دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در استان سمنان و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
11600 روزانه دانشگاه دامغان سمنان زیست شناسی جانوری با آزمون زن و مرد 40
11601 روزانه دانشگاه دامغان سمنان زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 40
16154 روزانه دانشگاه دامغان سمنان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 12
16155 روزانه دانشگاه دامغان سمنان شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 64 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
15072 روزانه دانشگاه دامغان سمنان آمار صرفا سوابق زن و مرد 6
15073 روزانه دانشگاه دامغان سمنان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 6
15074 روزانه دانشگاه دامغان سمنان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 6
15075 روزانه دانشگاه دامغان سمنان فیزیک مهندسی صرفا سوابق زن و مرد 6
15492 روزانه دانشگاه دامغان سمنان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 63
15493 روزانه دانشگاه دامغان سمنان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
16158 روزانه دانشگاه دامغان سمنان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 64
11626 روزانه دانشگاه سمنان سمنان دامپزشکی با آزمون زن و مرد 25
11627 روزانه دانشگاه سمنان سمنان زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 45
11628 روزانه دانشگاه سمنان سمنان علوم آزمایشگاهی دامپزشکی با آزمون زن و مرد 40
11629 روزانه دانشگاه سمنان سمنان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون زن و مرد 20
16203 روزانه دانشگاه سمنان سمنان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 12
16204 روزانه دانشگاه سمنان سمنان حسابداری با آزمون زن و مرد 14
16205 روزانه دانشگاه سمنان سمنان شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 40
16206 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت جهانگردی با آزمون زن و مرد 14
16207 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 12
16208 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت دولتی با آزمون زن و مرد 12
16209 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 12
16210 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت کسب و کارهای کوچک با آزمون زن و مرد 14
15129 روزانه دانشگاه سمنان سمنان آمار صرفا سوابق زن و مرد 6
15130 روزانه دانشگاه سمنان سمنان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 6
15131 روزانه دانشگاه سمنان سمنان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 6
15132 روزانه دانشگاه سمنان سمنان فیزیک مهندسی صرفا سوابق زن و مرد 6
15559 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 18
15560 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی جنگلداری صرفا سوابق زن و مرد 18
15561 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 18
11634 روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل آموزشکده دامپزشکی شهمیرزاد) سمنان کاردانی دامپزشکی با آزمون زن و مرد 40
16219 روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) سمنان روانشناسی با آزمون زن و مرد 8
16220 روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) سمنان علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن و مرد 15
15565 روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی مهدی شهر) سمنان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 18
15566 روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی مهدی شهر) سمنان مهندسی صنایع چوب و فراورده های سلولزی صرفا سوابق زن و مرد 18
15567 روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی مهدی شهر) سمنان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 18
11685 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی گیاه پزشکی با آزمون زن و مرد 20
16314 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 15
16315 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان حسابداری با آزمون زن و مرد 12
16316 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 12
15174 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آمار صرفا سوابق زن و مرد 3
15175 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 3
15176 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
15177 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فیزیک مهندسی صرفا سوابق زن و مرد 4
15640 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 45
15641 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15642 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 18
16320 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 48
12274 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان پزشکی با آزمون زن و مرد 36
12275 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان پزشکی با آزمون زن و مرد 34 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12276 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 17
12277 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان پرستاری با آزمون زن و مرد 30
12278 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 30
12279 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان فیزیوتراپی با آزمون زن و مرد 25
12280 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان کاردرمانی با آزمون زن و مرد 20
12281 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان گفتار درمانی با آزمون زن و مرد 18
17131 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان پرستاری با آزمون زن و مرد 10 مخصوص داوطلبان بومی استان تهران ـ ممنوعیت انتقال به تهران
12283 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده بهداشت دامغان) سمنان بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 20
12284 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده بهداشت دامغان) سمنان بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12285 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده بهداشت دامغان) سمنان مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 20
12286 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده بهداشت دامغان) سمنان مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16642 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده بهداشت دامغان) سمنان مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 20
12287 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی سرخه) سمنان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 18
12288 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی سرخه) سمنان تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 20
12289 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی سرخه) سمنان فناوری اطلاعات سلامت با آزمون زن و مرد 20
12290 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی سرخه) سمنان هوشبری با آزمون زن و مرد 20
12291 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل شهرستان ارادان) سمنان علوم تغذیه با آزمون زن و مرد 26
12292 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل شهرستان ارادان) سمنان علوم و صنایع غذایی با آزمون زن و مرد 30
12293 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پزشکی با آزمون زن و مرد 34 شیوه نوین آموزش پزشکی- ممنوعیت هرگونه جابجایی و انتقال
12294 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پزشکی با آزمون زن و مرد 34 شیوه نوین آموزش پزشکی- ممنوعیت هرگونه جابجایی و انتقال پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12295 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 14 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12296 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 25
12297 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پرستاری با آزمون زن و مرد 30
12298 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پرستاری با آزمون زن و مرد 22 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12299 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 15
12300 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 25
12301 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان مامایی با آزمون زن 11
12302 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان مامایی با آزمون زن 15 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12303 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 25
12304 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان هوشبری با آزمون زن و مرد 15
16643 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 20
17130 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 6 مخصوص داوطلبان بومی استان تهران ـ ممنوعیت انتقال به تهران پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
17132 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پرستاری با آزمون زن و مرد 8 مخصوص داوطلبان بومی استان تهران ـ ممنوعیت انتقال به تهران پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
17133 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان مامایی با آزمون زن 4 مخصوص داوطلبان بومی استان تهران ـ ممنوعیت انتقال به تهران
17134 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان هوشبری با آزمون زن و مرد 7 مخصوص داوطلبان بومی استان تهران ـ ممنوعیت انتقال به تهران
11724 روزانه دانشگاه فرزانگان (ویژه خواهران) - سمنان سمنان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن 45
11602 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان زیست شناسی جانوری با آزمون زن و مرد 8
11603 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 8
16156 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 3
16157 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 8 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
15076 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان آمار صرفا سوابق زن و مرد 2
15077 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 2
15078 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 2
15079 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 1
15080 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان فیزیک مهندسی صرفا سوابق زن و مرد 1
15081 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 1
15494 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 13
15495 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 7
16159 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
11630 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان دامپزشکی با آزمون زن و مرد 20
11631 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 45
11632 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان علوم آزمایشگاهی دامپزشکی با آزمون زن و مرد 30
11633 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون زن و مرد 20
16211 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 9
16212 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان حسابداری با آزمون زن و مرد 12 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16213 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 40 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16214 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت جهانگردی با آزمون زن و مرد 14
16215 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 6
16216 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت دولتی با آزمون زن و مرد 12 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16217 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 12 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16218 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت کسب و کارهای کوچک با آزمون زن و مرد 9
15133 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان آمار صرفا سوابق زن و مرد 5
15134 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 5
15135 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 6 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
15136 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان فیزیک مهندسی صرفا سوابق زن و مرد 6 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
15562 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 18
15563 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی جنگلداری صرفا سوابق زن و مرد 18
15564 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 18
15914 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ادیان و عرفان صرفا سوابق زن و مرد 2
11635 نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل آموزشکده دامپزشکی شهمیرزاد) سمنان کاردانی دامپزشکی با آزمون زن و مرد 40
16221 نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) سمنان روانشناسی با آزمون زن و مرد 6
16222 نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) سمنان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا سوابق زن و مرد 9
15568 نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی مهدی شهر) سمنان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 18
15569 نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی مهدی شهر) سمنان مهندسی صنایع چوب و فراورده های سلولزی صرفا سوابق زن و مرد 14
15570 نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی مهدی شهر) سمنان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 14
16317 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 6
16318 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان حسابداری با آزمون زن و مرد 12
16319 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 12
11686 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی گیاه پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 10
15178 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 2
15179 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 1
15180 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فیزیک مهندسی صرفا سوابق زن و مرد 1
15181 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 2
15643 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 18
15644 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 9
15645 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 9
16321 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 16
11725 نوبت دوم دانشگاه فرزانگان (ویژه خواهران) - سمنان سمنان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن 40
15200 نوبت دوم دانشگاه فرزانگان (ویژه خواهران) - سمنان سمنان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن 8 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12282 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان پزشکی با آزمون زن و مرد 22 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12305 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پزشکی با آزمون زن و مرد 8 شیوه نوین آموزش پزشکی- ممنوعیت هرگونه جابجایی و انتقال
12306 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پزشکی با آزمون زن و مرد 7 شیوه نوین آموزش پزشکی- ممنوعیت هرگونه جابجایی و انتقال پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
31048 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 10
31049 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 6
31050 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31051 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31052 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31053 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 6
31054 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان کاردانی فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 10
31055 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان کاردانی مخابرات صرفا سوابق زن و مرد 10
31987 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
32641 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 18
32642 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 18
32643 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 18
32644 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان مدیریت مالی صرفا سوابق زن و مرد 18
32630 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان حسابداری با آزمون زن و مرد 18
32631 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان روانشناسی با آزمون زن و مرد 18
32632 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 18
32633 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت دولتی با آزمون زن و مرد 18
32634 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 18
32635 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت مالی با آزمون زن و مرد 18
31038 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان علوم مهندسی صرفا سوابق زن و مرد 6
31039 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان معماری داخلی صرفا سوابق زن و مرد 6
31040 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مهندسی ایمنی صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 6
31041 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31042 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 6
31043 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان کاردانی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 10
31044 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان کاردانی فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 10
31045 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان کاردانی فنی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 10
31046 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان کاردانی فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 10
31047 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان کاردانی معماری صرفا سوابق زن و مرد 10
31985 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
31986 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
32636 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 18
32637 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت امور بانکی صرفا سوابق زن و مرد 18
32638 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت بیمه صرفا سوابق زن و مرد 18
32639 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت کسب و کارهای کوچک صرفا سوابق زن و مرد 18
32640 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان کاردانی علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 30
32645 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی برایند - شاهرود سمنان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 18
32646 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی برایند - شاهرود سمنان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 18
32647 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی برایند - شاهرود سمنان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 18
32648 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی برایند - شاهرود سمنان مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 18
31056 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توران - دامغان سمنان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31057 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توران - دامغان سمنان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 6
31058 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشد دانش - سمنان سمنان مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 6
31059 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشد دانش - سمنان سمنان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31060 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشد دانش - سمنان سمنان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 10
31061 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشد دانش - سمنان سمنان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31062 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشد دانش - سمنان سمنان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 6
31063 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشد دانش - سمنان سمنان کاردانی فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 10
31064 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشد دانش - سمنان سمنان کاردانی معماری صرفا سوابق زن و مرد 10
31065 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاهرود سمنان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31066 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاهرود سمنان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31067 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاهرود سمنان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 6
31068 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاهرود سمنان کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا سوابق زن و مرد 10
31069 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاهرود سمنان کاردانی فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 10
31988 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاهرود سمنان مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
32649 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاهرود سمنان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 18
32650 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاهرود سمنان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 18
31070 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان معماری داخلی صرفا سوابق زن و مرد 6
31071 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 6
31072 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
31073 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31074 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31075 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مهندسی نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 6
32651 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 18
31076 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار اریا ایوانکی سمنان معماری داخلی صرفا سوابق زن و مرد 6
31077 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار اریا ایوانکی سمنان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31078 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار اریا ایوانکی سمنان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31079 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار اریا ایوانکی سمنان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31080 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار اریا ایوانکی سمنان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31081 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار اریا ایوانکی سمنان مهندسی نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 6
32652 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار اریا ایوانکی سمنان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 18
32653 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار اریا ایوانکی سمنان مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 18
32654 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان سمنان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 18
32655 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان سمنان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 18
32656 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان سمنان مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 18
32657 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان سمنان مدیریت مالی صرفا سوابق زن و مرد 18
32658 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان سمنان کاردانی امور بیمه صرفا سوابق زن و مرد 30
32659 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان سمنان کاردانی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 30
32660 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان سمنان کاردانی مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 30
31082 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان سمنان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
32661 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان سمنان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 18
32662 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان سمنان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 18
32663 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان سمنان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 18
32664 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان سمنان کاردانی امور بانکی صرفا سوابق زن و مرد 30
32665 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان سمنان کاردانی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 30
32666 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی سمنان حسابداری با آزمون زن و مرد 18
31989 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی سمنان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
31990 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی سمنان علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 3
31991 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی سمنان مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
31992 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی سمنان کاردانی حقوق قضایی صرفا سوابق زن و مرد 5
32667 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی سمنان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 18
32668 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی سمنان مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 18
32669 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی سمنان کاردانی امور مالی و مالیاتی صرفا سوابق زن و مرد 30
32670 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی سمنان کاردانی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 30
32671 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی سمنان کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 30
32672 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی سمنان کاردانی مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 30
41598 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41599 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41600 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41601 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 5
41602 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 2
42449 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
42450 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 14
44042 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان ادیان و عرفان صرفا سوابق زن و مرد 3
44043 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44044 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 3
44045 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44046 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44047 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 5
44048 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان فقه و حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44049 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان فلسفه و کلام اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44050 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
46874 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 15
46875 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15
46876 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 24
46877 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا سوابق زن و مرد 15
46878 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 24
46879 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 15
46880 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 15
46881 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 15
46882 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 15
40183 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
41603 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41604 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
41605 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 8
41606 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 4
41607 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 4
41608 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 4
41609 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41610 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 4
41611 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41612 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 5
41613 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 2
41614 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 4
41615 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مهندسی مواد و متالورژی صرفا سوابق زن و مرد 4
42451 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42452 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 14
42453 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 14
44051 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان ادیان و عرفان صرفا سوابق زن و مرد 3
44052 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان تاریخ صرفا سوابق زن و مرد 3
44053 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44054 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44055 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 4
44056 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44057 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان روزنامه نگاری صرفا سوابق زن و مرد 3
44058 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان زبان و ادبیات عربی صرفا سوابق زن و مرد 3
44059 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44060 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
44061 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44062 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
44063 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44064 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان فلسفه و کلام اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44065 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مددکاری اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 3
44066 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
46883 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 15
46884 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15
46885 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 15
46886 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 15
46887 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 15
46888 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 15
46889 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 15
46911 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 15
41616 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان (محل تحصیل سرخه) سمنان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41617 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان (محل تحصیل سرخه) سمنان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
44067 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان (محل تحصیل سرخه) سمنان روابط عمومی صرفا سوابق زن و مرد 3
44068 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان (محل تحصیل سرخه) سمنان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
46891 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان (محل تحصیل سرخه) سمنان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15
46892 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان (محل تحصیل سرخه) سمنان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 15
46893 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان (محل تحصیل سرخه) سمنان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 15
46894 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان (محل تحصیل سرخه) سمنان مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 15
40184 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
41618 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 4
41619 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41620 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 5
41621 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
42454 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42455 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 14
44069 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان تاریخ صرفا سوابق زن و مرد 3
44070 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44071 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44072 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 3
44073 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44074 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان روابط عمومی صرفا سوابق زن و مرد 3
44075 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44076 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
44077 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44078 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
44079 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
46895 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 15
46896 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15
46897 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 15
46898 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 24
46899 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 15
46900 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 15
46901 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 15
46902 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 15
41622 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
41623 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41624 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41625 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41626 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 4
42456 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 14
44080 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44081 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان تاریخ صرفا سوابق زن و مرد 3
44082 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44083 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 3
44084 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44085 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان روابط عمومی صرفا سوابق زن و مرد 3
44086 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان روزنامه نگاری صرفا سوابق زن و مرد 3
44087 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44088 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
44089 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44090 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
46903 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 15
46904 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
46905 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15
46906 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 15
46907 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 24
46908 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 15
46909 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 15
46910 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 15
46942 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 15
44093 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد ایوانکی سمنان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44094 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد ایوانکی سمنان علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 3
46913 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد ایوانکی سمنان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15
46914 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد ایوانکی سمنان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 15
46915 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد ایوانکی سمنان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 15
46916 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد ایوانکی سمنان مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 15
46917 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد ایوانکی سمنان مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 15
44091 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد آرادان سمنان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44092 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد آرادان سمنان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
46912 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد آرادان سمنان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15
44095 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد مهدی شهر سمنان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
46918 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد مهدی شهر سمنان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15
46919 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد مهدی شهر سمنان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 15
46920 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد مهدی شهر سمنان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 15
46921 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد مهدی شهر سمنان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 15
46922 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد مهدی شهر سمنان مدیریت بیمه صرفا سوابق زن و مرد 15
46923 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد مهدی شهر سمنان مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 15
46924 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد مهدی شهر سمنان مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 15
44096 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد میامی سمنان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
46925 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد میامی سمنان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 12
46926 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد میامی سمنان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
46927 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد میامی سمنان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 15

تعهد خدمت

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
17261 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان پزشکی با آزمون زن و مرد 5 دانشگاه علوم پزشکی سمنان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان آرادان پذیرش در نیمسال دوم تحصیلیدانشگاه علوم پزشکی سمنان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان آرادان مخصوص داوطلبان بومی استان سمنان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت 
17262 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان پزشکی با آزمون زن و مرد 5 دانشگاه علوم پزشکی سمنان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان مهدی شهر پذیرش در نیمسال دوم تحصیلیدانشگاه علوم پزشکی سمنان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان مهدی شهر مخصوص داوطلبان بومی استان سمنان (شرایط و ضوابط ابتدای این ق
17263 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی سمنان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان امیرآباددانشگاه علوم پزشکی سمنان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان امیرآباد مخصوص داوطلبان بومی استان سمنان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرماین
17264 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی سمنان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان مهمان دوست دامغاندانشگاه علوم پزشکی سمنان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان مهمان دوست دامغان مخصوص داوطلبان بومی استان سمنان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با
17265 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی سمنان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان فولاد محلهدانشگاه علوم پزشکی سمنان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان فولاد محله مخصوص داوطلبان بومی استان سمنان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فر
17266 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی سمنان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان بکران شاهروددانشگاه علوم پزشکی سمنان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان بکران شاهرود مخصوص داوطلبان بومی استان سمنان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالع
17267 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی سمنان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان محمدآباد شاهروددانشگاه علوم پزشکی سمنان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان محمدآباد شاهرود مخصوص داوطلبان بومی استان سمنان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت
17268 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی سمنان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان مجن شاهروددانشگاه علوم پزشکی سمنان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان مجن شاهرود مخصوص داوطلبان بومی استان سمنان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فر
17269 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی سمنان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان طرود شاهروددانشگاه علوم پزشکی سمنان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان طرود شاهرود مخصوص داوطلبان بومی استان سمنان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه
17270 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی سمنان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان دیباجدانشگاه علوم پزشکی سمنان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان دیباج مخصوص داوطلبان بومی استان سمنان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)
17271 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان پرستاری با آزمون زن 10 دانشگاه علوم پزشکی سمنان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهر سمناندانشگاه علوم پزشکی سمنان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهر سمنان مخصوص داوطلبان بومی استان سمنان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)

تربیت معلم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
27868 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 9 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای گرمسار، آرادان محل خدمت گرمسار
27869 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شاهرود، میامی محل خدمت بیارجمند
27870 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 8 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان دامغان محل خدمت دامغان
27871 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سمنان، سرخه، مهدی شهر محل خدمت سرخه
27872 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 4 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سمنان، سرخه، مهدی شهر محل خدمت مهدی شهر
27873 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای گرمسار، آرادان محل خدمت آرادان
27874 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان دامغان محل خدمت امیرآباد
27875 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 5 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شاهرود، میامی محل خدمت میامی
27876 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 16 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سمنان، سرخه، مهدی شهر محل خدمت سمنان
27877 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 18 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شاهرود، میامی محل خدمت شاهرود
27878 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 5 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شاهرود، میامی محل خدمت بسطام
27879 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای گرمسار، آرادان محل خدمت آرادان
27880 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان دامغان محل خدمت امیرآباد
27881 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سمنان، سرخه، مهدی شهر محل خدمت مهدی شهر
27882 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون زن 4 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شاهرود، میامی محل خدمت میامی
27883 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون زن 5 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان دامغان محل خدمت دامغان
27884 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شاهرود، میامی محل خدمت بیارجمند
27885 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون زن 4 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شاهرود، میامی محل خدمت بسطام
27886 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون زن 6 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای گرمسار، آرادان محل خدمت گرمسار
27887 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون زن 11 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شاهرود، میامی محل خدمت شاهرود
27888 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سمنان، سرخه، مهدی شهر محل خدمت سرخه
27889 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون زن 10 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سمنان، سرخه، مهدی شهر محل خدمت سمنان

نیمه متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18636 روزانه دانشگاه دامغان سمنان علوم ورزشی با آزمون مرد 11 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18640 روزانه دانشگاه سمنان سمنان علوم ورزشی با آزمون زن 23 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18648 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان علوم ورزشی با آزمون زن و مرد 8 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18571 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی سرخه) سمنان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 8 مخصوص داوطلبان بومی استان تهران پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18573 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی سرخه) سمنان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 18 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18572 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل شهرستان ارادان) سمنان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 22 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18574 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 11 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18575 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 7 مخصوص داوطلبان بومی استان تهران پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18669 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان علوم ورزشی با آزمون مرد 3 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18673 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان علوم ورزشی با آزمون زن و مرد 6 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی

نظر خود را بنویسید