کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 10001 روزانه با آزمون دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 60
انسانی - با آزمون 10002 روزانه با آزمون دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان حقوق زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 10003 روزانه با آزمون دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم سیاسی زن - مرد 60
انسانی - با آزمون 10004 روزانه با آزمون دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 60
انسانی - با آزمون 17601 روزانه با آزمون دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم اقتصادی زن - مرد 38
انسانی - با آزمون 10005 نوبت دوم با آزمون دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 16
انسانی - با آزمون 10006 نوبت دوم با آزمون دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان حقوق زن - مرد 14
انسانی - با آزمون 10007 نوبت دوم با آزمون دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم سیاسی زن - مرد 16
انسانی - با آزمون 10008 نوبت دوم با آزمون دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 16
انسانی - با آزمون 17602 نوبت دوم با آزمون دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم اقتصادی زن - مرد 10