دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در استان یزد و در رشته گروه ریاضی و فنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
10025 روزانه دانشگاه اردکان یزد علوم و مهندسی آب با آزمون مرد 20
10026 روزانه دانشگاه اردکان یزد مهندسی برق با آزمون مرد 25
10027 روزانه دانشگاه اردکان یزد مهندسی شیمی با آزمون مرد 25
10028 روزانه دانشگاه اردکان یزد مهندسی صنایع با آزمون مرد 25
10029 روزانه دانشگاه اردکان یزد مهندسی عمران با آزمون مرد 30
10030 روزانه دانشگاه اردکان یزد مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 25
10031 روزانه دانشگاه اردکان یزد مهندسی مکانیک با آزمون مرد 30
16010 روزانه دانشگاه اردکان یزد علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 3
16011 روزانه دانشگاه اردکان یزد روانشناسی با آزمون مرد 3
16012 روزانه دانشگاه اردکان یزد مدیریت دولتی با آزمون زن 3
15383 روزانه دانشگاه اردکان یزد علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15384 روزانه دانشگاه اردکان یزد علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
15385 روزانه دانشگاه اردکان یزد مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 2
16016 روزانه دانشگاه اردکان یزد اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 4
16017 روزانه دانشگاه اردکان یزد کاردانی علوم  ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 6
11052 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد مهندسی پزشکی با آزمون زن و مرد 35
11053 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 35
11054 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 35
11055 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 35
16511 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 4
16512 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد تاریخ اسلام با آزمون زن و مرد 4
16513 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 4
16514 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد مدیریت مالی با آزمون زن و مرد 4
15926 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 2
16667 روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 6
16668 روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 5 محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی ابرکوه
16375 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل میبد) یزد علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 6
11121 روزانه دانشگاه یزد یزد آمار و کاربردها با آزمون زن و مرد 40
11122 روزانه دانشگاه یزد یزد علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 40
11123 روزانه دانشگاه یزد یزد فیزیک با آزمون زن و مرد 80
11124 روزانه دانشگاه یزد یزد مهندسی برق با آزمون زن و مرد 120
11125 روزانه دانشگاه یزد یزد مهندسی شهرسازی با آزمون زن و مرد 36
11126 روزانه دانشگاه یزد یزد مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 40
11127 روزانه دانشگاه یزد یزد مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 40
11128 روزانه دانشگاه یزد یزد مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 60
11129 روزانه دانشگاه یزد یزد مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 80
11130 روزانه دانشگاه یزد یزد مهندسی معدن با آزمون زن و مرد 80
11131 روزانه دانشگاه یزد یزد مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 40
11132 روزانه دانشگاه یزد یزد مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 110
11133 روزانه دانشگاه یزد یزد مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 60
11134 روزانه دانشگاه یزد یزد مهندسی نساجی با آزمون زن و مرد 120
16558 روزانه دانشگاه یزد یزد علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 4
16559 روزانه دانشگاه یزد یزد حسابداری با آزمون زن و مرد 4
16560 روزانه دانشگاه یزد یزد روانشناسی با آزمون زن و مرد 5
16561 روزانه دانشگاه یزد یزد شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 9
16562 روزانه دانشگاه یزد یزد شیمی محض با آزمون زن و مرد 9
16563 روزانه دانشگاه یزد یزد علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون مرد 4
16564 روزانه دانشگاه یزد یزد گردشگری با آزمون زن و مرد 4
16565 روزانه دانشگاه یزد یزد مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 4
16566 روزانه دانشگاه یزد یزد مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 4
16567 روزانه دانشگاه یزد یزد مدیریت مالی با آزمون زن و مرد 4
15300 روزانه دانشگاه یزد یزد ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 54
15864 روزانه دانشگاه یزد یزد زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 4
15865 روزانه دانشگاه یزد یزد علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 2
15866 روزانه دانشگاه یزد یزد مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 2
10032 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد علوم و مهندسی آب با آزمون زن 10
10033 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مهندسی برق با آزمون زن 5
10034 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مهندسی شیمی با آزمون زن 5
10035 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مهندسی صنایع با آزمون زن 5
10036 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مهندسی عمران با آزمون زن 5
10037 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 5
10038 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مهندسی مکانیک با آزمون زن 5
16013 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 1
16014 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد روانشناسی با آزمون زن و مرد 1
16015 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مدیریت دولتی با آزمون زن و مرد 1
15386 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 1
15387 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 1
15388 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 1
16018 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 2
16019 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد کاردانی علوم  ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 2
16376 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل میبد) یزد علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 6
11135 نوبت دوم دانشگاه یزد (محل تحصیل پردیس مهریز) یزد مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 40
16568 نوبت دوم دانشگاه یزد (محل تحصیل پردیس مهریز) یزد حسابداری با آزمون زن و مرد 4
16569 نوبت دوم دانشگاه یزد (محل تحصیل پردیس مهریز) یزد روانشناسی با آزمون زن و مرد 4
16570 نوبت دوم دانشگاه یزد (محل تحصیل پردیس مهریز) یزد مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 4
16669 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 1 محل تحصیل دانشکده بهداشت
33270 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد روانشناسی با آزمون زن و مرد 6
31797 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد ایمنی صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 54
31798 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31799 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 54
31800 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 54
31801 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31802 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31803 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31804 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
31904 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد زیست فناوری صرفا سوابق زن و مرد 6
31905 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 4
32103 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
32104 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
33271 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 6
33272 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 6
33273 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد مدیریت امور بانکی صرفا سوابق زن و مرد 6
33274 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 6
33275 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 6
33276 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد مدیریت کسب و کارهای کوچک صرفا سوابق زن و مرد 6
33277 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد مدیریت مالی صرفا سوابق زن و مرد 6
33278 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد روانشناسی با آزمون زن و مرد 6
31805 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد معماری داخلی صرفا سوابق زن و مرد 54
31806 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 54
31807 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31808 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31809 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد کاردانی معماری صرفا سوابق زن و مرد 90
31906 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد زیست فناوری صرفا سوابق زن و مرد 6
33279 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 6
33280 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 6
33281 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد مدیریت امور بانکی صرفا سوابق زن و مرد 6
33282 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 6
33283 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 6
33284 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد مدیریت مالی صرفا سوابق زن و مرد 6
32105 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالعلم - یزد یزد باستان شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
32106 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالعلم - یزد یزد حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
33285 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالعلم - یزد یزد روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 6
33286 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالعلم - یزد یزد مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 6
42183 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
42184 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
42185 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 36
42186 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 36
42187 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
42663 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد ترویج و آموزش کشاورزی پایدار صرفا سوابق زن و مرد 2
42664 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 2
42665 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
45334 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
45335 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
45336 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 3
45337 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
45338 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
45339 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 3
45340 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد فلسفه و کلام اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
45341 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد مددکاری اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 3
48069 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 4
48070 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 3
48071 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
48072 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
48073 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
48074 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 8
48075 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 5
48076 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
48077 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
48078 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 5
45342 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان (محل تحصیل عقدا) یزد حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
48079 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان (محل تحصیل عقدا) یزد حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
48080 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان (محل تحصیل عقدا) یزد مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
42188 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
42189 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
42666 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد ترویج و آموزش کشاورزی پایدار صرفا سوابق زن و مرد 2
42667 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد علوم و مهندسی شیلات صرفا سوابق زن و مرد 2
45343 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
45344 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
45345 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
45346 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
45347 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
48081 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 4
48082 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
48083 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 8
48084 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 5
48085 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
48086 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
48087 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 5
42190 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
42191 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 36
42192 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
42668 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد ترویج و آموزش کشاورزی پایدار صرفا سوابق زن و مرد 2
42669 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 4
42670 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 4
42671 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
45348 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
45349 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
45350 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
45351 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
45352 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد فلسفه و کلام اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
48088 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 5
48089 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
48090 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
48091 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
48092 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 8
48093 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 5
48094 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
48095 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
48096 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 5
42193 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 36
42194 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 36
42195 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
42196 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 45
42672 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
45353 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
45354 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
45355 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 4
45356 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
45357 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
45358 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
48097 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 4
48098 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 3
48099 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
48100 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 8
48101 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 8
48102 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 5
48103 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 5
48104 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
48105 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
48106 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 5
42197 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
42198 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
42199 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
42200 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 36
42201 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 36
42202 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
45359 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد ادیان و عرفان صرفا سوابق زن و مرد 3
45360 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
45361 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
45362 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
45363 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
45364 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 3
45365 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
45366 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
45367 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
48107 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 5
48108 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 3
48109 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
48110 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 8
48111 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 5
48112 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 5
48113 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
48114 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
48115 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 5
42203 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز (محل تحصیل هرات) یزد مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
45368 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز (محل تحصیل هرات) یزد حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
48116 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز (محل تحصیل هرات) یزد گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 5
42204 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
42205 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 36
42206 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 36
42207 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 36
42208 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 36
42209 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
42210 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 45
42673 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد ترویج و آموزش کشاورزی پایدار صرفا سوابق زن و مرد 2
42674 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 4
45369 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
45370 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 3
45371 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
45372 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد زبان و ادبیات عربی صرفا سوابق زن و مرد 3
45373 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
45374 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
48117 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 5
48118 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
48119 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
48120 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 5
48121 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 5
48122 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
48123 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
48124 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 5
48125 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد روانشناسی با آزمون زن و مرد 5
42211 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
42212 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
42213 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
42214 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 72
42215 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
42216 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 36
42217 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 36
42218 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 36
42219 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
42220 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
42221 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 45
42222 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 36
42675 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 4
42676 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
42677 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 2
42678 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
45375 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
45376 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد تاریخ صرفا سوابق زن و مرد 3
45377 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
45378 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 4
45379 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
45380 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
45381 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
45382 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 3
45383 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
45384 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
48126 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 5
48127 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
48128 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 8
48129 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
48130 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 8
48131 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 5
48132 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
48133 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
48134 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 5
42223 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
42224 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 36
42225 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
42226 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 45
42227 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
42679 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
42680 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
45385 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
45386 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 3
45387 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
45388 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
48135 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 4
48136 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 3
48137 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
48138 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
48139 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 5
48140 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
48141 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
48142 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 5
42228 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد زارچ یزد علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
42229 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد زارچ یزد مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 36
42230 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد زارچ یزد مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
42231 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد زارچ یزد مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 45
45389 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد زارچ یزد حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
45390 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد زارچ یزد فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
48143 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد زارچ یزد علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 5
48144 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد زارچ یزد حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
48145 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد زارچ یزد روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
48146 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد زارچ یزد گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 5
48147 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد زارچ یزد مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
48148 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد زارچ یزد مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 5
42681 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد مروست یزد علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
45391 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد مروست یزد علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
48149 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد مروست یزد حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
48150 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد مروست یزد روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
48151 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد مروست یزد مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
48152 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد مروست یزد مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
48153 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد مروست یزد مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 5

تربیت معلم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
21481 روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد آموزش ریاضی با آزمون مرد 4 مخصوص داوطلبان بومی استان یزد محل خدمت بافق
21482 روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان یزد محل خدمت تفت
21483 روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد آموزش ریاضی با آزمون مرد 11 مخصوص داوطلبان بومی استان یزد محل خدمت ناحیه دو
21484 روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد آموزش ریاضی با آزمون مرد 12 مخصوص داوطلبان بومی استان یزد محل خدمت ناحیه یک
21485 روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان یزد محل خدمت میبد
21486 روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان یزد محل خدمت صدوق (اشکذر)
21487 روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد آموزش ریاضی با آزمون مرد 5 مخصوص داوطلبان بومی استان یزد محل خدمت ابرکوه
21488 روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد آموزش ریاضی با آزمون مرد 2 مخصوص داوطلبان بومی استان یزد محل خدمت اردکان
21489 روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد آموزش ریاضی با آزمون مرد 2 مخصوص داوطلبان بومی استان یزد محل خدمت مهریز
29021 روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد آموزش ابتدایی با آزمون مرد 9 مخصوص داوطلبان بومی استان یزد محل خدمت ناحیه یک
29022 روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد آموزش ابتدایی با آزمون مرد 9 مخصوص داوطلبان بومی استان یزد محل خدمت ناحیه دو
29023 روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 مخصوص داوطلبان بومی استان یزد محل خدمت بهاباد
29024 روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان یزد محل خدمت مروست
29025 روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 مخصوص داوطلبان بومی استان یزد محل خدمت مهریز
29026 روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 مخصوص داوطلبان بومی استان یزد محل خدمت صدوق (اشکذر)
29027 روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان یزد محل خدمت خاتم
29028 روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 مخصوص داوطلبان بومی استان یزد محل خدمت اردکان
29029 روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان یزد محل خدمت نیر
29030 روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان یزد محل خدمت زارچ
29031 روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 مخصوص داوطلبان بومی استان یزد محل خدمت میبد
29032 روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد آموزش ابتدایی با آزمون مرد 3 مخصوص داوطلبان بومی استان یزد محل خدمت ابرکوه
29033 روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان یزد محل خدمت تفت
29034 روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد آموزش ابتدایی با آزمون مرد 3 مخصوص داوطلبان بومی استان یزد محل خدمت بافق
29035 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد یزد آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان یزد محل خدمت میبد
29036 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد یزد آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان یزد محل خدمت مهریز
29037 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد یزد آموزش ابتدایی با آزمون زن 3 مخصوص داوطلبان بومی استان یزد محل خدمت بافق
29038 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد یزد آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان یزد محل خدمت بهاباد
29039 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد یزد آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان یزد محل خدمت تفت
29040 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد یزد آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان یزد محل خدمت زارچ
29042 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد یزد آموزش ابتدایی با آزمون زن 7 مخصوص داوطلبان بومی استان یزد محل خدمت ناحیه یک
29043 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد یزد آموزش ابتدایی با آزمون زن 3 مخصوص داوطلبان بومی استان یزد محل خدمت ابرکوه
29044 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد یزد آموزش ابتدایی با آزمون زن 3 مخصوص داوطلبان بومی استان یزد محل خدمت اردکان
29045 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد یزد آموزش ابتدایی با آزمون زن 7 مخصوص داوطلبان بومی استان یزد محل خدمت ناحیه دو
29046 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد یزد آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان یزد محل خدمت صدوق (اشکذر)
29048 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد یزد آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان یزد محل خدمت مروست
29065 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد یزد آموزش و پرورش کودکان استثنایی با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان یزد محل خدمت اردکان
29066 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد یزد آموزش و پرورش کودکان استثنایی با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان یزد محل خدمت ناحیه دو
29069 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد یزد آموزش و پرورش کودکان استثنایی با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان یزد محل خدمت ناحیه یک

نیمه متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
29049 روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد آموزش تربیت بدنی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان یزد - محل خدمت ناحیه دو - محل خدمت ناحیه دو مخصوص داوطلبان بومی استان یزد
29052 روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد آموزش تربیت بدنی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان یزد - محل خدمت ناحیه یک
18661 روزانه دانشگاه یزد یزد علوم ورزشی با آزمون زن و مرد 4 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی

نظر خود را بنویسید