دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در استان قم و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
16121 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) قم حسابداری با آزمون زن و مرد 8 توضیحات در بخش پیوستها
16122 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) قم مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 8 توضیحات در بخش پیوستها
16123 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) قم مدیریت دولتی با آزمون زن و مرد 8 توضیحات در بخش پیوستها
16124 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) قم مدیریت مالی با آزمون زن و مرد 8 توضیحات در بخش پیوستها
16571 روزانه دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم حسابداری با آزمون زن 11
16572 روزانه دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم علوم قرآن و حدیث با آزمون زن 12
16573 روزانه دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم فقه و حقوق اسلامی با آزمون زن 12
16574 روزانه دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم مدیریت بازرگانی با آزمون زن 12
16575 روزانه دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم مدیریت کسب و کارهای کوچک با آزمون زن 8
12430 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم پزشکی با آزمون زن و مرد 50
12431 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 20
12432 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم اتاق عمل با آزمون زن و مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12433 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 25
12434 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم پرستاری با آزمون زن و مرد 50
12435 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 20
12436 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم مامایی با آزمون زن 18
12437 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 30
12438 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم هوشبری با آزمون زن و مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16652 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 20
16367 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه – قم (محل تحصیل قم) قم علوم قرآن و حدیث با آزمون زن و مرد 18
11728 روزانه دانشگاه قم قم زیست شناسی جانوری با آزمون زن و مرد 100
16397 روزانه دانشگاه قم قم علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 18
16398 روزانه دانشگاه قم قم حسابداری با آزمون زن و مرد 18
16399 روزانه دانشگاه قم قم شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 64
16400 روزانه دانشگاه قم قم علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن و مرد 18
16401 روزانه دانشگاه قم قم مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 18
16402 روزانه دانشگاه قم قم مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 18
15207 روزانه دانشگاه قم قم ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 14
15712 روزانه دانشگاه قم قم زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن 27
16576 نوبت دوم دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم حسابداری با آزمون زن 11
16577 نوبت دوم دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم علوم قرآن و حدیث با آزمون زن 9
16578 نوبت دوم دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم فقه و حقوق اسلامی با آزمون زن 9
16579 نوبت دوم دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم مدیریت بازرگانی با آزمون زن 9
16580 نوبت دوم دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم مدیریت کسب و کارهای کوچک با آزمون زن 8
16368 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه – قم (محل تحصیل قم) قم علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 18
12439 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی قم قم پزشکی با آزمون زن و مرد 10
12440 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی قم قم اتاق عمل با آزمون زن و مرد 3 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12441 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی قم قم پرستاری با آزمون زن و مرد 10
12442 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی قم قم علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 3 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12443 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی قم قم هوشبری با آزمون زن و مرد 3 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16610 مجازی موسسه اموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)- قم قم معارف اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 36 محل تحصیل مرکز آموزش مجازی
16611 مجازی موسسه اموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)- قم قم معارف اسلامی و اخلاق صرفا سوابق زن و مرد 36 محل تحصیل مرکز آموزش مجازی
16612 مجازی موسسه اموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)- قم قم معارف اسلامی و ادیان صرفا سوابق زن و مرد 36 محل تحصیل مرکز آموزش مجازی
16613 مجازی موسسه اموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)- قم قم معارف اسلامی تاریخ صرفا سوابق زن و مرد 36 محل تحصیل مرکز آموزش مجازی
16614 مجازی موسسه اموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)- قم قم معارف اسلامی و علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 36 محل تحصیل مرکز آموزش مجازی
16615 مجازی موسسه اموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)- قم قم معارف اسلامی و علوم قرآنی صرفا سوابق زن و مرد 36 محل تحصیل مرکز آموزش مجازی
16616 مجازی موسسه اموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)- قم قم معارف اسلامی کلام صرفا سوابق زن و مرد 36 محل تحصیل مرکز آموزش مجازی
32023 غیر انتفاعی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل قم) قم مترجمی زبان عربی صرفا سوابق زن و مرد 3
32846 غیر انتفاعی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل قم) قم زبان و ادبیات عربی صرفا سوابق زن و مرد 18
32847 غیر انتفاعی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل قم) قم علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 18
32848 غیر انتفاعی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل قم) قم فقه و حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 18
32024 غیر انتفاعی دانشکده غیرانتفاعی الهیات و معارف اسلامی هدی جامعه الزهرا(س) – قم (ویژه خواهران) قم علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن 3
32025 غیر انتفاعی دانشکده غیرانتفاعی الهیات و معارف اسلامی هدی جامعه الزهرا(س) – قم (ویژه خواهران) قم فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن 3
32026 غیر انتفاعی دانشکده غیرانتفاعی الهیات و معارف اسلامی هدی جامعه الزهرا(س) – قم (ویژه خواهران) قم فلسفه و حکمت اسلامی صرفا سوابق زن 3
32027 غیر انتفاعی دانشکده غیرانتفاعی الهیات و معارف اسلامی هدی جامعه الزهرا(س) – قم (ویژه خواهران) قم فلسفه و عرفان اسلامی صرفا سوابق زن 3
32849 غیر انتفاعی دانشکده غیرانتفاعی الهیات و معارف اسلامی هدی جامعه الزهرا(س) – قم (ویژه خواهران) قم روانشناسی صرفا سوابق زن 18
32842 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم (محل تحصیل قم) قم علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن 42 محل تحصیل واحد قم
32843 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم (محل تحصیل قم) قم فقه و حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 18 محل تحصیل واحد قم
32020 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 2
32021 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 2
32022 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم فلسفه صرفا سوابق زن و مرد 2
32844 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 14
32845 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 18
32850 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اجتهاد - قم قم علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 42
31242 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم معماری داخلی صرفا سوابق زن و مرد 6
31243 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 10
31244 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 6
31245 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 6
31246 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
31247 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31248 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 10
31249 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31250 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مهندسی نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 6
31251 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا سوابق زن و مرد 10
31252 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم کاردانی فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 10
32851 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 18
32852 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مدیریت کسب و کارهای کوچک صرفا سوابق زن و مرد 18
32853 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مدیریت مالی صرفا سوابق زن و مرد 18
31253 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تعالی - قم قم مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 10
32854 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکمت - قم قم حسابداری با آزمون زن و مرد 18
31254 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکمت - قم قم مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31255 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکمت - قم قم مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31256 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکمت - قم قم مهندسی نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 6
32855 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکمت - قم قم مدیریت مالی صرفا سوابق زن و مرد 18
32028 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رهپویان - قم (ویژه خواهران) قم علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن 3
32029 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رهپویان - قم (ویژه خواهران) قم فرهنگ و معارف اسلامی صرفا سوابق زن 3
32030 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رهپویان - قم (ویژه خواهران) قم فقه و حقوق اسلامی صرفا سوابق زن 3
32031 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رهپویان - قم (ویژه خواهران) قم کاردانی تربیت معلم قرآن مجید صرفا سوابق زن 5
32856 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رهپویان - قم (ویژه خواهران) قم شیعه شناسی صرفا سوابق زن 18
32830 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم حسابداری با آزمون زن و مرد 18
31233 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم معماری داخلی صرفا سوابق زن و مرد 6
31234 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 10
31235 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 14
31236 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 6
31237 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
31238 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31239 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 14
31240 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31241 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 6
32831 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 18
32832 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مدیریت امور بانکی صرفا سوابق زن و مرد 18
32833 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 18
32834 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 18
32835 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مدیریت کسب و کارهای کوچک صرفا سوابق زن و مرد 18
32836 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مدیریت مالی صرفا سوابق زن و مرد 18
32837 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم کاردانی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 30
32838 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 30
32839 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم کاردانی مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 30
31257 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم مهندسی صنایع صرفا سوابق مرد 4 محل تحصیل واحد برادران
31258 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم مهندسی صنایع صرفا سوابق زن 4 محل تحصیل واحد خواهران
32032 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حقوق صرفا سوابق مرد 2 محل تحصیل واحد برادران
32033 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق مرد 2 محل تحصیل واحد برادران
32034 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم مشاوره صرفا سوابق مرد 2 محل تحصیل واحد برادران
32035 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حقوق صرفا سوابق زن 2 محل تحصیل واحد خواهران
32036 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن 2 محل تحصیل واحد خواهران
32037 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم مشاوره صرفا سوابق زن 2 محل تحصیل واحد خواهران
32857 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حسابداری صرفا سوابق مرد 12 محل تحصیل واحد برادران
32858 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم روانشناسی صرفا سوابق مرد 12 محل تحصیل واحد برادران
32859 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم مدیریت بازرگانی صرفا سوابق مرد 12 محل تحصیل واحد برادران
32860 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حسابداری صرفا سوابق زن 12 محل تحصیل واحد خواهران
32861 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم روانشناسی صرفا سوابق زن 12 محل تحصیل واحد خواهران
32862 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن 12 محل تحصیل واحد خواهران
32019 مجازی غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم فقه و حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 6 دوره مجازی
32829 مجازی غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم شیعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36 دوره مجازی
32840 مجازی غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم (محل تحصیل قم) قم علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 36 دوره مجازی
32841 مجازی غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم (محل تحصیل قم) قم فقه و حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 36 دوره مجازی
40200 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 40
40201 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون زن و مرد 15
47233 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم حسابداری با آزمون زن و مرد 15
47234 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم روانشناسی با آزمون زن و مرد 24
47235 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 32
47236 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم شیمی محض با آزمون زن و مرد 32
47237 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 15
47238 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مدیریت دولتی با آزمون زن و مرد 15
47239 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 15
41759 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
41760 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41761 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41762 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 2
41763 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 8
41764 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 8
41765 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 4
41766 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41767 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
41768 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41769 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 5
42501 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42502 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42503 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
42504 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 14
44409 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم ادیان و عرفان صرفا سوابق زن و مرد 3
44410 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم تاریخ صرفا سوابق زن و مرد 3
44411 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44412 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44413 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم زبان و ادبیات عربی صرفا سوابق زن و مرد 3
44414 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44415 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
44416 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44417 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
44418 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 4
44419 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم فلسفه و کلام اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44420 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
47240 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 15
47241 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
47242 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا سوابق زن و مرد 15
47243 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 24
47244 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 15
41770 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد جعفریه قم مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41771 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد جعفریه قم مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
42505 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد جعفریه قم مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
44421 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد جعفریه قم تاریخ صرفا سوابق زن و مرد 3
44422 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد جعفریه قم زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44423 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد جعفریه قم علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
44424 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد جعفریه قم فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47245 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد جعفریه قم علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 12
47246 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد جعفریه قم اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
47247 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد جعفریه قم حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15
40202 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد دستجرد خلجستان قم زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
41772 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد دستجرد خلجستان قم مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41773 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد دستجرد خلجستان قم مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
44425 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد دستجرد خلجستان قم علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
47248 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد دستجرد خلجستان قم علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 12
47249 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد دستجرد خلجستان قم حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15
47250 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد دستجرد خلجستان قم روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 15
47251 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد دستجرد خلجستان قم مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 15
41774 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد سلفچگان قم علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41775 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد سلفچگان قم مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41776 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد سلفچگان قم مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
44426 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد سلفچگان قم تاریخ صرفا سوابق زن و مرد 3
44427 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد سلفچگان قم حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44428 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد سلفچگان قم علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
47252 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد سلفچگان قم حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15
41777 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد کهک قم مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
42506 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد کهک قم زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
44429 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد کهک قم حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44430 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد کهک قم علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
44431 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد کهک قم فلسفه و کلام اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47253 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد کهک قم علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 12
47254 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد کهک قم اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
47255 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد کهک قم حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15
47256 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد کهک قم مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 15

تعهد خدمت

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
17378 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی قم - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در مرکز سلامت شهرستان قمدانشگاه علوم پزشکی قم - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در مرکز سلامت شهرستان قم مخصوص داوطلبان بومی استان قم (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمای

تربیت معلم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
28292 روزانه پردیس آیت اله طالقانی قم قم آموزش ابتدایی با آزمون مرد 16 مخصوص داوطلبان بومی استان قم محل خدمت قم. ناحیه 2
28293 روزانه پردیس آیت اله طالقانی قم قم آموزش ابتدایی با آزمون مرد 16 مخصوص داوطلبان بومی استان قم محل خدمت قم. ناحیه 3
28294 روزانه پردیس آیت اله طالقانی قم قم آموزش ابتدایی با آزمون مرد 16 مخصوص داوطلبان بومی استان قم محل خدمت قم. ناحیه 1
28295 روزانه پردیس آیت اله طالقانی قم قم آموزش ابتدایی با آزمون مرد 16 مخصوص داوطلبان بومی استان قم محل خدمت قم. ناحیه 4
28296 روزانه پردیس حضرت معصومه(س) قم قم آموزش ابتدایی با آزمون زن 11 مخصوص داوطلبان بومی استان قم محل خدمت قم. ناحیه 3
28297 روزانه پردیس حضرت معصومه(س) قم قم آموزش ابتدایی با آزمون زن 11 مخصوص داوطلبان بومی استان قم محل خدمت قم. ناحیه 4
28298 روزانه پردیس حضرت معصومه(س) قم قم آموزش ابتدایی با آزمون زن 11 مخصوص داوطلبان بومی استان قم محل خدمت قم. ناحیه 2
28299 روزانه پردیس حضرت معصومه(س) قم قم آموزش ابتدایی با آزمون زن 11 مخصوص داوطلبان بومی استان قم محل خدمت قم. ناحیه 1

نیمه متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18580 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18650 روزانه دانشگاه قم قم علوم ورزشی با آزمون زن و مرد 22 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18616 روزانه مرکز آموزش عالی تربیت مربی عقیدتی سیاسی سپاه - قم قم تربیت مروج سیاسی با آزمون مرد 6 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18664 روزانه مرکز آموزش عالی تربیت مربی عقیدتی سیاسی سپاه - قم قم تربیت مربی عقیدتی سیاسی با آزمون مرد 6 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18695 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی قم قم کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 3 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی

نظر خود را بنویسید