کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش مخابرات

3 March 2019
کارشناسی ارشد مهندسی مخابرات
کارشناسی ارشد مخابرات، گرایشی از مهندسی برق است که در حوزه ارسال و دریافت اطلاعات از روش هاي موجی و مخابراتی فعالیت می کند.

کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش مهندسی پزشکی- بیوالکتریک

3 March 2019
کارشناسی ارشد بیوالکتریک
کارشناسی ارشد بیوالکتریک یکی از گرایش های کارشناسی ارشد مهندسی برق است که به تربیت متخصصانی می پردازد که در کنار داشتن دانش مهندسی برق بتوانند از این دانش در زمینه های پزشکی استفاده کنند.

کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش مکاترونیک

3 March 2019
کارشناسی ارشد مکاترونیک
کارشناسی ارشد مکاترونیک یکی از گرایش های کارشناسی ارشد مهندسی برق می باشد که سعی بر آن دارد تا نگاهی یکپارچه به سیستم هاي تشکیل شده از اجزاي مکانیکی -الکترونیکی - کنترلی و نرم افزار داشته باشد.

کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش قدرت

3 March 2019
کارشناسی ارشد مهندسی قدرت
مهندسی برق گرایش قدرت شامل زیر گرایش های سیستم های قدرت، برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی، سامانه های برقی حمل و نقل و مهندسی سیستم های انرژی می باشد.

کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش الکترونیک

3 March 2019
کارشناسی ارشد مهندسی الکترونیک
کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش الکترونیک داراي گرایش­هاي طراحی آنالوگ، مدارهاي دیجیتال، ادوات میکرو و نانوالکترونیک است. 

کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش کنترل

3 March 2019
کارشناسی ارشد مهندسی کنترل
کارشناسی ارشد مهندسی کنترل حلقه اتصال میان مهندسی برق و رشته هاي دیگر می باشد.