دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در نوع پذیرش در دانشگاه روزانه و در رشته گروه علوم انسانی-قسمت1

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
13646 روزانه دانشکده علوم انسانی حضرت نرجس(س) – رفسنجان (ویژه خواهران) کرمان زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن 40
13647 روزانه دانشکده علوم انسانی حضرت نرجس(س) – رفسنجان (ویژه خواهران) کرمان علوم قرآن و حدیث با آزمون زن 40
13009 روزانه دانشگاه اراک مرکزی تاریخ با آزمون زن و مرد 55
13010 روزانه دانشگاه اراک مرکزی حقوق با آزمون زن و مرد 45
13011 روزانه دانشگاه اراک مرکزی زبان و ادبیات عربی با آزمون زن و مرد 60
13012 روزانه دانشگاه اراک مرکزی زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 60
13013 روزانه دانشگاه اراک مرکزی علوم تربیتی با آزمون زن و مرد 45
13014 روزانه دانشگاه اراک مرکزی علوم قرآن و حدیث با آزمون زن و مرد 60
16005 روزانه دانشگاه اراک مرکزی علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 30
16006 روزانه دانشگاه اراک مرکزی روانشناسی با آزمون زن و مرد 27
16009 روزانه دانشگاه اراک مرکزی مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 27
13016 روزانه دانشگاه اردکان یزد علوم سیاسی با آزمون زن 25
13017 روزانه دانشگاه اردکان یزد فقه و مبانی حقوق اسلامی با آزمون زن 25
13018 روزانه دانشگاه اردکان یزد راهنمایی و مشاوره با آزمون زن و مرد 25
13022 روزانه دانشگاه اردکان یزد مطالعات خانواده با آزمون زن 25 محل تحصیل مرکز آموزش عالی حضرت خدیجه (س)
16010 روزانه دانشگاه اردکان یزد علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 15
16011 روزانه دانشگاه اردکان یزد روانشناسی با آزمون زن 15
16012 روزانه دانشگاه اردکان یزد مدیریت دولتی با آزمون زن 15
16017 روزانه دانشگاه اردکان یزد کاردانی علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 30
13024 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تاریخ با آزمون زن و مرد 45
13025 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی جغرافیا با آزمون زن و مرد 45
13026 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 45
13027 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی علوم تربیتی با آزمون زن و مرد 45
13028 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فقه و حقوق اسلامی با آزمون زن و مرد 45
16020 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 30
16021 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حسابداری با آزمون زن و مرد 30
16022 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی روانشناسی با آزمون زن و مرد 27
16024 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 30
16025 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت دولتی با آزمون زن و مرد 30
13029 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان تاریخ با آزمون زن و مرد 35
13030 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان جامعه شناسی با آزمون زن و مرد 30
13031 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان جغرافیا با آزمون زن و مرد 50
13032 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان حقوق با آزمون زن و مرد 50
13033 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زبان شناسی با آزمون زن و مرد 35
13034 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زبان و ادبیات عربی با آزمون زن و مرد 25
13035 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 30
13036 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان علوم تربیتی با آزمون زن و مرد 70
13037 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان علوم سیاسی با آزمون زن و مرد 35
13038 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان علوم قرآن و حدیث با آزمون زن و مرد 40
13039 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان فلسفه با آزمون زن و مرد 35
13040 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان فلسفه و کلام اسلامی با آزمون زن و مرد 30
13041 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان راهنمایی و مشاوره با آزمون زن و مرد 25
16027 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 36
16028 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان حسابداری با آزمون زن و مرد 33
16029 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی با آزمون زن و مرد 30
16032 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن و مرد 18
16033 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 18
16034 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت دولتی با آزمون زن و مرد 18
16035 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 18
13054 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران ادیان و عرفان با آزمون زن 25
13055 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران تاریخ با آزمون زن 21
13056 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران تاریخ و تمدن ملل اسلامی با آزمون زن 22
13057 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران جامعه شناسی با آزمون زن 21
13058 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران حقوق با آزمون زن 25
13059 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران زبان و ادبیات عربی با آزمون زن 25
13060 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن 25
13061 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علوم تربیتی با آزمون زن 30
13062 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علوم قرآن و حدیث با آزمون زن 25
13063 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی با آزمون زن 22
13064 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران فلسفه و حکمت اسلامی با آزمون زن 22
13065 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران راهنمایی و مشاوره با آزمون زن 20
13066 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مطالعات خانواده با آزمون زن 21
16042 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علوم اقتصادی با آزمون زن 20
16043 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران حسابداری با آزمون زن 13
16044 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران روانشناسی با آزمون زن 32
16046 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن 15
16047 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مدیریت بازرگانی با آزمون زن 13
16048 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مدیریت مالی با آزمون زن 13 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
13079 روزانه دانشگاه ایلام ایلام جامعه شناسی با آزمون زن و مرد 30
13080 روزانه دانشگاه ایلام ایلام حقوق با آزمون زن و مرد 30
13081 روزانه دانشگاه ایلام ایلام زبان و ادبیات عربی با آزمون زن و مرد 30
13082 روزانه دانشگاه ایلام ایلام زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 30
13083 روزانه دانشگاه ایلام ایلام علوم قرآن و حدیث با آزمون زن و مرد 30
13084 روزانه دانشگاه ایلام ایلام فقه و مبانی حقوق اسلامی با آزمون زن و مرد 30
13085 روزانه دانشگاه ایلام ایلام فلسفه و حکمت اسلامی با آزمون زن و مرد 30
16057 روزانه دانشگاه ایلام ایلام علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 18
16058 روزانه دانشگاه ایلام ایلام حسابداری با آزمون زن و مرد 18
16059 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 18
13001 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان جامعه شناسی با آزمون زن و مرد 60
13002 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان حقوق با آزمون زن 60
13003 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم سیاسی با آزمون زن 60
13004 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم قرآن و حدیث با آزمون زن 60
16001 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم اقتصادی با آزمون زن 48
13575 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد ایران شناسی با آزمون زن و مرد 40
13576 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد حقوق با آزمون زن و مرد 35
13577 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد علوم قرآن و حدیث با آزمون زن و مرد 35
13578 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد فقه و حقوق اسلامی با آزمون زن و مرد 35
13579 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد فلسفه و حکمت اسلامی با آزمون زن و مرد 40
16511 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 21
16512 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد تاریخ اسلام با آزمون زن و مرد 24
16513 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 21
16514 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد مدیریت مالی با آزمون زن و مرد 21
15926 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 36
13091 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی حقوق با آزمون زن و مرد 45
13092 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 50
13093 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی علوم تربیتی با آزمون زن و مرد 45
13094 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی علوم سیاسی با آزمون زن و مرد 50
13095 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی راهنمایی و مشاوره با آزمون زن و مرد 45
16066 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 60
16067 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی حسابداری با آزمون زن و مرد 36
16068 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی روانشناسی با آزمون زن و مرد 27
16069 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 30
13096 روزانه دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی جغرافیا با آزمون زن و مرد 60
13097 روزانه دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی فقه و حقوق اسلامی با آزمون زن و مرد 60
16070 روزانه دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی حسابداری با آزمون زن و مرد 36
13100 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ایران شناسی با آزمون زن و مرد 30
13101 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان جامعه شناسی با آزمون زن و مرد 40
13102 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حقوق با آزمون زن و مرد 60
13103 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زبان و ادبیات عربی با آزمون زن و مرد 40
13104 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 40
13105 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم تربیتی با آزمون زن و مرد 80
13106 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم سیاسی با آزمون زن و مرد 40
13107 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فقه و مبانی حقوق اسلامی با آزمون زن و مرد 40
16072 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 24
16073 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حسابداری با آزمون زن و مرد 24
16074 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان روانشناسی با آزمون زن و مرد 24
16077 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان حسابداری با آزمون مرد 24 به دانشگاه بوعلی سینا وجود ندارد. امکان انتقال از دانشکده مدیریت و حسابداری رزن
16078 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان مدیریت بازرگانی با آزمون مرد 27 به دانشگاه بوعلی سینا وجود ندارد. امکان انتقال از دانشکده مدیریت و حسابداری رزن
16079 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان مدیریت دولتی با آزمون مرد 27 به دانشگاه بوعلی سینا وجود ندارد. امکان انتقال از دانشکده مدیریت و حسابداری رزن
16080 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان مدیریت صنعتی با آزمون مرد 27 به دانشگاه بوعلی سینا وجود ندارد. امکان انتقال از دانشکده مدیریت و حسابداری رزن
13108 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی تاریخ با آزمون زن و مرد 35
13109 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی جامعه شناسی با آزمون زن و مرد 40
13110 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی جغرافیا با آزمون زن و مرد 80
13111 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی حقوق با آزمون زن و مرد 35
13112 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 35
13113 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم تربیتی با آزمون زن و مرد 50
13114 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم سیاسی با آزمون زن و مرد 30
13115 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فلسفه و کلام اسلامی با آزمون زن و مرد 40
16081 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی روانشناسی با آزمون زن و مرد 27
16083 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن و مرد 30
13124 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تاریخ با آزمون زن و مرد 45
13125 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تاریخ و تمدن ملل اسلامی با آزمون زن و مرد 40
13126 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین جامعه شناسی با آزمون زن و مرد 45
13127 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حقوق با آزمون زن و مرد 37
13128 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین زبان و ادبیات عربی با آزمون زن و مرد 45
13129 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 45
13130 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین علوم سیاسی با آزمون زن و مرد 40
13131 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین علوم قرآن و حدیث با آزمون زن و مرد 40
13132 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین فقه و حقوق اسلامی با آزمون زن و مرد 37
13133 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین فلسفه با آزمون زن و مرد 45
13134 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین فلسفه و حکمت اسلامی با آزمون زن و مرد 40
13135 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مترجمی زبان عربی با آزمون زن و مرد 45
16090 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حسابداری با آزمون زن و مرد 24
16091 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین روانشناسی با آزمون زن و مرد 24
16093 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 24
13136 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تاریخ با آزمون زن و مرد 27
13137 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جامعه شناسی با آزمون زن و مرد 60
13138 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جغرافیا با آزمون زن و مرد 60
13139 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق با آزمون زن و مرد 27
13140 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات ترکی آذری با آزمون زن و مرد 40
13141 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 38
13142 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم تربیتی با آزمون زن و مرد 60
13143 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم سیاسی با آزمون زن و مرد 21
13144 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فلسفه با آزمون زن و مرد 40
16094 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 32
16096 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی با آزمون زن و مرد 14
16099 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن و مرد 22
16100 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت جهانگردی با آزمون زن و مرد 22
13154 روزانه دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی باستان شناسی با آزمون زن و مرد 60
13155 روزانه دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی علوم سیاسی با آزمون زن و مرد 60
13158 روزانه دانشگاه تهران تهران باستان شناسی با آزمون زن و مرد 38
13159 روزانه دانشگاه تهران تهران تعاون و رفاه اجتماعی با آزمون زن و مرد 30
13160 روزانه دانشگاه تهران تهران تاریخ با آزمون زن و مرد 38
13161 روزانه دانشگاه تهران تهران جامعه شناسی با آزمون زن و مرد 30
13162 روزانه دانشگاه تهران تهران جغرافیا با آزمون زن و مرد 60
13163 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق با آزمون زن و مرد 60
13164 روزانه دانشگاه تهران تهران زبان و ادبیات عربی با آزمون زن و مرد 38
13165 روزانه دانشگاه تهران تهران زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 60
13166 روزانه دانشگاه تهران تهران علوم ارتباطات اجتماعی با آزمون زن و مرد 30
13167 روزانه دانشگاه تهران تهران علوم تربیتی با آزمون زن و مرد 30
13168 روزانه دانشگاه تهران تهران علوم سیاسی با آزمون زن و مرد 60
13169 روزانه دانشگاه تهران تهران فلسفه با آزمون زن و مرد 38
13170 روزانه دانشگاه تهران تهران مترجمی زبان عربی با آزمون زن و مرد 38
13171 روزانه دانشگاه تهران تهران مردم شناسی با آزمون زن و مرد 30
13172 روزانه دانشگاه تهران تهران راهنمایی و مشاوره با آزمون زن و مرد 25
13178 روزانه دانشگاه تهران تهران ادیان و عرفان با آزمون زن و مرد 30 محل تحصیل دانشکده الهیات و معارف اسلامی توضیحات در بخش پیوستها
13179 روزانه دانشگاه تهران تهران تاریخ و تمدن ملل اسلامی با آزمون زن و مرد 30 محل تحصیل دانشکده الهیات و معارف اسلامی توضیحات در بخش پیوستها
13180 روزانه دانشگاه تهران تهران علوم قرآن و حدیث با آزمون زن و مرد 30 محل تحصیل دانشکده الهیات و معارف اسلامی توضیحات در بخش پیوستها
13181 روزانه دانشگاه تهران تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی با آزمون زن و مرد 30 محل تحصیل دانشکده الهیات و معارف اسلامی توضیحات در بخش پیوستها
13182 روزانه دانشگاه تهران تهران فلسفه و حکمت اسلامی با آزمون زن و مرد 30 محل تحصیل دانشکده الهیات و معارف اسلامی توضیحات در بخش پیوستها
16111 روزانه دانشگاه تهران تهران علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 36
16112 روزانه دانشگاه تهران تهران حسابداری با آزمون زن و مرد 15
16113 روزانه دانشگاه تهران تهران روانشناسی با آزمون زن و مرد 18
16116 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 15
16117 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت دولتی با آزمون زن و مرد 15
16118 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 15
16119 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت مالی با آزمون زن و مرد 15
13183 روزانه دانشگاه تهران تهران فقه شافعی صرفا سوابق زن و مرد 30 محل تحصیل دانشکده الهیات و معارف اسلامی فقط مختص اهل تسنن- توضیحات در بخش پیوستها
13173 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) قم حقوق با آزمون زن و مرد 60 توضیحات در بخش پیوستها
13174 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) قم زبان و ادبیات عربی با آزمون زن و مرد 25 توضیحات در بخش پیوستها
13175 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) قم علوم قرآن و حدیث با آزمون زن و مرد 25 توضیحات در بخش پیوستها
13176 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) قم فقه و مبانی حقوق اسلامی با آزمون زن و مرد 25 توضیحات در بخش پیوستها
13177 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) قم فلسفه با آزمون زن و مرد 25 توضیحات در بخش پیوستها
16121 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) قم حسابداری با آزمون زن و مرد 15 توضیحات در بخش پیوستها
16122 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) قم مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 15 توضیحات در بخش پیوستها
16123 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) قم مدیریت دولتی با آزمون زن و مرد 15 توضیحات در بخش پیوستها
16124 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) قم مدیریت مالی با آزمون زن و مرد 15 توضیحات در بخش پیوستها
13184 روزانه دانشگاه جهرم فارس زبان شناسی با آزمون زن و مرد 35
13185 روزانه دانشگاه جهرم فارس زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 35
13186 روزانه دانشگاه جهرم فارس فلسفه و کلام اسلامی با آزمون زن و مرد 35
13187 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان باستان شناسی با آزمون زن 35
13188 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان تاریخ با آزمون زن و مرد 35
13189 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان جغرافیا با آزمون زن و مرد 35
13190 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 35
13644 روزانه دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم حقوق با آزمون زن 35
16571 روزانه دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم حسابداری با آزمون زن 21
16572 روزانه دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم علوم قرآن و حدیث با آزمون زن 24
16573 روزانه دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم فقه و حقوق اسلامی با آزمون زن 24
16574 روزانه دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم مدیریت بازرگانی با آزمون زن 24
16575 روزانه دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم مدیریت کسب و کارهای کوچک با آزمون زن 15
13195 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی جغرافیا با آزمون زن و مرد 180
13196 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی حقوق با آزمون زن و مرد 40
13197 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زبان و ادبیات عربی با آزمون زن و مرد 48
13198 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 50
13199 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم تربیتی با آزمون زن و مرد 40
13200 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم سیاسی با آزمون زن و مرد 48
13201 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم قرآن و حدیث با آزمون زن و مرد 50
13202 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی فقه و مبانی حقوق اسلامی با آزمون زن و مرد 48
13203 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی فلسفه و حکمت اسلامی با آزمون زن و مرد 50
16131 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی روانشناسی با آزمون زن و مرد 25
13212 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر تاریخ با آزمون زن و مرد 60
13213 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر زبان و ادبیات عربی با آزمون زن و مرد 65
16137 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 27
16138 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر حسابداری با آزمون زن و مرد 27
16139 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر روانشناسی با آزمون زن و مرد 27
16140 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن و مرد 36
16141 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 27
16142 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 30
13224 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران علوم سیاسی با آزمون زن و مرد 25
16148 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 36
16149 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران حسابداری با آزمون زن و مرد 36
16150 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مدیریت امور بانکی با آزمون زن و مرد 15
16151 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مدیریت امور گمرکی با آزمون زن و مرد 15
16152 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مدیریت بیمه با آزمون زن و مرد 15
16153 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مدیریت مالی با آزمون زن و مرد 24
13214 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز تاریخ با آزمون زن و مرد 35
13215 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز جامعه شناسی با آزمون زن و مرد 30
13216 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز جغرافیا با آزمون زن و مرد 55
13217 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز زبان و ادبیات عربی با آزمون زن و مرد 30
13218 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 35
13219 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز علوم تربیتی با آزمون زن و مرد 60
13220 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز علوم قرآن و حدیث با آزمون زن و مرد 40
13221 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز فلسفه و حکمت اسلامی با آزمون زن و مرد 35
13222 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز مددکاری اجتماعی با آزمون زن و مرد 30
13223 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز راهنمایی و مشاوره با آزمون زن و مرد 35
16144 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز روانشناسی با آزمون زن و مرد 36
16147 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن و مرد 18
13225 روزانه دانشگاه دامغان سمنان جغرافیا با آزمون زن و مرد 60
13226 روزانه دانشگاه دامغان سمنان حقوق با آزمون زن و مرد 40
16154 روزانه دانشگاه دامغان سمنان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 24
16160 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 18
16161 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 18
13229 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه جامعه شناسی با آزمون زن و مرد 40
13230 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه جغرافیا با آزمون زن و مرد 70
13231 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حقوق با آزمون زن و مرد 60
13232 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زبان و ادبیات عربی با آزمون زن و مرد 40
13233 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 40
13234 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم سیاسی با آزمون زن و مرد 60
13235 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم قرآن و حدیث با آزمون زن و مرد 40
13236 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه فلسفه و حکمت اسلامی با آزمون زن و مرد 40
13237 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مترجمی زبان عربی با آزمون زن و مرد 40
13238 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه راهنمایی و مشاوره با آزمون زن و مرد 40
16166 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 60
16167 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حسابداری با آزمون زن و مرد 36
16168 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه روانشناسی با آزمون زن و مرد 24
16171 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن و مرد 24
16177 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود) کرمانشاه حسابداری با آزمون زن و مرد 24
16178 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود) کرمانشاه مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 24
16179 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود) کرمانشاه مدیریت مالی با آزمون زن و مرد 24
13242 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان تاریخ با آزمون زن و مرد 40
13243 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان جغرافیا با آزمون زن و مرد 40
13244 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان حقوق با آزمون زن و مرد 40
13245 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات عربی با آزمون زن و مرد 40
13246 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 40
16180 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن و مرد 24
13252 روزانه دانشگاه زنجان زنجان تاریخ و تمدن ملل اسلامی با آزمون زن و مرد 35
13253 روزانه دانشگاه زنجان زنجان جغرافیا با آزمون زن و مرد 120
13254 روزانه دانشگاه زنجان زنجان حقوق با آزمون زن و مرد 30
13255 روزانه دانشگاه زنجان زنجان زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 40
13256 روزانه دانشگاه زنجان زنجان فلسفه و حکمت اسلامی با آزمون زن و مرد 30
16189 روزانه دانشگاه زنجان زنجان روانشناسی با آزمون زن و مرد 21
16192 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 21
16193 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 24 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16194 روزانه دانشگاه زنجان زنجان کاردانی حسابداری با آزمون زن و مرد 18
13261 روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 30
16201 روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس روانشناسی با آزمون زن و مرد 18
13263 روزانه دانشگاه سمنان سمنان ادیان و عرفان با آزمون زن و مرد 50
13264 روزانه دانشگاه سمنان سمنان حقوق با آزمون زن و مرد 60
13265 روزانه دانشگاه سمنان سمنان زبان و ادبیات عربی با آزمون زن و مرد 40
13266 روزانه دانشگاه سمنان سمنان زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 45
13267 روزانه دانشگاه سمنان سمنان فقه و مبانی حقوق اسلامی با آزمون زن و مرد 45
16203 روزانه دانشگاه سمنان سمنان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 24
16204 روزانه دانشگاه سمنان سمنان حسابداری با آزمون زن و مرد 27
16206 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت جهانگردی با آزمون زن و مرد 27
16207 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 24
16208 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت دولتی با آزمون زن و مرد 24
16209 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 24
16210 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت کسب و کارهای کوچک با آزمون زن و مرد 27
16219 روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) سمنان روانشناسی با آزمون زن و مرد 15
16220 روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) سمنان علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن و مرد 30
13272 روزانه دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان تاریخ و تمدن ملل اسلامی با آزمون زن و مرد 50
13273 روزانه دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان جغرافیا با آزمون زن و مرد 50
13274 روزانه دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان علوم تربیتی با آزمون زن و مرد 50
13277 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان ادیان و عرفان با آزمون زن و مرد 35 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
13278 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان باستان شناسی با آزمون مرد 25 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
13279 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تاریخ با آزمون زن و مرد 25
13280 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان جامعه شناسی با آزمون زن و مرد 20
13281 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان جغرافیا با آزمون زن و مرد 90
13282 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات عربی با آزمون زن و مرد 25
13283 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 25
13284 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم تربیتی با آزمون زن و مرد 50
13285 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم قرآن و حدیث با آزمون زن و مرد 35
13286 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فقه و مبانی حقوق اسلامی با آزمون زن و مرد 35
13287 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فلسفه و کلام اسلامی با آزمون زن و مرد 35 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16227 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 24
16228 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان حسابداری با آزمون زن و مرد 30
16229 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان روانشناسی با آزمون زن و مرد 18
16231 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت دولتی با آزمون زن و مرد 12
16232 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت کسب و کارهای کوچک با آزمون زن و مرد 15
16233 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت مالی با آزمون زن و مرد 12
13298 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران جامعه شناسی با آزمون زن و مرد 35 * پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه
13299 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران حقوق با آزمون زن و مرد 60 * پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه
13300 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران علوم تربیتی با آزمون زن و مرد 45 * پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه
13301 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران علوم سیاسی با آزمون زن و مرد 45 * پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه
13302 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران علوم قرآن و حدیث با آزمون زن و مرد 45 * پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه
13303 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران فقه و حقوق اسلامی با آزمون زن و مرد 45 * پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه
13304 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران فلسفه و حکمت اسلامی با آزمون زن و مرد 45 * پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه
13305 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مددکاری اجتماعی با آزمون زن و مرد 35 * پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه
16242 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران روانشناسی با آزمون زن و مرد 36 * پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه
16243 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن و مرد 36 * پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه
16244 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 24
16245 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 24
13306 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری باستان شناسی با آزمون زن و مرد 25
13307 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری حقوق با آزمون زن و مرد 35
13308 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 25
13309 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم قرآن و حدیث با آزمون زن و مرد 25
13310 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری راهنمایی و مشاوره با آزمون زن و مرد 25
16246 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مدیریت جهانگردی با آزمون زن و مرد 18
13316 روزانه دانشگاه شهرکرد (محل تحصیل دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان) چهارمحال وبختیاری فقه و حقوق اسلامی با آزمون زن و مرد 35
13318 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق با آزمون زن و مرد 30
13319 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تاریخ با آزمون زن و مرد 25
13320 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان جامعه شناسی با آزمون زن و مرد 25
13321 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان جغرافیا با آزمون زن و مرد 25
13322 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زبان و ادبیات عربی با آزمون زن و مرد 25
13323 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 25
13324 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم تربیتی با آزمون زن و مرد 35
13325 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم سیاسی با آزمون زن و مرد 25
13326 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فقه و حقوق اسلامی با آزمون زن و مرد 25
13327 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فلسفه با آزمون زن و مرد 25
16248 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 24
16250 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان حسابداری با آزمون زن و مرد 21
16251 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان روانشناسی با آزمون زن و مرد 15
16254 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن و مرد 15
16255 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 24
16264 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی بافت) کرمان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 18
16265 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی بافت) کرمان حسابداری با آزمون زن و مرد 18
16266 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی بافت) کرمان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 18
13338 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ با آزمون زن و مرد 20
13339 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جامعه شناسی با آزمون زن و مرد 35
13340 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جغرافیا با آزمون زن و مرد 40
13341 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق با آزمون زن و مرد 110
13342 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زبان و ادبیات عربی با آزمون زن و مرد 30
13343 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 35
13344 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم تربیتی با آزمون زن و مرد 25
13345 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم سیاسی با آزمون زن و مرد 30
13346 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فلسفه با آزمون زن و مرد 35
13347 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران راهنمایی و مشاوره با آزمون زن و مرد 30
16270 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 36
16271 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابداری با آزمون زن و مرد 18
16272 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی با آزمون زن و مرد 39
16275 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 18
16276 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت دولتی با آزمون زن و مرد 18
16277 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 18
16278 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت مالی با آزمون زن و مرد 18
13348 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان تاریخ با آزمون زن و مرد 45
13349 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان جامعه شناسی با آزمون زن و مرد 60
13350 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان جغرافیا با آزمون زن و مرد 45
13351 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حقوق با آزمون زن و مرد 60
13352 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زبان و ادبیات عربی با آزمون زن و مرد 45
13353 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 45
13354 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم تربیتی با آزمون زن و مرد 80
13355 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم سیاسی با آزمون زن و مرد 40
13356 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم قرآن و حدیث با آزمون زن و مرد 45
13357 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان فقه و مبانی حقوق اسلامی با آزمون زن و مرد 45
13358 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان فلسفه و حکمت اسلامی با آزمون زن و مرد 45
13359 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مترجمی زبان عربی با آزمون زن و مرد 40
13360 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان راهنمایی و مشاوره با آزمون زن و مرد 40
16279 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 54
16280 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حسابداری با آزمون زن و مرد 24
16281 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان روانشناسی با آزمون زن و مرد 24
16284 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن و مرد 24
16285 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 24
13362 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز (محل تحصیل دانشکده باستان شناسی شوش) خوزستان باستان شناسی با آزمون مرد 30 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
13363 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی ادیان و عرفان با آزمون زن و مرد 45 پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه
13364 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی تاریخ و تمدن ملل اسلامی با آزمون زن و مرد 45 پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه
13365 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی حقوق با آزمون زن و مرد 35 پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه
13366 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات عربی با آزمون زن و مرد 40 پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه
13367 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 45 پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه
13368 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی علوم تربیتی با آزمون زن و مرد 40 پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه
13369 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی علوم قرآن و حدیث با آزمون زن و مرد 45 پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه
13370 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فقه و حقوق اسلامی با آزمون زن و مرد 40 پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه
13371 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فلسفه و حکمت اسلامی با آزمون زن و مرد 45 پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه
13372 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مطالعات خانواده با آزمون زن و مرد 40 پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه
16288 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی با آزمون زن و مرد 24 پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه
16291 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن و مرد 24 پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه
16292 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی با آزمون زن 36 دانشجویان علاوه بر واحدهای تخصصی میبایست 22 واحد حـوزوی را نیز بگذرانند.پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه
16293 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فقه و حقوق اسلامی با آزمون زن و مرد 72 پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه
16294 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فلسفه و حکمت اسلامی با آزمون زن 18 پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه
16295 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فلسفه و کلام اسلامی با آزمون مرد 9 پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه
13373 روزانه دانشگاه شیراز فارس تاریخ با آزمون زن و مرد 20
13374 روزانه دانشگاه شیراز فارس جامعه شناسی با آزمون زن و مرد 50
13375 روزانه دانشگاه شیراز فارس جغرافیا با آزمون زن و مرد 35
13376 روزانه دانشگاه شیراز فارس حقوق با آزمون زن و مرد 60
13377 روزانه دانشگاه شیراز فارس زبان و ادبیات عربی با آزمون زن و مرد 30
13378 روزانه دانشگاه شیراز فارس زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 20
13379 روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم تربیتی با آزمون زن و مرد 75
13380 روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم سیاسی با آزمون زن و مرد 45
13381 روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم قرآن و حدیث با آزمون زن و مرد 20
13382 روزانه دانشگاه شیراز فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی با آزمون زن و مرد 20
16296 روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 18
16298 روزانه دانشگاه شیراز فارس حسابداری با آزمون زن و مرد 36
16299 روزانه دانشگاه شیراز فارس روانشناسی با آزمون مرد 18
16301 روزانه دانشگاه شیراز فارس علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن و مرد 18
16302 روزانه دانشگاه شیراز فارس مدیریت جهانگردی با آزمون زن و مرد 15
16303 روزانه دانشگاه شیراز فارس مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 15
16304 روزانه دانشگاه شیراز فارس مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 15
16305 روزانه دانشگاه شیراز فارس کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی-مدیریت هتلداری با آزمون زن و مرد 12
13383 روزانه دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران روزنامه نگاری با آزمون مرد 10 (شرایط در بخش پیوستها)پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه 
16314 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 30
16315 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان حسابداری با آزمون زن و مرد 24
16316 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 24
13385 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تعاون و رفاه اجتماعی با آزمون زن و مرد 25
13386 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تاریخ با آزمون زن و مرد 20
13387 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران جامعه شناسی با آزمون زن و مرد 25
13388 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق با آزمون زن و مرد 30
13389 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روابط عمومی با آزمون زن و مرد 25
13390 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روزنامه نگاری با آزمون زن و مرد 25
13391 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات عربی با آزمون زن و مرد 18
13392 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 30
13393 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم تربیتی با آزمون زن و مرد 25
13394 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم سیاسی با آزمون زن و مرد 25
13395 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم قرآن و حدیث با آزمون زن و مرد 30
13396 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران فلسفه با آزمون زن و مرد 15
13397 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مترجمی زبان عربی با آزمون زن و مرد 18
13398 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مددکاری اجتماعی با آزمون زن و مرد 25
13399 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران راهنمایی و مشاوره با آزمون زن و مرد 15
13400 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مطالعات ارتباطی و فناوری اطلاعات با آزمون زن و مرد 25
16324 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 48
16325 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابداری با آزمون زن و مرد 18
16326 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی با آزمون زن و مرد 15
16327 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن و مرد 9
16328 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت جهانگردی با آزمون زن و مرد 9
16329 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 9
16330 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت بیمه با آزمون زن و مرد 9
16331 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت دولتی با آزمون زن و مرد 9
16332 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 9
16333 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت مالی با آزمون زن و مرد 15
16334 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی-مدیریت هتلداری با آزمون زن و مرد 9
16343 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (محل تحصیل موسسه آموزش عالی بیمه اکو) تهران مدیریت بیمه اکو با آزمون زن و مرد 18 * پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (شرایط در بخش پیوستها)
13417 روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران علوم تربیتی با آزمون زن و مرد 25
16345 روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران روانشناسی با آزمون زن و مرد 12
16617 روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران مددکاری اجتماعی با آزمون زن و مرد 15
13418 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی با آزمون مرد 80 پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (شرایط در بخش پیوستها)
13419 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران علوم قضایی با آزمون مرد 100 پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (شرایط در بخش پیوستها)
16351 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 36
16352 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان مدیریت و بازرگانی دریایی با آزمون زن و مرد 36
16355 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل آمل) مازندران علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 36
16357 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل تهران) تهران علوم قرآن و حدیث با آزمون زن و مرد 36
16359 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل دولت آباد اصفهان) اصفهان علوم قرآن و حدیث با آزمون زن و مرد 36
16361 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل زاهدان) سیستان وبلوچستان علوم قرآن و حدیث با آزمون زن و مرد 36
16363 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل شیراز) فارس علوم قرآن و حدیث با آزمون زن و مرد 36
16364 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل شیراز) فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی با آزمون زن و مرد 36
16369 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل کرمانشاه) کرمانشاه علوم قرآن و حدیث با آزمون زن و مرد 36
16371 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل مراغه) آذربایجان شرقی علوم قرآن و حدیث با آزمون زن و مرد 36
16373 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل مشهد) خراسان رضوی علوم قرآن و حدیث با آزمون زن و مرد 36
16375 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل میبد) یزد علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 36
16367 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه – قم (محل تحصیل قم) قم علوم قرآن و حدیث با آزمون زن و مرد 36
13420 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تاریخ با آزمون زن و مرد 25
13421 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تاریخ و تمدن ملل اسلامی با آزمون زن و مرد 30
13422 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی جامعه شناسی با آزمون زن و مرد 30
13423 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی جغرافیا با آزمون زن و مرد 60
13424 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حقوق با آزمون زن و مرد 40
13425 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات عربی با آزمون زن و مرد 25
13426 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 25
13427 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم تربیتی با آزمون زن و مرد 40
13428 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم سیاسی با آزمون زن و مرد 30
13429 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم قرآن و حدیث با آزمون زن و مرد 35 گذرانده و یا نمره قبولی ان را از مراکز معتبر ارائه کنند. روانخوانی و تجوید مقدماتی قران (فصیح خوانی) را به صورت پیشنیاز پذیرفته شدگان این کدرشته علاوه برگذراندن 731 واحد باید 3 واحد درس
13430 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فقه و مبانی حقوق اسلامی با آزمون زن و مرد 30
13431 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فلسفه و حکمت اسلامی با آزمون زن و مرد 30
16377 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 27
16379 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حسابداری با آزمون زن و مرد 24
16380 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روانشناسی با آزمون زن و مرد 24
16383 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن و مرد 18
16384 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 12
16385 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت دولتی با آزمون زن و مرد 12
16386 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 12
15918 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ادیان و عرفان صرفا سوابق زن و مرد 27
13444 روزانه دانشگاه قم قم حقوق با آزمون زن و مرد 55
13445 روزانه دانشگاه قم قم زبان و ادبیات عربی با آزمون زن و مرد 60
13446 روزانه دانشگاه قم قم زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 60
13447 روزانه دانشگاه قم قم علوم تربیتی با آزمون زن و مرد 60
13448 روزانه دانشگاه قم قم علوم قرآن و حدیث با آزمون زن 30
13449 روزانه دانشگاه قم قم فقه و مبانی حقوق اسلامی با آزمون زن و مرد 60
13450 روزانه دانشگاه قم قم فلسفه و کلام اسلامی با آزمون زن و مرد 60
16397 روزانه دانشگاه قم قم علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 36
16398 روزانه دانشگاه قم قم حسابداری با آزمون زن و مرد 36
16400 روزانه دانشگاه قم قم علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن و مرد 36
16401 روزانه دانشگاه قم قم مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 36
16402 روزانه دانشگاه قم قم مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 36
13451 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان ادیان و عرفان با آزمون زن و مرد 23
13452 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان باستان شناسی با آزمون زن و مرد 12
13453 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان جامعه شناسی با آزمون زن و مرد 21
13454 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان حقوق با آزمون زن و مرد 20
13455 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان زبان و ادبیات عربی با آزمون زن و مرد 20
13456 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 20
13457 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان علوم تربیتی با آزمون زن و مرد 21
13458 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان علوم قرآن و حدیث با آزمون زن و مرد 21
13467 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مطالعات خانواده با آزمون زن 21 محل تحصیل پردیس خواهران
16403 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان روانشناسی با آزمون زن و مرد 13
16406 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 13
13469 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان جامعه شناسی با آزمون زن و مرد 45
13470 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان جغرافیا با آزمون زن و مرد 60
13471 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حقوق با آزمون زن و مرد 40
13472 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان زبان و ادبیات عربی با آزمون زن و مرد 40
13473 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 45
13474 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان زبان و ادبیات کردی با آزمون زن و مرد 43
13475 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم تربیتی با آزمون زن و مرد 40
16411 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 21
16412 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حسابداری با آزمون زن و مرد 21
16413 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان روانشناسی با آزمون زن و مرد 24
16415 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان فقه و حقوق شافعی با آزمون زن و مرد 24 ویژه اهل سنت
16416 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت جهانگردی با آزمون زن و مرد 24
16417 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 24
13477 روزانه دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی جغرافیا با آزمون زن 60
13478 روزانه دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن 50
16424 روزانه دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی حسابداری با آزمون زن 36
15921 روزانه دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی زبان و ادبیات عربی صرفا سوابق زن 45
15922 روزانه دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن 54
13479 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان جامعه شناسی با آزمون زن و مرد 35
13480 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان جغرافیا با آزمون زن و مرد 35
13481 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان حقوق با آزمون زن و مرد 30
13482 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان روابط عمومی با آزمون زن و مرد 35
13483 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 35
16426 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 18
16428 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 21
16432 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 21
13489 روزانه دانشگاه گنبد گلستان زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 30
13490 روزانه دانشگاه گنبد گلستان علوم قرآن و حدیث با آزمون زن و مرد 30
13491 روزانه دانشگاه گنبد گلستان فقه و حقوق اسلامی با آزمون زن و مرد 30
13492 روزانه دانشگاه گنبد گلستان فلسفه و حکمت اسلامی با آزمون زن و مرد 30
16434 روزانه دانشگاه گنبد گلستان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 24
16435 روزانه دانشگاه گنبد گلستان حسابداری با آزمون زن و مرد 18
16436 روزانه دانشگاه گنبد گلستان روانشناسی با آزمون زن و مرد 18
16437 روزانه دانشگاه گنبد گلستان کاردانی حسابداری با آزمون زن و مرد 18
16438 روزانه دانشگاه گنبد گلستان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 24
16439 روزانه دانشگاه گنبد (محل تحصیل دانشکده علوم انسانی آزادشهر) گلستان مدیریت بازرگانی با آزمون زن 18
16440 روزانه دانشگاه گنبد (محل تحصیل دانشکده علوم انسانی آزادشهر) گلستان مدیریت بیمه با آزمون زن 18
16441 روزانه دانشگاه گنبد (محل تحصیل دانشکده علوم انسانی آزادشهر) گلستان مدیریت صنعتی با آزمون زن 18
13493 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان جامعه شناسی با آزمون زن و مرد 30
13494 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان جغرافیا با آزمون زن و مرد 40
13495 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان حقوق با آزمون زن و مرد 45
13496 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان زبان و ادبیات عربی با آزمون زن و مرد 40
13497 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 35
13498 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم تربیتی با آزمون زن و مرد 40
13499 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم سیاسی با آزمون زن و مرد 25
13500 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم قرآن و حدیث با آزمون زن و مرد 45
13501 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان راهنمایی و مشاوره با آزمون زن و مرد 40
16442 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 24
16444 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان حسابداری با آزمون زن و مرد 24
16445 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان روانشناسی با آزمون زن و مرد 21
16448 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت جهانگردی با آزمون زن و مرد 18
16449 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 24
16450 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 24
13510 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان باستان شناسی با آزمون زن و مرد 35
13511 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان تاریخ با آزمون زن و مرد 35
13512 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان جغرافیا با آزمون زن و مرد 35
13513 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان حقوق با آزمون زن و مرد 35
13514 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زبان و ادبیات عربی با آزمون زن و مرد 35
13515 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 35
13516 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم تربیتی با آزمون زن و مرد 35
13517 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم سیاسی با آزمون زن و مرد 35
13518 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فلسفه و کلام اسلامی با آزمون زن و مرد 35
13519 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان راهنمایی و مشاوره با آزمون زن و مرد 35
16460 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 18
16461 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان روانشناسی با آزمون زن و مرد 21
16463 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 18
16470 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی الشتر) لرستان مدیریت بازرگانی با آزمون زن 24
15924 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی الشتر) لرستان جغرافیا صرفا سوابق زن 36
16471 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی الشتر) لرستان مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن 24
16472 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر) لرستان حسابداری با آزمون مرد 24
16473 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر) لرستان روانشناسی با آزمون مرد 24
16474 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر) لرستان علوم ورزشی صرفا سوابق مرد 24
16475 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی نورآباددلفان) لرستان حسابداری با آزمون مرد 24
16476 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی نورآباددلفان) لرستان روانشناسی با آزمون مرد 24
16477 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی نورآباددلفان) لرستان مدیریت بازرگانی با آزمون مرد 24
13530 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تاریخ با آزمون زن و مرد 40
13531 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران جامعه شناسی با آزمون زن و مرد 25
13532 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران جغرافیا با آزمون زن و مرد 40
13533 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق با آزمون زن و مرد 30
13534 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زبان و ادبیات عربی با آزمون زن و مرد 30
13535 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 40
13536 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم تربیتی با آزمون زن و مرد 40
13537 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم سیاسی با آزمون زن و مرد 40
13538 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم قرآن و حدیث با آزمون زن و مرد 30
13539 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فقه و مبانی حقوق اسلامی با آزمون زن و مرد 25
13540 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فلسفه و کلام اسلامی با آزمون زن و مرد 25
13541 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مردم شناسی با آزمون زن و مرد 25
16478 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 27
16479 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حسابداری با آزمون زن و مرد 24
16480 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران روانشناسی با آزمون زن و مرد 18
16483 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت جهانگردی با آزمون زن و مرد 18
16484 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 27
16485 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 27
13554 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری نوشهر) مازندران باستان شناسی با آزمون زن و مرد 50
13555 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری نوشهر) مازندران مردم شناسی با آزمون زن و مرد 50
16494 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری نوشهر) مازندران مدیریت جهانگردی با آزمون زن و مرد 30
13557 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل ادیان و عرفان با آزمون زن و مرد 40
13558 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل تاریخ با آزمون زن و مرد 45
13559 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل جغرافیا با آزمون زن و مرد 120
13560 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل حقوق با آزمون زن و مرد 50
13561 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل زبان و ادبیات عربی با آزمون زن و مرد 45
13562 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 45
13563 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم تربیتی با آزمون زن و مرد 40
13564 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم سیاسی با آزمون زن و مرد 40
13565 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل فلسفه با آزمون زن و مرد 40
13566 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل راهنمایی و مشاوره با آزمون زن و مرد 40
16496 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 24
16497 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل روانشناسی با آزمون زن و مرد 24
16499 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت جهانگردی با آزمون زن و مرد 27
16500 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 27
13567 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی جغرافیا با آزمون زن و مرد 40
13568 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی حقوق با آزمون زن و مرد 40
16501 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی روانشناسی با آزمون زن و مرد 24
13571 روزانه دانشگاه ملایر همدان حقوق با آزمون زن و مرد 60
13572 روزانه دانشگاه ملایر همدان علوم تربیتی با آزمون زن و مرد 60
16507 روزانه دانشگاه ملایر همدان روانشناسی با آزمون زن و مرد 36
13580 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی باستان شناسی با آزمون زن و مرد 30
13581 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی جامعه شناسی با آزمون زن و مرد 30
13582 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 30
13608 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان جامعه شناسی با آزمون زن و مرد 30
13609 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان جغرافیا با آزمون زن و مرد 25
13610 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 35
13611 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان راهنمایی و مشاوره با آزمون زن و مرد 30
16534 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان حسابداری با آزمون زن و مرد 15
16535 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان روانشناسی با آزمون زن و مرد 18
16537 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت امور گمرکی با آزمون زن و مرد 15
16538 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 15
16539 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت دولتی با آزمون زن و مرد 15
16540 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 15
16549 روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مدیریت جهانگردی با آزمون زن و مرد 7
13616 روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس باستان شناسی با آزمون زن 20
13586 روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان تاریخ با آزمون زن و مرد 30
13587 روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان زبان شناسی با آزمون زن و مرد 35
13588 روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات عربی با آزمون زن و مرد 35
13589 روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 35
13590 روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان فقه و مبانی حقوق اسلامی با آزمون زن و مرد 30
13591 روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مردم شناسی با آزمون زن و مرد 35
16515 روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان حسابداری با آزمون زن و مرد 18
16516 روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 18
16517 روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مدیریت دولتی با آزمون زن و مرد 18
16518 روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مدیریت کسب و کارهای کوچک با آزمون زن و مرد 18
13598 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق با آزمون زن 10
13599 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق با آزمون مرد 10
13600 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان زبان شناسی با آزمون زن و مرد 60
13601 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان زبان و ادبیات عربی با آزمون زن و مرد 40
13602 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 35
13603 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان علوم قرآن و حدیث با آزمون زن و مرد 35
13604 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان فلسفه و کلام اسلامی با آزمون زن و مرد 45
16523 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 24
16524 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان حسابداری با آزمون زن و مرد 24
16526 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 24
16527 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 24
16532 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان علوم ورزشی صرفا سوابق مرد 24 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
13617 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد تاریخ با آزمون زن و مرد 40
13618 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد جامعه شناسی با آزمون زن و مرد 40
13619 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد جغرافیا با آزمون زن و مرد 45
13620 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 60
13621 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علوم سیاسی با آزمون زن و مرد 40
13622 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد فقه و مبانی حقوق اسلامی با آزمون زن و مرد 40
13623 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد فلسفه با آزمون زن و مرد 40
16550 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 24
16551 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد روانشناسی با آزمون زن و مرد 27
13631 روزانه دانشگاه یزد یزد تعاون و رفاه اجتماعی با آزمون زن و مرد 35
13632 روزانه دانشگاه یزد یزد تاریخ با آزمون زن و مرد 35
13633 روزانه دانشگاه یزد یزد جامعه شناسی با آزمون زن و مرد 35
13634 روزانه دانشگاه یزد یزد جغرافیا با آزمون زن و مرد 50
13635 روزانه دانشگاه یزد یزد حقوق با آزمون زن و مرد 60
13636 روزانه دانشگاه یزد یزد زبان و ادبیات عربی با آزمون زن و مرد 35
13637 روزانه دانشگاه یزد یزد زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 35
13638 روزانه دانشگاه یزد یزد علوم تربیتی با آزمون زن و مرد 45
13639 روزانه دانشگاه یزد یزد علوم سیاسی با آزمون زن و مرد 40
13640 روزانه دانشگاه یزد یزد فقه و حقوق اسلامی با آزمون زن و مرد 40
13641 روزانه دانشگاه یزد یزد مددکاری اجتماعی با آزمون زن و مرد 40
13642 روزانه دانشگاه یزد یزد مردم شناسی با آزمون زن و مرد 35
16558 روزانه دانشگاه یزد یزد علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 24
16559 روزانه دانشگاه یزد یزد حسابداری با آزمون زن و مرد 24
16560 روزانه دانشگاه یزد یزد روانشناسی با آزمون زن و مرد 27
16563 روزانه دانشگاه یزد یزد علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن 21
16564 روزانه دانشگاه یزد یزد مدیریت جهانگردی با آزمون زن و مرد 24
16565 روزانه دانشگاه یزد یزد مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 24
16566 روزانه دانشگاه یزد یزد مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 24
16567 روزانه دانشگاه یزد یزد مدیریت مالی با آزمون زن و مرد 24
16587 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان مدیریت جهانگردی با آزمون زن و مرد 36
16588 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان کاردانی گردشگری با آزمون زن و مرد 24
16590 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی-مدیریت هتلداری صرفا سوابق زن و مرد 36
16591 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی-مدیریت هتلداری صرفا سوابق زن و مرد 24
16595 روزانه مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان حسابداری با آزمون زن و مرد 33
16597 روزانه مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 33
16584 روزانه مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) همدان علوم ورزشی صرفا سوابق زن 30
13648 روزانه مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی حقوق با آزمون مرد 30
16601 روزانه مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی با آزمون مرد 36
16602 روزانه مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مدیریت صنعتی با آزمون مرد 36
13650 روزانه مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی زبان شناسی صرفا سوابق زن و مرد 60
15928 روزانه مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی باستان شناسی صرفا سوابق زن و مرد 54
13652 روزانه مرکز آموزش عالی اقلید فارس زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 40
13653 روزانه مرکز آموزش عالی اقلید فارس علوم قرآن و حدیث با آزمون زن و مرد 40
16608 روزانه مرکز آموزش عالی اقلید فارس روانشناسی با آزمون زن و مرد 24
15930 روزانه مرکز آموزش عالی فیروز آباد فارس جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 32
16609 روزانه مرکز آموزش عالی لامرد فارس مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 15

مناطق محروم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18268 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت دولتی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه ارومیهدانشگاه ارومیه مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه
18241 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه اصفهاندانشگاه اصفهان مخصوص داوطلبان بومی استان بوشهر
18243 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه اصفهاندانشگاه اصفهان مخصوص داوطلبان بومی استان بوشهر
18244 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت دولتی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه اصفهاندانشگاه اصفهان مخصوص داوطلبان بومی استان بوشهر
18245 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه اصفهاندانشگاه اصفهان مخصوص داوطلبان بومی استان بوشهر
18282 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه اصفهاندانشگاه اصفهان مخصوص داوطلبان بومی استان لرستان
18199 روزانه دانشگاه ایلام ایلام فقه و مبانی حقوق اسلامی با آزمون زن و مرد 4 دانشگاه ایلامدانشگاه ایلام مخصوص داوطلبان بومی استان لرستان
18281 روزانه دانشگاه ایلام ایلام حسابداری با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه ایلامدانشگاه ایلام مخصوص داوطلبان بومی استان لرستان
18198 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان جامعه شناسی با آزمون زن و مرد 4 دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرددانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد مخصوص داوطلبان بومی استان لرستان
18269 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان مدیریت صنعتی با آزمون مرد 1 امکان انتقال از دانشکده مدیریت و حسابداری رزن به دانشگاه بوعلی سینا وجود ندارد. دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن).امکان انتقال از دانشکده مدیریت و حسابداری رزن به دانشگاه بوعلی سینا وجود ندارد. دانشگاه بوعلی سینا - همدان
18276 روزانه دانشگاه جهرم فارس علوم ورزشی با آزمون زن 1 نیمه متمرکز - دانشگاه جهرم پذیرش در نیمسال دوم تحصیلینیمه متمرکز - دانشگاه جهرم مخصوص داوطلبان بومی استان کهکیلویه و بویراحمد
18238 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر روانشناسی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه خلیج فارس - بوشهردانشگاه خلیج فارس - بوشهر مخصوص داوطلبان بومی استان بوشهر
18189 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه جامعه شناسی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه رازی - کرمانشاهدانشگاه رازی - کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه (شهرستانهای اسلامآباد غرب، پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود، دالاهو، روانسر، سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب و همچنین بخشهای کوزران و ماهیدشت شهرستان کرمانشاه)
18190 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه جغرافیا با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه رازی - کرمانشاهدانشگاه رازی - کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه (شهرستانهای اسلامآباد غرب، پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود، دالاهو، روانسر، سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب و همچنین بخشهای کوزران و ماهیدشت شهرستان کرمانشاه)
18191 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حقوق با آزمون زن و مرد 3 دانشگاه رازی - کرمانشاهدانشگاه رازی - کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه (شهرستانهای اسلامآباد غرب، پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود، دالاهو، روانسر، سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب و همچنین بخشهای کوزران و ماهیدشت شهرستان کرمانشاه)
18192 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه رازی - کرمانشاهدانشگاه رازی - کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه (شهرستانهای اسلامآباد غرب، پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود، دالاهو، روانسر، سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب و همچنین بخشهای کوزران و ماهیدشت شهرستان کرمانشاه)
18193 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه راهنمایی و مشاوره با آزمون زن و مرد 4 دانشگاه رازی - کرمانشاهدانشگاه رازی - کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه (شهرستانهای اسلامآباد غرب، پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود، دالاهو، روانسر، سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب و همچنین بخشهای کوزران و ماهیدشت شهرستان کرمانشاه)
18258 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 5 دانشگاه رازی - کرمانشاهدانشگاه رازی - کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه (شهرستانهای اسلامآباد غرب، پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود، دالاهو، روانسر، سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب و همچنین بخشهای کوزران و ماهیدشت شهرستان کرمانشاه)
18259 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حسابداری با آزمون زن و مرد 8 دانشگاه رازی - کرمانشاهدانشگاه رازی - کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه (شهرستانهای اسلامآباد غرب، پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود، دالاهو، روانسر، سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب و همچنین بخشهای کوزران و ماهیدشت شهرستان کرمانشاه)
18260 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه روانشناسی با آزمون زن و مرد 4 دانشگاه رازی - کرمانشاهدانشگاه رازی - کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه (شهرستانهای اسلامآباد غرب، پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود، دالاهو، روانسر، سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب و همچنین بخشهای کوزران و ماهیدشت شهرستان کرمانشاه)
18261 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن و مرد 4 دانشگاه رازی - کرمانشاهدانشگاه رازی - کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه (شهرستانهای اسلامآباد غرب، پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود، دالاهو، روانسر، سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب و همچنین بخشهای کوزران و ماهیدشت شهرستان کرمانشاه)
18265 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم اقتصادی با آزمون مرد 1 دانشگاه رازی - کرمانشاهدانشگاه رازی - کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه
18266 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حسابداری با آزمون زن 1 دانشگاه رازی - کرمانشاهدانشگاه رازی - کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه
18262 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود) کرمانشاه مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود)دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود) مخصوص داوطلبان بومی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه (شهرستانهای اسلامآباد غرب، پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود، دالاهو،
18263 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود) کرمانشاه مدیریت مالی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود)دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود) مخصوص داوطلبان بومی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه (شهرستانهای اسلامآباد غرب، پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود، دالاهو،
18267 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود) کرمانشاه مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود)دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود) مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه
18270 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود) کرمانشاه مدیریت مالی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود)دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود) مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه
18242 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مدیریت جهانگردی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه شهرکرددانشگاه شهرکرد مخصوص داوطلبان بومی استان بوشهر
18184 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق با آزمون زن و مرد 6 دانشگاه شهید باهنر - کرماندانشگاه شهید باهنر - کرمان مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان
18186 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان جامعه شناسی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه شهید باهنر - کرماندانشگاه شهید باهنر - کرمان مخصوص داوطلبان بومی جنوب استان کرمان (شهرستانهای جیرفت، رودبار جنوب، عنبرآباد، قلعه گنچ، کهنوج و منوجان)
18187 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه شهید باهنر - کرماندانشگاه شهید باهنر - کرمان مخصوص داوطلبان بومی جنوب استان کرمان (شهرستانهای جیرفت، رودبار جنوب، عنبرآباد، قلعه گنچ، کهنوج و منوجان)
18188 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم تربیتی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه شهید باهنر - کرماندانشگاه شهید باهنر - کرمان مخصوص داوطلبان بومی جنوب استان کرمان (شهرستانهای جیرفت، رودبار جنوب، عنبرآباد، قلعه گنچ، کهنوج و منوجان)
18252 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه شهید باهنر - کرماندانشگاه شهید باهنر - کرمان مخصوص داوطلبان بومی جنوب استان کرمان (شهرستانهای جیرفت، رودبار جنوب، عنبرآباد، قلعه گنچ، کهنوج و منوجان)
18253 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان حسابداری با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه شهید باهنر - کرماندانشگاه شهید باهنر - کرمان مخصوص داوطلبان بومی جنوب استان کرمان (شهرستانهای جیرفت، رودبار جنوب، عنبرآباد، قلعه گنچ، کهنوج و منوجان)
18254 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان روانشناسی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه شهید باهنر - کرماندانشگاه شهید باهنر - کرمان مخصوص داوطلبان بومی جنوب استان کرمان (شهرستانهای جیرفت، رودبار جنوب، عنبرآباد، قلعه گنچ، کهنوج و منوجان)
18255 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه شهید باهنر - کرماندانشگاه شهید باهنر - کرمان مخصوص داوطلبان بومی جنوب استان کرمان (شهرستانهای جیرفت، رودبار جنوب، عنبرآباد، قلعه گنچ، کهنوج و منوجان)
18256 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه شهید باهنر - کرماندانشگاه شهید باهنر - کرمان مخصوص داوطلبان بومی جنوب استان کرمان (شهرستانهای جیرفت، رودبار جنوب، عنبرآباد، قلعه گنچ، کهنوج و منوجان)
18181 روزانه دانشگاه شیراز فارس جامعه شناسی با آزمون مرد 1 دانشگاه شیرازدانشگاه شیراز مخصوص داوطلبان بومی استان بوشهر
18182 روزانه دانشگاه شیراز فارس حقوق با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه شیرازدانشگاه شیراز مخصوص داوطلبان بومی استان بوشهر
18195 روزانه دانشگاه شیراز فارس حقوق با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه شیرازدانشگاه شیراز مخصوص داوطلبان بومی استان کهکیلویه و بویراحمد
18196 روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم تربیتی با آزمون زن 1 دانشگاه شیرازدانشگاه شیراز مخصوص داوطلبان بومی استان کهکیلویه و بویراحمد
18273 روزانه دانشگاه شیراز فارس حسابداری با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه شیرازدانشگاه شیراز مخصوص داوطلبان بومی استان کهکیلویه و بویراحمد
18277 روزانه دانشگاه شیراز فارس مدیریت جهانگردی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه شیرازدانشگاه شیراز مخصوص داوطلبان بومی استان کهکیلویه و بویراحمد
18278 روزانه دانشگاه شیراز فارس مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه شیرازدانشگاه شیراز مخصوص داوطلبان بومی استان کهکیلویه و بویراحمد
18279 روزانه دانشگاه شیراز فارس مدیریت صنعتی با آزمون مرد 1 دانشگاه شیرازدانشگاه شیراز مخصوص داوطلبان بومی استان کهکیلویه و بویراحمد
18285 روزانه دانشگاه شیراز فارس مدیریت جهانگردی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه شیرازدانشگاه شیراز مخصوص داوطلبان بومی استان هرمزگان
18185 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حقوق با آزمون زن و مرد 4 دانشگاه کردستان - سنندجدانشگاه کردستان - سنندج مخصوص داوطلبان بومی استان کردستان
18249 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه کردستان - سنندجدانشگاه کردستان - سنندج مخصوص داوطلبان بومی استان کردستان
18250 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حسابداری با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه کردستان - سنندجدانشگاه کردستان - سنندج مخصوص داوطلبان بومی استان کردستان
18251 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان روانشناسی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه کردستان - سنندجدانشگاه کردستان - سنندج مخصوص داوطلبان بومی استان کردستان
18183 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان راهنمایی و مشاوره با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه هرمزگان - بندر عباسدانشگاه هرمزگان - بندر عباس مخصوص داوطلبان بومی استان بوشهر
18240 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت امور گمرکی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه هرمزگان - بندر عباسدانشگاه هرمزگان - بندر عباس مخصوص داوطلبان بومی استان بوشهر
18284 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان علوم ورزشی با آزمون زن و مرد 2 نیمه متمرکز - دانشگاه هرمزگان - بندرعباس پذیرش در نیمسال دوم تحصیلینیمه متمرکز - دانشگاه هرمزگان - بندرعباس مخصوص داوطلبان بومی استان هرمزگان
18286 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان حسابداری با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه هرمزگان - بندرعباسدانشگاه هرمزگان - بندرعباس مخصوص داوطلبان بومی شهرستان بشاگرد
18287 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان روانشناسی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه هرمزگان - بندرعباسدانشگاه هرمزگان - بندرعباس مخصوص داوطلبان بومی شهرستان بشاگرد
18237 روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مدیریت جهانگردی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه هنر اصفهاندانشگاه هنر اصفهان مخصوص داوطلبان بومی استان ایلام
18257 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجاندانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان مخصوص داوطلبان بومی جنوب استان کرمان (شهرستانهای جیرفت، رودبار جنوب، عنبرآباد، قلعه گنچ، کهنوج و منوجان)
18194 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد جامعه شناسی با آزمون زن 1 دانشگاه یاسوجدانشگاه یاسوج مخصوص داوطلبان بومی استان کهکیلویه و بویراحمد
18271 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه یاسوجدانشگاه یاسوج مخصوص داوطلبان بومی استان کهکیلویه و بویراحمد
18274 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد روانشناسی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه یاسوجدانشگاه یاسوج مخصوص داوطلبان بومی استان کهکیلویه و بویراحمد
18197 روزانه دانشگاه یزد یزد تعاون و رفاه اجتماعی با آزمون زن و مرد 4 دانشگاه یزددانشگاه یزد مخصوص داوطلبان بومی استان لرستان
18200 روزانه دانشگاه یزد یزد مددکاری اجتماعی با آزمون زن و مرد 4 دانشگاه یزددانشگاه یزد مخصوص داوطلبان بومی استان لرستان
18201 روزانه دانشگاه یزد یزد مردم شناسی با آزمون زن و مرد 4 دانشگاه یزددانشگاه یزد مخصوص داوطلبان بومی استان لرستان
18246 روزانه دانشگاه یزد یزد مدیریت مالی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه یزددانشگاه یزد مخصوص داوطلبان بومی استان بوشهر
18247 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان مدیریت جهانگردی با آزمون مرد 1 مجتمع آموزش عالی بممجتمع آموزش عالی بم مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان
18248 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی-مدیریت هتلداری صرفا سوابق زن و مرد 1 مجتمع آموزش عالی بممجتمع آموزش عالی بم مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان

تربیت معلم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
27159 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون زن 13 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان ایلام محل خدمت ایلاماولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان ایلام محل خدمت ایلام مخصوص داوطلبان بومی استان ایلام
27160 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان دهلران محل خدمت دهلران
27161 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان دهلران محل خدمت زرینآباد
27162 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان سیروان محل خدمت سیروان
27163 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان دهلران محل خدمت موسیاناولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان دهلران محل خدمت موسیان
27164 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان چرداول محل خدمت هلیلان
27165 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان ملکشاهی محل خدمت ملکشاهی
27166 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان مهران محل خدمت مهران
27167 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان آبدانان محل خدمت آبدانان
27168 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان دره شهر محل خدمت دره شهر
27169 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون زن 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان چرداول محل خدمت چرداول
27170 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان ایوان محل خدمت ایوان
27171 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان بدره محل خدمت بدره
27172 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان ایلام محل خدمت چوار
23314 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بیرجند، خوسف، درمیان، سربیشه، نهبندان محل خدمت بیرجنداولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بیرجند، خوسف، درمیان، سربیشه، نهبندان محل خدمت بیرجند مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان جنوبی
23315 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بشرویه، طبس، سرایان، فردوس محل خدمت طبس
23316 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای زیرکوه، قائنات محل خدمت قاین
23317 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بیرجند، خوسف، درمیان، سربیشه، نهبندان محل خدمت سربیشه
23318 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بیرجند، خوسف، درمیان، سربیشه، نهبندان محل خدمت نهبندان
23319 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بیرجند، خوسف، درمیان، سربیشه، نهبندان محل خدمت درمیان
23320 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بشرویه، طبس، سرایان، فردوس محل خدمت فردوس
23335 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی دبیری زبان و ادبیات عربی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بشرویه، طبس، سرایان، فردوس محل خدمت طبس
23336 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی دبیری زبان و ادبیات عربی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای زیرکوه، قائنات محل خدمت قاین
23390 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تربت حیدریه، خواف، رشتخوار، زاوه محل خدمت کدکناولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تربت حیدریه، خواف، رشتخوار، زاوه محل خدمت کدکن مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی
23391 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تربیت جام، سرخس محل خدمت سرخس
23392 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تربت حیدریه، خواف، رشتخوار، زاوه محل خدمت جلگه رخ
23393 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان فریمان محل خدمت فریمان
23394 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای مشهد، کلات، بینالود محل خدمت احمدآباد
23395 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون زن 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تربت حیدریه، خواف، رشتخوار، زاوه محل خدمت خواف
23396 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تربت حیدریه، خواف، رشتخوار، زاوه محل خدمت رشتخوار
23397 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای باخرز، تایباد، تربت جام محل خدمت تایباد
23398 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تربت حیدریه، خواف، رشتخوار، زاوه محل خدمت زاوه
23399 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای باخرز، تایباد، تربت جام محل خدمت صالحآباد
23400 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان بجستان محل خدمت بجستان
23401 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان فیروزه، نیشابور محل خدمت زبرخان
23402 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای باخرز، تایباد، تربت جام محل خدمت باخرز
23403 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای جغتای، جوین محل خدمت جوین
23404 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای جغتای، جوین محل خدمت جغتای
23405 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان چناران محل خدمت چناران
23406 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان درگز، قوچان محل خدمت درگز
23490 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش مشاوره و راهنمایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تربت حیدریه، خواف، رشتخوار، زاوه محل خدمت جلگه رخ
23491 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش مشاوره و راهنمایی با آزمون زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تربیت جام، سرخس محل خدمت سرخس
23492 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش مشاوره و راهنمایی با آزمون زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای باخرز، تایباد، تربت جام محل خدمت تایباد
23493 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش مشاوره و راهنمایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان کلات محل خدمت کلات
23494 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش مشاوره و راهنمایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تربت حیدریه، خواف، رشتخوار، زاوه محل خدمت رشتخوار
23495 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش مشاوره و راهنمایی با آزمون زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تربت حیدریه، خواف، رشتخوار، زاوه محل خدمت خواف
23496 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش مشاوره و راهنمایی با آزمون زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای باخرز، تایباد، تربت جام محل خدمت صالحآباد
23497 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش مشاوره و راهنمایی با آزمون زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تربت حیدریه، خواف، رشتخوار، زاوه محل خدمت زاوه
23498 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش مشاوره و راهنمایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای مشهد، کلات، بینالود محل خدمت احمدآباد
23499 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش مشاوره و راهنمایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان فیروزه، نیشابور محل خدمت تحت جلگه
23500 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش مشاوره و راهنمایی با آزمون زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای جغتای، جوین محل خدمت جوین
23501 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش مشاوره و راهنمایی با آزمون زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای جغتای، جوین محل خدمت جغتای
23520 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگلان محل خدمت رازو جرگلاناولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگلان محل خدمت رازو جرگلان مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان شمالی
23521 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون زن 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگلان محل خدمت مانه وسملقان
23522 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان اسفراین محل خدمت اسفراین
23523 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شیروان، فاروج محل خدمت شیروان
23524 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شیروان، فاروج محل خدمت فاروج
23525 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای جاجرم، گرمه محل خدمت جاجرم
23526 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون زن 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگلان محل خدمت بجنورد
23555 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی دبیری زبان و ادبیات عربی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای جاجرم، گرمه محل خدمت جاجرم
23556 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی دبیری زبان و ادبیات عربی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شیروان، فاروج محل خدمت شیروان
23557 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی دبیری زبان و ادبیات عربی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگلان محل خدمت بجنورد
23558 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی دبیری زبان و ادبیات عربی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان اسفراین محل خدمت اسفراین
23559 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی دبیری زبان و ادبیات عربی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگلان محل خدمت رازو جرگلان
23594 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش مشاوره و راهنمایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگلان محل خدمت مانه وسملقان
23595 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش مشاوره و راهنمایی با آزمون زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگلان محل خدمت رازو جرگلان
23596 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش مشاوره و راهنمایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان اسفراین محل خدمت اسفراین
23597 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش مشاوره و راهنمایی با آزمون زن 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شیروان، فاروج محل خدمت شیروان
23598 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش مشاوره و راهنمایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگلان محل خدمت بجنورد
23950 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی دبیری زبان و ادبیات عربی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای گرمسار، آرادان محل خدمت گرمسار
23951 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی دبیری زبان و ادبیات عربی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سمنان، سرخه، مهدی شهر محل خدمت مهدی شهر
23952 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی دبیری زبان و ادبیات عربی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شاهرود، میامی محل خدمت شاهرود
23953 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی دبیری زبان و ادبیات عربی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شاهرود، میامی محل خدمت میامی
23954 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی دبیری زبان و ادبیات عربی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان دامغان محل خدمت امیرآباد
23955 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی دبیری زبان و ادبیات عربی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سمنان، سرخه، مهدی شهر محل خدمت سمنان
23956 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی دبیری زبان و ادبیات عربی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سمنان، سرخه، مهدی شهر محل خدمت سرخه
23957 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی دبیری زبان و ادبیات عربی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای گرمسار، آرادان محل خدمت آرادان
23958 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی دبیری زبان و ادبیات عربی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شاهرود، میامی محل خدمت بسطام
24880 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی دبیری زبان و ادبیات عربی با آزمون زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آزادشهر، رامیان، علیآباد، مینودشت محل خدمت علیآباد
24881 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی دبیری زبان و ادبیات عربی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای گنبدکاووس، گالیکش، کلاله، مراوه تپه محل خدمت کلاله
24882 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی دبیری زبان و ادبیات عربی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای گنبدکاووس، گالیکش، کلاله، مراوه تپه محل خدمت گنبدکاووس
24883 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی دبیری زبان و ادبیات عربی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آزادشهر، رامیان، علیآباد، مینودشت محل خدمت رامیان
24884 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی دبیری زبان و ادبیات عربی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آققلا، گرگـان، تـرکمن، کردکوی، بنـدرگز، گمیشـان محـل خـدمت بندرگز
24885 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی دبیری زبان و ادبیات عربی با آزمون زن 4 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آققلا، گرگـان، تـرکمن، کردکوی، بنـدرگز، گمیشـان محـل خـدمت گرگان
27647 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای جاجرم، گرمه محل خدمت گرمه
27648 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش ابتدایی با آزمون زن 17 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شیروان، فاروج محل خدمت شیروان
27649 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش ابتدایی با آزمون زن 6 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان اسفراین محل خدمت بام و صفیآباد
27650 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش ابتدایی با آزمون زن 8 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان اسفراین محل خدمت اسفراین
27651 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش ابتدایی با آزمون زن 16 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگلان محل خدمت مانه وسملقان
27652 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش ابتدایی با آزمون زن 13 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگلان محل خدمت رازو جرگلان
27653 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش ابتدایی با آزمون زن 17 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگلان محل خدمت بجنورد
27654 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش ابتدایی با آزمون زن 4 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای جاجرم، گرمه محل خدمت جاجرم
27655 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش ابتدایی با آزمون زن 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شیروان، فاروج محل خدمت فاروج
24861 روزانه پردیس امام خمینی(ره) گرگان گلستان دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آققلا، گرگان، ترکمن، کردکوی، بندرگز، گمیشان محل خدمت آققلا
24862 روزانه پردیس امام خمینی(ره) گرگان گلستان دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آزادشهر، رامیان، علیآباد، مینودشت محل خدمت رامیان
24863 روزانه پردیس امام خمینی(ره) گرگان گلستان دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای گنبدکاووس، گالیکش، کلاله، مراوه تپه محل خدمت گنبدکاووس
24864 روزانه پردیس امام خمینی(ره) گرگان گلستان دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون زن 6 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آققلا، گرگان، ترکمن، کردکوی، بندرگز، گمیشان محل خدمت گرگان
24865 روزانه پردیس امام خمینی(ره) گرگان گلستان دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آققلا، گرگان، ترکمن، کردکوی، بندرگز، گمیشان محل خدمت کردکوی
24866 روزانه پردیس امام خمینی(ره) گرگان گلستان دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آزادشهر، رامیان، علیآباد، مینودشت محل خدمت آزادشهر
24867 روزانه پردیس امام خمینی(ره) گرگان گلستان دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آزادشهر، رامیان، علیآباد، مینودشت محل خدمت علیآباد
24868 روزانه پردیس امام خمینی(ره) گرگان گلستان دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آزادشهر، رامیان، علیآباد، مینودشت محل خدمت مینودشت
24944 روزانه پردیس امام خمینی(ره) گرگان گلستان دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای لنگرود، املش محل خدمت کوملهاولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای لنگرود، املش محل خدمت کومله مخصوص داوطلبان بومی استان گیلان
24945 روزانه پردیس امام خمینی(ره) گرگان گلستان دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شفت، فومن محل خدمت فومن
24946 روزانه پردیس امام خمینی(ره) گرگان گلستان دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ماسال، صومعه سرا محل خدمت صومعه سرا
24947 روزانه پردیس امام خمینی(ره) گرگان گلستان دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای لاهیجان، سیاهکل محل خدمت لاهیجان
24948 روزانه پردیس امام خمینی(ره) گرگان گلستان دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای لنگرود، املش محل خدمت املش
24949 روزانه پردیس امام خمینی(ره) گرگان گلستان دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رشت محل خدمت رشت ناحیه 2
24950 روزانه پردیس امام خمینی(ره) گرگان گلستان دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رشت محل خدمت رشت ناحیه 1
24951 روزانه پردیس امام خمینی(ره) گرگان گلستان دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ماسال، صومعه سرا محل خدمت تولمات
24952 روزانه پردیس امام خمینی(ره) گرگان گلستان دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان طوالش محل خدمت تالش
24953 روزانه پردیس امام خمینی(ره) گرگان گلستان دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رودبار محل خدمت رودبار
24954 روزانه پردیس امام خمینی(ره) گرگان گلستان دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بندر انزلی، رضوانشهر محل خدمت بندرانزلی
24955 روزانه پردیس امام خمینی(ره) گرگان گلستان دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان آستارا، بخش حویق شهرستان طوالش محل خدمت آستارا
25144 روزانه پردیس امام خمینی(ره) گرگان گلستان دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بابل، قائمشهر، جویبار، سوادکوه، سـوادکوه شـمالی، سیمرغ، بخـش بهنمیر شهرستان بابلسر محل خدمت شیرگاهاولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بابل، قائمشهر، جویبار، سوادکوه، سـوادکوه شـمالی، سیمرغ، بخـش بهنمیر شهرستان
25145 روزانه پردیس امام خمینی(ره) گرگان گلستان دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ساری، میاندرود، نکا، بهشهر، گلوگاه محل خدمت بهشهر
25146 روزانه پردیس امام خمینی(ره) گرگان گلستان دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای نوشهر، چالوس، کلاردشت، تنکابن، رامسر، عباسآباد محل خدمت رامسر
25147 روزانه پردیس امام خمینی(ره) گرگان گلستان دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بابل، قائمشهر، جویبار، سوادکوه، سـوادکوه شـمالی، سیمرغ، بخـش بهنمیر شهرستان بابلسر محل خدمت جویبار
25148 روزانه پردیس امام خمینی(ره) گرگان گلستان دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ساری، میاندرود، نکا، بهشهر، گلوگاه محل خدمت ساری ناحیه 2
25149 روزانه پردیس امام خمینی(ره) گرگان گلستان دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای نوشهر، چالوس، کلاردشت، تنکابن، رامسر، عباسآباد محل خدمت چالوس
25150 روزانه پردیس امام خمینی(ره) گرگان گلستان دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آمل، بلده، محمودآباد، بابلسر، فریدون کنار، نور محل خدمت آمل
25151 روزانه پردیس امام خمینی(ره) گرگان گلستان دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ساری، میاندرود، نکا، بهشهر، گلوگاه محل خدمت نکاء
25152 روزانه پردیس امام خمینی(ره) گرگان گلستان دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای نوشهر، چالوس، کلاردشت، تنکابن، رامسر، عباسآباد محل خدمت نوشهر
25153 روزانه پردیس امام خمینی(ره) گرگان گلستان دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آمل، بلده، محمودآباد، بابلسر، فریدون کنار، نور محل خدمت نور
25154 روزانه پردیس امام خمینی(ره) گرگان گلستان دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ساری، میاندرود، نکا، بهشهر، گلوگاه محل خدمت ساری ناحیه 1
25155 روزانه پردیس امام خمینی(ره) گرگان گلستان دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بابل، قائمشهر، جویبار، سوادکوه، سـوادکوه شـمالی، سیمرغ، بخـش بهنمیر شهرستان بابلسر محل خدمت بابل
28557 روزانه پردیس امام خمینی(ره) گرگان گلستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 8 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آققلا، گرگان، ترکمن، کردکوی، بندرگز، گمیشان محل خدمت آققلا
28558 روزانه پردیس امام خمینی(ره) گرگان گلستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 8 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آزادشهر، رامیان، علیآباد، مینودشت محل خدمت آزادشهر
28559 روزانه پردیس امام خمینی(ره) گرگان گلستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آققلا، گرگان، ترکمن، کردکوی، بندرگز، گمیشان محل خدمت بندرگز
28560 روزانه پردیس امام خمینی(ره) گرگان گلستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای گنبدکاووس، گالیکش، کلاله، مراوه تپه محل خدمت مراوه تپه
28561 روزانه پردیس امام خمینی(ره) گرگان گلستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 20 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آققلا، گرگان، ترکمن، کردکوی، بندرگز، گمیشان محل خدمت گرگان
28562 روزانه پردیس امام خمینی(ره) گرگان گلستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 7 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آزادشهر، رامیان، علیآباد، مینودشت محل خدمت مینودشت
28563 روزانه پردیس امام خمینی(ره) گرگان گلستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 8 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای گنبدکاووس، گالیکش، کلاله، مراوه تپه محل خدمت کلاله
28564 روزانه پردیس امام خمینی(ره) گرگان گلستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 8 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آزادشهر، رامیان، علیآباد، مینودشت محل خدمت علیآباد
28565 روزانه پردیس امام خمینی(ره) گرگان گلستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 6 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آزادشهر، رامیان، علیآباد، مینودشت محل خدمت رامیان
28566 روزانه پردیس امام خمینی(ره) گرگان گلستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 4 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای گنبدکاووس، گالیکش، کلاله، مراوه تپه محل خدمت گالیکش
28567 روزانه پردیس امام خمینی(ره) گرگان گلستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 3 اولویت پذیرش با داوطلبـان بـومی شهرسـتانهای آققـلا، گرگـان، تـرکمن، کردکوی، بنـدرگز، گمیشـان محـل خـدمت بندرترکمن
28568 روزانه پردیس امام خمینی(ره) گرگان گلستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آققلا، گرگان، ترکمن، کردکوی، بندرگز، گمیشان محل خدمت کردکوی
28569 روزانه پردیس امام خمینی(ره) گرگان گلستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آققلا، گرگان، ترکمن، کردکوی، بندرگز، گمیشان محل خدمت گمیشان
28570 روزانه پردیس امام خمینی(ره) گرگان گلستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 11 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای گنبدکاووس، گالیکش، کلاله، مراوه تپه محل خدمت گنبدکاووس
23329 روزانه پردیس امام سجاد(ع) بیرجند خراسان جنوبی دبیری تاریخ با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بیرجند، خوسف، درمیان، سربیشه، نهبندان محل خدمت بیرجند
23330 روزانه پردیس امام سجاد(ع) بیرجند خراسان جنوبی دبیری تاریخ با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای زیرکوه، قائنات محل خدمت قاین
23359 روزانه پردیس امام سجاد(ع) بیرجند خراسان جنوبی دبیری علوم اجتماعی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای زیرکوه، قائنات محل خدمت قاین
23360 روزانه پردیس امام سجاد(ع) بیرجند خراسان جنوبی دبیری علوم اجتماعی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بیرجند، خوسف، درمیان، سربیشه، نهبندان محل خدمت خوسف
23361 روزانه پردیس امام سجاد(ع) بیرجند خراسان جنوبی دبیری علوم اجتماعی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بشرویه، طبس، سرایان، فردوس محل خدمت فردوس
23362 روزانه پردیس امام سجاد(ع) بیرجند خراسان جنوبی دبیری علوم اجتماعی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بیرجند، خوسف، درمیان، سربیشه، نهبندان محل خدمت درمیان
23423 روزانه پردیس امام سجاد(ع) بیرجند خراسان جنوبی دبیری تاریخ با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تربیت جام، سرخس محل خدمت سرخس
23427 روزانه پردیس امام سجاد(ع) بیرجند خراسان جنوبی آموزش جغرافیا با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تربت حیدریه، خواف، رشتخوار، زاوه محل خدمت خواف
23428 روزانه پردیس امام سجاد(ع) بیرجند خراسان جنوبی آموزش جغرافیا با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تربت حیدریه، خواف، رشتخوار، زاوه محل خدمت رشتخوار
23462 روزانه پردیس امام سجاد(ع) بیرجند خراسان جنوبی دبیری علوم اجتماعی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان بردسکن محل خدمت بردسکن
23463 روزانه پردیس امام سجاد(ع) بیرجند خراسان جنوبی دبیری علوم اجتماعی با آزمون زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای جغتای، جوین محل خدمت جغتای
23464 روزانه پردیس امام سجاد(ع) بیرجند خراسان جنوبی دبیری علوم اجتماعی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان فریمان محل خدمت فریمان
23465 روزانه پردیس امام سجاد(ع) بیرجند خراسان جنوبی دبیری علوم اجتماعی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای باخرز، تایباد، تربت جام محل خدمت تایباد
23466 روزانه پردیس امام سجاد(ع) بیرجند خراسان جنوبی دبیری علوم اجتماعی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای مشهد، کلات، بینالود محل خدمت احمدآباد
23467 روزانه پردیس امام سجاد(ع) بیرجند خراسان جنوبی دبیری علوم اجتماعی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای باخرز، تایباد، تربت جام محل خدمت باخرز
23468 روزانه پردیس امام سجاد(ع) بیرجند خراسان جنوبی دبیری علوم اجتماعی با آزمون زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تربت حیدریه، خواف، رشتخوار، زاوه محل خدمت رشتخوار
23469 روزانه پردیس امام سجاد(ع) بیرجند خراسان جنوبی دبیری علوم اجتماعی با آزمون زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تربیت جام، سرخس محل خدمت سرخس
23470 روزانه پردیس امام سجاد(ع) بیرجند خراسان جنوبی دبیری علوم اجتماعی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای جغتای، جوین محل خدمت جوین
23471 روزانه پردیس امام سجاد(ع) بیرجند خراسان جنوبی دبیری علوم اجتماعی با آزمون زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تربت حیدریه، خواف، رشتخوار، زاوه محل خدمت خواف
23472 روزانه پردیس امام سجاد(ع) بیرجند خراسان جنوبی دبیری علوم اجتماعی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تربت حیدریه، خواف، رشتخوار، زاوه محل خدمت زاوه
23473 روزانه پردیس امام سجاد(ع) بیرجند خراسان جنوبی دبیری علوم اجتماعی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای باخرز، تایباد، تربت جام محل خدمت صالحآباد
23535 روزانه پردیس امام سجاد(ع) بیرجند خراسان جنوبی دبیری تاریخ با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگلان محل خدمت رازو جرگلان
23536 روزانه پردیس امام سجاد(ع) بیرجند خراسان جنوبی دبیری تاریخ با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شیروان، فاروج محل خدمت شیروان
23537 روزانه پردیس امام سجاد(ع) بیرجند خراسان جنوبی دبیری تاریخ با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان اسفراین محل خدمت بام و صفیآباد
23545 روزانه پردیس امام سجاد(ع) بیرجند خراسان جنوبی آموزش جغرافیا با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگلان محل خدمت مانه وسملقان
23546 روزانه پردیس امام سجاد(ع) بیرجند خراسان جنوبی آموزش جغرافیا با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان اسفراین محل خدمت اسفراین
23547 روزانه پردیس امام سجاد(ع) بیرجند خراسان جنوبی آموزش جغرافیا با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شیروان، فاروج محل خدمت شیروان
23581 روزانه پردیس امام سجاد(ع) بیرجند خراسان جنوبی دبیری علوم اجتماعی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان اسفراین محل خدمت اسفراین
23582 روزانه پردیس امام سجاد(ع) بیرجند خراسان جنوبی دبیری علوم اجتماعی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگلان محل خدمت رازو جرگلان
23583 روزانه پردیس امام سجاد(ع) بیرجند خراسان جنوبی دبیری علوم اجتماعی با آزمون زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای جاجرم، گرمه محل خدمت جاجرم
23584 روزانه پردیس امام سجاد(ع) بیرجند خراسان جنوبی دبیری علوم اجتماعی با آزمون زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شیروان، فاروج محل خدمت شیروان
23585 روزانه پردیس امام سجاد(ع) بیرجند خراسان جنوبی دبیری علوم اجتماعی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگلان محل خدمت مانه وسملقان
23586 روزانه پردیس امام سجاد(ع) بیرجند خراسان جنوبی دبیری علوم اجتماعی با آزمون زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شیروان، فاروج محل خدمت فاروج
24040 روزانه پردیس امام سجاد(ع) بیرجند خراسان جنوبی دبیری تاریخ با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت دشتیاری محل خدمت دشتیاری مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان
24041 روزانه پردیس امام سجاد(ع) بیرجند خراسان جنوبی دبیری تاریخ با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت ایرانشهر
24042 روزانه پردیس امام سجاد(ع) بیرجند خراسان جنوبی دبیری تاریخ با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت نیمروز
24050 روزانه پردیس امام سجاد(ع) بیرجند خراسان جنوبی آموزش جغرافیا با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت دلگان
24051 روزانه پردیس امام سجاد(ع) بیرجند خراسان جنوبی آموزش جغرافیا با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت دشتیاری
24052 روزانه پردیس امام سجاد(ع) بیرجند خراسان جنوبی آموزش جغرافیا با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت بمپور
24053 روزانه پردیس امام سجاد(ع) بیرجند خراسان جنوبی آموزش جغرافیا با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت سیب وسوران
24054 روزانه پردیس امام سجاد(ع) بیرجند خراسان جنوبی آموزش جغرافیا با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت نیکشهر
24055 روزانه پردیس امام سجاد(ع) بیرجند خراسان جنوبی آموزش جغرافیا با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت هیرمند
24056 روزانه پردیس امام سجاد(ع) بیرجند خراسان جنوبی آموزش جغرافیا با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت زابل
24148 روزانه پردیس امام سجاد(ع) بیرجند خراسان جنوبی دبیری علوم اجتماعی با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت لاشار
24149 روزانه پردیس امام سجاد(ع) بیرجند خراسان جنوبی دبیری علوم اجتماعی با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت مهرستان
24150 روزانه پردیس امام سجاد(ع) بیرجند خراسان جنوبی دبیری علوم اجتماعی با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت نیمروز
24151 روزانه پردیس امام سجاد(ع) بیرجند خراسان جنوبی دبیری علوم اجتماعی با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت زهک
24152 روزانه پردیس امام سجاد(ع) بیرجند خراسان جنوبی دبیری علوم اجتماعی با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت زابل
24153 روزانه پردیس امام سجاد(ع) بیرجند خراسان جنوبی دبیری علوم اجتماعی با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت قصرقند
24154 روزانه پردیس امام سجاد(ع) بیرجند خراسان جنوبی دبیری علوم اجتماعی با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت کنارک
24155 روزانه پردیس امام سجاد(ع) بیرجند خراسان جنوبی دبیری علوم اجتماعی با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت خاش
24156 روزانه پردیس امام سجاد(ع) بیرجند خراسان جنوبی دبیری علوم اجتماعی با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت بنجار
24157 روزانه پردیس امام سجاد(ع) بیرجند خراسان جنوبی دبیری علوم اجتماعی با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت هیرمند
24158 روزانه پردیس امام سجاد(ع) بیرجند خراسان جنوبی دبیری علوم اجتماعی با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت بنت
24159 روزانه پردیس امام سجاد(ع) بیرجند خراسان جنوبی دبیری علوم اجتماعی با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت ایرانشهر
24160 روزانه پردیس امام سجاد(ع) بیرجند خراسان جنوبی دبیری علوم اجتماعی با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت بزمان
24634 روزانه پردیس امام سجاد(ع) بیرجند خراسان جنوبی دبیری تاریخ با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بم، نرماشیر، فهرج، ریگان محل خدمت نرماشیراولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بم، نرماشیر، فهرج، ریگان محل خدمت نرماشیر مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان
24635 روزانه پردیس امام سجاد(ع) بیرجند خراسان جنوبی دبیری تاریخ با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان شهربابک محل خدمت شهربابک
24636 روزانه پردیس امام سجاد(ع) بیرجند خراسان جنوبی دبیری تاریخ با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رودبارجنوب، فاریاب، قلعه گنج، کهنوج، منوجان محل خدمت کهنوج
24637 روزانه پردیس امام سجاد(ع) بیرجند خراسان جنوبی دبیری تاریخ با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رفسنجان، انار محل خدمت رفسنجان
24638 روزانه پردیس امام سجاد(ع) بیرجند خراسان جنوبی دبیری تاریخ با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سیرجان، بردسیر محل خدمت بردسیر
24639 روزانه پردیس امام سجاد(ع) بیرجند خراسان جنوبی دبیری تاریخ با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سیرجان، بردسیر محل خدمت سیرجان
24646 روزانه پردیس امام سجاد(ع) بیرجند خراسان جنوبی آموزش جغرافیا با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رودبارجنوب، فاریاب، قلعه گنج، کهنوج، منوجان محل خدمت فاریاب
24647 روزانه پردیس امام سجاد(ع) بیرجند خراسان جنوبی آموزش جغرافیا با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رودبارجنوب، فاریاب، قلعه گنج، کهنوج، منوجان محل خدمت رودبارجنوب
24648 روزانه پردیس امام سجاد(ع) بیرجند خراسان جنوبی آموزش جغرافیا با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رفسنجان، انار محل خدمت عنبرآباد
24649 روزانه پردیس امام سجاد(ع) بیرجند خراسان جنوبی آموزش جغرافیا با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رودبارجنوب، فاریاب، قلعه گنج، کهنوج، منوجان محل خدمت قلعه گنج
25455 روزانه پردیس امام سجاد(ع) بیرجند خراسان جنوبی آموزش جغرافیا با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای میناب، بشاگرد محل خدمت میناباولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای میناب، بشاگرد محل خدمت میناب مخصوص داوطلبان بومی استان هرمزگان
25456 روزانه پردیس امام سجاد(ع) بیرجند خراسان جنوبی آموزش جغرافیا با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بشاگرد، جاسک، سیریک، رودان، میناب محل خدمت جاسک
25690 روزانه پردیس امام سجاد(ع) بیرجند خراسان جنوبی دبیری تاریخ با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان یزد محل خدمت ناحیه یک محل خدمت ناحیه یک مخصوص داوطلبان بومی استان یزد
25691 روزانه پردیس امام سجاد(ع) بیرجند خراسان جنوبی دبیری تاریخ با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان یزد محل خدمت تفت
25692 روزانه پردیس امام سجاد(ع) بیرجند خراسان جنوبی دبیری تاریخ با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان یزد محل خدمت زارچ
25700 روزانه پردیس امام سجاد(ع) بیرجند خراسان جنوبی آموزش جغرافیا با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان یزد محل خدمت ناحیه یک
25701 روزانه پردیس امام سجاد(ع) بیرجند خراسان جنوبی آموزش جغرافیا با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان یزد محل خدمت بافق
25702 روزانه پردیس امام سجاد(ع) بیرجند خراسان جنوبی آموزش جغرافیا با آزمون زن 2 مخصوص داوطلبان بومی استان یزد محل خدمت میبد
25703 روزانه پردیس امام سجاد(ع) بیرجند خراسان جنوبی آموزش جغرافیا با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان یزد محل خدمت ناحیه دو
27482 روزانه پردیس امام سجاد(ع) بیرجند خراسان جنوبی آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بیرجند، خوسف، درمیان، سربیشه، نهبندان محل خدمت سربیشه
27483 روزانه پردیس امام سجاد(ع) بیرجند خراسان جنوبی آموزش ابتدایی با آزمون زن 6 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای زیرکوه، قائنات محل خدمت زیرکوه
27484 روزانه پردیس امام سجاد(ع) بیرجند خراسان جنوبی آموزش ابتدایی با آزمون زن 16 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بیرجند، خوسف، درمیان، سربیشه، نهبندان محل خدمت بیرجند
27485 روزانه پردیس امام سجاد(ع) بیرجند خراسان جنوبی آموزش ابتدایی با آزمون زن 9 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بشرویه، طبس، سرایان، فردوس محل خدمت طبس
27486 روزانه پردیس امام سجاد(ع) بیرجند خراسان جنوبی آموزش ابتدایی با آزمون زن 8 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بشرویه، طبس، سرایان، فردوس محل خدمت فردوس
27487 روزانه پردیس امام سجاد(ع) بیرجند خراسان جنوبی آموزش ابتدایی با آزمون زن 6 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بیرجند، خوسف، درمیان، سربیشه، نهبندان محل خدمت نهبندان
27488 روزانه پردیس امام سجاد(ع) بیرجند خراسان جنوبی آموزش ابتدایی با آزمون زن 6 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بشرویه، طبس، سرایان، فردوس محل خدمت سرایان
27489 روزانه پردیس امام سجاد(ع) بیرجند خراسان جنوبی آموزش ابتدایی با آزمون زن 4 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بشرویه، طبس، سرایان، فردوس محل خدمت بشرویه
27490 روزانه پردیس امام سجاد(ع) بیرجند خراسان جنوبی آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بشرویه، طبس، سرایان، فردوس محل خدمت دستگردان
27491 روزانه پردیس امام سجاد(ع) بیرجند خراسان جنوبی آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بیرجند، خوسف، درمیان، سربیشه، نهبندان محل خدمت خوسف
27492 روزانه پردیس امام سجاد(ع) بیرجند خراسان جنوبی آموزش ابتدایی با آزمون زن 5 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بیرجند، خوسف، درمیان، سربیشه، نهبندان محل خدمت درمیان
27493 روزانه پردیس امام سجاد(ع) بیرجند خراسان جنوبی آموزش ابتدایی با آزمون زن 8 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای زیرکوه، قائنات محل خدمت قاین
22760 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش مشاوره و راهنمایی با آزمون مرد 5 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کرج، فردیس محل خدمت کرج. ناحیه 1
22761 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش مشاوره و راهنمایی با آزمون مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اشتهارد، طالقان محل خدمت اشتهارد
22762 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش مشاوره و راهنمایی با آزمون مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای نظرآباد، ساوجبلاغ محل خدمت نظرآباد
22763 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش مشاوره و راهنمایی با آزمون مرد 5 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کرج، فردیس محل خدمت کرج. ناحیه 4
22764 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش مشاوره و راهنمایی با آزمون مرد 5 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کرج، فردیس محل خدمت کرج. ناحیه 2
22765 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش مشاوره و راهنمایی با آزمون مرد 5 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کرج، فردیس محل خدمت کرج. ناحیه 3
22766 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش مشاوره و راهنمایی با آزمون مرد 5 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای نظرآباد، ساوجبلاغ محل خدمت ساوجبلاغ
24404 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آوج، تاکستان، بوئین زهرا، البرز محل خدمت بوئین زهرااولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آوج، تاکستان، بوئین زهرا، البرز محل خدمت بوئین زهرا مخصوص داوطلبان بومی استان قزوین
24405 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آوج، تاکستان، بوئین زهرا، البرز محل خدمت آوج
24406 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان قزوین محل خدمت رودبار الموت
24407 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آوج، تاکستان، بوئین زهرا، البرز محل خدمت ضیاءآباد
24408 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان قزوین محل خدمت قزوین ناحیه1
24409 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان قزوین محل خدمت قزوین ناحیه2
24410 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان قزوین محل خدمت طارم سفلی
24411 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آبیک، البرز، قزوین محل خدمت البرز
24412 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آبیک، البرز محل خدمت آبیک
24413 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آوج، تاکستان، بوئین زهرا، البرز محل خدمت شال
24414 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آوج، تاکستان، بوئین زهرا، البرز محل خدمت خرمدشت
24415 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آوج، تاکستان، بوئین زهرا، البرز محل خدمت تاکستان
24416 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آوج، تاکستان، بوئین زهرا، البرز محل خدمت اسفرورین
24956 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای لاهیجان، سیاهکل محل خدمت سیاهکل
24957 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رشت محل خدمت سنگر
24958 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رودسر محل خدمت رودسر
24959 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رشت محل خدمت رشت ناحیه 2
24960 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بندر انزلی، رضوانشهر محل خدمت رضوانشهر
24961 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رودبار محل خدمت رحمتآباد
24962 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای لاهیجان، سیاهکل محل خدمت دیلمان
24963 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رشت محل خدمت خشکبیجار
24964 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رودسر محل خدمت چابکسر
24965 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان طوالش محل خدمت تالش
24966 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آستانه اشرفیه، کیاشهر محل خدمت آستانه اشرفیه
24967 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان آستارا، بخش حویق شهرستان طوالش محل خدمت آستارا
24968 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای لنگرود، املش محل خدمت املش
24969 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رشت محل خدمت رشت ناحیه 1
24970 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای لاهیجان، سیاهکل محل خدمت لاهیجان
24971 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای لنگرود، املش محل خدمت لنگرود
24972 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شفت، فومن محل خدمت فومن
24973 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ماسال، صومعه سرا محل خدمت ماسال وشاندرمن
24974 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رودسر محل خدمت کلاچای
24975 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ماسال، صومعه سرا محل خدمت صومعه سرا
24976 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای لنگرود، املش محل خدمت اتاقور
24977 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رشت محل خدمت خمام
24978 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رودبار محل خدمت رودبار
24979 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شفت، فومن محل خدمت شفت
25042 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش مشاوره و راهنمایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رودبار محل خدمت رحمتآباد
25043 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش مشاوره و راهنمایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای لاهیجان، سیاهکل محل خدمت لاهیجان
25044 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش مشاوره و راهنمایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رودبار محل خدمت رودبار
25045 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش مشاوره و راهنمایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای لنگرود، املش محل خدمت لنگرود
25046 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش مشاوره و راهنمایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شفت، فومن محل خدمت شفت
25047 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش مشاوره و راهنمایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رودسر محل خدمت رودسر
25048 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش مشاوره و راهنمایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بندر انزلی، رضوانشهر محل خدمت رضوانشهر
25049 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش مشاوره و راهنمایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شفت، فومن محل خدمت فومن
25050 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش مشاوره و راهنمایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رشت محل خدمت آستارا
25051 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش مشاوره و راهنمایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بندر انزلی، رضوانشهر محل خدمت بندرانزلی
25052 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش مشاوره و راهنمایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان آستارا، بخش حویق شهرستان طوالش محل خدمت حویق
25053 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش مشاوره و راهنمایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای لاهیجان، سیاهکل محل خدمت سیاهکل
25054 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش مشاوره و راهنمایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای لاهیجان، سیاهکل محل خدمت دیلمان
25055 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش مشاوره و راهنمایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ماسال، صومعه سرا محل خدمت صومعه سرا
25056 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش مشاوره و راهنمایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رودبار محل خدمت عمارلو
25057 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش مشاوره و راهنمایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رشت محل خدمت رشت ناحیه 1
25058 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش مشاوره و راهنمایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان طوالش محل خدمت تالش
27145 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش و پرورش کودکان استثنایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اشتهارد، طالقان محل خدمت اشتهارد
27146 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش و پرورش کودکان استثنایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای نظرآباد، ساوجبلاغ محل خدمت ساوجبلاغ
27147 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش و پرورش کودکان استثنایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کرج، فردیس محل خدمت کرج. ناحیه 1
27148 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش و پرورش کودکان استثنایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کرج، فردیس محل خدمت کرج. ناحیه 2
27149 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش و پرورش کودکان استثنایی با آزمون مرد 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کرج، فردیس محل خدمت کرج. ناحیه 3
27150 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش و پرورش کودکان استثنایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کرج، فردیس محل خدمت کرج. ناحیه 4
27151 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش و پرورش کودکان استثنایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای نظرآباد، ساوجبلاغ محل خدمت نظرآباد
27861 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش و پرورش کودکان استثنایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان خدابنده محل خدمت خدابندهاولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان خدابنده محل خدمت خدابنده مخصوص داوطلبان بومی استان زنجان
27862 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش و پرورش کودکان استثنایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای زنجان، ایجرود، ماهنشان محل خدمت زنجانرود
27863 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش و پرورش کودکان استثنایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای زنجان، ایجرود، ماهنشان محل خدمت ناحیه یک
27864 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش و پرورش کودکان استثنایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان خدابنده محل خدمت بزینه رود
27865 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش و پرورش کودکان استثنایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای زنجان، ایجرود، ماهنشان محل خدمت انگوران
28281 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش و پرورش کودکان استثنایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آوج، تاکستان، بوئین زهرا، البرز محل خدمت تاکستان
28282 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش و پرورش کودکان استثنایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان قزوین محل خدمت قزوین ناحیه1
28283 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش و پرورش کودکان استثنایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آبیک، البرز، قزوین محل خدمت البرز
28284 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش و پرورش کودکان استثنایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آبیک، البرز محل خدمت آبیک
28590 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رودبار محل خدمت رودبار
28591 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 6 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بندر انزلی، رضوانشهر محل خدمت رضوانشهر
28592 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رشت محل خدمت سنگر
28593 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رودسر محل خدمت رودسر
28594 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای لنگرود، املش محل خدمت کومله
28595 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 7 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان آستارا، بخش حویق شهرستان طوالش محل خدمت آستارا
28596 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 9 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رشت محل خدمت رشت ناحیه 2
28597 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رودسر محل خدمت رحیم آیاد
28598 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رودبار محل خدمت رحمتآباد
28599 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای لاهیجان، سیاهکل محل خدمت دیلمان
28600 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رشت محل خدمت خمام
28601 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رشت محل خدمت خشکبیجار
28602 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای لاهیجان، سیاهکل محل خدمت رودبنه
28603 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای لاهیجان، سیاهکل محل خدمت سیاهکل
28604 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 5 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شفت، فومن محل خدمت شفت
28605 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 5 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای لاهیجان، سیاهکل محل خدمت لاهیجان
28606 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رشت محل خدمت کوچصفهان
28607 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رودسر محل خدمت کلاچای
28608 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 6 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شفت، فومن محل خدمت فومن
28609 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رودبار محل خدمت عمارلو
28610 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان آستارا، بخش حویق شهرستان طوالش محل خدمت حویق
28611 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 14 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان طوالش محل خدمت تالش
28612 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آستانه اشرفیه، کیاشهر محل خدمت بندرکیاشهر
28613 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بندر انزلی، رضوانشهر محل خدمت بندرانزلی
28614 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آستانه اشرفیه، کیاشهر محل خدمت آستانه اشرفیه
28615 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ماسال، صومعه سرا محل خدمت تولمات
28616 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 13 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رشت محل خدمت رشت ناحیه 1
28617 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 5 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای لنگرود، املش محل خدمت لنگرود
28618 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 7 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ماسال، صومعه سرا محل خدمت ماسال وشاندرمن
28619 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای لنگرود، املش محل خدمت اتاقور
28620 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رودسر محل خدمت چابکسر
28621 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 5 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ماسال، صومعه سرا محل خدمت صومعه سرا
28622 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رشت محل خدمت لشت نشا
28623 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای لنگرود، املش محل خدمت املش
28666 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش و پرورش کودکان استثنایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بندر انزلی، رضوانشهر محل خدمت بندرانزلی
28667 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش و پرورش کودکان استثنایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رشت محل خدمت رشت ناحیه 2
28668 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش و پرورش کودکان استثنایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رشت محل خدمت رشت ناحیه 1
28669 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش و پرورش کودکان استثنایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان طوالش محل خدمت تالش
28670 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش و پرورش کودکان استثنایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان آستارا، بخش حویق شهرستان طوالش محل خدمت آستارا
28671 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش و پرورش کودکان استثنایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آستانه اشرفیه، کیاشهر محل خدمت آستانه اشرفیه
28672 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش و پرورش کودکان استثنایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رودسر محل خدمت رودسر
28673 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش و پرورش کودکان استثنایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای لنگرود، املش محل خدمت املش
28674 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش و پرورش کودکان استثنایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای لاهیجان، سیاهکل محل خدمت لاهیجان
28675 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش و پرورش کودکان استثنایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رودبار محل خدمت رودبار
23337 روزانه پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد خراسان شمالی دبیری زبان و ادبیات عربی با آزمون مرد 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای زیرکوه، قائنات محل خدمت قاین
23338 روزانه پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد خراسان شمالی دبیری زبان و ادبیات عربی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بیرجند، خوسف، درمیان، سربیشه، نهبندان محل خدمت نهبندان
23339 روزانه پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد خراسان شمالی دبیری زبان و ادبیات عربی با آزمون مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بیرجند، خوسف، درمیان، سربیشه، نهبندان محل خدمت بیرجند
23340 روزانه پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد خراسان شمالی دبیری زبان و ادبیات عربی با آزمون مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بشرویه، طبس، سرایان، فردوس محل خدمت فردوس
23341 روزانه پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد خراسان شمالی دبیری زبان و ادبیات عربی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بشرویه، طبس، سرایان، فردوس محل خدمت طبس
23430 روزانه پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد خراسان شمالی دبیری زبان و ادبیات عربی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای جغتای، جوین محل خدمت جغتای
23431 روزانه پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد خراسان شمالی دبیری زبان و ادبیات عربی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای مشهد، کلات، بینالود محل خدمت احمدآباد
23432 روزانه پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد خراسان شمالی دبیری زبان و ادبیات عربی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای باخرز، تایباد، تربت جام محل خدمت صالحآباد
23433 روزانه پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد خراسان شمالی دبیری زبان و ادبیات عربی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تربت حیدریه، خواف، رشتخوار، زاوه محل خدمت خواف
23527 روزانه پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد خراسان شمالی دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون مرد 7 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگلان محل خدمت بجنورد
23528 روزانه پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد خراسان شمالی دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان اسفراین محل خدمت بام و صفیآباد
23529 روزانه پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد خراسان شمالی دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان اسفراین محل خدمت اسفراین
23530 روزانه پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد خراسان شمالی دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون مرد 6 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگلان محل خدمت مانه وسملقان
23531 روزانه پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد خراسان شمالی دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای جاجرم، گرمه محل خدمت جاجرم
23532 روزانه پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد خراسان شمالی دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون مرد 4 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شیروان، فاروج محل خدمت شیروان
23533 روزانه پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد خراسان شمالی دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای جاجرم، گرمه محل خدمت گرمه
23534 روزانه پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد خراسان شمالی دبیری الهیات و معارف اسلامی با آزمون مرد 4 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگلان محل خدمت رازو جرگلان
23560 روزانه پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد خراسان شمالی دبیری زبان و ادبیات عربی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان اسفراین محل خدمت اسفراین
23561 روزانه پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد خراسان شمالی دبیری زبان و ادبیات عربی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شیروان، فاروج محل خدمت شیروان
23562 روزانه پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد خراسان شمالی دبیری زبان و ادبیات عربی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگلان محل خدمت مانه وسملقان
23563 روزانه پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد خراسان شمالی دبیری زبان و ادبیات عربی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگلان محل خدمت بجنورد
23564 روزانه پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگلان محل خدمت رازو جرگلان
23565 روزانه پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 4 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگلان محل خدمت مانه وسملقان
23566 روزانه پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان اسفراین محل خدمت اسفراین
23567 روزانه پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان اسفراین محل خدمت بام و صفیآباد
23568 روزانه پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای جاجرم، گرمه محل خدمت جاجرم
23569 روزانه پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 5 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگلان محل خدمت بجنورد
23570 روزانه پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای جاجرم، گرمه محل خدمت گرمه
23571 روزانه پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شیروان، فاروج محل خدمت فاروج
23572 روزانه پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 4 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شیروان، فاروج محل خدمت شیروان
23959 روزانه پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سمنان، سرخه، مهدی شهر محل خدمت مهدی شهر
23960 روزانه پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شاهرود، میامی محل خدمت میامی
23961 روزانه پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان دامغان محل خدمت امیرآباد
23962 روزانه پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سمنان، سرخه، مهدی شهر محل خدمت سمنان
23963 روزانه پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای گرمسار، آرادان محل خدمت آرادان
23964 روزانه پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان دامغان محل خدمت دامغان
23965 روزانه پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای گرمسار، آرادان محل خدمت گرمسار
23966 روزانه پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شاهرود، میامی محل خدمت بیارجمند
23967 روزانه پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شاهرود، میامی محل خدمت شاهرود
23968 روزانه پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شاهرود، میامی محل خدمت بسطام
24886 روزانه پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد خراسان شمالی دبیری زبان و ادبیات عربی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آزادشهر، رامیان، علیآباد، مینودشت محل خدمت مینودشت
24887 روزانه پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد خراسان شمالی دبیری زبان و ادبیات عربی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آققـلا، گرگـان، تـرکمن، کردکوی، بنـدرگز، گمیشـان محـل خـدمت گمیشان
24888 روزانه پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد خراسان شمالی دبیری زبان و ادبیات عربی با آزمون مرد 4 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آققـلا، گرگـان، تـرکمن، کردکوی، بنـدرگز، گمیشـان محـل خـدمت گرگان
24889 روزانه پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد خراسان شمالی دبیری زبان و ادبیات عربی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آققلا، گرگان، ترکمن، کردکوی، بندرگز، گمیشان محل خدمت آققلا
24890 روزانه پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد خراسان شمالی دبیری زبان و ادبیات عربی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آزادشهر، رامیان، علیآباد، مینودشت محل خدمت آزادشهر
24891 روزانه پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد خراسان شمالی دبیری زبان و ادبیات عربی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آققـلا، گرگـان، تـرکمن، کردکوی، بنـدرگز، گمیشـان محـل خـدمت کردکوی
24892 روزانه پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد خراسان شمالی دبیری زبان و ادبیات عربی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای گنبدکاووس، گالیکش، کلاله، مراوه تپه محل خدمت کلاله
24893 روزانه پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد خراسان شمالی دبیری زبان و ادبیات عربی با آزمون مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای گنبدکاووس، گالیکش، کلاله، مراوه تپه محل خدمت گنبدکاووس
24894 روزانه پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد خراسان شمالی دبیری زبان و ادبیات عربی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای گنبدکاووس، گالیکش، کلاله، مراوه تپه محل خدمت گالیکش
24895 روزانه پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد خراسان شمالی دبیری زبان و ادبیات عربی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آزادشهر، رامیان، علیآباد، مینودشت محل خدمت رامیان
27656 روزانه پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش ابتدایی با آزمون مرد 13 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان اسفراین محل خدمت اسفراین
27657 روزانه پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش ابتدایی با آزمون مرد 25 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگلان محل خدمت بجنورد
27658 روزانه پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش ابتدایی با آزمون مرد 6 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای جاجرم، گرمه محل خدمت جاجرم
27659 روزانه پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش ابتدایی با آزمون مرد 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای جاجرم، گرمه محل خدمت گرمه
27660 روزانه پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش ابتدایی با آزمون مرد 5 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شیروان، فاروج محل خدمت فاروج
27661 روزانه پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش ابتدایی با آزمون مرد 25 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شیروان، فاروج محل خدمت شیروان
27662 روزانه پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش ابتدایی با آزمون مرد 19 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگلان محل خدمت رازو جرگلان
27663 روزانه پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش ابتدایی با آزمون مرد 23 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگلان محل خدمت مانه وسملقان
27664 روزانه پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش ابتدایی با آزمون مرد 9 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان اسفراین محل خدمت بام و صفیآباد
22201 روزانه پردیس امیرکبیر کرج البرز دبیری تاریخ با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اهر، هریس، تبریز محل خدمت خواجهاولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اهر، هریس، تبریز محل خدمت خواجه
22202 روزانه پردیس امیرکبیر کرج البرز دبیری تاریخ با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بستانآباد، تبریز، سراب، هریس محل خدمت بستانآباد
22203 روزانه پردیس امیرکبیر کرج البرز دبیری تاریخ با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اسکو، تبریز، آذرشهر محل خدمت اسکو
22204 روزانه پردیس امیرکبیر کرج البرز دبیری تاریخ با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شبستر، مرند، جلفا محل خدمت صوفیان
22205 روزانه پردیس امیرکبیر کرج البرز دبیری تاریخ با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای هشترود، چاراویماق، مراغه محل خدمت چاراویماق
22211 روزانه پردیس امیرکبیر کرج البرز آموزش جغرافیا با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اهر، هریس، تبریز محل خدمت خواجه
22212 روزانه پردیس امیرکبیر کرج البرز آموزش جغرافیا با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اهر، کلیبر، خداآفرین محل خدمت هوراند
22213 روزانه پردیس امیرکبیر کرج البرز آموزش جغرافیا با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بستانآباد، تبریز، سراب، هریس محل خدمت بستانآباد
22214 روزانه پردیس امیرکبیر کرج البرز آموزش جغرافیا با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شبستر، مرند، جلفا محل خدمت شبستر
22215 روزانه پردیس امیرکبیر کرج البرز آموزش جغرافیا با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اسکو، تبریز، آذرشهر محل خدمت آذرشهر
22337 روزانه پردیس امیرکبیر کرج البرز دبیری تاریخ با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان ارومیه محل خدمت سیلوانااولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان ارومیه محل خدمت سیلوانا مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان غربی
22338 روزانه پردیس امیرکبیر کرج البرز دبیری تاریخ با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان ارومیه محل خدمت صومای برادوست
22339 روزانه پردیس امیرکبیر کرج البرز دبیری تاریخ با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای خوی، چایپاره محل خدمت چایپاره
22342 روزانه پردیس امیرکبیر کرج البرز آموزش جغرافیا با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان ارومیه محل خدمت سیلوانا
22343 روزانه پردیس امیرکبیر کرج البرز آموزش جغرافیا با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان ارومیه محل خدمت انزل
22344 روزانه پردیس امیرکبیر کرج البرز آموزش جغرافیا با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای نقده، اشنویه محل خدمت اشنویه
22345 روزانه پردیس امیرکبیر کرج البرز آموزش جغرافیا با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان ارومیه محل خدمت صومای برادوست
22448 روزانه پردیس امیرکبیر کرج البرز دبیری تاریخ با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بیله سوار، پارسآباد محل خدمت پارسآباداولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بیله سوار، پارسآباد محل خدمت پارسآباد مخصوص داوطلبان بومی استان اردبیل
22449 روزانه پردیس امیرکبیر کرج البرز آموزش جغرافیا با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بیله سوار، پارسآباد محل خدمت پارسآباد
22695 روزانه پردیس امیرکبیر کرج