دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد 98 - گروه هنر

12 March 2019 دفترچه انتخاب رشته سازمان سنجش برای دانشگاههای سراسری، غیرانتفاعی، پیام نور و دوره های مختلف روزانه، شبانه (نوبت دوم)، پردیس خودگردان، مجازی، غیرانتفاعی و پیام نور برای مقطع کارشناسی ارشد در گروه هنر.

دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد 98 - گروه کشاورزی

12 March 2019 دفترچه انتخاب رشته سازمان سنجش برای دانشگاههای سراسری، غیرانتفاعی، پیام نور و دوره های مختلف روزانه، شبانه (نوبت دوم)، پردیس خودگردان، مجازی، غیرانتفاعی و پیام نور برای مقاطع کارشناسی ارشد در گروه کشاورزی

دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد 99- گروه علوم انسانی

12 March 2019 دفترچه انتخاب رشته سازمان سنجش برای دانشگاه های سراسری، غیرانتفاعی، پیام نور و دوره های مختلف روزانه، شبانه (نوبت دوم)، پردیس خودگردان، مجازی، غیرانتفاعی و پیام نور برای مقطع کارشناسی ارشد در گروه علوم انسانی

دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد 98 - گروه علوم پایه

12 March 2019 دفترچه انتخاب رشته سازمان سنجش برای دانشگاههای سراسری، غیرانتفاعی، پیام نور و دوره های مختلف روزانه، شبانه (نوبت دوم)، پردیس خودگردان، مجازی، غیرانتفاعی و پیام نور برای مقاطع کارشناسی ارشد در گروه علوم پایه

دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد 98 - گروه فنی و مهندسی 

12 March 2019 دفترچه انتخاب رشته سازمان سنجش برای دانشگاههای سراسری، غیرانتفاعی، پیام نور و دوره های مختلف روزانه، شبانه (نوبت دوم)، پردیس خودگردان، مجازی، غیرانتفاعی و پیام نور برای مقطع کارشناسی ارشد در گروه فنی و مهندسی