دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در استان آذربایجان شرقی و در رشته گروه زبان های خارجی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
14536 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون زن و مرد 30
14537 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات فرانسه با آزمون زن و مرد 27
14593 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی آموزش زبان انگلیسی با آزمون زن و مرد 45
14594 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون زن و مرد 45
14655 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی آموزش زبان انگلیسی با آزمون زن و مرد 40
14538 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون زن و مرد 20
14539 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات فرانسه با آزمون زن و مرد 18
14656 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی آموزش زبان انگلیسی با آزمون زن و مرد 10
30501 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانشوران - تبریز آذربایجان شرقی مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30502 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانشوران - تبریز آذربایجان شرقی کاردانی مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 100
30503 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز آذربایجان شرقی مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30504 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی آموزش زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30505 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
40601 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز بناب آذربایجان شرقی مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40602 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40603 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40604 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز شبستر آذربایجان شرقی زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40605 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز شبستر آذربایجان شرقی مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40606 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه آذربایجان شرقی مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40607 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مرند آذربایجان شرقی مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40608 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز میانه آذربایجان شرقی زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40611 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد اهر آذربایجان شرقی زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40609 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد آذرشهر آذربایجان شرقی زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40610 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد آذرشهر آذربایجان شرقی مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40612 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد خسروشاه آذربایجان شرقی زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50

نظر خود را بنویسید