دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در استان لرستان و در رشته گروه ریاضی و فنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
10001 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی برق با آزمون زن 60
10002 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی عمران با آزمون زن 60
10003 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن 60
10004 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی معماری با آزمون زن 60
10005 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی مکانیک با آزمون زن 60
16001 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم اقتصادی با آزمون زن 8
15001 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 54
15002 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 54
16003 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 16
16661 روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 4 بدون خوابگاه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
10982 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 25
10983 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 20
10984 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 60
10985 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی پلیمر با آزمون زن و مرد 25
10986 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی شهرسازی با آزمون زن و مرد 40
10987 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 60
10988 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 25
10989 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی معدن با آزمون زن و مرد 60
10990 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 30
16460 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 3
16461 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان روانشناسی با آزمون زن و مرد 4
16462 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 5
16463 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 3
15236 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 23
15237 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 23
15238 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 23
15239 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 23
15765 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
15766 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 3
15767 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15768 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15769 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم و مهندسی جنگل صرفا سوابق زن و مرد 2
15770 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 2
15771 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم و مهندسی شیلات صرفا سوابق زن و مرد 2
15772 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
15773 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15774 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 2
16468 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 5
16470 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی الشتر) لرستان مدیریت بازرگانی با آزمون زن 4
15244 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی الشتر) لرستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن 36
15245 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی الشتر) لرستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن 45
15924 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی الشتر) لرستان جغرافیا صرفا سوابق زن 2
16471 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی الشتر) لرستان مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن 4
16472 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر) لرستان حسابداری با آزمون مرد 4
16473 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر) لرستان روانشناسی با آزمون مرد 4
15246 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر) لرستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق مرد 36
16474 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر) لرستان علوم ورزشی صرفا سوابق مرد 4
16475 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی نورآباددلفان) لرستان حسابداری با آزمون مرد 4
16476 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی نورآباددلفان) لرستان روانشناسی با آزمون مرد 4
16477 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی نورآباددلفان) لرستان مدیریت بازرگانی با آزمون مرد 4
15247 روزانه دانشگاه لرستان - خرمآباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی کوهدشت) لرستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن 36
10006 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی برق با آزمون مرد 20
10007 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی عمران با آزمون زن 20
10008 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن 20
10009 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی معماری با آزمون مرد 10
10010 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی مکانیک با آزمون مرد 20
16002 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم اقتصادی با آزمون مرد 2
15003 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 18
15004 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 18
16004 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 4
10991 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 15
10992 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 10
10993 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 20
10994 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی پلیمر با آزمون زن و مرد 10
10995 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی شهرسازی با آزمون زن و مرد 20
10996 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 20
10997 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 10
10998 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 10
16464 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 3
16465 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان روانشناسی با آزمون زن و مرد 2
16466 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 3
16467 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 3
15240 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 14
15241 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 14
15242 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 14
15243 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 14
15775 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 2
15776 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زیست شناسی جانوری صرفا سوابق زن و مرد 2
15777 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15778 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 1
15779 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 1
15780 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم و مهندسی جنگل صرفا سوابق زن و مرد 1
15781 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 1
15782 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم و مهندسی شیلات صرفا سوابق زن و مرد 1
15783 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 1
15784 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 1
15785 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 14
16469 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 3
31503 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آفرینش - بروجرد لرستان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31504 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آفرینش - بروجرد لرستان مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 54
31505 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آفرینش - بروجرد لرستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31506 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آفرینش - بروجرد لرستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 90
31507 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آفرینش - بروجرد لرستان کاردان فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 90
33038 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آفرینش - بروجرد لرستان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 6
31508 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جویندگان علم - کوهدشت لرستان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31509 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جویندگان علم - کوهدشت لرستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31510 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جویندگان علم - کوهدشت لرستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
32068 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جویندگان علم - کوهدشت لرستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
31511 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم آموزان افلاک - پلدختر لرستان لرستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31512 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم آموزان افلاک - پلدختر لرستان لرستان کاردان فنی مکانیک-جوشکاری صرفا سوابق زن و مرد 90
31513 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم آموزان افلاک - پلدختر لرستان لرستان کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
33039 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم آموزان افلاک - پلدختر لرستان لرستان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 6
33040 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم آموزان افلاک - پلدختر لرستان لرستان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 6
33041 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم آموزان افلاک - پلدختر لرستان لرستان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 6
33042 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم آموزان افلاک - پلدختر لرستان لرستان کاردانی امور مالی و مالیاتی صرفا سوابق زن و مرد 10
33043 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم آموزان افلاک - پلدختر لرستان لرستان کاردانی امور بیمه صرفا سوابق زن و مرد 10
33044 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم آموزان افلاک - پلدختر لرستان لرستان کاردانی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 10
31514 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی یاسین - بروجرد لرستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31515 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی یاسین - بروجرد لرستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31516 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی یاسین - بروجرد لرستان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31517 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی یاسین - بروجرد لرستان مهندسی نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 54
31518 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی یاسین - بروجرد لرستان کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
33045 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی یاسین - بروجرد لرستان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 6
33046 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی یاسین - بروجرد لرستان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 6
41969 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41970 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41971 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 36
41972 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 36
41973 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
42574 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 4
42575 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 4
44907 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44908 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان تاریخ صرفا سوابق زن و مرد 3
44909 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44910 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44911 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 3
44912 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44913 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44914 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
44915 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44916 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
44917 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44918 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان فلسفه و کلام اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47648 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 4
47649 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47650 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
47651 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 8
47652 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
47653 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
47654 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
41974 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41975 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41976 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 36
41977 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 36
41978 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41979 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 45
41980 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
42576 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 4
44919 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44920 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44921 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44922 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 4
44923 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44924 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44925 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
44926 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44927 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
44928 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47655 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 5
47656 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47657 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
47658 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 8
47659 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 5
47660 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
47661 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
47662 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 5
47663 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان روانشناسی با آزمون زن و مرد 5
41981 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41982 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41983 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
41984 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 36
41985 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
44929 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44930 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44931 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44932 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان زبان و ادبیات عربی صرفا سوابق زن و مرد 3
44933 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44934 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44935 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44936 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان فلسفه و کلام اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47664 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47665 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
47666 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
41986 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر لرستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
42577 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر لرستان ترویج و آموزش کشاورزی پایدار صرفا سوابق زن و مرد 2
44937 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر لرستان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44938 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر لرستان جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44939 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر لرستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44940 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر لرستان زبان و ادبیات عربی صرفا سوابق زن و مرد 3
44941 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر لرستان زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44942 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر لرستان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
44943 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر لرستان علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
44944 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر لرستان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44945 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر لرستان فلسفه و کلام اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47667 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر لرستان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47668 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر لرستان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
47669 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر لرستان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
47670 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر لرستان مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
47671 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان حسابداری با آزمون زن و مرد 5
47672 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان روانشناسی با آزمون زن و مرد 5
47673 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 5
41987 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41988 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41989 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41990 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
41991 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 72
41992 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 36
41993 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 36
41994 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
41995 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41996 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 45
41997 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
41998 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 36
42578 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان ترویج و آموزش کشاورزی پایدار صرفا سوابق زن و مرد 2
42579 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 4
42580 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 4
42581 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
44946 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44947 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان تاریخ صرفا سوابق زن و مرد 3
44948 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44949 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44950 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 4
44951 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44952 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان روابط عمومی صرفا سوابق زن و مرد 3
44953 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان روزنامه نگاری صرفا سوابق زن و مرد 3
44954 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان زبان و ادبیات عربی صرفا سوابق زن و مرد 3
44955 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44956 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
44957 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44958 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
44959 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44960 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان فلسفه و کلام اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47674 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 5
47675 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 3
47676 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 8
47677 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
47678 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
47679 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 8
47680 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 5
47681 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
47682 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 5
41999 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
42582 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
44961 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان ادیان و عرفان صرفا سوابق زن و مرد 3
44962 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44963 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 4
44964 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44965 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44966 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
44967 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44968 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان فلسفه و کلام اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47683 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 4
47684 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 3
47685 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47686 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
47687 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 5
47688 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 5
47689 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
47690 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
47691 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 5
42000 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 36
42001 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
42002 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 45
42583 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
44969 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44970 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44971 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 4
44972 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44973 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44974 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
44975 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44976 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان فلسفه و کلام اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47692 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 4
47693 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 3
47694 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47695 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
47696 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 5
47697 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 5
47698 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
47699 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
47700 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 5
42003 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
42004 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
42584 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
44977 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44978 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44979 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 3
44980 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44981 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
44982 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
44983 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47701 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 5
47702 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47703 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
47704 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 5
47705 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
47706 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
42005 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
42006 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
42585 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
44984 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44985 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44986 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 3
44987 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44988 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44989 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
44990 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44991 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
44992 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47707 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 5
47708 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47709 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
47710 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
47711 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 5
47712 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 5
47713 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 5

مناطق محروم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18113 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرددانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد مخصوص داوطلبان بومی استان لرستان
18115 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 4 دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرددانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد مخصوص داوطلبان بومی استان لرستان
18117 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرددانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد مخصوص داوطلبان بومی استان لرستان
18108 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه لرستان - خرم آباددانشگاه لرستان - خرم آباد مخصوص داوطلبان بومی استان لرستان

تربیت معلم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
28695 روزانه پردیس آیت اله کمالوند خرمآباد لرستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای پلدختر، کوهدشت، رومشگان محل خدمت معمولان
28697 روزانه پردیس آیت اله کمالوند خرمآباد لرستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان سلسله، دلفان محل خدمت نور آباد (دلفان)
28698 روزانه پردیس آیت اله کمالوند خرمآباد لرستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای خرم آباد، دوره محل خدمت خرم آباد ناحیه 2
28699 روزانه پردیس آیت اله کمالوند خرمآباد لرستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای خرم آباد، دوره محل خدمت خرم آباد ناحیه 1
28703 روزانه پردیس آیت اله کمالوند خرمآباد لرستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ازنا، بروجرد، الیگودرز، درود محل خدمت بروجرد
28704 روزانه پردیس آیت اله کمالوند خرمآباد لرستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ازنا، بروجرد، الیگودرز، درود محل خدمت دورود
28708 روزانه پردیس آیت اله کمالوند خرمآباد لرستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ازنا، بروجرد، الیگودرز، درود محل خدمت ازنا
28711 روزانه پردیس آیت اله کمالوند خرمآباد لرستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ازنا، بروجرد، الیگودرز، درود محل خدمت الیگودرز
28714 روزانه پردیس علامه طباطبائی خرمآباد لرستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ازنا، بروجرد، الیگودرز، درود محل خدمت الیگودرز
28715 روزانه پردیس علامه طباطبائی خرمآباد لرستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان سلسله، دلفان محل خدمت کاکاوند
28720 روزانه پردیس علامه طباطبائی خرمآباد لرستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای خرم آباد، دوره محل خدمت عشایری
28725 روزانه پردیس علامه طباطبائی خرمآباد لرستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان سلسله، دلفان محل خدمت نور آباد (دلفان)
28727 روزانه پردیس علامه طباطبائی خرمآباد لرستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای خرم آباد، دوره محل خدمت خرم آباد ناحیه 2
28728 روزانه پردیس علامه طباطبائی خرمآباد لرستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ازنا، بروجرد، الیگودرز، درود محل خدمت اشترینان
28729 روزانه پردیس علامه طباطبائی خرمآباد لرستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای پلدختر، کوهدشت، رومشگان محل خدمت کوهدشت
28730 روزانه پردیس علامه طباطبائی خرمآباد لرستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ازنا، بروجرد، الیگودرز، درود محل خدمت ازنا
28731 روزانه پردیس علامه طباطبائی خرمآباد لرستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ازنا، بروجرد، الیگودرز، درود محل خدمت ززوماهرو
28734 روزانه پردیس علامه طباطبائی خرمآباد لرستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ازنا، بروجرد، الیگودرز، درود محل خدمت الیگودرز
28735 روزانه پردیس علامه طباطبائی خرمآباد لرستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای خرم آباد، دوره محل خدمت خرم آباد ناحیه 1
28736 روزانه پردیس علامه طباطبائی خرمآباد لرستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ازنا، بروجرد، الیگودرز، درود محل خدمت بروجرد
28738 روزانه پردیس علامه طباطبائی خرمآباد لرستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ازنا، بروجرد، الیگودرز، درود محل خدمت دورود

نیمه متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18655 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم ورزشی با آزمون زن 5 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی

نظر خود را بنویسید