دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در نوع پذیرش در دانشگاه نوبت دوم و در رشته گروه علوم انسانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
13015 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی علوم تربیتی با آزمون زن و مرد 10
13019 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد علوم سیاسی با آزمون زن 10
13020 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد فقه و مبانی حقوق اسلامی با آزمون مرد 10
13021 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد راهنمایی و مشاوره با آزمون زن و مرد 10
13023 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مطالعات خانواده با آزمون زن 10 محل تحصیل مرکز آموزش عالی حضرت خدیجه (س)
16013 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 6
16014 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد روانشناسی با آزمون مرد 6
16015 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مدیریت دولتی با آزمون مرد 6
16019 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد کاردانی علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 12
13042 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان تاریخ با آزمون زن و مرد 5
13043 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان جامعه شناسی با آزمون زن و مرد 10
13044 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان جغرافیا با آزمون زن و مرد 15
13045 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان حقوق با آزمون زن و مرد 20
13046 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زبان و ادبیات عربی با آزمون زن و مرد 5
13047 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 10
13048 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان علوم تربیتی با آزمون زن و مرد 20
13049 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان علوم سیاسی با آزمون زن و مرد 10
13050 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان علوم قرآن و حدیث با آزمون زن و مرد 10
13051 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان فلسفه با آزمون زن و مرد 5
13052 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان فلسفه و کلام اسلامی با آزمون زن و مرد 10
13053 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان راهنمایی و مشاوره با آزمون زن و مرد 10
16036 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 6
16037 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان حسابداری با آزمون زن و مرد 9
16038 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی با آزمون زن و مرد 12
16039 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 2
16040 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت دولتی با آزمون زن و مرد 2
16041 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 2
13067 نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران ادیان و عرفان با آزمون زن 5
13068 نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران تاریخ با آزمون زن 8
13069 نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران تاریخ و تمدن ملل اسلامی با آزمون زن 6
13070 نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران جامعه شناسی با آزمون زن 9
13071 نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران حقوق با آزمون زن 8
13072 نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن 8
13073 نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علوم تربیتی با آزمون زن 6
13074 نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علوم قرآن و حدیث با آزمون زن 5
13075 نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی با آزمون زن 6
13076 نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران فلسفه و حکمت اسلامی با آزمون زن 6
13077 نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران راهنمایی و مشاوره با آزمون زن 8
13078 نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مطالعات خانواده با آزمون زن 9
16049 نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علوم اقتصادی با آزمون زن 5
16050 نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران حسابداری با آزمون زن 5
16051 نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران روانشناسی با آزمون زن 6
16054 نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن 5
16055 نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مدیریت بازرگانی با آزمون زن 5
16056 نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مدیریت مالی با آزمون زن 5 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
13086 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام جامعه شناسی با آزمون زن و مرد 10
13087 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام حقوق با آزمون زن و مرد 10
13088 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 10
13089 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام فقه و مبانی حقوق اسلامی با آزمون زن و مرد 10
13090 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام فلسفه و حکمت اسلامی با آزمون زن و مرد 10
16060 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 6
16061 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام حسابداری با آزمون زن و مرد 6
16062 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 6
15906 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام زبان و ادبیات عربی صرفا سوابق زن و مرد 8
15907 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 18
16065 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 12 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
13005 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان جامعه شناسی با آزمون زن و مرد 20
13006 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان حقوق با آزمون مرد 20
13007 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم سیاسی با آزمون زن 20
13008 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم قرآن و حدیث با آزمون مرد 20
16002 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم اقتصادی با آزمون مرد 12
13098 نوبت دوم دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی جغرافیا با آزمون زن و مرد 10
13099 نوبت دوم دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی فقه و حقوق اسلامی با آزمون زن و مرد 10
16071 نوبت دوم دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی حسابداری با آزمون زن و مرد 6
13116 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی تاریخ با آزمون زن و مرد 10
13117 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی جامعه شناسی با آزمون زن و مرد 10
13118 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی جغرافیا با آزمون زن و مرد 20
13119 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی حقوق با آزمون زن و مرد 10
13120 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 15
13121 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم تربیتی با آزمون زن و مرد 10
13122 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم سیاسی با آزمون زن و مرد 10
13123 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فلسفه و کلام اسلامی با آزمون زن و مرد 10
16084 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی روانشناسی با آزمون زن و مرد 6
16085 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن و مرد 6
16089 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 12 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
13145 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تاریخ با آزمون زن و مرد 18
13146 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جامعه شناسی با آزمون زن و مرد 40
13147 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جغرافیا با آزمون زن و مرد 40
13148 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق با آزمون زن و مرد 18
13149 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 10
13150 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم تربیتی با آزمون زن و مرد 30
13151 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم سیاسی با آزمون زن و مرد 14
13152 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فلسفه با آزمون زن و مرد 10
16101 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 22
16103 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی با آزمون زن و مرد 10
16106 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن و مرد 14
16107 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت جهانگردی با آزمون زن و مرد 14
13153 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات ترکی آذری صرفا سوابق زن و مرد 10
13156 نوبت دوم دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی باستان شناسی با آزمون زن و مرد 10
13157 نوبت دوم دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی علوم سیاسی با آزمون زن و مرد 10
13191 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان باستان شناسی با آزمون زن 15
13192 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان تاریخ با آزمون زن و مرد 15
13193 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان جغرافیا با آزمون زن و مرد 15
13194 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 15
13645 نوبت دوم دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم حقوق با آزمون زن 35
16576 نوبت دوم دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم حسابداری با آزمون زن 21
16577 نوبت دوم دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم علوم قرآن و حدیث با آزمون زن 18
16578 نوبت دوم دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم فقه و حقوق اسلامی با آزمون زن 18
16579 نوبت دوم دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم مدیریت بازرگانی با آزمون زن 18
16580 نوبت دوم دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم مدیریت کسب و کارهای کوچک با آزمون زن 15
13204 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی حقوق با آزمون زن و مرد 10
13205 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زبان و ادبیات عربی با آزمون زن و مرد 12
13206 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 15
13207 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم تربیتی با آزمون زن و مرد 10
13208 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم سیاسی با آزمون زن و مرد 12
13209 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم قرآن و حدیث با آزمون زن و مرد 10
13210 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی فقه و مبانی حقوق اسلامی با آزمون زن و مرد 12
13211 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی فلسفه و حکمت اسلامی با آزمون زن و مرد 10
16133 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی روانشناسی با آزمون زن و مرد 5
15909 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 54
13227 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان جغرافیا با آزمون زن و مرد 14
13228 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان حقوق با آزمون زن و مرد 45 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16156 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 6
16162 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 9
16163 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 9
13239 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حقوق با آزمون زن و مرد 10
13240 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم سیاسی با آزمون زن و مرد 20
13241 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه فقه و مبانی حقوق اسلامی با آزمون زن و مرد 40
16172 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حسابداری با آزمون زن و مرد 24
16173 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه روانشناسی با آزمون زن و مرد 24
15910 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 8
16176 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 36 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
13247 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان تاریخ با آزمون زن و مرد 20
13248 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان جغرافیا با آزمون زن و مرد 20
13249 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان حقوق با آزمون زن و مرد 20
13250 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات عربی با آزمون زن و مرد 20
13251 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 20
16181 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن و مرد 12
16188 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 12 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
13257 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان جغرافیا با آزمون زن و مرد 30
13258 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان حقوق با آزمون زن و مرد 5
13259 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 10
13260 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان فلسفه و حکمت اسلامی با آزمون زن و مرد 5
16195 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان روانشناسی با آزمون زن و مرد 21 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16198 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 2
16199 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 6 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16200 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان کاردانی حسابداری با آزمون زن و مرد 2
15913 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 8
13262 نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 5
16202 نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس روانشناسی با آزمون زن و مرد 2
13268 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان حقوق با آزمون زن و مرد 35
13269 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان زبان و ادبیات عربی با آزمون زن و مرد 20
13270 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 45
13271 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان فقه و مبانی حقوق اسلامی با آزمون زن و مرد 20
16211 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 18
16212 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان حسابداری با آزمون زن و مرد 24 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16214 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت جهانگردی با آزمون زن و مرد 27
16215 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 12
16216 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت دولتی با آزمون زن و مرد 24 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16217 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 24 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16218 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت کسب و کارهای کوچک با آزمون زن و مرد 18
15914 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ادیان و عرفان صرفا سوابق زن و مرد 27
16221 نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) سمنان روانشناسی با آزمون زن و مرد 12
16222 نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) سمنان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا سوابق زن و مرد 18
13275 نوبت دوم دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان جغرافیا با آزمون زن و مرد 25
13276 نوبت دوم دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان علوم تربیتی با آزمون زن و مرد 25
15915 نوبت دوم دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 23
13288 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان ادیان و عرفان با آزمون زن و مرد 15 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
13289 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان باستان شناسی با آزمون مرد 15 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
13290 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تاریخ با آزمون زن و مرد 15
13291 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان جامعه شناسی با آزمون زن و مرد 10
13292 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات عربی با آزمون زن و مرد 15
13293 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 15
13294 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم تربیتی با آزمون زن و مرد 50 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
13295 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم قرآن و حدیث با آزمون زن و مرد 15
13296 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فقه و مبانی حقوق اسلامی با آزمون زن و مرد 15
13297 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فلسفه و کلام اسلامی با آزمون زن و مرد 15 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16234 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 12
16235 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان حسابداری با آزمون زن و مرد 6
16236 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان روانشناسی با آزمون زن و مرد 18 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16237 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت دولتی با آزمون زن و مرد 12
16238 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت کسب و کارهای کوچک با آزمون زن و مرد 15
16239 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت مالی با آزمون زن و مرد 12
16241 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 24 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
13311 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری باستان شناسی با آزمون زن و مرد 5
13312 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری حقوق با آزمون زن و مرد 5
13313 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 5
13314 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم قرآن و حدیث با آزمون زن و مرد 5
13315 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری راهنمایی و مشاوره با آزمون زن و مرد 5
16247 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مدیریت جهانگردی با آزمون زن و مرد 2
13317 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد (محل تحصیل دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان) چهارمحال وبختیاری فقه و حقوق اسلامی با آزمون زن و مرد 5
13328 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تاریخ با آزمون زن و مرد 15
13329 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان جامعه شناسی با آزمون زن و مرد 15
13330 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان جغرافیا با آزمون زن و مرد 15
13331 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زبان و ادبیات عربی با آزمون زن و مرد 15
13332 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 15
13333 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم تربیتی با آزمون زن و مرد 15
13334 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم سیاسی با آزمون زن و مرد 15
13335 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم قرآن و حدیث با آزمون زن و مرد 45
13336 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فقه و مبانی حقوق اسلامی با آزمون زن و مرد 35
13337 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فلسفه با آزمون زن و مرد 15
16256 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 9
16257 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان حسابداری با آزمون زن و مرد 7
16258 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان روانشناسی با آزمون زن و مرد 9
16259 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن و مرد 9
16260 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 9
15916 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فقه و حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 8
16267 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی بافت) کرمان حسابداری با آزمون زن 24
16268 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی بافت) کرمان مدیریت بازرگانی با آزمون مرد 18
16269 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی بافت) کرمان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 24
13361 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم سیاسی با آزمون زن و مرد 40 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16286 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حسابداری با آزمون زن و مرد 24 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16287 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 24 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
13384 نوبت دوم دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران روزنامه نگاری با آزمون زن و مرد 10 پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (شرایط در بخش پیوستها)
16317 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 12
16318 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان حسابداری با آزمون زن و مرد 24
16319 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 24
13401 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تعاون و رفاه اجتماعی با آزمون زن و مرد 25
13402 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تاریخ با آزمون زن و مرد 12
13403 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران جامعه شناسی با آزمون زن و مرد 25
13404 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق با آزمون زن و مرد 20
13405 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روابط عمومی با آزمون زن و مرد 25
13406 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روزنامه نگاری با آزمون زن و مرد 25
13407 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات عربی با آزمون زن و مرد 12
13408 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 25
13409 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم تربیتی با آزمون زن و مرد 25
13410 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم سیاسی با آزمون زن و مرد 25
13411 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم قرآن و حدیث با آزمون زن و مرد 25
13412 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران فلسفه با آزمون زن و مرد 12
13413 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مترجمی زبان عربی با آزمون زن و مرد 12
13414 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مددکاری اجتماعی با آزمون زن و مرد 25
13415 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران راهنمایی و مشاوره با آزمون زن و مرد 15
13416 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مطالعات ارتباطی و فناوری اطلاعات با آزمون زن و مرد 25
16335 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 48
16336 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابداری با آزمون زن و مرد 12
16337 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن و مرد 9
16338 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت جهانگردی با آزمون زن و مرد 6
16339 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 6
16340 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت بیمه با آزمون زن و مرد 6
16341 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت دولتی با آزمون زن و مرد 6
16342 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 6
16344 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (محل تحصیل موسسه آموزش عالی بیمه اکو) تهران مدیریت بیمه اکو با آزمون زن و مرد 18 * پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (شرایط در بخش پیوستها)
16353 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 6
16354 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان مدیریت و بازرگانی دریایی با آزمون زن و مرد 6
16356 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل آمل) مازندران علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 36
16358 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل تهران) تهران علوم قرآن و حدیث با آزمون زن و مرد 36
16360 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل دولت آباد اصفهان) اصفهان علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 36
16362 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل زاهدان) سیستان وبلوچستان علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 36
16365 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل شیراز) فارس علوم قرآن و حدیث با آزمون زن و مرد 36
16366 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل شیراز) فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی با آزمون زن و مرد 36
16370 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل کرمانشاه) کرمانشاه علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 36
16372 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل مراغه) آذربایجان شرقی علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 36
16374 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل مشهد) خراسان رضوی علوم قرآن و حدیث با آزمون زن و مرد 36
16376 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل میبد) یزد علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 36
16368 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه – قم (محل تحصیل قم) قم علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 36
13432 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تاریخ با آزمون زن و مرد 13
13433 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تاریخ و تمدن ملل اسلامی با آزمون زن و مرد 15
13434 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی جامعه شناسی با آزمون زن و مرد 20
13435 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی جغرافیا با آزمون زن و مرد 30
13436 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حقوق با آزمون زن و مرد 20
13437 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات عربی با آزمون زن و مرد 13
13438 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 13
13439 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم تربیتی با آزمون زن و مرد 20
13440 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم سیاسی با آزمون زن و مرد 15
13441 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم قرآن و حدیث با آزمون زن و مرد 18 گذرانده و یا نمره قبولی ان را از مراکز معتبر ارایه کنند. روانخوانی و تجوید مقدماتی قران (فصیح خوانی) را به صورت پیشنیاز پذیرفته شدگان این کد رشته علاوه برگذراندن 731 واحد باید 3 واحد درس
13442 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فقه و مبانی حقوق اسلامی با آزمون زن و مرد 15
13443 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فلسفه و حکمت اسلامی با آزمون زن و مرد 15
16387 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 15
16389 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حسابداری با آزمون زن و مرد 12
16390 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روانشناسی با آزمون زن و مرد 12
16393 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن و مرد 12
16394 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 6
16395 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت دولتی با آزمون زن و مرد 6
16396 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 6
15919 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ادیان و عرفان صرفا سوابق زن و مرد 14
13459 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان ادیان و عرفان با آزمون زن و مرد 11
13460 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان باستان شناسی با آزمون زن و مرد 5
13461 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان جامعه شناسی با آزمون زن و مرد 9
13462 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان حقوق با آزمون زن و مرد 8
13463 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان زبان و ادبیات عربی با آزمون زن و مرد 9
13464 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 9
13465 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان علوم تربیتی با آزمون زن و مرد 9
13466 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان علوم قرآن و حدیث با آزمون زن و مرد 9
13468 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مطالعات خانواده با آزمون زن 9 محل تحصیل پردیس خواهران
16407 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان روانشناسی با آزمون زن و مرد 5
16410 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 5
13476 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حقوق با آزمون زن و مرد 35 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16418 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 21 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16419 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حسابداری با آزمون زن و مرد 21 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16420 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان روانشناسی با آزمون زن و مرد 21 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
15920 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان زبان و ادبیات عربی صرفا سوابق زن و مرد 36 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
13484 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان جامعه شناسی با آزمون زن و مرد 10
13485 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان جغرافیا با آزمون زن و مرد 10
13486 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان حقوق با آزمون زن و مرد 10
13487 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان روابط عمومی با آزمون زن و مرد 10
13488 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 10
16429 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 9
16431 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 6
16433 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 6
13502 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان جامعه شناسی با آزمون زن و مرد 40
13503 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان جغرافیا با آزمون زن و مرد 30
13504 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان حقوق با آزمون زن و مرد 45
13505 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان زبان و ادبیات عربی با آزمون زن و مرد 25
13506 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 35
13507 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم تربیتی با آزمون زن و مرد 40
13508 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم سیاسی با آزمون زن و مرد 25
13509 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان راهنمایی و مشاوره با آزمون زن و مرد 40
16451 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 24
16453 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان حسابداری با آزمون زن و مرد 24
16454 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان روانشناسی با آزمون زن و مرد 9
16457 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت جهانگردی با آزمون زن و مرد 18
16458 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 24
16459 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 24
15923 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 27
13520 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان باستان شناسی با آزمون زن و مرد 15
13521 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان تاریخ با آزمون زن و مرد 15
13522 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان جغرافیا با آزمون زن و مرد 15
13523 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان حقوق با آزمون زن و مرد 15
13524 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زبان و ادبیات عربی با آزمون زن و مرد 15
13525 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 15
13526 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم تربیتی با آزمون زن و مرد 15
13527 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم سیاسی با آزمون زن و مرد 15
13528 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فلسفه و کلام اسلامی با آزمون زن و مرد 15
13529 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان راهنمایی و مشاوره با آزمون زن و مرد 15
16464 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 18
16465 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان روانشناسی با آزمون زن و مرد 9
16467 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 18
13542 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تاریخ با آزمون زن و مرد 30
13543 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران جامعه شناسی با آزمون زن و مرد 15
13544 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران جغرافیا با آزمون زن و مرد 40
13545 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق با آزمون زن و مرد 30
13546 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زبان و ادبیات عربی با آزمون زن و مرد 20
13547 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 40
13548 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم تربیتی با آزمون زن و مرد 40
13549 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم سیاسی با آزمون زن و مرد 40
13550 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم قرآن و حدیث با آزمون زن و مرد 30
13551 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فقه و مبانی حقوق اسلامی با آزمون زن و مرد 15
13552 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فلسفه و کلام اسلامی با آزمون زن و مرد 20
13553 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مردم شناسی با آزمون زن و مرد 20
16486 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 27
16487 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حسابداری با آزمون زن و مرد 24
16488 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران روانشناسی با آزمون زن و مرد 12
16491 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت جهانگردی با آزمون زن و مرد 12
16492 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 27
16493 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 27
16495 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری نوشهر) مازندران مدیریت جهانگردی با آزمون زن و مرد 24
13556 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری نوشهر) مازندران مردم شناسی صرفا سوابق زن و مرد 40
15925 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری نوشهر) مازندران باستان شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
13569 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی جغرافیا با آزمون زن و مرد 10
13570 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی حقوق با آزمون زن و مرد 10
16503 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی روانشناسی با آزمون زن و مرد 6
13573 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان حقوق با آزمون زن و مرد 20
13574 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان علوم تربیتی با آزمون زن و مرد 20
16509 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان روانشناسی با آزمون زن و مرد 12
13583 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی باستان شناسی با آزمون زن و مرد 10
13584 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی جامعه شناسی با آزمون زن و مرد 10
13585 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 10
13612 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان جامعه شناسی با آزمون زن و مرد 5
13613 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان جغرافیا با آزمون زن و مرد 5
13614 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 5
13615 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان راهنمایی و مشاوره با آزمون زن و مرد 10
16541 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان حسابداری با آزمون زن و مرد 6
16542 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان روانشناسی با آزمون زن و مرد 6
16544 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت امور گمرکی با آزمون زن و مرد 6
16545 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 6
16546 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت دولتی با آزمون زن و مرد 6
16547 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 6
16548 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 4 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
13592 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان تاریخ با آزمون زن و مرد 15
13593 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان زبان شناسی با آزمون زن و مرد 15
13594 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات عربی با آزمون زن و مرد 15
13595 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 15
13596 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان فقه و مبانی حقوق اسلامی با آزمون زن و مرد 15
13597 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مردم شناسی با آزمون زن و مرد 15
16519 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان حسابداری با آزمون زن و مرد 9
16520 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 9
16521 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مدیریت دولتی با آزمون زن و مرد 9
16522 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مدیریت کسب و کارهای کوچک با آزمون زن و مرد 9
13605 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان زبان و ادبیات عربی با آزمون زن و مرد 10
13606 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 10
16528 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 12
16529 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان حسابداری با آزمون زن و مرد 12
16530 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 12
16531 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 12
13607 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان زبان شناسی صرفا سوابق زن و مرد 10
15927 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان فلسفه و کلام اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 36
13624 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد تاریخ با آزمون زن و مرد 10
13625 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد جامعه شناسی با آزمون زن و مرد 10
13626 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد جغرافیا با آزمون زن و مرد 5
13627 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 10
13628 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علوم سیاسی با آزمون زن و مرد 10
13629 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد فقه و مبانی حقوق اسلامی با آزمون زن و مرد 10
13630 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد فلسفه با آزمون زن و مرد 10
16552 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 6
16553 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد روانشناسی با آزمون زن و مرد 2
13643 نوبت دوم دانشگاه یزد (محل تحصیل پردیس مهریز) یزد حقوق با آزمون زن و مرد 40
16568 نوبت دوم دانشگاه یزد (محل تحصیل پردیس مهریز) یزد حسابداری با آزمون زن و مرد 24
16569 نوبت دوم دانشگاه یزد (محل تحصیل پردیس مهریز) یزد روانشناسی با آزمون زن و مرد 27
16570 نوبت دوم دانشگاه یزد (محل تحصیل پردیس مهریز) یزد مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 24
16589 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان مدیریت جهانگردی با آزمون زن و مرد 12
16592 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی-مدیریت هتلداری صرفا سوابق زن و مرد 12
16593 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان کاردانی گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 12
16594 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی-مدیریت هتلداری صرفا سوابق زن و مرد 12
16596 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان حسابداری با آزمون زن و مرد 15
16599 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 15
16586 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) همدان علوم ورزشی صرفا سوابق زن 6
13649 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی حقوق با آزمون زن 10
16603 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی با آزمون زن 18
16604 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مدیریت صنعتی با آزمون زن 18
13651 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی زبان شناسی صرفا سوابق زن و مرد 30
15929 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی باستان شناسی صرفا سوابق زن و مرد 27
15931 نوبت دوم مرکز آموزش عالی فیروز آباد فارس جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 8

نیمه متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18665 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان علوم ورزشی با آزمون زن 6 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18666 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان علوم ورزشی با آزمون مرد 6 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18667 نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علوم ورزشی با آزمون زن 7 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18668 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم ورزشی با آزمون زن و مرد 14 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18669 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان علوم ورزشی با آزمون زن و مرد 6 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18670 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان علوم ورزشی با آزمون زن و مرد 8 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18671 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم ورزشی با آزمون زن و مرد 2 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18672 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم ورزشی با آزمون زن و مرد 12 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18673 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان علوم ورزشی با آزمون زن و مرد 10 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18674 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم ورزشی با آزمون زن و مرد 12 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18675 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان علوم ورزشی با آزمون مرد 4 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18676 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان علوم ورزشی با آزمون زن 4 محل تحصیل پردیس خواهران پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18677 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم ورزشی با آزمون زن و مرد 24 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18678 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم ورزشی با آزمون زن و مرد 24 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18679 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی علوم ورزشی با آزمون زن و مرد 12 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی

نظر خود را بنویسید