کارشناسی ارشد مدیریت گرایش مدیریت مالی

3 March 2019
کارشناسی ارشد مدیریت مالی
هدف کارشناسی ارشد مدیریت مالی، مدیریت پول و نقدینگی است.

کارشناسی ارشد مدیریت گرایش مدیریت فناوری اطلاعات

3 March 2019
کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
گسترش سرسام آور فناوری اطلاعات در تمامی عرصه ها، باعث میشود هر سال عده بیشتری گرایش مدیریت آی تی را انتخاب کنند و محبوبیت آن افزایش پیدا کند.

کارشناسی ارشد مدیریت گرایش مدیریت کارآفرینی

3 March 2019
کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی
زیرگرایش های کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی، کسب و کار جدید، کسب و کار الکترونیک، سازمانی، بین الملل، فناوری، گردشگری و توسعه می باشد.

کارشناسی ارشد مدیریت گرایش مدیریت تکنولوژی

3 March 2019
کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی
کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی در ابعاد مختلف خود یکی از جذابترین رشته ها در بازار کار آینده خواهد بود.

کارشناسی ارشد مدیریت گرایش مدیریت صنعتی

3 March 2019
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی یکی از بین رشته ای ترین گرایشهای مدیریت است.

کارشناسی ارشد مدیریت گرایش مدیریت منابع انسانی

3 March 2019
کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی
هدف از کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی به دست آوردن، توسعه و حفظ استعدادها، هماهنگی نیروی کار با کسب و کار و همکاری عالی در کسب و کار خواهد بود.

کارشناسی ارشد مدیریت گرایش مدیریت دولتی

3 March 2019
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
زیرگرایش های کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، توسعه منابع انسانی، مدیریت رفتار سازمانی، بودجه و مالی عمومی، مدیریت تحول، خط مشی گذاری عمومی، طراحی سازمان های دولتی، مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی می باشد.

کارشناسی ارشد مدیریت گرایش مدیریت بازرگانی

3 March 2019
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی در بین گرایش های مدیریت، جزو محبوب ترین هاست.