دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در استان اصفهان و در رشته گروه زبان های خارجی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
14507 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زبان چینی با آزمون زن و مرد 30
14508 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زبان روسی با آزمون زن و مرد 35
14509 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون زن و مرد 20
14510 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زبان و ادبیات فرانسه با آزمون زن و مرد 25
14511 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مترجمی زبان آلمانی با آزمون زن و مرد 30
14512 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مترجمی زبان انگلیسی با آزمون زن و مرد 20
14518 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زبان و ادبیات ارمنی صرفا سوابق زن و مرد 45
14622 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون زن و مرد 20
14623 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مترجمی زبان انگلیسی با آزمون زن و مرد 20
14626 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان آموزش زبان انگلیسی با آزمون زن 21 محل تحصیل پردیس خواهران
14513 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زبان چینی با آزمون زن و مرد 5
14514 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون زن و مرد 5
14515 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زبان و ادبیات فرانسه با آزمون زن و مرد 5
14516 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مترجمی زبان آلمانی با آزمون زن و مرد 5
14517 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مترجمی زبان انگلیسی با آزمون زن و مرد 5
14624 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون زن و مرد 9
14625 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مترجمی زبان انگلیسی با آزمون زن و مرد 9
14627 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان آموزش زبان انگلیسی با آزمون زن 9 محل تحصیل پردیس خواهران
30509 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان آموزش زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30510 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30511 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان آموزش زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30512 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30513 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امین - فولاد شهر اصفهان اصفهان آموزش زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30514 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امین - فولاد شهر اصفهان اصفهان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30515 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان آموزش زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30516 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30517 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30518 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صبح صادق - اصفهان اصفهان آموزش زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30519 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صبح صادق - اصفهان اصفهان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30520 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری سپاهان - اصفهان اصفهان آموزش زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30521 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فیضالاسلام - خمینی شهر اصفهان (ویژه خواهران) اصفهان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن 60
30522 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهد علم - کاشان اصفهان آموزش زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
40632 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40633 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40631 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز آران و بیدگل اصفهان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40634 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران اصفهان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40635 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40636 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز دولت آباد اصفهان زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40637 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز دولت آباد اصفهان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40638 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40639 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شهرضا اصفهان زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40640 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شهرضا اصفهان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40642 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز گلپایگان اصفهان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40643 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد اصفهان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40644 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز وزوان اصفهان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40645 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد خوراسگان اصفهان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40646 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد علویجه اصفهان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40641 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد کاشان اصفهان زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40647 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد مبارکه اصفهان زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40648 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد مبارکه اصفهان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50

مناطق محروم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18225 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زبان چینی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه اصفهاندانشگاه اصفهان مخصوص داوطلبان بومی استان چهارمحال و بختیاری

نظر خود را بنویسید