزانه پردیس آیت اله خامنهای گرگان گلستان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای گنبد کاووس، گالیکش، کلاله، مراوه تپه محل خدمت گنبدکاووس
21189 روزانه پردیس آیت اله خامنهای گرگان گلستان آموزش ریاضی با آزمون مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای گنبد کاووس، گالیکش، کلاله، مراوه تپه محل خدمت کلاله
28543 روزانه پردیس آیت اله خامنهای گرگان گلستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 5 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آق قلا، گرگان، ترکمن، کردکوی، بندر گز، گمیشان محل خدمت گرگان
28544 روزانه پردیس آیت اله خامنهای گرگان گلستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آق قلا، گرگان، ترکمن، کردکوی، بندر گز، گمیشان محل خدمت آق قلا
28545 روزانه پردیس آیت اله خامنهای گرگان گلستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آق قلا، گرگان، ترکمن، کردکوی، بندر گز، گمیشان محل خدمت گمیشان
28546 روزانه پردیس آیت اله خامنهای گرگان گلستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبـان بـومی شهرسـتانهای آق قـلا، گرگـان، تـرکمن، کردکوی، بنـدر گـز، گمیشـان محـل خـدمت بندرترکمن
28547 روزانه پردیس آیت اله خامنهای گرگان گلستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آزادشهر، رامیان، علی آباد، مینودشت محل خدمت مینودشت
28548 روزانه پردیس آیت اله خامنهای گرگان گلستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای گنبد کاووس، گالیکش، کلاله، مراوه تپه محل خدمت مراوه تپه
28549 روزانه پردیس آیت اله خامنهای گرگان گلستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای گنبد کاووس، گالیکش، کلاله، مراوه تپه محل خدمت گنبدکاووس
28550 روزانه پردیس آیت اله خامنهای گرگان گلستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آق قلا، گرگان، ترکمن، کردکوی، بندر گز، گمیشان محل خدمت بندرگز
28551 روزانه پردیس آیت اله خامنهای گرگان گلستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آزادشهر، رامیان، علی آباد، مینودشت محل خدمت رامیان
28552 روزانه پردیس آیت اله خامنهای گرگان گلستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آزادشهر، رامیان، علی آباد، مینودشت محل خدمت علی آباد
28553 روزانه پردیس آیت اله خامنهای گرگان گلستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آق قلا، گرگان، ترکمن، کردکوی، بندر گز، گمیشان محل خدمت کردکوی
28554 روزانه پردیس آیت اله خامنهای گرگان گلستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای گنبد کاووس، گالیکش، کلاله، مراوه تپه محل خدمت گالیکش
28555 روزانه پردیس آیت اله خامنهای گرگان گلستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آزادشهر، رامیان، علی آباد، مینودشت محل خدمت آزادشهر
28556 روزانه پردیس آیت اله خامنهای گرگان گلستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای گنبد کاووس، گالیکش، کلاله، مراوه تپه محل خدمت کلاله

نظر خود را بنویسید